Problemy z wydajnością programu Outlook, gdy jest otwartych wiele folderów udostępnionych lub skrzynek pocztowych

Oryginalny numer KB:   3136059

Symptomy

Podczas uruchamiania programu Microsoft Outlook, przełączania folderów lub synchronizowania poczty e-mail może na wystąpić wolne działanie. Ponadto podczas zmieniania lub dodatku do kalendarza może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Nie masz uprawnień do tworzenia pozycji w tym folderze. Kliknij folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości, aby sprawdzić swoje uprawnienia do folderu. Aby zmienić uprawnienia, zobacz właściciela folderu lub administratora.

Przyczyna

W programie Outlook jest otwartych wiele folderów udostępnionych lub skrzynek pocztowych albo oba te foldery. W przypadku kalendarza udostępnionego nie można do modyfikowania ani dodatku do czasu zakończenia synchronizacji aktualizacji w programie.

Liczba folderów udostępnionych i skrzynek pocztowych, które można otwierać bez problemów, zależy od kilku czynników, takich jak sprzęt, rozmiar skrzynki pocztowej, rozmiar folderów udostępnionych lub skrzynek pocztowych, liczba folderów w udostępnionej skrzynce pocztowej, liczba elementów w folderach i szybkość sieci. Komputer z wolniejszym sprzętem, dużą skrzynką pocztową i wolnym połączeniem sieciowym może nie być w stanie otworzyć więcej niż pięciu folderów udostępnionych lub skrzynek pocztowych. Jednak szybszy komputer, który ma mniejszą skrzynkę pocztową i szybkie połączenie sieciowe, może mieć możliwość otwarcia co najmniej 10 folderów udostępnionych lub skrzynek pocztowych.

Rozwiązanie

Zmniejsz liczbę folderów udostępnionych lub skrzynek pocztowych otwartych w programie Outlook. W tym celu należy najpierw ustalić, czy są otwarte foldery udostępnione, czy udostępnione skrzynki pocztowe. Jeśli udostępnione skrzynki pocztowe są otwarte, musisz również określić, jak są one otwierane (na przykład otwierane ręcznie jako dodatkowa skrzynka pocztowa lub otwierane z powodu funkcji Automapowanie).

Udostępniona skrzynka pocztowa zostanie wyświetlona poniżej Twojej skrzynki pocztowej w okienku folderów, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

Zrzut ekranu przedstawiający udostępnioną skrzynkę pocztową w okienku folderów

Folder udostępniony zostanie wyświetlony poniżej folderu Udostępnione, na przykład Kalendarz udostępniony lub Kontakty udostępnione, jak <Folder type> pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

Zrzut ekranu przedstawiający foldery udostępnione różnego typu

Usuwanie udostępnionej skrzynki pocztowej

Jeśli udostępniona skrzynka pocztowa jest otwarta w programie Outlook, została ona dodana ręcznie w obszarze Otwórz te dodatkowe skrzynki pocztowe lub została otwarta automatycznie z powodu automatycznego mapowania. Sposób otwarcia udostępnionej skrzynki pocztowej możesz ustalić i usunąć ją, korzystając z procedury opisanej w poniższych sekcjach.

Usuwanie udostępnionej skrzynki pocztowej otwartej ręcznie jako dodatkowa skrzynka pocztowa

 1. Wybierz pozycję Plik, Ustawienia kont, a następnie wybierz pozycję Ustawienia kont.
 2. Wybierz konto programu Microsoft Exchange, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 3. Wybierz opcję Więcej ustawień.
 4. Na karcie Zaawansowane możesz wyświetlić dowolne ręcznie dodane udostępnione skrzynki pocztowe poniżej pozycję Otwórz te dodatkowe skrzynki pocztowe.
 5. Zaznacz udostępnioną skrzynkę pocztową, a następnie wybierz pozycję Usuń.
 6. Wybierz pozycję Tak, aby potwierdzić, że chcesz usunąć skrzynkę pocztową, a następnie wybierz przycisk OK.
 7. Wybierz pozycję Dalej, a następnie wybierz pozycję Zakończ.
 8. Wybierz pozycję Zamknij w oknie Ustawienia kont.

Uwaga

Jeśli udostępniona skrzynka pocztowa nie jest wyświetlana poniżej przycisku Otwórz te dodatkowe skrzynki pocztowe, prawdopodobnie jest to automatyczne mapowanie. Aby ustalić, czy tak jest, i usunąć automapowane skrzynki pocztowe z programu Outlook, wykonaj poniższe czynności.

Uruchom narzędzie testowej automatycznej konfiguracji poczty e-mail, aby ustalić, czy istnieją jakieś automatyczne mapowane skrzynki pocztowe:

 1. Przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Outlook w obszar powiadomień.

 2. Wybierz pozycję Testuj automatyczną konfigurację poczty e-mail.

 3. Wprowadź swój adres e-mail i hasło.

 4. Wyczyść opcje Use Guessmart (Użyj uwierzytelniania Guessmart) i Secure Guessmart Authentication (Użyj uwierzytelniania Guessmart i Secure Guessmart).

 5. Wybierz pozycję Test.

 6. Po zakończeniu testu wybierz kartę XML.

 7. Przewiń w dół, aż zobaczysz sekcję, a następnie odszukaj pozycję Pełnomocnik w <AlternativeMailbox> <Type> </Type> skrypcie, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Testowanie autokonfiguracji poczty e-mail z automapowana skrzynką pocztową

Aby usunąć automapowane skrzynki pocztowe z programu Outlook, użyj jednej z następujących opcji:

 1. Usuń ze skrzynki pocztowej swoje uprawnienia Pełny dostęp. Jest to dobre rozwiązanie, jeśli nie potrzebujesz już dostępu do udostępnionej skrzynki pocztowej.

  Zarządzanie uprawnieniami pełnego dostępu

 2. Usuń funkcję Automapowanie dla udostępnionej skrzynki pocztowej. Jest to dobre rozwiązanie, jeśli musisz mieć dostęp do udostępnionej skrzynki pocztowej, ale nie chcesz, aby była automatycznie mapowana w programie Outlook.

Usuwanie udostępnionych folderów Kalendarz, Kontakty, Zadania lub Notatki

 1. Otwórz program Outlook.

 2. Wybierz folder Kalendarz, Kontakty, Zadania lub Notatki w okienku nawigacji, w którym jest otwarty folder udostępniony.

 3. Poszukaj dowolnych folderów udostępnionych w obszarze <Folder name> Udostępnione, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

  Zrzut ekranu przedstawiający foldery udostępnione różnego typu

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder udostępniony, a następnie wybierz pozycję Usuń folder lub Usuń kalendarz, w zależności od typu folderu. Poniższy zrzut ekranu przedstawia usunięcie kalendarza udostępnionego.

  Zrzut ekranu przedstawiający sposób usuwania folderu kalendarza udostępnionego

  Uwaga

  Wybranie opcji Usuń kalendarz lub Usuń folder w udostępnionym kalendarzu lub folderze udostępnionym nie powoduje usunięcia folderu ze skrzynki pocztowej, w której się znajduje. Ta akcja spowoduje usunięcie folderu tylko z widoku Usuń folder w widoku programu Outlook.

Wykonaj kroki od 2 do 4 dla pozostałych folderów udostępnionych, które chcesz usunąć z programu Outlook.

Zamykanie udostępnionego folderu skrzynki odbiorczej

Po otwarciu udostępnionego folderu skrzynki odbiorczej jest on wyświetlany w programie Outlook tylko do momentu wybrania innego folderu. Nie pozostaje on na liście folderów. Aby usunąć udostępniony folder skrzynki odbiorczej, zamknij go, wybierając inny folder w skrzynce pocztowej.

Więcej informacji

Wiele elementów omówinych w tym artykule może być automatycznie sprawdzanych przez Asystenta odzyskiwania i pomocy technicznej firmy Microsoft (SaRA). Uruchom zautomatyzowane testy, uruchamiając scenariusz zaawansowanej diagnostyki programu Outlook. Po wyświetleniu monitu w przeglądarce wybierz pozycję Uruchom. W wygenerowanym raporcie przejrzyj elementy na karcie Problemy, które znaleziono. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji programu Outlook, systemu Windows i komputera, sprawdź ustawienia na karcie Widok szczegółowy.