Opis błędów rejestrowania w narzędziu Microsoft 365 Desktop Setup

Oryginalny numer artykułu KB:   2404500

Podczas próby zainstalowania aktualizacji na komputerach klienckich za pomocą narzędzia Microsoft 365 Desktop Setup może wystąpić błąd. Gdy wystąpi błąd, w pliku dziennika w narzędziu Microsoft 365 Desktop Setup jest rejestrowany komunikat o błędzie. W tym artykule opisano komunikaty o błędach, które mogą zostać wyświetlone, oraz warunki wyzwalające te błędy.

Więcej informacji

Pliki dziennika narzędzia konfiguracji pulpitu Microsoft 365 można znaleźć w następujących lokalizacjach:

  • Gdy jest uruchomione narzędzie Microsoft 365 Desktop Setup, możesz nacisnąć klawisze CTRL + SHIFT + L, aby spakować pliki dziennika i zapisać je w wybranym miejscu.
  • Na komputerze z systemem operacyjnym Windows 8,1, Windows 8, Windows 7 lub Windows Vista plik dziennika można znaleźć w jednej z następujących lokalizacji:
    • C:\Users <User_Name> \AppData\Local\Microsoft\Office365\DesktopSetup
    • %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Office365\DesktopSetup

Aby rozwiązać problemy, takie jak aktualizacje, których nie można zainstalować, zobacz następujące pliki dziennika:

  • Dziennik aplikacji
  • Pliki dziennika w folderze dziennika usługi Windows Update

Gdy instalacja wymaganej aktualizacji nie powiedzie się, błąd jest rejestrowany w dzienniku aplikacji. Zdarzenia związane z narzędziem do konfiguracji pulpitu Microsoft 365 zawierają następujący tekst:

Domyślnie te informacje są rejestrowane również w dzienniku usługi Windows Update. Lokalizacja pliku dziennika usługi Windows Update to%windir%\WindowsUpdate.log. Plik dziennika usługi Windows Update może zawierać informacje o tym, dlaczego określona aktualizacja nie została zainstalowana.

Narzędzie instalacyjne Microsoft 365 dla komputerów stacjonarnych może także zwracać błędy specyficzne dla Instalatora MSI i kody błędów w wyniku aktualizacji, które zostały zastosowane. Nie są to błędy generowane przez narzędzie do konfiguracji pulpitu Microsoft 365. Są to błędy generowane przez aktualizacje. Aby wyświetlić pełną listę błędów, zobacz MsiExec.exe i InstMsi.exe komunikaty o błędach.

Microsoft 365 — błędy konfiguracji pulpitu

W poniższej tabeli opisano warunki, które mogą powodować wystąpienie błędu narzędzia konfiguracji komputera Microsoft 365 dla komputerów stacjonarnych. W tabeli opisano również komunikat o błędzie, który został odebrany i zapisany w dzienniku.

IDENTYFIKACJI Content (Zawartość) Opis
AbortMessageDescription Anulowanie instalacji może uniemożliwić nawiązanie połączenia z programem Microsoft 365. Opis okna dialogowego przerwanie
AbortMessageTitle Czy chcesz anulować instalację? Tekst tytułu okna dialogowego przerwanie
AdminMustSignInForUpdates Konto komputera nie ma uprawnień wymaganych do zaktualizowania komputera. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby zaktualizować swój komputer, a następnie uruchom ponownie Instalatora aplikacji Microsoft 365 dla komputerów stacjonarnych. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z administratorem systemu. Tekst ostrzeżenia, gdy normalny użytkownik systemu Windows XP nie może zainstalować aktualizacji
AppConfigurationsAvailable Aplikacje klasyczne można skonfigurować do użytku z systemem Microsoft 365. Informuje użytkownika, że można wykonywać konfiguracje aplikacji bez uprawnień administratora.
CannotDownloadUpdatesDescription Instalator biurkowy Microsoft 365 nie może pobrać aktualizacji na komputer. Sprawdź połączenie sieciowe i ustawienia serwera proxy, a następnie uruchom ponownie Instalatora aplikacji Microsoft 365 dla komputerów stacjonarnych. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z administratorem systemu. Tekst na ekranie wymagania dotyczące niemożności pobierania aktualizacji
CannotDownloadUpdatesTitle Instalator biurkowy Microsoft 365 nie może pobrać aktualizacji na komputer. Tytuł wymagania ekran dotyczący pobierania aktualizacji nie jest możliwy
ConfigurationDataNotAvailableFormatString Dane konfiguracyjne {0} są obecnie niedostępne. {0} to nazwa produktu.
ConfigurationOptionsChanged Opcje konfiguracji zostały zmienione. Sprawdź wybrane opcje i wybierz pozycję Kontynuuj. Opis znajdujący się poniżej nagłówka
ConfigureAppForMigrationIncompatibleDescription Twoja wersja programu {0} nie jest zgodna z systemem Microsoft 365. Nadal będzie działać z bieżącymi ustawieniami, ale nie będzie działać po przejściu do aplikacji Microsoft 365. Tekst panelu po prawej stronie
ConfigureLyncDisabledDescription Nie znaleziono zgodnej wersji programu Microsoft Lync. Tekst okienka statusu
ConfigureLyncDisabledTitle Nie można skonfigurować programu Microsoft Lync Tekst okienka statusu
ConfigureLyncUncheckedDescription Wybrano opcję niekonfigurowania programu Microsoft Lync do użytku z programem Microsoft 365. Tekst okienka statusu
ConfigureLyncUncheckedTitle Program Microsoft Lync nie zostanie skonfigurowany Tekst okienka statusu
ConfigureLyncUnprovisionedDescription Nie zainicjowano obsługi konta dla usługi Lync. Skontaktuj się z administratorem. Tekst okienka statusu
ConfigureLyncUnprovisionedTitle Nie można skonfigurować programu Lync Tekst okienka statusu
ConfigureOutlookDisabledDescription Nie znaleziono zgodnej wersji programu Microsoft Outlook. Tekst okienka statusu
ConfigureOutlookDisabledTitle Nie można skonfigurować programu Microsoft Outlook Tekst okienka statusu
ConfigureOutlookTransitionNotReadyDescription Twoje konto pakietu Office jest przenoszone do programu Microsoft 365. Administrator systemu mógł jednak nie zakończyć procesu przejścia. Przed skonfigurowaniem programu Microsoft Outlook Zweryfikuj administratora systemu, że proces przejścia dla konta Microsoft 365 został zakończony. Opis panelu po prawej stronie Konfiguracja programu Outlook dla użytkownika będącego w fazie przejścia, który nie jest gotowy do konfiguracji programu Microsoft 365
ConfigureOutlookUncheckedDescription Wybrano opcję niekonfigurowania programu Microsoft Outlook do użytku z programem Microsoft 365. Być może nie będziesz mieć możliwości odbierania wiadomości e-mail bez programu Outlook Web Access. Tekst okienka statusu
ConfigureOutlookUncheckedTitle Program Microsoft Outlook nie zostanie skonfigurowany Tekst okienka statusu
ConfigureOutlookUnprovisionedDescription Twoje konto nie zostało zainicjowane do użytku z serwerami programu Microsoft 365 Exchange. Skontaktuj się z administratorem. Tekst okienka statusu
ConfigureOutlookUnprovisionedTitle Program Microsoft Outlook nie zostanie skonfigurowany Tekst okienka statusu
ConfigureSharePointNoActionTitle Program Microsoft SharePoint nie zostanie skonfigurowany Tekst okienka statusu
ConfigureSharePointUnprovisionedDescription Nie zainicjowano obsługi konta przy użyciu aplikacji Microsoft SharePoint dla programu Microsoft 365. Skontaktuj się z administratorem. Tekst okienka statusu
ConfigureSharePointUnprovisionedTitle Program Microsoft SharePoint nie zostanie skonfigurowany Tekst okienka statusu
DeclineEulaMessageDescription Odrzucanie umowy EULA spowoduje zamknięcie produktu Microsoft 365 bez instalowania wymaganych aktualizacji. Opis okna komunikatu Odrzuć umowę licencyjną użytkownika
ErrorAnotherInstallationInProgressTitle Inna instalacja jest już uruchomiona na tym komputerze
ErrorAnotherVersionInstalledDescription Zanim będzie można kontynuować instalację, należy usunąć istniejącą wersję tego produktu.
ErrorAnotherVersionInstalledTitle Na tym komputerze jest już zainstalowana inna wersja tego produktu
ErrorBelowRequirementsTitle Komputer nie spełnia minimalnych wymagań systemowych Okno dialogowe tytuł wymagań minimalnych
ErrorCodeFormatString Kod błędu:{0} {0} jest numerem kodu błędu
ErrorConfigurationFailedDescription Nie można skonfigurować tej aplikacji klasycznej. Aby ukończyć konfigurację, zamknij wszystkie otwarte aplikacje i Uruchom to narzędzie ponownie. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z administratorem w celu uzyskania pomocy. Okienko informacje Opis aktualizacji konfiguracji, która kończy się niepowodzeniem
ErrorConfigurationFailedTitle Konfiguracja nie powiodła się Tytuł okienka informacyjnego dla aktualizacji konfiguracji, która kończy się niepowodzeniem
ErrorFailedToCreateShortcutsDescription W tej chwili nie można utworzyć skrótu do menu Start dla programu Microsoft 365. Dostęp do usługi można uzyskać, przechodząc do strony głównej Microsoft 365.
ErrorFailedToCreateShortcutsTitle Nie można utworzyć skrótu w menu Start
ErrorIncompatibleLanguageDescription Skontaktuj się z pomocą techniczną Microsoft 365, aby uzyskać pomoc.
ErrorIncompatibleLanguageTitle Ta aktualizacja jest niedostępna w przypadku preferowanej lokalizacji lub języka
ErrorInstallationWasCanceledDescription Skontaktuj się z pomocą techniczną Microsoft 365, aby uzyskać pomoc.
ErrorInstallationWasCanceledTitle Instalacja została anulowana
ErrorInstallFailedWithAnUncategorizedExitCodeDescription Uruchom ponownie instalację. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft 365.
ErrorInstallFailedWithAnUncategorizedExitCodeTitle Tej aktualizacji nie można zainstalować na komputerze
ErrorInstallFolderInaccessibleDescription Uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie przeprowadzić instalację. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft 365.
ErrorInstallFolderInaccessibleTitle Folder instalacyjny jest pełny lub niedostępny
ErrorInsufficientDiskSpaceDescriptionFormatString Wymagana ilość miejsca na dysku: {0} MB

Dostępne miejsce na dysku: {1} MBZwolnij miejsce na dysku komputera, a następnie wybierz przycisk OK , aby kontynuować.
Szczegóły związane z niewystarczającym ostrzeżeniem dotyczącym miejsca. {0} i {1} to wartości całkowite, które pokazują miejsce na dysku.
ErrorInsufficientDiskSpaceTitle Na komputerze jest za mało miejsca na dysku Tytuł niewystarczającego komunikatu ostrzegawczego dotyczącego miejsca na dysku
ErrorMicrosoftUpdateNotAddedDescription Nie można zainstalować co najmniej jednej wymaganej aktualizacji. Aby zainstalować te aktualizacje, spróbuj ponownie lub skontaktuj się z administratorem systemu.
ErrorMicrosoftUpdateNotAddedTitle Nie można uzyskać dostępu do wymaganej aktualizacji
ErrorMissingUserConfigurationInfoDescription Nie można pobrać wszystkich wymaganych informacji dotyczących aktualizacji, więc aktualizacja nie została zainstalowana.
ErrorMissingUserConfigurationInfoTitle Aktualizacja nie została zainstalowana
ErrorNoInternetConnectionDescription Sprawdź połączenie internetowe i uruchom ponownie instalację.
ErrorNoInternetConnectionTitle Program Microsoft 365 nie może wykryć połączenia internetowego.
ErrorNoneDescription Celowo puste
ErrorNoneTitle Celowo puste
ErrorNotCompatibleWithOSDescription Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft 365.
ErrorNotCompatibleWithOSTitle Ta aktualizacja jest niezgodna z używaną wersją systemu Windows
ErrorNotCompatibleWithWindowsInstallerDescription Aktualizację można uzyskać w usłudze Windows Update.
ErrorNotCompatibleWithWindowsInstallerTitle Komputer wymaga aktualizacji z usługi Instalator Windows
ErrorNotEnoughDiskSpaceDescription Utwórz więcej miejsca na komputerze, a następnie uruchom ponownie instalację.
ErrorNotEnoughDiskSpaceTitle Na komputerze jest za mało wolnego miejsca
ErrorOpeningLinkDescriptionFormatString Wystąpił problem podczas otwierania strony sieci Web {0} w domyślnej przeglądarce. Sprawdź ustawienia domyślnej przeglądarki i spróbuj ponownie. Opis okna komunikatu. {0} to adres URL, którego nie można otworzyć.
ErrorOpeningLinkTitle Nie można otworzyć domyślnej przeglądarki Tytuł okna komunikatu
ErrorOptInMuDescription Zasady systemowe nie zezwalają na nawiązywanie połączenia z usługami Microsoft Update, które uniemożliwiają zainstalowanie aktualizacji. Upewnij się, że masz uprawnienie do nawiązywania połączenia z usługami Microsoft Update lub skontaktuj się z administratorem systemu w celu uzyskania dodatkowej pomocy.
ErrorOptInMuTitle Komputer nie może nawiązać połączenia z usługą Microsoft Update
ErrorRebootRequiredDescription Aby ukończyć instalację, uruchom ponownie komputer.
ErrorRebootRequiredTitle Musisz ponownie uruchomić komputer
ErrorRemoteInstallationFailedDescription Zaloguj się do komputera zdalnego i uruchom instalację ręcznie.
ErrorRemoteInstallationFailedTitle Instalacja zdalna nie powiodła się
ErrorSkippedDueToEulaNotAcceptedDescription Nie zaakceptowano warunków umowy serwisowej dla tej aktualizacji.
ErrorSkippedDueToEulaNotAcceptedTitle Aktualizacja nie została zainstalowana
ErrorSkippedDueToPrereqFailureDescription Nie można zainstalować wcześniejszej aktualizacji, co uniemożliwia instalację tej aktualizacji. Uruchom ponownie instalację. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z administratorem systemu.
ErrorSkippedDueToPrereqFailureTitle Nie można zainstalować tej aktualizacji
ErrorUnknownDescription Uruchom ponownie instalację. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft 365.
ErrorUnknownTitle Tej aktualizacji nie można zainstalować na komputerze
ErrorUnsupportedSignInAssistantAlreadyInstalledDescription Odinstaluj Asystenta logowania i spróbuj ponownie przeprowadzić instalację.
ErrorUnsupportedSignInAssistantAlreadyInstalledTitle Wersja Asystenta logowania w witrynie Microsoft Online Services, która jest już uruchomiona na komputerze, nie jest już obsługiwana
ErrorUpdateNotApprovedDescription Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z administratorem systemu.
ErrorUpdateNotApprovedTitle Ta aktualizacja nie jest zatwierdzona dla Twojej organizacji
ErrorUpdateUponRestart Program Microsoft 365 spróbuje zaktualizować komputer po ponownym uruchomieniu.
EulaDescription Zapoznaj się z umowami serwisowymi. Aby kontynuować, wybierz pozycję Akceptuję. Opis ekranu EULA
EulaLink Zobacz zasady zachowania poufności informacji w witrynie Microsoft 365. Tekst linku do umowy licencyjnej użytkownika
EulaTitle Przeglądanie i akceptowanie umów serwisowych Tytuł ekranu EULA
FinishUpdatesFailedFormatString Aktualizacje, których instalacja nie powiodła się: {0} Ten ciąg będzie częścią listy ostatecznych raportów aktualizacji zakończonych . Jest odpowiednio sformatowany.
LoggingSaveErrorDescription Instalator programu Microsoft 365 dla komputerów stacjonarnych nie może utworzyć dziennika konfiguracji programu Microsoft 365. Tekst opisu okna dialogowego błąd zapisywania
LoggingSaveErrorTitle Błąd podczas tworzenia dziennika konfiguracji programu Microsoft 365 dla komputerów stacjonarnych Tekst tytułu okna dialogowego błąd zapisywania
MainDescriptionSomeUpdatesFailed Instalacja aktualizacji nie powiodła się. Wybierz nieudaną aktualizację, aby uzyskać więcej informacji. Zapisz swoją pracę i uruchom ponownie komputer. Jeśli chcesz kontynuować pracę, możesz wybrać opcję ponownego uruchomienia później. Opis nieudanych aktualizacji ekran
MainLinkTroubleshoot Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy z błędami instalacji
OfficeReleasesSupported Twoja wersja pakietu Microsoft Office nie jest zgodna z systemem Microsoft 365. Program Microsoft 365 obsługuje wyłącznie wydane wersje pakietu Office i dodatki Service Pack dla pakietu Office. Zaktualizuj swoją wersję pakietu Office do obsługiwanej wersji, a następnie ponownie uruchom aplikację Microsoft 365. Ekran tekstowy na ekranie wymagania dotyczące obsługiwanych wersji pakietu Office
StatusConfigureFailed Konfiguracja nie powiodła się Wartość kolumny statusu
StatusDownloadFailed Pobieranie nie powiodło się Wartość kolumny statusu
StatusInstallFailed Instalacja nie powiodła się Wartość kolumny statusu
UserConfigurationDownloadErrorDescription Nie można pobrać informacji wymaganych do skonfigurowania komputera dla programu Microsoft 365. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft 365. Opis okna dialogowego błąd, gdy nie można pobrać danych konfiguracji użytkownika
UserConfigurationDownloadErrorTitle Konfiguracja aplikacji nieukończona Okno dialogowe tytuł błędu, gdy nie można pobrać danych konfiguracji użytkownika
UserConfigurationVersionErrorDescription Uruchom najnowszą wersję aplikacji z portalu Microsoft Online Services. Opis okna dialogowego błąd z informacją, że użytkownik musi uruchomić najnowszą wersję aplikacji za pośrednictwem portalu Information Worer (IW)
UserConfigurationVersionErrorTitle Ta wersja aplikacji nie jest już obsługiwana. Tytuł okna dialogowego błąd z informacją, że użytkownik musi uruchomić najnowszą wersję aplikacji za pośrednictwem portalu W
WarningBelowSystemRequirements Używana wersja systemu Microsoft Windows lub pakietu Microsoft Office nie jest zgodna z systemem Microsoft 365. Tekst okna dialogowego wymagania systemowe
WarningCloseApplicationsToContinueTitle Aby można było skonfigurować aplikację Microsoft 365, należy zamknąć następujące aplikacje: Tytuł okna dialogowego należy zamknąć okno dialogowe. Opis jest listą nazw aplikacji.

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat problemów, które mogą wystąpić podczas uruchamiania Instalatora programu Microsoft 365 dla komputerów stacjonarnych, zobacz komunikat o błędzie programu microsoft 365 dla komputerów stacjonarnych nie można pobrać aktualizacji ani odebrać komunikatu o błędzie "nie można połączyć się z usługą Microsoft Update Service".

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.