[SDP 3] [7b5791e2-2449-4351-867a-a22d34449d15] Dane zbierane przez narzędzie diagnostyczne pomocy technicznej programu Excel

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Podsumowanie

Ten plik manifestu platformy diagnostyki pomocy technicznej (SDP, Support Diagnostics Platform) gromadzi odpowiednie pliki dziennika, klucze rejestru, konfigurację sieci klienta, dzienniki zdarzeń aplikacji i ważne szczegóły plików używane przez następujące aplikacje pakietu Microsoft Office:

  • Microsoft Excel 2013
  • Microsoft Excel 2010
  • Program Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Office Excel 2003

Ponadto w celu rozwiązania typowych problemów z obsługą techniczną jest uruchamiana seria testów konfiguracji w celu sprawdzenia, czy użytkownik może napotkać warunek określony przez test.

W tym artykule omówiono dane zbierane przez narzędzie Diagnostyka podstawowa programu Microsoft Excel.

Więcej informacji

Po uruchomieniu Narzędzia diagnostyczne planu bazowego programu Excel jest wyświetlany komunikat podobny do następującego. W komunikacie zostanie wyświetlony pytanie, czy poprawki mają zostać zastosowane automatycznie, czy przez wybranie ich samodzielnie:

komunikat podczas uruchamiania narzędzia Diagnostyczne według planu bazowego programu Excel

Zostanie wyświetlonych kilka uruchomionych elementów, a następnie zostanie wyświetlony monit podobny do poniższego. Monit informuje, że aplikacja Excel musi być otwarta, aby można było kontynuować.

wybierz, aby uruchomić program Excel lub pominąć

Należy kliknąć pozycję Pomiń tylko w przypadku wystąpienia problemów z uruchamianiem (na przykład awarii) dla wybranej aplikacji.

Uwaga

  • Wszystkie nazwy plików w zbiorze danych są poprzedzone przez <Nazwa_komputera>. Ten symbol zastępczy odpowiada nazwie komputera, na którym jest uruchomione narzędzie diagnostyczne pomocy technicznej firmy Microsoft.
  • Niektóre nazwy plików w zbiorze danych obejmują <pełną ścieżkę>. Ten symbol zastępczy reprezentuje pełną ścieżkę pliku na dysku twardym.

Dane zbierane dla wszystkich aplikacji pakietu Office

Dodatki instalowane dla aplikacji pakietu Office

Opis Nazwa pliku Formaty
Lista dodatków innych firm <Nazwa_>_3rd_party_addins.* txt
Lista dodatków firmy Microsoft <Nazwa_>_msft_addins.* txt

Moduły innych firm działające w aplikacji pakietu Office

Opis Nazwa pliku Formaty
Lista modułów innych firm uruchomionych w ramach wybranego procesu <Nazwa_>_3rd_party_Modules.* txt

Informacje o autorunkcie

Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu Autowyzysłania używanym do zbierania tych informacji, zobacz Autowyzysłania systemu Windows w wersji 13.96.

Opis Nazwa pliku Formaty
Informacje o autorunkcie <*Nazwa_>_Autoruns.** xml, htm

Dzienniki aplikacji i systemu

Zdarzenia z ostatnich 15 dni są rejestrowane w całości

Opis Nazwa pliku Formaty
Dziennik zdarzeń — aplikacja <*Nazwa_>_evt_Application.** txt, csv, evtx
Dziennik zdarzeń — system <*Nazwa_>_evt_System.** txt, csv, evtx
Dziennik zdarzeń — OAlerts <*Nazwa_>_evt_OAlerts.** txt, csv, evtx
  • Plik utworzony na podstawie dzienników zdarzeń aplikacji: <ComputerName>_crash_events_applog.csv

Zmienne środowiskowe

Ten zestaw zmiennych środowiskowych jest podzestawem zmiennych wyświetlanych przez uruchamianie polecenia Setcommand w wierszu polecenia.

Opis Nazwa pliku Formaty
Lista zawierająca zmienne środowiskowe i ich wartości <Nazwa_>_EnvironmentVariables.* txt

Przekazane pliki

Opis Nazwa pliku Formaty
Plik zawierający wszelkie dodatkowe pliki, które wybrano do przekazania do firmy Microsoft <Nazwa_>_File.* zip

Zainstalowane aktualizacje

Opis Nazwa pliku Formaty
Lista aktualizacji zainstalowanych na kliencie <Nazwa_>_Hotfixes.* txt, htm, csv

Zainstalowane oprogramowanie

Opis Nazwa pliku Formaty
Lista produktów oprogramowania zainstalowanych na kliencie <Nazwa_>_Installed_Products.* csv

Lista procesów uruchomionych na komputerze

Opis Nazwa pliku Formaty
Lista procesów i powiązanych usług uruchomionych na komputerze <Nazwa_>_Processes.* txt
Lista procesów i usług innych niż firmy Microsoft uruchomionych na komputerze <*Nazwa_>_Non_Microsoft_Services_Running.** csv
Lista włączonych elementów uruchamiania <*Nazwa_>_Startup_Items_Enabled.** csv

Klucze rejestru systemu Windows

Poniższe lokalizacje rejestru systemu Windows są eksportowane w pełnych plikach reg. Pliki tekstowe są następnie tworzone na podstawie tych plików.

Opis Nazwa pliku Formaty
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office <Nazwa_>_reg_HKCU_Office.* txt
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies <Nazwa_>_reg_HKCU_Policies.* txt
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options <Nazwa_>_reg_HKLM_IFEO_komputera.* txt
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office <Nazwa_>_reg_HKLM_Office.* txt
HKEY_CLASSES_ROOT (filtrowany) <*Nazwa_>_HKCR_XLnExtsFiltered.** txt, reg
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts <*Nazwa_>_HKCU_FileExts.** txt, reg

Szczegóły sieci

Opis Nazwa pliku Formaty
Lista z parametrami sieci <Nazwa_>_SMB-Info.* txt
Lista z informacjami o protokole TCP/IP z komputera <Nazwa_>_TcpIp-Info.* txt

Niezawodne dane wyjściowe skanowania spisu pakietu Office

Opis Nazwa pliku Formaty
Lista zainstalowanych aplikacji obsługiwanych rodzin pakietu Office <Nazwa_>_ROIScan.* xml, log

Dane programu Excel

Oprócz danych wymienionych w sekcji "Dane zbierane dla wszystkich aplikacji pakietu Office" następujące pliki są zbierane specjalnie dla programu Microsoft Office Excel po uruchomieniu tej metody diagnostycznej.

Informacje o folderze XLStart

Opis Nazwa pliku Formaty
Podsumowanie plików znalezionych w folderze i podfolderach: C:\Użytkownicy o nazwie { użytkownika}\AppData\Roaming\Microsoft\Excel < Nazwa_>_dir_Contents_AppData-Microsoft-Excel.* txt
Podsumowanie plików, które znajdują się w folderze: \ {Office Install folder}\XLStart <Nazwa_>_dir_Contents_XLStart.* txt
Podsumowanie informacji specyficznych dla programu Excel <Nazwa_>_Excel_Configuration_Summary.* txt
Dodatkowe informacje o konfiguracji, które mogą mieć wpływ na program Excel <*Nazwa_>_Excel_Additional_Summary.** txt

Informacje o plikach dla ważnych plików programu Excel

Pliki tekstowe i csv zawierają szczegółowe informacje o ważnych plikach używanych przez program Excel.

Szczegóły pliku to: Wersja, Lokalizacja, Opis, Rozmiar, Data, Firma

Opis Nazwa pliku Formaty
Typowe informacje o plikach programów pakietu Office <Nazwa_>_sym_CommonProgramFilesOffice.* csv, txt
32-bitowe informacje o pliku typowych programów pakietu Office <Nazwa_>_sym_CommonProgramFilesx86Office.* csv, txt
Informacje o plikach typowych programów systemowych <Nazwa_>_sym_CommonProgramFilesSystem.* csv, txt
32-bitowe informacje o pliku programu Common System <Nazwa_>_sym_CommonProgramFilesx86System.* csv, txt
Typowe informacje o plikach programów VBA <Nazwa_>_sym_CommonProgramFilesVBA.* csv, txt
32-bitowe typowe informacje o pliku programu VBA <Nazwa_>_sym_CommonProgramFilesx86VBA.* csv, txt
Typowe informacje o pliku programu VSTO <Nazwa_>_sym_CommonProgramFilesVSTO.* csv, txt
32-bitowe typowe informacje o pliku programu VSTO <Nazwa_>_sym_CommonProgramFilesx86VSTO_komputera.* csv, txt
Informacje o programie pakietu Office <Nazwa_>_sym_ProgramFilesOffice.* csv, txt
Informacje o Programie dodatków pakietu Office <*Nazwa_>_sym_ProgramFilesOfficeAddins.** csv, txt
Informacje o systemie 32 <Nazwa_>_sym_System32.* csv, txt
Informacje o systemie 32 (64-bitowym) <Nazwa_>_sym_Syswow64.* csv, txt
64-bitowa informacja o pliku programu w ramach programu "Kliknij, aby uruchomić" <*Nazwa_>_sym_C2R_ProgramFilesCommonx64.** csv, txt
32-bitowa informacja o pliku programu w ramach programu "Kliknij, aby uruchomić" <*Nazwa_>_sym_C2R_ProgramFilesCommonx86.** csv, txt
Opis Nazwa pliku Formaty
. Pliki DLL uruchomione obecnie w ramach Excel.exe dll <Nazwa_>_sym_excel_Process.* csv, txt

Inne

Opis Nazwa pliku Formaty
Wynikowy zestaw zasad (RSoP) wygenerowany przez gpresult.exe <*Nazwa_>_GPResult.** htm, csv
Lista modułów i stan ich podpisu <*Nazwa_>_Module_Signature_Status.** txt
Lista drukarek <*Nazwa_>_Printers.** txt
Lista informacji o sterowniku wideo <*Nazwa_>_VideoDriverInformation.** txt
Informacje o konfiguracji typu "Kliknij, aby uruchomić" <ComputerName>_Click-To-Run_Details.* txt
Podsumowanie informacji o skojarzeniach plików, które są najbardziej istotne dla programu Excel <*Nazwa_>_Excel_File_Associations.** txt

Raporty utworzone dla narzędzia Do analizowania konfiguracji pakietu Office (OffCAT)

Opis Nazwa pliku Formaty
Podsumowanie informacji OffCAT <*Nazwa_>_OffCAT_Report.** html
Wyniki OffCAT <*Nazwa_>_OffCAT_Results.** xml, xml.log

Powiązany artykuł:

Informacje narzędzia Do analizowania konfiguracji pakietu Office (OffCAT)

Oferowane poprawki

Dostępne są poprawki dla znanych problemów podczas uruchamiania tego narzędzia. Artykuły z bazy wiedzy Knowledge Base zawierają więcej informacji na temat poszczególnych oferowanych poprawek. Możesz zastosować poprawkę automatycznie lub zrezygnować. W przypadku rezygnacji z tej opcji przejrzyj artykuły i zastosuj poprawki ręcznie w samodzielnie wybieranych artykułach.

Znany problem

Jeśli to narzędzie daje Ci tylko jedną możliwość "rozwiązania" problemu i zrezygnuje z tej możliwości, może się wydawać, że zostało uruchomione pomyślnie. Jednak wyniki nie zostaną przekazane.

Aby ominąć ten problem, uruchom pakiet diagnostyczny przy użyciu opcji Dodatkowe metody.

Informacje

Informacje o zautomatyzowanych usługach rozwiązywania problemów firmy Microsoft i platformie diagnostycznej pomocy technicznej