Identyfikacja wersji systemu Windows na potrzeby rejestracjiIdentify Windows version for enrollment

Dowiedz się, które kroki rejestracji należy wykonać, aby skonfigurować urządzenie do użytku służbowego.Find out which enrollment steps you need to take to set up your device for work or school. Ten artykuł pomoże określić, która wersja systemu Windows jest uruchomiona, i wskaże odpowiednie kroki rejestracji.This article will help you identify which version of Windows you're running and point you to the appropriate enrollment steps. Zawiera również informacje na temat sposobu uzyskiwania dostępu do Portalu firmy.It also provides information about how to access Company Portal.

Uzyskiwanie aplikacji Portal firmyGet Company Portal

Urządzenia z systemem Windows 10 możesz zarejestrować za pośrednictwem witryny internetowej Portal firmy lub aplikacji.You can enroll Windows 10 devices through the Company Portal website or app. Jeśli chcesz zarejestrować urządzenie z wcześniejszą wersją systemu Windows, musisz to zrobić za pośrednictwem witryny internetowej Portal firmy.If you're enrolling a device with an earlier version of Windows, you must enroll the device through the Company Portal website.

Jeśli masz problemy z zalogowaniem się do aplikacji lub witryny, zobacz Logowanie się w aplikacji Portal firmy.If you have any trouble signing in to the app or website, see Sign in to the Company Portal.

Obsługiwane wersjeSupported versions

Aplikacja Portal firmy obsługuje obecnie urządzenia z następującymi wersjami systemu Windows:Company Portal currently supports devices running the following versions of Windows:

 • Windows 10 (wersje Home, Pro, Education, S mode i Enterprise)Windows 10 (Home, Pro, Education, S mode, and Enterprise versions)
 • System Windows 8.1 RTWindows 8.1 RT
 • Windows 8.1Windows 8.1

W aplikacji Portal firmy są obsługiwane inne wersje systemu Windows, takie jak Windows 10 Holographic.Other versions of Windows, such as Windows 10 Holographic, are supported in the Company Portal. Jednak te wersje nie są omawiane w tym artykule, ponieważ są przeznaczone do bardzo konkretnych zastosowań.However, these versions are not covered in this article because they are for very specific uses.

Znajdywanie numeru wersji systemu Windows 10Find Windows 10 version number

Kroki rejestracji różnią się dla różnych wersji urządzeń z systemem Windows 10.Enrollment steps differ for different versions of Windows 10 devices. W poniższych krokach opisano, jak znaleźć numer wersji w systemie Windows 10 na komputerze i urządzeniu przenośnym.The following steps describe how to find the version number on Windows 10 desktop and mobile devices. Jeśli znasz swoją wersję, przejdź do zalecanych kroków rejestracji.After you know your version, continue to the recommended enrollment steps.

Urządzenia z systemem Windows 10 DesktopWindows 10 desktop devices

 1. Przejdź do pozycji Start.Go to Start.

 2. Na pasku wyszukiwania wpisz „informacje o komputerze”.In the search bar, type the phrase "about your PC." Z wyników wybierz pozycję Informacje o komputerze.Select About your PC from the results.

  ustawienia wyszukiwania dla opcji informacje o komputerze

 3. Przewiń w dół do sekcji Specyfikacja systemu Windows, w której można znaleźć wersję systemu Windows 10 zainstalowanego na Twoim komputerze.Scroll down to Windows specifications to find the Version of Windows 10 that's installed on your PC.

  Opcja Informacje o komputerze w systemie Windows 10 Desktop

 4. Jeśli masz wersjęIf your version is

Urządzenia przenośne z systemem Windows 10Windows 10 mobile devices

 1. Przejdź do ekranu Wszystkie aplikacje i wybierz aplikację Ustawienia.Go to All apps and select the Settings app.

 2. Wybierz pozycje System > Informacje.Select System > About.

 3. W obszarze Informacje o urządzeniu znajdź pozycję Wersja.Under Device information, find the Version.

 4. Jeśli masz wersjęIf your version is

Rejestrowanie innych urządzeń z systemem WindowsEnroll other Windows devices

Urządzenia z systemem Windows 8.1 lub Windows RT 8.1 możesz zarejestrować za pośrednictwem witryny internetowej Portal firmy.You can enroll Windows 8.1. or Windows RT 8.1 devices via the Company Portal website.

Pomoc techniczna dla administratora ITIT administrator support

Jeśli jako administrator IT napotkasz problemy podczas rejestrowania urządzeń, zobacz Troubleshooting Windows device enrollment problems in Microsoft Intune (Rozwiązywanie problemów z rejestrowaniem urządzeń z systemem Windows w usłudze Microsoft Intune).If you're an IT administrator and run in to problems while enrolling devices, see Troubleshooting Windows device enrollment problems in Microsoft Intune. W tym artykule wymieniono typowe błędy, ich przyczyny i kroki prowadzące do ich usunięcia.This article lists common errors, their causes, and steps to resolve them.

Następne krokiNext steps

Teraz, gdy znasz obsługiwane urządzenia i numer wersji systemu Windows 10, przejdź do zalecanego artykułu dotyczącego rejestracji.Now that you know the supported devices, and your Windows 10 version number, proceed to the recommended enrollment article.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania urządzeniami i aplikacji Portal firmy, a także jak ich używać w szkołach i w pracy, zobacz następujące artykuły:For more information about device management, Company Portal, and how both are used in schools and at work, see the following articles:

Potrzebujesz pomocy?Need help? Skontaktuj się z pomocą techniczną Twojej firmy.Contact your company support. Przejdź do witryny internetowej Portal firmy, gdzie możesz znaleźć informacje kontaktowe pomocy informatycznej w Twojej firmie.Go to the Company Portal website to find your organization's IT contact information.