Instalowanie pakietów w Visual Studio i zarządzanie nimi przy użyciu NuGet Menedżer pakietów

Interfejs użytkownika NuGet Menedżer pakietów w systemie Visual Studio w systemie Windows umożliwia łatwe instalowanie, odinstalowywanie i aktualizowanie pakietów NuGet w projektach i rozwiązaniach. Aby uzyskać informacje na temat Visual Studio dla komputerów Mac, zobacz Dołączanie pakietu NuGet w projekcie. Interfejs użytkownika Menedżer pakietów nie jest dołączony do Visual Studio Code.

Uwaga

Jeśli w Visual Studio 2015 r. brakuje NuGet Menedżer pakietów, sprawdź rozszerzenia narzędzi > i aktualizacje... i wyszukaj rozszerzenie NuGet Menedżer pakietów. Jeśli nie możesz użyć instalatora rozszerzeń w Visual Studio, pobierz rozszerzenie bezpośrednio z https://dist.nuget.org/index.htmlwitryny .

Począwszy od Visual Studio 2017 r., NuGet i NuGet Menedżer pakietów są automatycznie instalowane przy użyciu dowolnego elementu . Obciążenia związane z platformą NET. Zainstaluj je indywidualnie, wybierając opcję Poszczególne składniki > Narzędzia > kodu NuGet menedżera pakietów w instalatorze Visual Studio.

Znajdowanie i instalowanie pakietu

 1. W Eksplorator rozwiązań kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Odwołania lub projekt, a następnie wybierz polecenie Zarządzaj pakietami NuGet....

  Manage NuGet Packages menu option

 2. Karta Przeglądaj wyświetla pakiety według popularności z aktualnie wybranego źródła (zobacz źródła pakietów). Wyszukaj określony pakiet przy użyciu pola wyszukiwania w lewym górnym rogu. Wybierz pakiet z listy, aby wyświetlić jego informacje, co umożliwia również przycisk Zainstaluj wraz z listą rozwijaną wyboru wersji.

  Manage NuGet Packages Dialog Browse tab

 3. Wybierz odpowiednią wersję z listy rozwijanej i wybierz pozycję Zainstaluj. Visual Studio instaluje pakiet i jego zależności w projekcie. Może zostać wyświetlony monit o zaakceptowanie postanowień licencyjnych. Po zakończeniu instalacji dodane pakiety są wyświetlane na karcie Zainstalowane. Pakiety są również wymienione w węźle Odwołania Eksplorator rozwiązań, co wskazuje, że można odwoływać się do nich w projekcie z instrukcjamiusing.

  References in Solution Explorer

Porada

Aby uwzględnić wersje wstępne w wyszukiwaniu i udostępnić wersje wstępne na liście rozwijanej wersji, wybierz opcję Uwzględnij wersję wstępną .

Uwaga

NuGet ma dwa formaty, w których projekt może używać pakietów: PackageReference i packages.config. Wartość domyślną można ustawić w oknie opcji Visual Studio.

Odinstalowywanie pakietu

 1. W Eksplorator rozwiązań kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Odwołania lub żądany projekt, a następnie wybierz polecenie Zarządzaj pakietami NuGet....

 2. Wybierz kartę Zainstalowano.

 3. Wybierz pakiet do odinstalowania (użyj wyszukiwania, aby odfiltrować listę w razie potrzeby) i wybierz pozycję Odinstaluj.

  Uninstalling a package

 4. Należy pamiętać, że kontrolki Uwzględnij wersję wstępną i Źródło pakietu nie mają wpływu podczas odinstalowywania pakietów.

Aktualizowanie pakietu

 1. W Eksplorator rozwiązań kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Odwołania lub żądany projekt, a następnie wybierz polecenie Zarządzaj pakietami NuGet.... (W projektach witryny sieci Web kliknij prawym przyciskiem myszy folder Bin).

 2. Wybierz kartę Aktualizacje , aby wyświetlić pakiety, które mają dostępne aktualizacje z wybranych źródeł pakietów. Wybierz pozycję Uwzględnij wersję wstępną , aby uwzględnić pakiety wersji wstępnej na liście aktualizacji.

 3. Wybierz pakiet do zaktualizowania, wybierz odpowiednią wersję z listy rozwijanej po prawej stronie, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj.

  Updating a package

 4. W przypadku niektórych pakietów przycisk Aktualizuj jest wyłączony i zostanie wyświetlony komunikat informujący, że jest on "Niejawnie przywołyny przez zestaw SDK" (lub "AutoReferenced"). Ten komunikat wskazuje, że pakiet jest częścią większej struktury lub zestawu SDK i nie powinien być aktualizowany niezależnie. (Takie pakiety są wewnętrznie oznaczone znakiem <IsImplicitlyDefined>True</IsImplicitlyDefined>.) Na przykład Microsoft.NETCore.App jest częścią zestawu .NET Core SDK, a wersja pakietu nie jest taka sama jak wersja platformy uruchomieniowej używanej przez aplikację. Należy zaktualizować instalację platformy .NET Core, aby uzyskać nowe wersje środowiska uruchomieniowego ASP.NET Core i .NET Core. Zobacz ten dokument, aby uzyskać więcej informacji na temat metapakietów i wersji platformy .NET Core. Dotyczy to następujących często używanych pakietów:

  • Microsoft.AspNetCore.All
  • Microsoft.AspNetCore.App
  • Microsoft.NETCore.App
  • NETStandard.Library

  Example package marked as Implicitly references or AutoReferenced

 5. Aby zaktualizować wiele pakietów do najnowszych wersji, wybierz je na liście i wybierz przycisk Aktualizuj nad listą.

 6. Można również zaktualizować pojedynczy pakiet na karcie Zainstalowane . W takim przypadku szczegóły pakietu obejmują selektor wersji (z zastrzeżeniem opcji Dołącz wstępną wersję ) i przycisk Aktualizuj .

Zarządzanie pakietami dla rozwiązania

Zarządzanie pakietami dla rozwiązania jest wygodnym sposobem pracy z wieloma projektami jednocześnie.

 1. Wybierz polecenie menu Narzędzia > NuGet Menedżer pakietów > Zarządzaj pakietami NuGet rozwiązania... lub kliknij prawym przyciskiem myszy rozwiązanie i wybierz polecenie Zarządzaj pakietami NuGet...:

  Manage NuGet packages for the solution

 2. Podczas zarządzania pakietami dla rozwiązania interfejs użytkownika umożliwia wybranie projektów, na które mają wpływ operacje:

  Project selector when managing packages for the solution

Karta Konsoliduj

Deweloperzy zazwyczaj uważają, że jest to złe rozwiązanie, aby używać różnych wersji tego samego pakietu NuGet w różnych projektach w tym samym rozwiązaniu. Gdy zdecydujesz się zarządzać pakietami dla rozwiązania, interfejs użytkownika Menedżer pakietów udostępnia kartę Konsolidowanie, na której można łatwo zobaczyć, gdzie pakiety z odrębnymi numerami wersji są używane przez różne projekty w rozwiązaniu:

Package Manager UI Consolidate tab

W tym przykładzie projekt ClassLibrary1 używa elementu EntityFramework 6.2.0, natomiast aplikacja ConsoleApp1 używa elementu EntityFramework 6.1.0. Aby skonsolidować wersje pakietów, wykonaj następujące czynności:

 • Wybierz projekty do zaktualizowania na liście projektów.
 • Wybierz wersję do użycia we wszystkich tych projektach w kontroli wersji , na przykład EntityFramework 6.2.0.
 • Wybierz przycisk Zainstaluj .

Menedżer pakietów instaluje wybraną wersję pakietu we wszystkich wybranych projektach, po czym pakiet nie jest już wyświetlany na karcie Konsoliduj.

Źródła pakietów

Aby zmienić źródło, z którego Visual Studio uzyskuje pakiety, wybierz jeden z selektora źródłowego:

Package source selector in the package manager UI

Aby zarządzać źródłami pakietów:

 1. Wybierz ikonę Ustawienia w interfejsie użytkownika Menedżer pakietów opisanym poniżej lub użyj polecenia Narzędzia > Opcje i przewiń do NuGet Menedżer pakietów:

  Package manager UI settings icon

 2. Wybierz węzeł Źródła pakietów :

  Package Sources options

 3. Aby dodać źródło, wybierz pozycję +, edytuj nazwę, wprowadź adres URL lub ścieżkę w kontrolce źródła , a następnie wybierz pozycję Aktualizuj. Źródło jest teraz wyświetlane na liście rozwijanej selektora.

 4. Aby zmienić źródło pakietu, wybierz je, wprowadź zmiany w polach Nazwa i Źródło , a następnie wybierz pozycję Aktualizuj.

 5. Aby wyłączyć źródło pakietu, wyczyść pole po lewej stronie nazwy na liście.

 6. Aby usunąć źródło pakietu, wybierz go, a następnie wybierz przycisk X .

 7. Użycie przycisków strzałki w górę i w dół nie zmienia kolejności priorytetu źródeł pakietów. Visual Studio ignoruje kolejność źródeł pakietów, używając pakietu z niezależnie od tego, które źródło jest najpierw odpowiadać na żądania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przywracanie pakietów.

Porada

Jeśli źródło pakietu pojawi się ponownie po jego usunięciu, może zostać wyświetlone w plikach na poziomie komputera lub na poziomie NuGet.Config użytkownika. Zobacz Typowe konfiguracje NuGet lokalizacji tych plików, a następnie usuń źródło, edytując pliki ręcznie lub używając polecenia źródła nuget.

Kontrolka Opcje menedżera pakietów

Po wybraniu pakietu interfejs użytkownika Menedżer pakietów wyświetla małą, rozwijaną kontrolkę Opcje poniżej selektora wersji (pokazano tutaj zarówno zwinięte, jak i rozwinięte). Należy pamiętać, że w przypadku niektórych typów projektów jest dostępna tylko opcja Pokaż okno podglądu .

Package manager options

W poniższych sekcjach opisano te opcje.

Pokaż okno podglądu

Po wybraniu okna modalnego zostaną wyświetlone zależności wybranego pakietu przed zainstalowaniem pakietu:

Example Preview Dialog

Opcje instalacji i aktualizacji

(Niedostępne dla wszystkich typów projektów).

Zachowanie zależności konfiguruje sposób, w jaki NuGet decyduje, które wersje pakietów zależnych mają być instalowane:

 • Ignoruj zależności pomija instalowanie wszelkich zależności, co zwykle powoduje przerwanie instalacji pakietu.
 • Najniższa [Domyślna ] instaluje zależność z minimalnym numerem wersji spełniającym wymagania wybranego pakietu podstawowego.
 • Najwyższa poprawka instaluje wersję z tymi samymi numerami wersji głównych i pomocniczych, ale największą liczbą poprawek. Jeśli na przykład zostanie określona wersja 1.2.2, zostanie zainstalowana najwyższa wersja rozpoczynająca się od wersji 1.2
 • Najwyższa wersja pomocnicza instaluje wersję z tym samym numerem wersji głównej, ale największą liczbą pomocniczą i numerem poprawki. Jeśli zostanie określona wersja 1.2.2, zostanie zainstalowana najwyższa wersja rozpoczynająca się od 1
 • Najwyższy poziom instalacji najwyższej dostępnej wersji pakietu.

Akcja powodująca konflikt plików określa, jak NuGet obsługiwać pakiety, które już istnieją na komputerze lokalnym lub projekcie:

 • Monit powoduje, że NuGet zapytać, czy zachować lub zastąpić istniejące pakiety.
 • Ignoruj wszystko powoduje, że NuGet pominąć zastępowanie istniejących pakietów.
 • Zastąp wszystkie instrukcje, NuGet zastąpić wszystkie istniejące pakiety.

Opcje odinstalowywania

(Niedostępne dla wszystkich typów projektów).

Usuń zależności: po wybraniu usuwa wszystkie pakiety zależne, jeśli nie są przywoływali w innym miejscu w projekcie.

Wymuś odinstalowanie, nawet jeśli istnieją na nim zależności: po wybraniu odinstaluje pakiet, nawet jeśli jest on nadal przywoływany w projekcie. Jest to zwykle używane w połączeniu z usuwaniem zależności w celu usunięcia pakietu i zależności, które zostały zainstalowane. Użycie tej opcji może jednak prowadzić do przerwania odwołań w projekcie. W takich przypadkach może być konieczne ponowne zainstalowanie tych innych pakietów.