Krok 5 — ustanowienie zaufania między lasami PRIV i CORP

Dla każdej domeny CORP, np. contoso.local, kontrolery domeny PRIV i CONTOSO muszą być związane relacją zaufania. Dzięki temu użytkownicy w domenie PRIV mogą uzyskać dostęp do zasobów w domenie CORP.

Łączenie każdego kontrolera domeny z jego odpowiednikiem

Zanim zostanie nawiązana relacja zaufania, każdy kontroler domeny musi zostać skonfigurowany do rozpoznawania nazwy DNS swojego odpowiednika, w oparciu o kontroler domeny/adres IP serwera DNS innej domeny.

 1. Jeśli kontrolery domeny lub serwer z oprogramowaniem MIM są wdrażane jako maszyny wirtualne, upewnij się, że nie istnieją inne serwery DNS zapewniające usługi nazw domeny tym komputerom.

  • Jeśli maszyny wirtualne mają wiele interfejsów sieciowych, w tym interfejsy sieciowe podłączone do sieci publicznych, może być wymagane tymczasowe wyłączenie tych połączeń lub zastąpienie ustawień interfejsu sieciowego systemu Windows. Należy się upewnić, że adres serwera DNS podany przez protokół DHCP nie jest wykorzystywany przez żadną z maszyn wirtualnych.
 2. Sprawdź, czy każdy istniejący kontroler domeny CORP może przekazywać nazwy do lasu PRIV. Na każdym kontrolerze domeny spoza lasu PRIV, np. CORPDC, uruchom program PowerShell i wprowadź następujące polecenie:

  nslookup -qt=ns priv.contoso.local.
  

  Sprawdź, czy dane wyjściowe wskazują rekord serwera nazw dla domeny PRIV z poprawnym adresem IP.

 3. Jeśli kontroler domeny nie może przekierować domeny PRIV, użyj Menedżera DNS (znajdującego się w StartNarzędzia aplikacjiDNS), aby skonfigurować przekierowywanie nazw DNS dla domeny PRIV do adresu IP PRIVDC. Jeśli jest to domena wyższego poziomu (np. contoso.local), rozwiń węzły dla tego kontrolera domeny i jego domeny, np. CORPDCStrefy wyszukiwania do przoducontoso.local, a następnie upewnij się, że klucz o nazwie priv jest obecny jako typ serwera nazw (NS).

  Struktura plików klucza prywatnego — zrzut ekranu

Ustalenie zaufania na serwerze PAMSRV

Na serwerze PAMSRV ustal jednokierunkowe zaufanie z każdą domeną, np. CORPDC, aby kontrolery domeny CORP miały zaufanie do lasu PRIV.

 1. Zaloguj się do serwera PAMSRV jako administrator domeny PRIV (PRIV\Administrator).

 2. Uruchom program PowerShell.

 3. Wpisz poniższe polecenia programu PowerShell dla każdego istniejącego lasu. Wprowadź poświadczenia administratora domeny CORP (CONTOSO\Administrator) po wyświetleniu monitu.

  $ca = get-credential
  New-PAMTrust -SourceForest "contoso.local" -Credentials $ca
  
 4. Wpisz poniższe polecenia programu PowerShell dla każdej domeny w istniejących lasach. Wprowadź poświadczenia administratora domeny CORP (CONTOSO\Administrator) po wyświetleniu monitu.

  $ca = get-credential
  New-PAMDomainConfiguration -SourceDomain "contoso" -Credentials $ca
  

Zapewnianie dostępu do odczytu do usługi Active Directory w lassach

Dla każdego istniejącego lasu włącz dostęp do odczytu do usługi AD dla administratorów PRIV i usługi monitorowania.

 1. Zaloguj się do istniejącego kontrolera domeny lasu CORP (CORPDC) jako administrator domeny dla domeny najwyższego poziomu w tym lesie (Contoso\Administrator).

 2. Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy domenę contoso.local i wybierz polecenie Deleguj kontrolę.

 4. Na karcie Wybrani użytkownicy i grupy kliknij pozycję Dodaj.

 5. W oknie Wybieranie: Użytkownicy, komputery lub grupy kliknij pozycję Lokalizacje, a następnie zmień lokalizację na priv.contoso.local. W polu nazwy obiektu wpisz Administratorzy domeny, a następnie kliknij pozycję Sprawdź nazwy. Po wyświetleniu okienka wyskakującego wprowadź nazwę użytkownika priv\administrator i hasło tego użytkownika.

 6. Po łańcuchu Administratorzy domeny dodaj wpis „; MIMMonitor”. Po podkreśleniu nazw Administratorzy domeny i MIMMonitor kliknij przycisk OK, następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na liście typowych zadań wybierz pozycję Odczytywanie wszystkich informacji o użytkowniku, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 8. Zamknij stronę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

 9. Otwórz okno programu PowerShell.

 10. Użyj polecenia netdom, aby upewnić się, że historia SID jest włączona, a filtrowanie SID wyłączone. Wpisz:

  netdom trust contoso.local /quarantine:no /domain priv.contoso.local
  netdom trust /enablesidhistory:yes /domain priv.contoso.local
  

  Dane wyjściowe powinny przekazać komunikat Włączanie historii SID dla tego zaufania lub Historia SID jest już włączona dla tego zaufania.

  Dane wyjściowe powinny również wskazywać, że Filtrowanie SID nie jest włączone dla tego zaufania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie kwarantanny filtru SID.

Uruchamianie usług monitorowania i składowych

 1. Zaloguj się do serwera PAMSRV jako administrator domeny PRIV (PRIV\Administrator).

 2. Uruchom program PowerShell.

 3. Wpisz poniższe polecenia programu PowerShell.

  net start "PAM Component service"
  net start "PAM Monitoring service"
  

W następnym kroku przeniesiesz grupę do systemu PAM.