Rozwiązywanie problemów z niepowodzeniami drukowania w programie Word dla usługi Office 365 w systemie Windows 10

Ten artykuł zawiera kroki diagnozowania i rozwiązywania problemów, które występują, gdy nie można wydrukować dokumentu programu Microsoft Word dla Office 365 w systemie Windows 10.

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Uwaga

Aby rozwiązać problemy z poprzednimi wersjami programu Word, zobacz Rozwiązywanie problemów z błędami drukowania w programie Word.

Szybka rozdzielczość

W celu ustalenia przyczyny problemu związanego z programem Word sprawdź następujące opcje. Wybierz obraz po lewej stronie lub tytuł, aby wyświetlić bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące tej opcji.

Uwaga

Przed rozpoczęciem upewnij się, że system Windows jest aktualny, a następnie spróbuj ponownie wydrukować.

Opcja 1

**Testowanie drukowania w innych dokumentach**
 1. Otwórz nowy pusty dokument.
 2. Wpisz następujący tekst: **=rand(10)**.
 3. Naciśnij klawisz Enter.
 4. Spróbuj ponownie wydrukować.

Opcja 2

**Testowanie drukowania w innych programach: WordPad**
 1. Otwórz program WordPad.
 2. W nowym dokumencie wpisz **To jest test**.
 3. Na karcie **Plik** wybierz polecenie **Drukuj**.
 4. Kliknij przycisk **OK** lub **Drukuj**, aby wydrukować plik.

Opcja 3

**Naprawianie plików programu Word**
 1. Zakończ pracę wszystkich programów pakietu Office.
 2. Wybierz **przycisk Start**, a następnie wpisz **dodaj**.
 3. Wybierz **pozycję Dodaj lub usuń programy**.
 4. W **obszarze & funkcji wybierz** pozycję Microsoft Office **Word**.
 5. Wybierz **pozycję Modyfikuj**.
 6. Wybierz **pozycję Naprawa online**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby naprawić programy.

Opcja 4

**Testowanie problemów w systemie Windows**
 1. Usuń wszystkie multimedia (dysk USB, DVD, dysk CD) z komputera.
 2. Wybierz **przycisk Start**, wybierz przycisk **zasilania,** a następnie wybierz pozycję Uruchom **ponownie**.
 3. Naciśnij i przytrzymaj **klawisz F8** po ponownym uruchomieniu komputera.
 4. Na **ekranie Zaawansowane opcje rozruchu** wybierz pozycję **Tryb awaryjny**, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 5. Zaloguj się na komputerze za pomocą poświadczeń administracyjnych.
 6. Spróbuj wydrukować ponownie.

Opcja 5

**Testowanie drukowania z różnymi sterownikami wydruku**
 1. Kliknij przycisk **Start** > **Ustawienia**.
 2. Wybierz **pozycję Urządzenia** > **Drukarki & skanery**.
 3. Kliknij polecenie **Dodaj drukarkę lub skaner**.
 4. Wybierz **drukarkę, której chcę użyć, nie ma na liście.**
 5. Na **ekranie Znajdź drukarkę według innych** opcji wybierz pozycję Dodaj drukarkę lokalną lub **sieciową z ustawieniami ręcznymi.** Wybierz pozycję **Dalej**.
 6. Upewnij się, **że pole** wyboru Użyj istniejącego portu jest zaznaczone, a następnie zmień opcję listy na **Plik: (Drukuj do pliku).**
 7. Wybierz pozycję **Dalej**.
 8. W obszarze Producent wybierz pozycję **Ogólne**.
 9. W **obszarze Drukarki** wybierz **pozycję Tylko ogólny/tekst**, a następnie wybierz przycisk **Dalej.**
 10. Na **ekranie Wpisz nazwę drukarki** pozostaw nazwę jako Tylko **ogólny/Tekst** i wybierz przycisk **Dalej.**
 11. Na **ekranie Udostępnianie drukarki** wybierz pozycję Udostępnij tę drukarkę, aby inne osoby w Twojej sieci znalazły tę drukarkę **i jej używać.**
 12. Pozostaw domyślną **nazwę udostępniania** i wybierz **pozycję Dalej**.
 13. Wybierz **pozycję Zakończ.**
 14. Po zakończeniu instalacji sterownika otwórz dokument w programie Word.
 15. Wybierz **pozycję Drukowanie** > **pliku**.
 16. Wybierz **pozycję Drukuj tylko tekst** > **ogólne/tekst.**
 17. Zmień lokalizację na **Moje dokumenty** i nadaj plikowi **nazwę Test.prn**
 18. Wybierz przycisk **OK**.

Więcej informacji

Poniżej przedstawiono przykłady niepowodzeń drukowania:

 • Podczas próby wydrukowania pliku wyświetlane są komunikaty o błędach i inne komunikaty.
 • Drukarka nie odpowiada.
 • Pliki są drukowane jako symbole bez znaczenia.

Uwaga

W tym artykule nie omówiono problemów z wydrukami, takich jak problemy z pozycjonowaniem kopert, brak grafiki i niewłaściwe numery stron.

Aby rozwiązać błąd drukowania w programie Word, należy określić jego przyczynę. Przyczyny zazwyczaj pasują do jednej z następujących kategorii:

 • Uszkodzone dokumenty lub uszkodzona zawartość w dokumentach.
 • Sam program Word.
 • Sterownik drukarki.
 • System operacyjny Windows.
 • Łączność lub sprzęt.

Szczegółowy widok opcji

W poniższych sekcjach znajdują się szczegółowe informacje na temat każdego rozwiązania.

Opcja 1. Testowanie drukowania innych dokumentów

Uszkodzone dokumenty lub dokumenty zawierające uszkodzoną grafikę lub uszkodzone czcionki mogą powodować błędy drukowania w programie Word. Przed ponownym zainstalowaniem sterowników lub oprogramowania, przetestuj możliwość drukowania programu Word. W tym celu wykonaj następujące czynności.

 1. W programie Word otwórz nowy pusty dokument.

 2. W pierwszym wierszu dokumentu wpisz następujący tekst: =rand(10), a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga

  Wstawionych zostanie 10 akapitów przykładowego tekstu.

 3. Spróbuj wydrukować dokument.

 4. Jeśli dokument zostanie wydrukowany pomyślnie, zmień czcionkę na inną lub wstaw grafikę clipart, tabelę lub obiekt rysunkowy.

 • Aby zmienić czcionkę, wykonaj następujące czynności:
  1. Zaznacz fragment przykładowego tekstu.
  2. W menu Narzędzia główne wybierz inną czcionkę za pomocą pola czcionki.
 • Aby wstawić grafikę Clipart, wykonaj następujące kroki:
  1. Wybierz kartę Wstawianie, a następnie wybierz pozycję Obrazy online.
  2. Wpisz dowolny termin w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij klawisz Enter lub wybierz pozycję Wyszukaj.
  3. Wybierz jeden z obrazów, a następnie wybierz pozycję Wstaw.
  4. Zamknij okienko zadań.
 • Aby wstawić tabelę, wykonaj następujące kroki:
  1. Wybierz kartę Wstawianie, wybierz pozycję Tabela, a następnie wybierz pozycję Dodaj tabelę.
  2. Wpisz liczbę kolumn i wierszy, a następnie kliknij przycisk OK.
 • Aby wstawić obiekt rysunkowy, wykonaj następujące kroki:
  1. Wybierz polecenie Wstaw, a następnie Kształty.
  2. Zaznacz jeden z kształtów.
  3. Kliknij i przeciągnij kursor przez dokument, aby wstawić kształt.
 1. Ponownie przetestuj funkcję drukowania.

Powodzenie lub niepowodzenie tych testów pokazuje, czy program Word może drukować. Te testy mogą również dać wskazówki dotyczące niektórych czcionek lub grafik, których program Word nie może drukować.

Jeśli nie otrzymasz błędów w dokumencie testowym, ale nadal nie możesz wydrukować oryginalnego dokumentu, być może oryginalny dokument jest uszkodzony. Może tak być nawet wtedy, gdy można wydrukować ten sam dokument na innym komputerze. Jest to spowodowane tym, że symptomy uszkodzenia pliku, które występują na niektórych komputerach, mogą nie występować na innych komputerach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z uszkodzonymi dokumentami programu Word, zobacz Jak rozwiązywać problemy z uszkodzonymi dokumentami programu Word.

Jeśli w programie Word nie można drukować ani nie można wydrukować określonej czcionki lub grafiki, przejdź do następnej opcji.

Opcja 2. Testowanie drukowania w innych programach

Zakres problemu podczas drukowania może ujawnić jego przyczynę. Na przykład niektóre problemy z drukowaniem mają wpływ tylko na program Word, podczas gdy inne problemy z drukowaniem dotyczą kilku lub wszystkich programów systemu Windows.

Poniższe testy mogą pomóc w ustaleniu, czy ten problem obejmuje programy inne niż Word.

Testowanie w programie WordPad

 1. Wybierz przycisk Start, wpisz wyraz, a następnie wybierz pozycję WordPad.

 2. W nowym dokumencie programu WordPad wpisz tekst To jest test.

 3. Wybierz menu Plik > > Drukuj.

  Uwaga

  Upewnij się, że drukarka jest zaznaczona. Jeśli drukarki nie ma na liście, wybierz pozycję Znajdź drukarkę w oknie dialogowym Drukowanie i dodaj drukarkę.

 4. Kliknij przycisk OK lub Drukuj, aby wydrukować plik.

Jeśli w "Kroku 3. Testowanie drukowania w innych dokumentach" stwierdzono, że problem z drukowaniem występuje tylko w przypadku niektórych czcionek lub niektórych obrazów graficznych, spróbuj odtworzyć ten problem w programie WordPad. W tym celu zastosuj tę samą czcionkę lub wstaw ten sam rodzaj obrazu. (Aby wybrać inną czcionkę w programie WordPad, użyj tej samej metody, która została użyta w programie Word). Następnie spróbuj ponownie wydrukować ten sam dokument.

Aby wstawić obraz w programie WordPad, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Wstaw obiekt.
 2. Użyj jednej lub obu poniższych metod:
 • Aby utworzyć obraz, wybierz pozycję Utwórz nowy, a następnie wybierz jeden z typów obiektów z listy. Na przykład kliknij przycisk Paintbrush Picture, aby utworzyć testową mapę bitową w programie Microsoft Paint.
 • Aby wstawić obraz z pliku, wybierz pozycję Utwórz z pliku, a następnie wybierz pozycję Przeglądaj, aby wybrać plik.

Testowanie drukowania z innych programów

Po zakończeniu tworzenia dokumentu w programie WordPad możesz przetestować funkcje drukowania w przeglądarce internetowej lub w innym programie pakietu Office. Można również spróbować wydrukować stronę testową dla drukarki. Aby wydrukować stronę tekstową, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz start, wskaż pozycję Ustawienia, a następnie Urządzenia, a następnie wybierz Drukarki & skanery.
 2. Wybierz ikonę drukarki.
 3. W obszarze Zarządzaj urządzeniem wybierz pozycję Drukuj stronę testową.
 • Jeśli nie można wydrukować strony testowej lub nie można drukować w kilku (lub wszystkich) programach opartych na systemie Windows, występuje problem ze sterownikiem drukarki, problem z systemem Windows, problem ze sprzętem lub problem z łącznością.
 • Jeśli problem jest ograniczony do określonej czcionki, przyczyną może być uszkodzony plik czcionki. Aby uzyskać więcej informacji na temat testowania i ponownej instalacji czcionek, zobacz Jak zainstalować lub usunąć czcionkę w systemie Windows.
 • Jeśli możesz drukować bez problemów we wszystkich programach z wyjątkiem programu Word, przejdź do opcji 4.

Być może uda się rozwiązać problem z drukowaniem przy użyciu Kreatora rozwiązywania problemów z drukarkami w systemie Windows 10. Wybierz pozycję Start, wpisz drukowanie, a następnie wybierz pozycję Znajdź i rozwiąż problemy z drukowaniem.

Opcja 3. Naprawianie plików programu Word

Po sprawdzeniu, czy problem z drukowaniem nie jest ograniczony do dokumentu lub określonego sterownika drukarki i że problem jest ograniczony do programu Word, przetestuj program Word, używając tylko ustawień domyślnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozpoczynania od używania ustawień domyślnych, zobacz artykuł KB 921541 "Jak rozwiązywać problemy występujące podczas uruchamiania lub używania programu Word".

Jeśli problem z drukowaniem będzie nadal występował, uruchom program do naprawy, aby ponownie zainstalować brakujące lub uszkodzone pliki programu. Aby uruchomić program do naprawy, wykonaj następujące czynności.

 1. Zakończ pracę wszystkich programów pakietu Office.
 2. W systemie Windows 10 wybierz pozycję Start, wpisz dodaj, a następnie wybierz pozycję Dodaj lub usuń programy.
 3. Na liście & funkcji znajdź i wybierz zainstalowaną wersję programu Microsoft Office Word.
 4. Wybierz pozycję Modyfikuj.
 5. Wybierz pozycję Naprawa online , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby naprawić program.

Opcja 4. Testowanie problemów w systemie Windows

Aby poszukać sterowników urządzeń lub programów, które mogą zakłócać funkcję drukowania programu Word, uruchom system Windows w trybie awaryjnym, a następnie przetestuj drukowanie do pliku w programie Word. Aby uruchomić system Windows w trybie awaryjnym, wykonaj poniższe czynności.

 1. Usuń wszystkie dyskietki, dyski DVD, dyski DVD i urządzenia USB z komputera, a następnie uruchom ponownie komputer.
 2. Wybierz przycisk Start, wybierz przycisk zasilania, a następnie wybierz pozycję Uruchom ponownie.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk F8 podczas ponownego uruchamiania komputera.

  Uwaga

  Należy nacisnąć klawisz F8, aby logo systemu Windows zostało wyświetlone. Jeśli pojawi się logo systemu Windows, poczekaj, aż zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się systemu Windows, zamknij i uruchom ponownie komputer, a następnie spróbuj ponownie.

 4. Na ekranie Zaawansowane opcje rozruchu użyj klawiszy strzałek, aby wybrać opcję Tryb awaryjny, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 5. Zaloguj się do komputera przy użyciu konta z uprawnieniami administratora.
 6. Spróbuj ponownie wydrukować z programu Word.

Jeśli problem z drukowaniem w programie Word nie występuje po uruchomieniu systemu Windows w trybie awaryjnym, wykonaj te same kroki, aby rozwiązać problem po zakończeniu czystego uruchomienia, aby ustalić źródło problemu.

Opcja 5. Testowanie drukowania przy użyciu różnych sterowników drukarek

Aby ustalić, czy przyczyną problemu jest sterownik drukarki, można przetestować różne sterowniki. Jeśli problem z drukowaniem programu Word występuje tylko podczas drukowania dokumentów, które używają określonej czcionki lub pewnego rodzaju obrazu graficznego, spróbuj wydrukować na innej drukarce.

Jeśli nie jest dostępna żadna inna drukarka, skontaktuj się z producentem, aby ustalić, czy istnieje zaktualizowana wersja sterownika lub inny sterownik, który jest dostępny dla Twojego modelu drukarki.

Jeśli problem z drukowaniem programu Word występuje nawet podczas drukowania dokumentów, które są złożone tylko z tekstu, można użyć ogólnego, sterownika drukarki tylko do tekstu celem testowania drukowania z programu Word. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

 1. Wybierz przycisk Start, a następnie pozycję Ustawienia.
 2. Wybierz pozycję Urządzenia, a następnie drukarki & skanery.
 3. Kliknij polecenie Dodaj drukarkę lub skaner.
 4. Wybierz drukarkę, której chcę użyć, nie ma na liście.

  Uwaga

  W celu zobaczenia tej opcji może być najpierw wyszukanie drukarki.

 5. Na ekranie "Znajdź drukarkę według innych opcji" wybierz pozycję Dodaj drukarkę lokalną lub sieciową z ustawieniami ręcznymi , a następnie wybierz pozycję Dalej.
 6. Upewnij się, że pole wyboru Użyj istniejącego portu jest zaznaczone, zmień opcję listy na Plik: (Drukuj do pliku), a następnie wybierz pozycję Dalej.
 7. W obszarze Producent wybierz pozycję Ogólne. W obszarze Drukarki wybierz pozycję Tylko ogólne/tekst. Następnie wybierz pozycję Dalej.
 8. Na ekranie Wpisz nazwę drukarki pozostaw nazwę ustawioną jako Tylko ogólny/Tekst, a następnie wybierz przycisk Dalej.
 9. Na ekranie Udostępnianie drukarki wybierz pozycję Udostępnij tę drukarkę, aby inne osoby w Twojej sieci znalazły drukarkę i jej używać.
 10. Pozostaw domyślną nazwę udostępniania, a następnie wybierz pozycję Dalej.
 11. Wybierz pozycję Zakończ.
 12. Po zakończeniu instalacji sterownika otwórz dokument w programie Word i wybierz pozycję Drukowanie > pliku.
 13. Wybierz pozycję Tylko generic/Tekst, a następnie wybierz pozycję Drukuj.
 14. Zmień lokalizację na Moje dokumenty, a następnie nadaj plikowi nazwę Test.prn.
 15. Wybierz przycisk OK.

Jeśli podczas drukowania w programie Word jest wyświetlany komunikat o błędzie, który zawiera tylko tekst, ale nie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie podczas drukowania przy użyciu ogólnego sterownika drukarki dostępnego tylko jako tekst, sterownik drukarki może być uszkodzony. W takim przypadku skontaktuj się z producentem drukarki, aby uzyskać pomoc w usunięciu sterownika drukarki i zainstalować zaktualizowaną wersję.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Uzyskaj pomoc od społeczności online społeczności firmy Microsoft, wyszukaj więcej informacji na temat Pomocy technicznej firmy Microsoft lub Pomocy pakietu Office i How Tolub dowiedz się więcej o opcjach pomocy asystej.