Przykładowe makro do wstawiania/usuwania wierszy lub kolumn w wielu arkuszach w programie Excel

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Podsumowanie

Ten artykuł zawiera przykładowe makro języka Microsoft Visual Basic for Applications (procedura podrzędna), za pomocą których można wstawiać i usuwać wiersze lub kolumny w wielu arkuszach w programie Microsoft Excel.

Więcej informacji

Firma Microsoft podaje przykłady programowania tylko dla celów ilustracyjnych, nie udzielając żadnej rękojmi, wyrażonej wprost ani dorozumianej, w tym także, ale nie tylko, dorozumianej rękojmi co do przydatności handlowej lub do określonych celów. W tym artykule zakłada się, że czytelnik zna demonstrowany język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Inżynierowie pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w objaśnieniach funkcjonalności określonej procedury. Nie będą one jednak modyfikować tych przykładów w celu zapewnienia dodatkowych funkcji ani konstruowania procedur w celu spełnienia określonych wymagań. Aby wstawić lub usunąć wiersze bądź kolumny w wielu arkuszach, użyj opcji Dla każdego. Następna instrukcja ma być w pętli przez wszystkie wymagane arkusze lub zaznaczać wiersze lub kolumny przed wykonaniem wstawiania lub usuwania.

Uwaga

Poniższe przykładowe makra działają tylko w ciągłym zakresie kolumn lub wierszy.

Przykładowe makro z pętlą do wstawiania wierszy w wielu arkuszach

Sub Insert_Rows_Loop()
   Dim CurrentSheet As Object

   ' Loop through all selected sheets.
   For Each CurrentSheet In ActiveWindow.SelectedSheets
    ' Insert 5 rows at top of each sheet.
    CurrentSheet.Range("a1:a5").EntireRow.Insert
   Next CurrentSheet
End Sub

Przykładowe makro do zaznaczania kolumny i wstawiania nowej kolumny

Poniższe przykładowe makro zaznacza całą kolumnę przed wstawieniu nowych kolumn:

Sub Select_Insert_Column()
  Dim MyRange as Object
  ' Store the selected range in a variable.
  Set MyRange = Selection
  ' Select the entire column.
  Selection.EntireColumn.Select
  ' Insert Columns in all selected sheets.
  Selection.Insert
  ' Reselect the previously selected cells.
  MyRange.Select
End Sub