Krok 6. Przeniesienie grupy do usługi Privileged Access Management

Tworzenie kont uprzywilejowanych w lesie PRIV odbywa się przy użyciu poleceń cmdlet programu PowerShell. Te polecenia cmdlet umożliwiają wykonanie następujących działań:

 • Utworzenie nowej grupy w lesie PRIV z tym samym identyfikatorem zabezpieczeń (SID), który jest przypisany do grupy w lesie CORP.
 • Utworzenie obiektu w bazie danych usługi programu MIM odpowiadającego grupie w lesie PRIV.
 • Utworzenie dwóch obiektów w bazie danych usługi programu MIM dla każdego konta użytkownika, które odpowiadają użytkownikowi w lesie CORP i nowemu kontu użytkownika w lesie PRIV.
 • Utworzenie obiektu roli PAM w bazie danych usługi programu MIM.

Te polecenia cmdlet należy uruchomić jeden raz dla każdej grupy i dla poszczególnych członków grupy. Polecenia cmdlet migracji nie powodują zmiany żadnych użytkowników ani grup w lesie CORP — odpowiednie modyfikacje zostaną wprowadzone ręcznie przez administratora usługi PAM.

 1. Zaloguj się na serwerze PAMSRV jako PRIV\MIMAdmin, bezpośrednio lub przy użyciu stacji roboczej PRIV.

 2. W programie PowerShell wpisz poniższe polecenia.

  Import-Module MIMPAM
  Import-Module ActiveDirectory
 1. Dla celów demonstracyjnych utwórz konto użytkownika w lesie PRIV odpowiadające kontu użytkownika w istniejącym lesie.

  W programie PowerShell wpisz poniższe polecenia. Jeśli do utworzenia użytkownika w domenie contoso.local nie użyto imienia Jen, odpowiednio zmień parametry polecenia. Hasło „Pass@word1” jest tylko przykładowe i należy je zmienić przy użyciu unikatowej wartości.

    $sj = New-PAMUser –SourceDomain CONTOSO.local –SourceAccountName Jen
    $jp = ConvertTo-SecureString "Pass@word1" –asplaintext –force
    Set-ADAccountPassword –identity priv.Jen –NewPassword $jp
    Set-ADUser –identity priv.Jen –Enabled 1
  
 2. Dla celów demonstracyjnych skopiuj grupę i jej członka, Jen, z domeny CONTOSO do domeny PRIV.

  Uruchom następujące polecenia, podając hasło administratora domeny CORP (CONTOSO\Administrator), jeśli zostanie wyświetlony monit:

     $ca = get-credential –UserName CONTOSO\Administrator –Message "CORP forest domain admin credentials"
     $pg = New-PAMGroup –SourceGroupName "CorpAdmins" –SourceDomain CONTOSO.local         –SourceDC CORPDC.contoso.local –Credentials $ca
     $pr = New-PAMRole –DisplayName "CorpAdmins" –Privileges $pg –Candidates $sj
  

  Polecenie New-PAMGroup przyjmuje następujące parametry:

  • Nazwa domeny lasu CORP w formularzu NetBIOS
  • Nazwa grupy do skopiowania z tej domeny
  • Nazwa NetBIOS kontrolera domeny lasu CORP
  • Poświadczenia użytkownika administratora domeny w lesie CORP
 3. (Opcjonalnie) Na kontrolerze domeny CORPDC usuń konto użytkownika Jen z grupy CONTOSO CorpAdmins, jeśli jest ono nadal tam obecne. To działanie ma na celu jedynie pokazanie, jak można kojarzyć uprawnienia z kontami utworzonymi w lesie PRIV.

  1. Zaloguj się na kontrolerze domeny CORPDC jako CONTOSO\Administrator.

  2. Uruchom program PowerShell, uruchom następujące polecenie i potwierdź zmianę.

   Remove-ADGroupMember -identity "CorpAdmins" -Members "Jen"
   

Jeśli chcesz przekonać się, że prawa dostępu między lasami dla konta administratora działają, przejdź do kolejnego kroku.