Adres SMTP w profilu użytkownika nie zmienia się po zmianie podstawowego adresu e-mail w programie Exchange Server

Oryginalny numer KB:   3040795

Symptomy

Po zmianie podstawowego adresu e-mail SMTP użytkownika w programie Microsoft Exchange Server 2013 lub Exchange Server 2016 adres wyświetlany w profilu użytkownika w programie Microsoft Outlook nie zmienia się.

Załóżmy na przykład, że podstawowy adres e-mail SMTP użytkownika to alias@domain.com , jak pokazano na rysunku 1:

Rysunek 1 Rysunek 2
Rysunek 1
Rysunek 2

Jeśli jednak podstawowy adres e-mail SMTP użytkownika zostanie zmieniony na , podstawowy adres e-mail SMTP wyświetlany w programie Outlook nie zmieni się alias@subdomain.domain.com zgodnie z oczekiwaniami. Podstawowy adres e-mail SMTP w programie Outlook odzwierciedla zmianę, jak pokazano na rysunku 2.

Przyczyna

Ten problem jest już zaprojektowany. Adres e-mail, który jest stemplowany w folderze głównym, jest ustalany w czasie tworzenia profilu i powinien odzwierciedlać podstawowy adres SMTP, który jest stemplowany na użytkowniku. Adres e-mail jest ściśle kosmetyczne i nie można go zmienić po zmianie podstawowego adresu e-mail SMTP użytkownika.

Obejście problemu

Aby usunąć ten problem, usuń, a następnie ponownie utwórz profil użytkownika.

Dowiedz się, jak utworzyć profil programu Outlook i skonfigurować konto e-mail w programie Outlook.