Interfejs API zdarzeń listy w programie Microsoft 365 Defender

Uwaga

Chcesz skorzystać z usługi Microsoft 365 Defender? Dowiedz się więcej o tym, jak można oceniać i pilotować Microsoft 365 Defender.

Dotyczy:

Ważne

Niektóre informacje odnoszą się do wstępnie wypuszczonych produktów, które mogą zostać znacząco zmodyfikowane przed jego komercyjną premierą. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do podanych tutaj informacji.

Opis interfejsu API

Interfejs API zdarzeń dotyczących list umożliwia sortowanie zdarzeń w celu utworzenia przejętnego reagowania na zdarzenia. Udostępnia on kolekcję zdarzeń oflagowanych w Twojej sieci w zakresie czasu określonym przez zasady przechowywania środowiska. Najnowsze zdarzenia są wyświetlane u góry listy. Każde zdarzenie zawiera tablicę powiązanych alertów i powiązanych z nimi jednostek.

Interfejs API obsługuje następujące operatory OData :

 • $filterna , lastUpdateTime``createdTimei statuswłaściwościach assignedTo
 • $topo maksymalnej wartości 100
 • $skip

Ograniczenia

 1. Maksymalny rozmiar strony to 100 zdarzeń.
 2. Maksymalna liczba zgłoszeń to 50 połączeń na minutę i 1500 połączeń na godzinę.

Uprawnienia

Do wywołania tego interfejsu API jest wymagane jedno z następujących uprawnień. Aby dowiedzieć się więcej, w tym jak wybrać uprawnienia, zobacz Interfejsy API Microsoft 365 Defender Access.

Typ uprawnień Uprawnienie Nazwa wyświetlana uprawnień
Aplikacja Incident.Read.All Odczytywanie wszystkich zdarzeń
Aplikacja Incident.ReadWrite.All Czytanie i pisanie wszystkich zdarzeń
Delegowane (konto służbowe) Incident.Read Czytanie zdarzeń
Delegowane (konto służbowe) Incident.ReadWrite Zdarzenia przeczytania i pisania

Uwaga

W przypadku uzyskiwania tokenu przy użyciu poświadczeń użytkownika:

 • Użytkownik musi mieć uprawnienia do wyświetlania zdarzeń w portalu.
 • Odpowiedź będzie dotyczyć tylko zdarzeń, na które użytkownik jest ujawniony.

Żądanie HTTP

GET /api/incidents

Żądaj nagłówków

Name (Nazwa) Wpisać Opis
Autoryzacja Ciąg Użytkownik {token}. Wymagane

Treść wniosku

Brak.

Odpowiedź

Jeśli ta metoda się powiedzie200 OK, ta metoda zwróci wartość , a w treści odpowiedzi zostanie wyświetlona lista zdarzeń.

Mapowanie schematu

Metadane zdarzenia

Nazwa pola Opis Wartość przykładowa
incidentId Unikatowy identyfikator reprezentujący zdarzenie 924565
redirectIncidentId Dane są wypełniane tylko w przypadku zgrupowania zdarzenia razem z innym zdarzeniem w ramach logiki przetwarzania zdarzeń. 924569
nazwa_zdarzenia Wartość ciągu dostępna dla każdego zdarzenia. Aktywność oprogramowania wymuszającego okup
createdTime Czas utworzenia zdarzenia. 2020-09-06T14:46:57.073333Z
lastUpdateTime Godzina ostatniej aktualizacji zdarzenia w zapleczam.

To pole może być używane, gdy ustawiasz parametr żądania na przedział czasu pobierania zdarzeń.

2020-09-06T14:46:57.29Z
assignedTo Właściciel zdarzenia lub wartość null , jeśli nie przypisano żadnego właściciela. secop2@contoso.com
klasyfikacja Specyfikacja zdarzenia. Wartości właściwości to: Nieznany, FalsePositive, TruePositive Unknown
wyznaczanie Określa określenie zdarzenia. Wartości właściwości są: NotAvailable, Apt, Malware, SecurityPersonnel, SecurityTesting, UnwantedSoftware, Other NotAvailable
detectionSource (Źródło wykrywania) Określa źródło wykrywania. Defender for Cloud Apps
stan Kategoryzowanie zdarzeń (jako aktywnych lub rozwiązanych). Może ułatwić organizowanie reakcji na zdarzenia i zarządzanie nimi. Aktywny
ważność Wskazuje możliwy wpływ na zasoby. Im wyższa ważność, tym większe znaczenie. Zazwyczaj elementy o wyższym poziomie ważności wymagają natychmiastowej uwagi.

Jedna z następujących wartości: Informacyjne, Niskie, *Średnie i Wysokie.

Średni
tagi Tablica tagów niestandardowych skojarzonych z zdarzeniem, na przykład w celu oflagowania grupy zdarzeń o wspólnym cechu. []
komentarze Tablica komentarzy tworzona przez zabezpieczanie podczas zarządzania zdarzeniem, na przykład dodatkowe informacje o wyborze klasyfikacji. []
alerty Tablica zawierająca wszystkie alerty dotyczące zdarzenia oraz inne informacje, takie jak ważność, jednostki, które uczestniczyły w alercie, oraz źródło alertów. [] (zobacz szczegóły w polach alertów poniżej)

Alerty metadanych

Nazwa pola Opis Wartość przykładowa
alertId Unikatowy identyfikator reprezentujący alert caD70CFEE2-1F54-32DB-9988-3A868A1EBFAC
incidentId Unikatowy identyfikator reprezentujący zdarzenie, z które jest skojarzony ten alert 924565
serviceSource (Źródłos usług) Usługa, z której pochodzi alert, na przykład Program Microsoft Defender for Endpoint, Microsoft Defender for Cloud Apps, Microsoft Defender for Identity lub Microsoft Defender for Office 365. MicrosoftCloudAppSecurity
creationTime Czas utworzenia alertu. 2020-09-06T14:46:55.7182276Z
lastUpdatedTime Czas ostatniej aktualizacji alertu w zapleczam. 2020-09-06T14:46:57.2433333Z
resolvedTime Czas rozwiązania alertu. 2020-09-10T05:22:59Z
firstActivity Czas, gdy alert informował po raz pierwszy, że działanie zostało zaktualizowane w zapleczam. 2020-09-04T05:22:59Z
tytuł Dostępna krótka wartość identyfikująca ciąg dla każdego alertu. Aktywność oprogramowania wymuszającego okup
opis Wartość ciągu opisująca poszczególne alerty. Użytkownik testowy User2 (testUser2@contoso.com) manipulował 99 plikami o wielu rozszerzeniach kończących się nietypowym rozszerzeniem herunterladen. Jest to nietypowej liczby manipulowania plikami i jest chwałą potencjalnego ataku oprogramowania wymuszającego okup.
kategoria Wizualny i numeryczny widok tego, jak daleko przebiegają ataki wzdłuż łańcucha killów. Dostosowane do struktury CK™&ATT MITRE. Wpływ
stan Kategoryzowanie alertów (jako Nowy, Aktywny lub Rozwiązany). Może ułatwić porządkowanie odpowiedzi na alerty i zarządzanie nimi. Nowy
ważność Wskazuje możliwy wpływ na zasoby. Im wyższa ważność, tym większe znaczenie. Zazwyczaj elementy o wyższym poziomie ważności wymagają natychmiastowej uwagi.
Jedna z następujących wartości: Informacyjne, Niskie, Średnie i Wysokie.
Średni
investigationId Zautomatyzowany identyfikator badania wyzwolony przez ten alert. 1234
investigationState Informacje o bieżącym stanie badania. Jedna z następujących wartości: Nieznany*, Zakończony*, PomyślniePolecony*, Niepowodzenie**, Niepowodzenie*, Częściowo Bezpośrednio, Uruchomiony, PendingApproval, PendingResource, PartiallyWestigated, TerminatedByUser, TerminatedBySystem, Queued, InnerFailure, PreexistingAlert, UnsupportedOs, UnsupportedAlertType, PomińAlert. UnsupportedAlertType
klasyfikacja Specyfikacja zdarzenia. Wartości właściwości to: Nieznany, FalsePositive, TruePositive lub null Unknown
wyznaczanie Określa określenie zdarzenia. Wartości właściwości są: NotAvailable, Apt, Malware, SecurityPersonnel, SecurityTesting, UnwantedSoftware, Other or null M
assignedTo Właściciel zdarzenia lub wartość null , jeśli nie przypisano żadnego właściciela. secop2@contoso.com
actorName Grupa działań skojarzona z tym alertem (o ile taka grupa jest skojarzona). BORON
threatFamilyName Rodzina zagrożeń skojarzona z tym alertem. null
mitreTechniques Techniki ataków zgodne z programem MITRE ATT&CK™. []
urządzenia Wszystkie urządzenia, na których zostały wysłane alerty związane z incydentem. [] (zobacz szczegóły dotyczące pól encji poniżej)

Format urządzenia

Nazwa pola Opis Wartość przykładowa
DeviceId Identyfikator urządzenia wskazany w programie Microsoft Defender for Endpoint. 24c222b0b60fe148eeece49ac83910cc6a7ef491
aadDeviceId Identyfikator urządzenia wskazany w Azure Active Directory. Dostępne tylko dla urządzeń przyłącznych do domeny. null
deviceDnsName W pełni kwalifikowana nazwa domeny urządzenia. user5cx.middleeast.corp.contoso.com
osPlatform Platforma systemu operacyjnego, na której urządzenie działa. WindowsServer2016
osBuild Wersja kompilacji systemu operacyjnego, na który jest uruchomione urządzenie. 14393
rbacGroupName Grupa kontroli dostępu oparta na rolach (RBAC, role based access control) skojarzona z urządzeniem. WDATP-Ring0
firstSeen Czas, gdy urządzenie zostało widziane po raz pierwszy. 2020-02-06T14:16:01.9330135Z
healthStatus (Stan kondycji) Stan kondycji urządzenia. Aktywny
riskScore Wynik ryzyka dla urządzenia. High (Wysoki)
jednostki Wszystkie jednostki, które zostały zidentyfikowane jako część danego alertu lub z nim powiązane. [] (zobacz szczegóły dotyczące pól encji poniżej)

Format encja

Nazwa pola Opis Wartość przykładowa
entityType Jednostki, które zostały zidentyfikowane jako część danego alertu lub z nim powiązane.
Wartości właściwości to: Użytkownik, Ip, Adres URL*, Plik*, Proces, MailBox, MailMessage, MailCluster, Rejestr
Użytkownik
sha1 Dostępny, jeśli element entityType to File.
Skrót pliku dla alertów skojarzonych z plikiem lub procesem.
5de839186691aa96ee2ca6d74f0a38fb8d1bd6ddd
sha256 Dostępny, jeśli element entityType to File.
Skrót pliku dla alertów skojarzonych z plikiem lub procesem.
28cb017dfc99073aa1b47c1b30f413e3ce774c4991eb4158de50f9dbb36d8043
nazwa_pliku Dostępny, jeśli element entityType to File.
Nazwa pliku alertów skojarzonych z plikiem lub procesem
Detector.UnitTests.dll
filePath Dostępny, jeśli element entityType to File.
Ścieżka pliku alertów skojarzonych z plikiem lub procesem
C:\\agent_work_temp\Deploy\SYSTEM\2020-09-06 12_14_54\Out
processId Dostępny, jeśli element entityType to Proces. 24348
processCommandLine Dostępny, jeśli element entityType to Proces. "Plik jest gotowy do pobrania1911150169.exe_ "
processCreationTime Dostępny, jeśli element entityType to Proces. 2020-07-18T03:25:38.5269993Z
parentProcessId Dostępny, jeśli element entityType to Proces. 16840
parentProcessCreationTime Dostępny, jeśli element entityType to Proces. 2020-07-18T02:12:32.8616797Z
ipAddress Dostępny, jeśli entityType to Ip.
Adres IP alertów skojarzonych ze zdarzeniami sieciowym, takich jak Komunikacja ze złośliwym miejscem docelowym sieci.
62.216.203.204
adres URL Dostępny, jeśli element entityType to Url.
Adres URL alertów skojarzonych ze zdarzeniami sieciowym, takimi jak Komunikacja ze złośliwym miejscem docelowym sieci.
down.esales360.cn
accountName Dostępny, jeśli element entityType to Użytkownik. testUser2
nazwa_domeny Dostępny, jeśli element entityType to Użytkownik. europe.corp.contoso
userSid Dostępny, jeśli element entityType to Użytkownik. S-1-5-21-1721254763-462695806-1538882281-4156657
aadUserId Dostępny, jeśli element entityType to Użytkownik. fc8f7484-f813-4db2-afab-bc1507913fb6
userPrincipalName Dostępny, jeśli element entityType to UserMailBoxMailMessage//. testUser2@contoso.com
mailboxDisplayName Dostępny, jeśli element entityType to MailBox. testowanie użytkownika 2
mailboxAddress Dostępny, jeśli element entityType to UserMailBoxMailMessage//. testUser2@contoso.com
clusterBy Dostępny, jeśli element entityType to MailCluster. Temat; P2SenderDomain; ContentType
nadawca Dostępny, jeśli element entityType to UserMailBoxMailMessage//. user.abc@mail.contoso.co.in
adresat Dostępny, jeśli element entityType to MailMessage. testUser2@contoso.com
Temat Dostępny, jeśli element entityType to MailMessage. [UWAGA ZEWNĘTRZNA]
deliveryAction Dostępny, jeśli element entityType to MailMessage. Dostarczono
securityGroupId Jeśli element entityType to SecurityGroup, jest dostępny. 301c47c8-e15f-4059-ab09-e2ba9ffd372b
securityGroupName Jeśli element entityType to SecurityGroup, jest dostępny. Operatory konfiguracji sieci
registryHive Dostępny, jeśli element entityType to Registry. HKEYLOCALMACHINE__
klucz rejestru Dostępny, jeśli element entityType to Registry. SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
registryValueType Dostępny, jeśli element entityType to Registry. Ciąg
registryValue Dostępny, jeśli element entityType to Registry. 31-00-00-00
deviceId Identyfikator (jeśli wie) urządzenia powiązanego z jednostką. 986e5df8b73dacd43c8917d17e523e76b13c75cd

Przykład

Przykład żądania

GET https://api.security.microsoft.com/api/incidents

Przykład odpowiedzi

{
  "@odata.context": "https://api.security.microsoft.com/api/$metadata#Incidents",
  "value": [
      {
      "incidentId": 924565,
      "redirectIncidentId": null,
      "incidentName": "Ransomware activity",
      "createdTime": "2020-09-06T14:46:57.0733333Z",
      "lastUpdateTime": "2020-09-06T14:46:57.29Z",
      "assignedTo": null,
      "classification": "Unknown",
      "determination": "NotAvailable",
      "status": "Active",
      "severity": "Medium",
      "tags": [],
      "comments": [
        {
          "comment": "test comment for docs",
          "createdBy": "secop123@contoso.com",
          "createdTime": "2021-01-26T01:00:37.8404534Z"
        }
      ],
      "alerts": [
        {
          "alertId": "caD70CFEE2-1F54-32DB-9988-3A868A1EBFAC",
          "incidentId": 924565,
          "serviceSource": "MicrosoftCloudAppSecurity",
          "creationTime": "2020-09-06T14:46:55.7182276Z",
          "lastUpdatedTime": "2020-09-06T14:46:57.2433333Z",
          "resolvedTime": null,
          "firstActivity": "2020-09-04T05:22:59Z",
          "lastActivity": "2020-09-04T05:22:59Z",
          "title": "Ransomware activity",
          "description": "The user Test User2 (testUser2@contoso.com) manipulated 99 files with multiple extensions ending with the uncommon extension herunterladen. This is an unusual number of file manipulations and is indicative of a potential ransomware attack.",
          "category": "Impact",
          "status": "New",
          "severity": "Medium",
          "investigationId": null,
          "investigationState": "UnsupportedAlertType",
          "classification": null,
          "determination": null,
          "detectionSource": "MCAS",
          "assignedTo": null,
          "actorName": null,
          "threatFamilyName": null,
          "mitreTechniques": [],
          "devices": [],
          "entities": [
            {
              "entityType": "User",
              "sha1": null,
              "sha256": null,
              "fileName": null,
              "filePath": null,
              "processId": null,
              "processCommandLine": null,
              "processCreationTime": null,
              "parentProcessId": null,
              "parentProcessCreationTime": null,
              "ipAddress": null,
              "url": null,
              "accountName": "testUser2",
              "domainName": "europe.corp.contoso",
              "userSid": "S-1-5-21-1721254763-462695806-1538882281-4156657",
              "aadUserId": "fc8f7484-f813-4db2-afab-bc1507913fb6",
              "userPrincipalName": "testUser2@contoso.com",
              "mailboxDisplayName": null,
              "mailboxAddress": null,
              "clusterBy": null,
              "sender": null,
              "recipient": null,
              "subject": null,
              "deliveryAction": null,
              "securityGroupId": null,
              "securityGroupName": null,
              "registryHive": null,
              "registryKey": null,
              "registryValueType": null,
              "registryValue": null,
              "deviceId": null
            },
            {
              "entityType": "Ip",
              "sha1": null,
              "sha256": null,
              "fileName": null,
              "filePath": null,
              "processId": null,
              "processCommandLine": null,
              "processCreationTime": null,
              "parentProcessId": null,
              "parentProcessCreationTime": null,
              "ipAddress": "62.216.203.204",
              "url": null,
              "accountName": null,
              "domainName": null,
              "userSid": null,
              "aadUserId": null,
              "userPrincipalName": null,
              "mailboxDisplayName": null,
              "mailboxAddress": null,
              "clusterBy": null,
              "sender": null,
              "recipient": null,
              "subject": null,
              "deliveryAction": null,
              "securityGroupId": null,
              "securityGroupName": null,
              "registryHive": null,
              "registryKey": null,
              "registryValueType": null,
              "registryValue": null,
              "deviceId": null
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "incidentId": 924521,
      "redirectIncidentId": null,
      "incidentName": "'Mimikatz' hacktool was detected on one endpoint",
      "createdTime": "2020-09-06T12:18:03.6266667Z",
      "lastUpdateTime": "2020-09-06T12:18:03.81Z",
      "assignedTo": null,
      "classification": "Unknown",
      "determination": "NotAvailable",
      "status": "Active",
      "severity": "Low",
      "tags": [],
      "comments": [],
      "alerts": [
        {
          "alertId": "da637349914833441527_393341063",
          "incidentId": 924521,
          "serviceSource": "MicrosoftDefenderATP",
          "creationTime": "2020-09-06T12:18:03.3285366Z",
          "lastUpdatedTime": "2020-09-06T12:18:04.2566667Z",
          "resolvedTime": null,
          "firstActivity": "2020-09-06T12:15:07.7272048Z",
          "lastActivity": "2020-09-06T12:15:07.7272048Z",
          "title": "'Mimikatz' hacktool was detected",
          "description": "Readily available tools, such as hacking programs, can be used by unauthorized individuals to spy on users. When used by attackers, these tools are often installed without authorization and used to compromise targeted machines.\n\nThese tools are often used to collect personal information from browser records, record key presses, access email and instant messages, record voice and video conversations, and take screenshots.\n\nThis detection might indicate that Windows Defender Antivirus has stopped the tool from being installed and used effectively. However, it is prudent to check the machine for the files and processes associated with the detected tool.",
          "category": "Malware",
          "status": "New",
          "severity": "Low",
          "investigationId": null,
          "investigationState": "UnsupportedOs",
          "classification": null,
          "determination": null,
          "detectionSource": "WindowsDefenderAv",
          "assignedTo": null,
          "actorName": null,
          "threatFamilyName": "Mimikatz",
          "mitreTechniques": [],
          "devices": [
            {
              "mdatpDeviceId": "24c222b0b60fe148eeece49ac83910cc6a7ef491",
              "aadDeviceId": null,
              "deviceDnsName": "user5cx.middleeast.corp.contoso.com",
              "osPlatform": "WindowsServer2016",
              "version": "1607",
              "osProcessor": "x64",
              "osBuild": 14393,
              "healthStatus": "Active",
              "riskScore": "High",
              "rbacGroupName": "WDATP-Ring0",
              "rbacGroupId": 9,
              "firstSeen": "2020-02-06T14:16:01.9330135Z"
            }
          ],
          "entities": [
            {
              "entityType": "File",
              "sha1": "5de839186691aa96ee2ca6d74f0a38fb8d1bd6dd",
              "sha256": null,
              "fileName": "Detector.UnitTests.dll",
              "filePath": "C:\\Agent\\_work\\_temp\\Deploy_SYSTEM 2020-09-06 12_14_54\\Out",
              "processId": null,
              "processCommandLine": null,
              "processCreationTime": null,
              "parentProcessId": null,
              "parentProcessCreationTime": null,
              "ipAddress": null,
              "url": null,
              "accountName": null,
              "domainName": null,
              "userSid": null,
              "aadUserId": null,
              "userPrincipalName": null,
              "mailboxDisplayName": null,
              "mailboxAddress": null,
              "clusterBy": null,
              "sender": null,
              "recipient": null,
              "subject": null,
              "deliveryAction": null,
              "securityGroupId": null,
              "securityGroupName": null,
              "registryHive": null,
              "registryKey": null,
              "registryValueType": null,
              "registryValue": null,
              "deviceId": "24c222b0b60fe148eeece49ac83910cc6a7ef491"
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "incidentId": 924518,
      "redirectIncidentId": null,
      "incidentName": "Email reported by user as malware or phish",
      "createdTime": "2020-09-06T12:07:55.1366667Z",
      "lastUpdateTime": "2020-09-06T12:07:55.32Z",
      "assignedTo": null,
      "classification": "Unknown",
      "determination": "NotAvailable",
      "status": "Active",
      "severity": "Informational",
      "tags": [],
      "comments": [],
      "alerts": [
        {
          "alertId": "faf8edc936-85f8-a603-b800-08d8525cf099",
          "incidentId": 924518,
          "serviceSource": "OfficeATP",
          "creationTime": "2020-09-06T12:07:54.3716642Z",
          "lastUpdatedTime": "2020-09-06T12:37:40.88Z",
          "resolvedTime": null,
          "firstActivity": "2020-09-06T12:04:00Z",
          "lastActivity": "2020-09-06T12:04:00Z",
          "title": "Email reported by user as malware or phish",
          "description": "This alert is triggered when any email message is reported as malware or phish by users -V1.0.0.2",
          "category": "InitialAccess",
          "status": "InProgress",
          "severity": "Informational",
          "investigationId": null,
          "investigationState": "Queued",
          "classification": null,
          "determination": null,
          "detectionSource": "OfficeATP",
          "assignedTo": "Automation",
          "actorName": null,
          "threatFamilyName": null,
          "mitreTechniques": [],
          "devices": [],
          "entities": [
            {
              "entityType": "MailBox",
              "sha1": null,
              "sha256": null,
              "fileName": null,
              "filePath": null,
              "processId": null,
              "processCommandLine": null,
              "processCreationTime": null,
              "parentProcessId": null,
              "parentProcessCreationTime": null,
              "ipAddress": null,
              "url": null,
              "accountName": null,
              "domainName": null,
              "userSid": null,
              "aadUserId": null,
              "userPrincipalName": "testUser3@contoso.com",
              "mailboxDisplayName": "test User3",
              "mailboxAddress": "testUser3@contoso.com",
              "clusterBy": null,
              "sender": null,
              "recipient": null,
              "subject": null,
              "deliveryAction": null,
              "securityGroupId": null,
              "securityGroupName": null,
              "registryHive": null,
              "registryKey": null,
              "registryValueType": null,
              "registryValue": null,
              "deviceId": null
            },
            {
              "entityType": "MailBox",
              "sha1": null,
              "sha256": null,
              "fileName": null,
              "filePath": null,
              "processId": null,
              "processCommandLine": null,
              "processCreationTime": null,
              "parentProcessId": null,
              "parentProcessCreationTime": null,
              "ipAddress": null,
              "url": null,
              "accountName": null,
              "domainName": null,
              "userSid": null,
              "aadUserId": null,
              "userPrincipalName": "testUser4@contoso.com",
              "mailboxDisplayName": "test User4",
              "mailboxAddress": "test.User4@contoso.com",
              "clusterBy": null,
              "sender": null,
              "recipient": null,
              "subject": null,
              "deliveryAction": null,
              "securityGroupId": null,
              "securityGroupName": null,
              "registryHive": null,
              "registryKey": null,
              "registryValueType": null,
              "registryValue": null,
              "deviceId": null
            },
            {
              "entityType": "MailMessage",
              "sha1": null,
              "sha256": null,
              "fileName": null,
              "filePath": null,
              "processId": null,
              "processCommandLine": null,
              "processCreationTime": null,
              "parentProcessId": null,
              "parentProcessCreationTime": null,
              "ipAddress": null,
              "url": null,
              "accountName": null,
              "domainName": null,
              "userSid": null,
              "aadUserId": null,
              "userPrincipalName": "test.User4@contoso.com",
              "mailboxDisplayName": null,
              "mailboxAddress": null,
              "clusterBy": null,
              "sender": "user.abc@mail.contoso.co.in",
              "recipient": "test.User4@contoso.com",
              "subject": "[EXTERNAL] Attention",
              "deliveryAction": null,
              "securityGroupId": null,
              "securityGroupName": null,
              "registryHive": null,
              "registryKey": null,
              "registryValueType": null,
              "registryValue": null,
              "deviceId": null
            },
            {
              "entityType": "MailCluster",
              "sha1": null,
              "sha256": null,
              "fileName": null,
              "filePath": null,
              "processId": null,
              "processCommandLine": null,
              "processCreationTime": null,
              "parentProcessId": null,
              "parentProcessCreationTime": null,
              "ipAddress": null,
              "url": null,
              "accountName": null,
              "domainName": null,
              "userSid": null,
              "aadUserId": null,
              "userPrincipalName": null,
              "mailboxDisplayName": null,
              "mailboxAddress": null,
              "clusterBy": "Subject;P2SenderDomain;ContentType",
              "sender": null,
              "recipient": null,
              "subject": null,
              "deliveryAction": null,
              "securityGroupId": null,
              "securityGroupName": null,
              "registryHive": null,
              "registryKey": null,
              "registryValueType": null,
              "registryValue": null,
              "deviceId": null
            },
            {
              "entityType": "MailCluster",
              "sha1": null,
              "sha256": null,
              "fileName": null,
              "filePath": null,
              "processId": null,
              "processCommandLine": null,
              "processCreationTime": null,
              "parentProcessId": null,
              "parentProcessCreationTime": null,
              "ipAddress": null,
              "url": null,
              "accountName": null,
              "domainName": null,
              "userSid": null,
              "aadUserId": null,
              "userPrincipalName": null,
              "mailboxDisplayName": null,
              "mailboxAddress": null,
              "clusterBy": "Subject;SenderIp;ContentType",
              "sender": null,
              "recipient": null,
              "subject": null,
              "deliveryAction": null,
              "securityGroupId": null,
              "securityGroupName": null,
              "registryHive": null,
              "registryKey": null,
              "registryValueType": null,
              "registryValue": null,
              "deviceId": null
            },
            {
              "entityType": "MailCluster",
              "sha1": null,
              "sha256": null,
              "fileName": null,
              "filePath": null,
              "processId": null,
              "processCommandLine": null,
              "processCreationTime": null,
              "parentProcessId": null,
              "parentProcessCreationTime": null,
              "ipAddress": null,
              "url": null,
              "accountName": null,
              "domainName": null,
              "userSid": null,
              "aadUserId": null,
              "userPrincipalName": null,
              "mailboxDisplayName": null,
              "mailboxAddress": null,
              "clusterBy": "BodyFingerprintBin1;P2SenderDomain;ContentType",
              "sender": null,
              "recipient": null,
              "subject": null,
              "deliveryAction": null,
              "securityGroupId": null,
              "securityGroupName": null,
              "registryHive": null,
              "registryKey": null,
              "registryValueType": null,
              "registryValue": null,
              "deviceId": null
            },
            {
              "entityType": "MailCluster",
              "sha1": null,
              "sha256": null,
              "fileName": null,
              "filePath": null,
              "processId": null,
              "processCommandLine": null,
              "processCreationTime": null,
              "parentProcessId": null,
              "parentProcessCreationTime": null,
              "ipAddress": null,
              "url": null,
              "accountName": null,
              "domainName": null,
              "userSid": null,
              "aadUserId": null,
              "userPrincipalName": null,
              "mailboxDisplayName": null,
              "mailboxAddress": null,
              "clusterBy": "BodyFingerprintBin1;SenderIp;ContentType",
              "sender": null,
              "recipient": null,
              "subject": null,
              "deliveryAction": null,
              "securityGroupId": null,
              "securityGroupName": null,
              "registryHive": null,
              "registryKey": null,
              "registryValueType": null,
              "registryValue": null,
              "deviceId": null
            },
            {
              "entityType": "Ip",
              "sha1": null,
              "sha256": null,
              "fileName": null,
              "filePath": null,
              "processId": null,
              "processCommandLine": null,
              "processCreationTime": null,
              "parentProcessId": null,
              "parentProcessCreationTime": null,
              "ipAddress": "49.50.81.121",
              "url": null,
              "accountName": null,
              "domainName": null,
              "userSid": null,
              "aadUserId": null,
              "userPrincipalName": null,
              "mailboxDisplayName": null,
              "mailboxAddress": null,
              "clusterBy": null,
              "sender": null,
              "recipient": null,
              "subject": null,
              "deliveryAction": null,
              "securityGroupId": null,
              "securityGroupName": null,
              "registryHive": null,
              "registryKey": null,
              "registryValueType": null,
              "registryValue": null,
              "deviceId": null
            }
          ]
        }
      ]
    },
    ...
  ]
}