Usuwanie urządzenia z systemem Android z usługi IntuneRemove Android device from Intune

Usunięcie zarejestrowanego urządzenia z systemem Android spowoduje, że nie będzie ono już zarządzane przez organizację.Remove an enrolled Android device so that it's no longer managed by your organization. Po usunięciu urządzenia:After you remove the device:

 • Urządzenie traci dostęp do wewnętrznych aplikacji i witryn organizacji.The device loses access to your organization's internal apps and websites.
 • Urządzenie nie jest już wyświetlane w aplikacji Portal firmy.The device no longer appears in Company Portal.
 • Nie można instalować aplikacji z poziomu Portalu firmy.You can't install apps from Company Portal.
 • Wszystkie ustawienia w urządzeniu zmienione podczas dodawania go (np. wyłączenie aparatu lub wymaganie hasła o określonej długości) nie mają już zastosowania.Any settings that were changed on your device when you added it (for example, disabling the camera or requiring a certain password length) no longer apply.
 • Jeśli urządzenie zostało skonfigurowane w celu odbierania służbowych wiadomości e-mail, nie będzie już wyświetlane w witrynie Portal firmy.If your device was set up just so you can receive work emails, your device won't appear in the Company Portal anymore.

Uwaga

Nie można wyrejestrować ani usunąć urządzenia należącego do firmy z aplikacji usługi Microsoft Intune.You can't unenroll or remove your corporate-owned device from the Microsoft Intune app. Urządzenie zostało zarejestrowane podczas początkowej konfiguracji urządzenia i musi zostać zarejestrowane w celu uzyskania dostępu do zasobów organizacji.The device was enrolled during initial device setup and must be enrolled to access your organization's resources.

Usuwanie urządzenia z zarządzania za pośrednictwem aplikacji Portal firmyRemove device from management via Company Portal app

 1. Zaloguj się do witryny Portal firmy.Sign in to Company Portal.
 2. Naciśnij przycisk menu w górnej części ekranu.Tap the menu button at the top of the screen.
 3. Naciśnij pozycję Usuń Portal firmy.Tap Remove Company Portal.
 4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić i usunąć aplikację Portal firmy.Tap OK to confirm and remove Company Portal.

Usuwanie danych zebranych przez aplikację Portal firmyRemove data collected by the Company Portal app

Aby usunąć wszystkie dane przechowywane przez aplikację Portal firmy dla systemu Android z urządzenia:To remove all data that the Company Portal app for Android stores on your device:

 • Wyczyść dane aplikacji, naciskając pozycję Aplikacje > [nazwa aplikacji] > Wyczyść dane.Clear app data by tapping Applications > [name of app] > Clear data.
 • Usuń następujący folder: \storage\internal storage\Android\data\com.microsoft.windowsintune.companyportal.Delete the following folder: \storage\internal storage\Android\data\com.microsoft.windowsintune.companyportal.

Odinstalowywanie aplikacji Portal firmyUninstall the Company Portal app

Portal firmy to aplikacja do zarządzania urządzeniami, więc nie można jej odinstalować do momentu usunięcia urządzenia z zarządzania.Company Portal is a device management app and can't be uninstalled until you remove your device from its management. Po wykonaniu tej czynności naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji Portal firmy do momentu wyświetlenia pozycji Odinstaluj.Once that's done, tap and hold the Company Portal app icon until you see Uninstall. Naciśnij pozycję Odinstaluj, aby usunąć aplikację.Tap Uninstall to remove the app.

Alternatywnie możesz nacisnąć kolejno pozycje Ustawienia > Aplikacje > Portal firmy > Odinstaluj.Alternatively, you can go to Settings > Apps > Company Portal > Uninstall.

Usuwanie aplikacji Portal firmy przez administratora urządzeniaRemove the Company Portal app as a device administrator

W ostateczności możesz usunąć urządzenie i odinstalować aplikację, usuwając aplikację Portal firmy jako administrator urządzenia.As a last resort, you can remove your device and uninstall the app by removing Company Portal as device administrator.

Jeśli na przykład odrzucono warunki użytkowania firmy Microsoft podczas pierwszej próby zalogowania się do aplikacji Portal firmy, wszystkie kolejne próby logowania zostaną zablokowane.For example, if you declined the Microsoft terms of use while initially trying to sign in to the Company Portal app, all subsequent sign-in attempts will be blocked. Te kroki ułatwią obejście aplikacji Portal firmy w celu usunięcia urządzenia z zarządzania.These steps will help you bypass the Company Portal to remove your device from management.

Rzeczywiste nazwy poszczególnych ustawień mogą być inne na Twoim urządzeniu z systemem Android.The actual names of each setting might vary on your Android device.

Opcja 1.Option 1:

 1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Zabezpieczenia > Dodatkowe ustawienia zabezpieczeń > Administratorzy urządzenia.Select Settings > Security > Additional Security Settings > Device Administrators.
 2. Usuń zaznaczenie opcji Portal firmy.Clear the Company Portal selection.

Opcja 2:Option 2:

 1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Blokada ekranu i zabezpieczenia > Inne ustawienia zabezpieczeń > Aplikacje administratora urządzenia.Select Settings > Lock screen and security > Other security settings > Device admin apps.
 2. Usuń zaznaczenie opcji Portal firmy.Clear the Company Portal selection.

Efekty usunięcia wymaganych aplikacjiEffects of removing required apps

Jeśli masz urządzenie należące do firmy, Twoja organizacja może wymagać, aby aplikacja Portal firmy działała na urządzeniu przez cały czas.If you have a company-owned device, your organization might require that Company Portal be on your device at all times. Jeśli odinstalujesz tę aplikację, to do czasu jej ponownej instalacji możesz utracić dostęp do chronionych zasobów firmy, takich jak wiadomości e-mail, aplikacje i ustawienia sieci Wi-Fi lub VPN.If you uninstall it, you could lose access to protected company resources such as email, apps, Wi-Fi, or VPN, until the app is reinstalled. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania, aktualizowania lub usuwania wymaganych aplikacji, zobacz Dodawanie aplikacji do usługi Microsoft Intune.For more information about installing, updating, or removing required apps, see Add apps to Microsoft Intune.

Następne krokiNext steps

Nadal potrzebujesz pomocy?Still need help? Skontaktuj się z pomocą techniczną Twojej firmy.Contact your company support. Informacje kontaktowe są dostępne w witrynie sieci Web Portal firmy.For contact information, check the Company Portal website.