Instalowanie brakującego certyfikatu wymaganego przez Twoją organizacjęInstall missing certificate required by your organization

Jeśli urządzenie nie zostało zarejestrowane w usłudze Intune i nie ma wymaganego certyfikatu, nie można zalogować się do aplikacji Portal firmy.If your device isn't enrolled in Intune, and it's missing a required certificate, you won't be able to sign in to the Company Portal app. Przy próbie zalogowania się zostanie wyświetlony następujący komunikat:When you try to sign in, you'll see the following message:

screenshot-error-message-about-missing-certificate

W tym artykule opisano sposób włączania dostępu za pomocą przeglądarki w aplikacji Portal firmy, dzięki czemu można pobrać wymagany certyfikat i zarejestrować urządzenie.This article describes how to enable browser access in the Company Portal app so that you can download the required certificate and get your device enrolled.

Włączanie dostępu za pomocą przeglądarkiEnable browser access

Wykonaj te kroki, aby włączyć dostęp za pomocą przeglądarki.Complete these steps to enable browser access. Po włączeniu dostępu aplikacja Portal firmy zainstaluje odpowiedni certyfikat i będzie kontynuowała rejestrację.After you've enabled access, Company Portal will install the appropriate certificate and continue enrollment.

  1. W aplikacji Portal firmy wybierz menu w prawym rogu.In the Company Portal app, go to the right-hand corner and select the menu.
  2. Wybierz pozycję Ustawienia.Select Settings.
  3. Obok pozycji Włącz dostęp do przeglądarki wybierz pozycję Włącz.Next to Enable Browser Access, select Enable.
  4. Na ekranie Administrator urządzeń wybierz pozycję AKTYWUJ.On the Device Administrator screen, select ACTIVATE.

Następne krokiNext steps

Jeśli otrzymasz ponownie komunikat o braku certyfikatu i wykonano już te czynności, skontaktuj się z pracownikiem pomocy technicznej IT w celu uzyskania dalszej pomocy.If you receive the missing certificate message again, and you've already gone through these steps, contact your IT support person for further help. Może on ułatwić identyfikację i instalację poprawnego certyfikatu.They can help you identify and install the correct certificate. Informacje kontaktowe organizacji są dostępne w witrynie internetowej Portalu firmy.Your organization's contact information is available from the Company Portal website.