Wyłączenie trybu debugowania USBTurn off USB debugging mode

Aby wyłączyć tryb debugowania USB:To turn off USB debugging mode:

  1. Przejdź do obszaru Settings (Ustawienia).Go to Settings.
  2. Naciśnij pozycję System > Opcje dewelopera.Tap System > Developer options.
  3. Przejdź do pozycji Debugowanie USB i użyj przełącznika, aby ją wyłączyć.Go to USB debugging and flip the switch to turn it off.
  4. Przed podjęciem próby uzyskania dostępu do zasobów służbowych poczekaj kilka minut na zarejestrowanie zmian na urządzeniu.Wait a few minutes for the changes to register on your device before you try accessing your work or school resources.

Możesz również wpisać na pasku wyszukiwania debugowanie USB i przejść bezpośrednio do tego ustawienia.You can also type USB debugging in the search bar to go directly to the setting.

Najbardziej aktualne instrukcje można znaleźć w dokumentacji pomocy dostarczonej przez producenta urządzenia.For the most up-to-date instructions, see the help documentation provided by the device manufacturer.

Co to jest debugowanie USB?What is USB debugging?

Debugowanie USB jest często używane przez deweloperów lub osoby odpowiedzialne za pomoc techniczną IT w celu nawiązania połączenia i przesłania danych z urządzenia z systemem Android do komputera.USB debugging is often used by developers or IT support people to connect and transfer data from an Android device to a computer. Chociaż ta funkcja jest przydatna, urządzenie nie jest tak bezpieczne jak wtedy, gdy jest podłączone do komputera.While this feature is useful, a device isn't as secure when connected to a computer. To dlatego niektóre organizacje wymagają wyłączenia tego ustawienia.So that's why some organizations require you to turn this setting off.

Następne krokiNext steps

Nadal potrzebujesz pomocy?Still need help? Skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za pomoc techniczną IT.Contact your IT support person. Informacje kontaktowe są dostępne w witrynie sieci Web Portal firmy.For contact information, check the Company Portal website.