Krok 2. Przygotowywanie pierwszego kontrolera domeny PRIV

W tym kroku opisano tworzenie nowej domeny w celu udostępnienia środowiska bastionu na potrzeby uwierzytelniania administratorów. W tym lesie będzie potrzebny co najmniej jeden kontroler domeny i jeden serwer członkowski. Serwer członkowski zostanie skonfigurowany w następnym kroku.

Tworzenie nowego kontrolera domeny zarządzania dostępem uprzywilejowanym

W tej sekcji zostanie skonfigurowana maszyna wirtualna pełniąca funkcję kontrolera domeny dla nowego lasu.

Instalowanie systemu Windows Server 2012 R2

Na innej nowej maszynie wirtualnej bez zainstalowanego oprogramowania zainstaluj system Windows Server 2012 R2, aby utworzyć komputer o nazwie „PRIVDC”.

 1. Wybierz opcję wykonania niestandardowej instalacji (nie uaktualnienia) systemu Windows Server. Podczas instalacji wybierz opcję Windows Server 2012 R2 Standard (serwer z graficznym interfejsem użytkownika) x64. Nie wybieraj opcji instalacji Data Center ani Server Core.

 2. Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne.

 3. Ponieważ dysk będzie pusty, wybierz pozycję Niestandardowy: zainstaluj tylko Windows i użyj niezainicjowanej przestrzeni dyskowej.

 4. Po zainstalowaniu wersji systemu operacyjnego zaloguj się na nowym komputerze jako nowy administrator. Za pomocą Panelu sterowania ustaw nazwę komputera na PRIVDC, przypisz mu statyczny adres IP w sieci wirtualnej i skonfiguruj serwer DNS, ustawiając go na serwer DNS kontrolera domeny zainstalowanego w poprzednim kroku. Wymaga to ponownego uruchomienia serwera.

 5. Po ponownym uruchomieniu serwera zaloguj się jako administrator. Za pomocą Panelu sterowania skonfiguruj komputer tak, aby sprawdzał dostępność aktualizacji, a następnie zainstaluj wszystkie wymagane aktualizacje. Może to wymagać ponownego uruchomienia serwera.

Dodawanie ról

Dodaj role Active Directory Domain Services (AD DS) i Serwer DNS.

 1. Uruchom program PowerShell jako administrator.

 2. Wpisz poniższe polecenia w celu przygotowania instalacji usługi Active Directory systemu Windows Server.

  import-module ServerManager
  
  Install-WindowsFeature AD-Domain-Services,DNS –restart –IncludeAllSubFeature -IncludeManagementTools
  

Konfigurowanie ustawień rejestru dotyczących migracji historii identyfikatora SID

Uruchom program PowerShell i wpisz następujące polecenie, aby skonfigurować domenę źródłową pod kątem dostępu do bazy danych menedżera kont zabezpieczeń (Security Accounts Manager, SAM) za pośrednictwem zdalnego wywoływania procedur (Remote Procedure Call, RPC).

New-ItemProperty –Path HKLM:SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa –Name TcpipClientSupport –PropertyType DWORD –Value 1

Tworzenie nowego lasu zarządzania dostępem uprzywilejowanym

Następnym krokiem jest podwyższenie poziomu serwera do poziomu kontrolera domeny nowego lasu.

Jako nazwa domeny nowego lasu w tym dokumencie jest używana nazwa priv.contoso.local. Nazwa lasu nie ma znaczenia krytycznego i nie musi być podrzędna w stosunku do istniejącej nazwy lasu w organizacji. Jednak zarówno nazwa domeny, jak i nazwa NetBIOS nowego lasu muszą być unikatowe i różne od pozostałych domen w organizacji.

Tworzenie domeny i lasu

 1. Aby utworzyć nową domenę, w oknie programu PowerShell wpisz następujące polecenia. Spowoduje to również utworzenie delegowania DNS w domenie wyższego poziomu (contoso.local), która została utworzona w poprzednim kroku. Jeśli zamierzasz później skonfigurować usługę DNS, pomiń parametry CreateDNSDelegation -DNSDelegationCredential $ca.

  $ca= get-credential
  Install-ADDSForest –DomainMode 6 –ForestMode 6 –DomainName priv.contoso.local –DomainNetbiosName priv –Force –CreateDNSDelegation –DNSDelegationCredential $ca
  
 2. Gdy pojawi się okno podręczne, podaj poświadczenia administratora lasu CORP (np. nazwę użytkownika CONTOSO\Administrator i odpowiednie hasło z kroku 1).

 3. W oknie programu PowerShell pojawi się monit o użycie hasła administratora trybu awaryjnego. Wprowadź dwa razy nowe hasło. Zostaną wyświetlone komunikaty ostrzegawcze dotyczące delegowania DNS i ustawień kryptograficznych. Jest to normalne działanie.

Po utworzeniu lasu serwer zostanie automatycznie uruchomiony ponownie.

Tworzenie kont użytkowników i usług

Utwórz konta użytkowników i usługi w ramach konfigurowania usługi i portalu MIM. Te konta zostaną umieszczona w kontenerze Użytkownicy domeny priv.contoso.local.

 1. Po ponownym uruchomieniu serwera zaloguj się do kontrolera DOMENY PRIVDC jako administrator domeny (PRIV\Administrator).

 2. W programie PowerShell wpisz poniższe polecenia. Hasło „Pass@word1” jest przykładowe. Użyj innego hasła dla kont.

  import-module activedirectory
  
  $sp = ConvertTo-SecureString "Pass@word1" –asplaintext –force
  
  New-ADUser –SamAccountName MIMMA –name MIMMA
  
  Set-ADAccountPassword –identity MIMMA –NewPassword $sp
  
  Set-ADUser –identity MIMMA –Enabled 1 –PasswordNeverExpires 1
  
  New-ADUser –SamAccountName MIMMonitor –name MIMMonitor -DisplayName MIMMonitor
  
  Set-ADAccountPassword –identity MIMMonitor –NewPassword $sp
  
  Set-ADUser –identity MIMMonitor –Enabled 1 –PasswordNeverExpires 1
  
  New-ADUser –SamAccountName MIMComponent –name MIMComponent -DisplayName MIMComponent
  
  Set-ADAccountPassword –identity MIMComponent –NewPassword $sp
  
  Set-ADUser –identity MIMComponent –Enabled 1 –PasswordNeverExpires 1
  
  New-ADUser –SamAccountName MIMSync –name MIMSync
  
  Set-ADAccountPassword –identity MIMSync –NewPassword $sp
  
  Set-ADUser –identity MIMSync –Enabled 1 –PasswordNeverExpires 1
  
  New-ADUser –SamAccountName MIMService –name MIMService
  
  Set-ADAccountPassword –identity MIMService –NewPassword $sp
  
  Set-ADUser –identity MIMService –Enabled 1 –PasswordNeverExpires 1
  
  New-ADUser –SamAccountName SharePoint –name SharePoint
  
  Set-ADAccountPassword –identity SharePoint –NewPassword $sp
  
  Set-ADUser –identity SharePoint –Enabled 1 –PasswordNeverExpires 1
  
  New-ADUser –SamAccountName SqlServer –name SqlServer
  
  Set-ADAccountPassword –identity SqlServer –NewPassword $sp
  
  Set-ADUser –identity SqlServer –Enabled 1 –PasswordNeverExpires 1
  
  New-ADUser –SamAccountName BackupAdmin –name BackupAdmin
  
  Set-ADAccountPassword –identity BackupAdmin –NewPassword $sp
  
  Set-ADUser –identity BackupAdmin –Enabled 1 -PasswordNeverExpires 1
  
  New-ADUser -SamAccountName MIMAdmin -name MIMAdmin
  
  Set-ADAccountPassword –identity MIMAdmin -NewPassword $sp
  
  Set-ADUser -identity MIMAdmin -Enabled 1 -PasswordNeverExpires 1
  
  Add-ADGroupMember "Domain Admins" SharePoint
  
  Add-ADGroupMember "Domain Admins" MIMService
  

Konfigurowanie praw do inspekcji i logowania

Skonfigurowanie inspekcji pozwoli określić konfigurację usługi PAM między lasami.

 1. Upewnij się, że zalogowano się jako administrator domeny (PRIV\Administrator).

 2. Wybierz kolejno pozycje StartNarzędzia administracyjneZarządzanie zasadami grupy.

 3. Wybierz kolejno pozycje Las: priv.contoso.localDomenypriv.contoso.localKontrolery domenyDomyślne zasady kontrolerów domeny. Zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Domyślne zasady kontrolerów domeny i wybierz polecenie Edytuj.

 5. W drzewie konsoli Edytor zarządzania zasadami grupy wybierz kolejno pozycje Konfiguracja komputeraZasadyUstawienia systemu WindowsUstawienia zabezpieczeńZasady lokalneZasady inspekcji.

 6. W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Przeprowadź inspekcję zarządzania kontami, a następnie wybierz polecenie Właściwości. Kliknij pozycję Definiuj następujące ustawienia zasad, zaznacz pole wyboru Sukces, zaznacz pole wyboru Niepowodzenie, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Przeprowadź inspekcję dostępu do usługi katalogowej, a następnie wybierz polecenie Właściwości. Kliknij pozycję Definiuj następujące ustawienia zasad, zaznacz pole wyboru Sukces, zaznacz pole wyboru Niepowodzenie, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Wybierz kolejno pozycje Konfiguracja komputeraZasadyUstawienia systemu WindowsUstawienia zabezpieczeńZasady kontaZasady protokołu Kerberos.

 9. W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Maksymalny okres istnienia biletu użytkownika i wybierz polecenie Właściwości. Kliknij pozycję Definiuj następujące ustawienia zasad, ustaw liczbę godzin na 1, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK. Zwróć uwagę na to, że inne ustawienia wyświetlane w tym oknie również się zmienią.

 10. W oknie Zarządzanie zasadami grupy wybierz pozycję Domyślne zasady domeny, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj.

 11. Rozwiń kolejno węzły Konfiguracja komputeraZasadyUstawienia systemu WindowsUstawienia zabezpieczeńZasady lokalne i wybierz pozycję Przypisywanie praw użytkownika.

 12. W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Odmowa logowania w trybie wsadowym i wybierz polecenie Właściwości.

 13. Zaznacz pole wyboru Definiuj te zasady Ustawienia dodaj użytkownika lub grupę, a następnie w polu Nazwy użytkowników i grup wpisz priv\mimmonitor; priv\MIMService; priv\mimcomponent i kliknij przycisk OK.

 14. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno.

 15. W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Odmawiaj logowania za pomocą usług pulpitu zdalnego i wybierz polecenie Właściwości.

 16. Kliknij pole wyboru Definiuj te zasady Ustawienia, kliknij pozycję Dodaj użytkownika lub grupę, a następnie w polu Nazwy użytkowników i grup wpisz priv\mimmonitor; priv\MIMService; priv\mimcomponent i kliknij przycisk OK.

 17. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno.

 18. Zamknij okno Edytor zarządzania zasadami grupy i okno Zarządzanie zasadami grupy.

 19. Uruchom okno programu PowerShell jako administrator i wpisz poniższe polecenie, aby zaktualizować kontroler domeny przy użyciu ustawień zasad grupy.

  gpupdate /force /target:computer
  

  Po upływie około minuty proces zostanie zakończony i zostanie wyświetlony komunikat „Aktualizacja zasad komputera została ukończona pomyślnie”.

Konfigurowanie przekierowywania nazw DNS na komputerze PRIVDC

Przy użyciu programu PowerShell skonfiguruj przekierowywanie nazw DNS na komputerze PRIVDC, aby zapewnić rozpoznawanie innych istniejących lasów przez domenę PRIV.

 1. Uruchom program PowerShell.

 2. Dla domen znajdujących się na początku wszystkich istniejących lasów wpisz następujące polecenie, określając istniejącą domenę DNS (np. contoso.local) i adres IP serwera głównego tej domeny.

  Jeśli w poprzednim kroku utworzono jedną domenę contoso.local, podaj wartość 10.1.1.31 jako adres IP komputera CORPDC w sieci wirtualnej.

  Add-DnsServerConditionalForwarderZone –name "contoso.local" –masterservers 10.1.1.31
  

Uwaga

Inne lasy również muszą mieć możliwość przesyłania zapytań DNS dotyczących lasu PRIV do tego kontrolera domeny. Jeśli istnieje wiele lasów usługi Active Directory, musisz dodać usługę DNS warunkowego przesyłania dalej do każdego z tych lasów.

Konfigurowanie protokołu Kerberos

 1. Przy użyciu programu PowerShell dodaj główne nazwy usługi (Service Principal Name, SPN), aby umożliwić programowi SharePoint, interfejsowi API REST usługi PAM i usłudze MIM korzystanie z uwierzytelniania za pośrednictwem protokołu Kerberos.

  setspn -S http/pamsrv.priv.contoso.local PRIV\SharePoint
  setspn -S http/pamsrv PRIV\SharePoint
  setspn -S FIMService/pamsrv.priv.contoso.local PRIV\MIMService
  setspn -S FIMService/pamsrv PRIV\MIMService
  

Uwaga

W następnych krokach opisano instalację składników serwera programu MIM 2016 na pojedynczym komputerze. Jeśli planujesz dodanie kolejnego serwera w celu zwiększenia dostępności, musisz wykonać dodatkowe czynności w ramach konfigurowania protokołu Kerberos. Zostało to opisane w artykule FIM 2010: Kerberos Authentication Setup (Program FIM 2010: konfigurowanie uwierzytelniania za pośrednictwem protokołu Kerberos).

Konfigurowanie delegowania w celu przyznania dostępu kontom usługi MIM

Zaloguj się na komputerze PRIVDC jako administrator domeny i wykonaj następujące czynności.

 1. Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy domenę priv.contoso.local i wybierz polecenie Deleguj kontrolę.

 3. Na karcie Wybrani użytkownicy i grupy kliknij pozycję Dodaj.

 4. W oknie Wybieranie: Użytkownicy, komputery lub grupy wpisz mimcomponent; mimmonitor; mimservice i kliknij pozycję Sprawdź nazwy. Gdy nazwy zostaną podkreślone, kliknij kolejno przyciski OK i Dalej.

 5. Na liście typowych zadań wybierz pozycje Tworzenie i usuwanie kont użytkowników oraz zarządzanie nimi i Modyfikowanie członkostwa w grupie, a następnie kliknij kolejno pozycje Dalej i Zakończ.

 6. Ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy domenę priv.contoso.local i wybierz polecenie Deleguj kontrolę.

 7. Na karcie Wybrani użytkownicy i grupy kliknij pozycję Dodaj.

 8. W oknie Wybieranie: Użytkownicy, komputery lub grupy wpisz MIMAdmin i kliknij pozycję Sprawdź nazwy. Gdy nazwy zostaną podkreślone, kliknij kolejno przyciski OK i Dalej.

 9. Wybierz zadanie niestandardowe i zastosuj je do tego folderu z uprawnieniami ogólnymi.

 10. Na liście uprawnień wybierz następujące pozycje:

  • Odczyt
  • Napisz
  • Tworzenie wszystkich obiektów podrzędnych
  • Usuwanie wszystkich obiektów podrzędnych
  • Odczyt wszystkich właściwości
  • Zapis wszystkich właściwości
  • Migrowanie historii identyfikatorów SID Kliknij przycisk Dalej, a następnie pozycję Zakończ.
 11. Ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy domenę priv.contoso.local i wybierz polecenie Deleguj kontrolę.

 12. Na karcie Wybrani użytkownicy i grupy kliknij pozycję Dodaj.

 13. W oknie Wybieranie: Użytkownicy, komputery lub grupy wpisz MIMAdmin i kliknij pozycję Sprawdź nazwy. Po podkreśloniu nazw kliknij przycisk OK,a następnie kliknij przycisk Dalej.

 14. Wybierz zadanie niestandardowe, zastosuj je do tego folderu i kliknij pozycję tylko obiekty użytkownika.

 15. Na liście uprawnień wybierz pozycje Zmienianie hasła i Resetowanie hasła. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 16. Zamknij stronę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

 17. Otwórz wiersz polecenia.

 18. Przejrzyj listę kontroli dostępu w obiekcie przechowującym deskryptor zabezpieczeń administratora w domenach PRIV. Na przykład jeśli nazwa domeny to „priv.contoso.local”, wpisz polecenie

  dsacls "cn=adminsdholder,cn=system,dc=priv,dc=contoso,dc=local"
  
 19. Zaktualizuj odpowiednio listę kontroli dostępu, aby mieć pewność, że usługa MIM i usługa składnika MIM mogą aktualizować członkostwa grup chronionych przez tę listę. Wpisz polecenie:

dsacls "cn=adminsdholder,cn=system,dc=priv,dc=contoso,dc=local" /G priv\mimservice:WP;"member"
dsacls "cn=adminsdholder,cn=system,dc=priv,dc=contoso,dc=local" /G priv\mimcomponent:WP;"member"
 1. Uruchom ponownie serwer PRIVDC, aby zmiany zostały wprowadzone.

Przygotowywanie stacji roboczej PRIV

Jeśli nie masz jeszcze stacji roboczej służącej do wykonywania konserwacji zasobów PRIV (na przykład usługi MIM), wykonaj te instrukcje, aby przygotować stację roboczą dołączoną do domeny PRIV.

Instalowanie systemu Windows 8.1 lub Windows 10 Enterprise

Na innej nowej maszynie wirtualnej bez zainstalowanego oprogramowania zainstaluj system Windows 8.1 Enterprise lub Windows 10 Enterprise, aby utworzyć komputer o nazwie „PRIVWKSTN”.

 1. Użyj ustawień ekspresowych podczas instalacji.

 2. Być może podczas instalacji połączenie z Internetem nie będzie możliwe. Kliknij opcję Utwórz konto lokalne. Podaj inną nazwę użytkownika — nie używaj nazw „Administrator” ani „Jen”.

 3. Przy użyciu Panelu sterowania przypisz temu komputerowi statyczny adres IP w sieci wirtualnej i ustaw preferowany serwer DNS interfejsu na serwer DNS komputera PRIVDC.

 4. Przy użyciu Panelu sterowania dołącz komputer PRIVWKSTN do domeny priv.contoso.local. Wymaga to podania poświadczeń administratora domeny PRIV. Po ukończeniu tego procesu uruchom ponownie komputer PRIVWKSTN.

Więcej szczegółów zawiera temat securing privileged access workstations (Zabezpieczanie stacji roboczych z dostępem uprzywilejowanym).

W następnym kroku zostanie przygotowany serwer usługi PAM.