Konsola Menedżera pakietówPackage Manager Console

Konsola Menedżera pakietów NuGet jest wbudowany w program Visual Studio w systemie Windows w wersji 2012 i nowszych.The NuGet Package Manager Console is built into Visual Studio on Windows version 2012 and later. (Nie jest dołączony do programu Visual Studio for Mac lub Visual Studio Code.)(It is not included with Visual Studio for Mac or Visual Studio Code.)

Konsolę pozwala używać poleceń programu NuGet PowerShell można znaleźć, instalowanie, odinstalowywanie oraz aktualizowanie pakietów NuGet.The console lets you use NuGet PowerShell commands to find, install, uninstall, and update NuGet packages. Za pomocą konsoli jest niezbędne w przypadku, gdy interfejsu użytkownika Menedżera pakietów nie umożliwiają wykonać operację.Using the console is necessary in cases where the Package Manager UI does not provide a way to perform an operation. Aby użyć nuget.exe poleceń w konsoli, zobacz przy użyciu nuget.exe interfejsu wiersza polecenia w konsoli.To use nuget.exe commands in the console, see Using the nuget.exe CLI in the console.

Na przykład Znajdowanie i instalowanie pakietu wykonuje się za pomocą trzy łatwe kroki:For example, finding and installing a package is done with three easy steps:

 1. Otwórz projekt/rozwiązanie w programie Visual Studio, a następnie otwórz za pomocą konsoli Narzędzia > Menedżera pakietów NuGet > konsoli Menedżera pakietów polecenia.Open the project/solution in Visual Studio, and open the console using the Tools > NuGet Package Manager > Package Manager Console command.

 2. Znajdź pakiet, który chcesz zainstalować.Find the package you want to install. Jeśli znasz już to, przejdź do kroku 3.If you already know this, skip to step 3.

  # Find packages containing the keyword "elmah"
  Find-Package elmah
  
 3. Uruchom polecenie instalacji:Run the install command:

  # Install the Elmah package to the project named MyProject.
  Install-Package Elmah -ProjectName MyProject
  

Ważne

Można również wykonać wszystkie operacje, które są dostępne w konsoli za pomocą interfejsu wiersza polecenia NuGet.All operations that are available in the console can also be done with the NuGet CLI. Jednak polecenia konsoli działają w kontekście programu Visual Studio i zapisane projektu/rozwiązania i często osiągnąć więcej niż ich równoważnych poleceń interfejsu wiersza polecenia.However, console commands operate within the context of Visual Studio and a saved project/solution and often accomplish more than their equivalent CLI commands. Na przykład instalowania pakietu w konsoli dodaje odwołanie do projektu, natomiast polecenia interfejsu wiersza polecenia nie.For example, installing a package through the console adds a reference to the project whereas the CLI command does not. Z tego powodu deweloperów pracujących w programie Visual Studio zwykle preferowane przy użyciu konsoli do interfejsu wiersza polecenia.For this reason, developers working in Visual Studio typically prefer using the console to the CLI.

Porada

Wiele operacji konsoli zależą od tego, o rozwiązania otwarte w programie Visual Studio o nazwie znanej ścieżce.Many console operations depend on having a solution opened in Visual Studio with a known path name. Jeśli masz niezapisane rozwiązanie lub żadne rozwiązanie, zostanie wyświetlony błąd, "nie jest otwarty lub nie zapisano rozwiązania.If you have an unsaved solution, or no solution, you can see the error, "Solution is not opened or not saved. Upewnij się, że masz otwarte i zapisane rozwiązanie."Please ensure you have an open and saved solution." Oznacza to, że konsola nie może określić folder rozwiązania.This indicates that the console cannot determine the solution folder. Zapisywanie niezapisane rozwiązanie lub tworzenie i zapisywanie rozwiązanie, jeśli nie masz open, należy rozwiązać problem.Saving an unsaved solution, or creating and saving a solution if you don't have one open, should correct the error.

Otwieranie konsoli i formanty konsoliOpening the console and console controls

 1. Otwórz program Visual Studio przy użyciu Narzędzia > Menedżera pakietów NuGet > konsoli Menedżera pakietów polecenia.Open the console in Visual Studio using the Tools > NuGet Package Manager > Package Manager Console command. Konsoli jest oknem programu Visual Studio, które mogą być rozmieszczane i znajduje się jednak chcesz (zobacz dostosowywanie układów okien w programie Visual Studio).The console is a Visual Studio window that can be arranged and positioned however you like (see Customize window layouts in Visual Studio).

 2. Domyślnie polecenia konsoli działają z określonego pakietu źródłowego i projektu jako zestaw w formancie w górnej części okna:By default, console commands operate against a specific package source and project as set in the control at the top of the window:

  Formanty Konsola Menedżera pakietów dla projektów i źródła pakietu

 3. Wybieranie źródła różnych pakietów i/lub projektu zmiany tych wartości domyślnych dla kolejnych poleceń.Selecting a different package source and/or project changes those defaults for subsequent commands. Aby overrride tych ustawień bez zmiany ustawień domyślnych, większość używanych poleceń obsługiwać -Source i -ProjectName opcje.To overrride these settings without changing the defaults, most commands support -Source and -ProjectName options.

 4. Aby zarządzać źródła pakietów, wybierz ikonę Koło zębate.To manage package sources, select the gear icon. Jest to skrót do Narzędzia > Opcje > Menedżera pakietów NuGet > źródła pakietów okno dialogowe zgodnie z opisem na interfejsu użytkownika Menedżera pakietów strony.This is a shortcut to the Tools > Options > NuGet Package Manager > Package Sources dialog box as described on the Package Manager UI page. Ponadto kontrolka selektora projektu z prawej strony Czyści zawartość konsoli programu:Also, the control to the right of the project selector clears the console's contents:

  Ustawienia konsoli Menedżera pakietów i usuń zaznaczenie formantów

 5. Po prawej stronie przycisku przerwań polecenia długotrwałe.The rightmost button interrupts a long-running command. Na przykład uruchomiona Get-Package -ListAvailable -PageSize 500 listy pierwszych 500 pakietów na domyślne źródło (na przykład nuget.org), co może zająć kilka minut do uruchomienia.For example, running Get-Package -ListAvailable -PageSize 500 lists the top 500 packages on the default source (such as nuget.org), which could take several minutes to run.

  Formant stop Konsola Menedżera pakietów

Instalowanie pakietuInstalling a package

# Add the Elmah package to the default project as specified in the console's project selector
Install-Package Elmah

# Add the Elmah package to a project named UtilitiesLib that is not the default
Install-Package Elmah -ProjectName UtilitiesLib

Zobacz Install-Package.See Install-Package.

Instalowanie pakietu w konsoli wykonuje te same kroki, zgodnie z opisem na co się stanie po zainstalowaniu pakietu, z następującymi dodatkami:Installing a package in the console performs the same steps as described on What happens when a package is installed, with the following additions:

 • W konsoli są wyświetlani odpowiednich postanowieniach licencyjnych w jego oknie umowę domyślnych.The Console displays applicable license terms in its window with implied agreement. Jeśli nie akceptujesz postanowień, należy odinstalować pakiet natychmiast.If you do not agree to the terms, you should uninstall the package immediately.
 • Również odwołanie do pakietu są dodawane do pliku projektu i pojawia się w Eksploratora rozwiązań w obszarze odwołania węzła, musisz zapisać projekt, aby wyświetlić zmiany w pliku projektu bezpośrednio.Also a reference to the package is added to the project file and appears in Solution Explorer under the References node, you need to save the project to see the changes in the project file directly.

Odinstalowywanie pakietuUninstalling a package

# Uninstalls the Elmah package from the default project
Uninstall-Package Elmah

# Uninstalls the Elmah package and all its unused dependencies
Uninstall-Package Elmah -RemoveDependencies 

# Uninstalls the Elmah package even if another package depends on it
Uninstall-Package Elmah -Force

Zobacz Odinstaluj pakiet.See Uninstall-Package. Użyj Get-Package aby zobaczyć wszystkie pakiety zainstalowane w projekcie domyślnym, aby znaleźć identyfikator.Use Get-Package to see all packages currently installed in the default project if you need to find an identifier.

Odinstalowywanie pakietu wykonuje następujące czynności:Uninstalling a package performs the following actions:

 • Usuwa odwołania do pakietu z projektu (i jest używany format niezależnie od zarządzania).Removes references to the package from the project (and whatever management format is in use). Odwołania nie są widoczne w Eksploratora rozwiązań.References no longer appear in Solution Explorer. (Konieczne może być ponownie skompilować projekt, aby zobaczyć, usunąć je z Bin folderu.)(You might need to rebuild the project to see it removed from the Bin folder.)
 • Odwraca wszelkie zmiany wprowadzone do app.config lub web.config Jeśli pakiet został zainstalowany.Reverses any changes made to app.config or web.config when the package was installed.
 • Usuwa wcześniej zainstalowane zależności nie pozostałych pakietów użycie tych zależności.Removes previously-installed dependencies if no remaining packages use those dependencies.

Aktualizowanie pakietuUpdating a package

# Checks if there are newer versions available for any installed packages
Get-Package -updates

# Updates a specific package using its identifier, in this case jQuery
Update-Package jQuery

# Update all packages in the project named MyProject (as it appears in Solution Explorer)
Update-Package -ProjectName MyProject

# Update all packages in the solution
Update-Package

Zobacz Get-Package i pakietu aktualizacjiSee Get-Package and Update-Package

Znajdowanie pakietuFinding a package

# Find packages containing keywords
Find-Package elmah
Find-Package logging

# List packages whose ID begins with Elmah
Find-Package Elmah -StartWith

# By default, Get-Package returns a list of 20 packages; use -First to show more
Find-Package logging -First 100

# List all versions of the package with the ID of "jquery"
Find-Package jquery -AllVersions -ExactMatch

Zobacz Znajdź pakiet.See Find-Package. W programie Visual Studio 2013 lub starszej użyj Get-Package zamiast tego.In Visual Studio 2013 and earlier, use Get-Package instead.

Dostępność konsoliAvailability of the console

W programie Visual Studio 2017 r. NuGet i Menedżer pakietów NuGet są instalowane automatycznie po wybraniu dowolnego. Obciążeń związanych z NET; można także zainstalować go indywidualnie sprawdzając pojedynczych składników > Code Narzędzia > Menedżera pakietów NuGet opcji w Instalatorze programu Visual Studio 2017 r.In Visual Studio 2017, NuGet and the NuGet Package Manager are automatically installed when you select any .NET-related workloads; you can also install it individually by checking the Individual components > Code tools > NuGet package manager option in the Visual Studio 2017 installer.

Ponadto jeśli jest Brak Menedżera pakietów NuGet w programie Visual Studio 2015 i starszych wersji, sprawdź Narzędzia > rozszerzenia i aktualizacje... i wyszukaj rozszerzenie NuGet Package Manager.Also, if you're missing the NuGet Package Manager in Visual Studio 2015 and earlier, check Tools > Extensions and Updates... and search for the NuGet Package Manager extension. Jeśli nie możesz użyć Instalatora rozszerzeń programu Visual Studio, możesz pobrać rozszerzenia bezpośrednio z https://dist.nuget.org/index.html .If you're unable to use the extensions installer in Visual Studio, you can download the extension directly from https://dist.nuget.org/index.html.

Konsola Menedżera pakietów nie jest obecnie dostępna w programie Visual Studio dla komputerów Mac.The Package Manager Console is not presently available with Visual Studio for Mac. Jednak równoważnych poleceń są dostępne za pośrednictwem interfejsu wiersza polecenia NuGet.The equivalent commands, however, are available through the NuGet CLI. Visual Studio dla komputerów Mac mają interfejsu użytkownika do zarządzania pakietami NuGet.Visual Studio for Mac does have a UI for managing NuGet packages. Zobacz pakietu w tym NuGet w projekcie.See Including a NuGet package in your project.

Konsola Menedżera pakietów nie jest uwzględniona w programie Visual Studio Code.The Package Manager Console is not included with Visual Studio Code.

Rozszerzanie konsoli Menedżera pakietówExtending the Package Manager Console

Niektóre pakiety Zainstaluj nowe polecenia konsoli.Some packages install new commands for the console. Na przykład MvcScaffolding tworzy poleceń, takich jak Scaffold pokazano poniżej, generująca, widoków i kontrolerów ASP.NET MVC:For example, MvcScaffolding creates commands like Scaffold shown below, which generates ASP.NET MVC controllers and views:

Zainstalowanie i używanie MvcScaffold

Konfigurowanie profilu programu NuGet PowerShellSetting up a NuGet PowerShell profile

Profil programu PowerShell pozwala udostępnić najczęściej używanych poleceń tam, gdzie należy użyć programu PowerShell.A PowerShell profile lets you make commonly-used commands available wherever you use PowerShell. NuGet obsługuje profil specyficzne dla NuGet zwykle znajdują się w następującej lokalizacji:NuGet supports a NuGet-specific profile typically found at the following location:

%UserProfile%\Documents\WindowsPowerShell\NuGet_profile.ps1

Aby znaleźć profil, wpisz $profile w konsoli:To find the profile, type $profile in the console:

$profile
C:\Users\<user>\Documents\WindowsPowerShell\NuGet_profile.ps1

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się Windows PowerShell profile.For more details, refer to Windows PowerShell Profiles.

Przy użyciu nuget.exe interfejsu wiersza polecenia w konsoli programuUsing the nuget.exe CLI in the console

Aby nuget.exe CLI dostępne w konsoli Menedżera pakietów Zainstaluj NuGet.CommandLine pakietu w konsoli:To make the nuget.exe CLI available in the Package Manager Console, install the NuGet.CommandLine package from the console:

# Other versions are available, see http://www.nuget.org/packages/NuGet.CommandLine/
Install-Package NuGet.CommandLine -Version 4.4.1