Kryptografia

Szyfruj i odszyfrowuj tekst oraz pliki

Zaszyfruj tekst za pomocą algorytmu AES
Odszyfruj tekst za pomocą algorytmu AES
Zaszyfruj z pliku, używając algorytmu AES
Odszyfruj do pliku, używając algorytmu AES
Wyznacz wartość skrótu tekstu
Wyznacz wartość skrótu pliku
Wyznacz wartość skrótu tekstu, używając klucza
Wyznacz wartość skrótu pliku za pomocą klucza

Zaszyfruj tekst za pomocą algorytmu AES

Zaszyfruj ciąg za pomocą algorytmu AES, używając klucza i określonego formatu kodowania

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Kodowanie Nie dotyczy Domyślny, ANSI, Unicode, Big-endian Unicode, UTF-8 Unicode Kodowanie tekstu do zaszyfrowania
Tekst do zaszyfrowania No Wartość tekstowa Tekst do zaszyfrowania
Klucz szyfrowania No Zaszyfrowana wartość Klucz szyfrowania do użycia
Dopełnienie Nie dotyczy Brak, PKCS7, Zera, ANSIX923, ISO10126 PKCS7 Dopełnienie do użycia na potrzeby wybranego algorytmu szyfrowania
Rozmiar klucza Nie dotyczy 128 bitów, 192 bity, 256 bitów 256 bitów Rozmiar klucza (w bitach), który będzie używany w celu szyfrowania
Użyj ciągu inicjującego Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określ, czy na potrzeby szyfrowania ma być używany ciąg inicjujący. Gdy ta opcja jest włączona, generowany losowo ciąg inicjujący staje się danymi wyjściowymi w postaci ciągu w formacie Base64.
Użyj wektora inicjowania Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określa, czy ma być używany wektor inicjowania. Gdy ta opcja jest włączona, losowo generowany wektor inicjujący staje się wyjściem w postaci łańcucha base64
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
EncryptedText Wartość tekstowa Zaszyfrowany tekst do późniejszego przetworzenia
Sól Wartość tekstowa Generowana losowo wartość ciągu inicjującego na potrzeby późniejszego przetwarzania
InitializationVector Wartość tekstowa Generowana losowo wartość wektora inicjowania na potrzeby późniejszego przetwarzania
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można zaszyfrować tekstu Wskazuje, że wystąpił błąd podczas szyfrowania

Odszyfruj tekst za pomocą algorytmu AES

Odszyfruj ciąg, używając algorytmu AES z określonym kluczem i formatem kodowania

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Kodowanie Nie dotyczy Domyślny, ANSI, Unicode, Big-endian Unicode, UTF-8 Unicode Kodowanie odszyfrowywanego tekstu
Tekst do odszyfrowania No Wartość tekstowa Tekst do odszyfrowania w postaci ciągu w formacie Base64
Klucz odszyfrowujący No Zaszyfrowana wartość Klucz odszyfrowujący do użycia
Dopełnienie Nie dotyczy Brak, PKCS7, Zera, ANSIX923, ISO10126 PKCS7 Dopełnienie do użycia na potrzeby wybranego algorytmu odszyfrowywania
Rozmiar klucza Nie dotyczy 128 bitów, 192 bity, 256 bitów 256 bitów Rozmiar klucza (w bitach), który będzie używany w celu odszyfrowywania
Użyj ciągu inicjującego Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określa, czy na potrzeby odszyfrowywania ma być używany ciąg inicjujący
Sól No Wartość tekstowa Ciąg inicjujący, który będzie używany w celu odszyfrowywania w postaci ciągu w formacie Base64
Użyj wektora inicjowania Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określa, czy ma być używany wektor inicjowania
Wektor inicjowania No Wartość tekstowa Wektor inicjowania służący do odszyfrowywania w postaci ciągu w formacie Base64
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
DecryptedText Wartość tekstowa Odszyfrowany tekst do późniejszego przetworzenia
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można odszyfrować tekstu Wskazuje, że wystąpił błąd podczas odszyfrowywania

Zaszyfruj z pliku, używając algorytmu AES

Zaszyfruj zawartość pliku za pomocą algorytmu AES, używając klucza i określonego formatu kodowania

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Kodowanie Nie dotyczy Domyślny, ANSI, Unicode, Big-endian Unicode, UTF-8 Unicode Kodowanie pliku do zaszyfrowania
Plik do zaszyfrowania No Plik Plik tekstowy, w którym jest przechowywana zawartość do zaszyfrowania
Klucz szyfrowania No Zaszyfrowana wartość Klucz szyfrowania do użycia
Dopełnienie Nie dotyczy Brak, PKCS7, Zera, ANSIX923, ISO10126 PKCS7 Dopełnienie do użycia na potrzeby wybranego algorytmu szyfrowania
Rozmiar klucza Nie dotyczy 128 bitów, 192 bity, 256 bitów 256 bitów Rozmiar klucza (w bitach), który będzie używany w celu szyfrowania
Użyj ciągu inicjującego Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określ, czy na potrzeby szyfrowania ma być używany ciąg inicjujący. Gdy ta opcja jest włączona, generowany losowo ciąg inicjujący staje się danymi wyjściowymi w postaci ciągu w formacie Base64.
Użyj wektora inicjowania Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określa, czy ma być używany wektor inicjowania. Gdy ta opcja jest włączona, losowo generowany wektor inicjujący staje się wyjściem w postaci łańcucha base64
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
EncryptedText Wartość tekstowa Tekst zaszyfrowanego pliku do późniejszego przetworzenia
Sól Wartość tekstowa Generowana losowo wartość ciągu inicjującego na potrzeby późniejszego przetwarzania
InitializationVector Wartość tekstowa Generowana losowo wartość wektora inicjowania na potrzeby późniejszego przetwarzania
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie znaleziono pliku Wskazuje, że plik nie istnieje
Nie można zaszyfrować zawartości pliku Wskazuje, że wystąpił błąd podczas szyfrowania zawartości pliku

Odszyfruj do pliku, używając algorytmu AES

Odszyfruj ciąg do pliku, używając algorytmu AES z określonym kluczem i formatem kodowania

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Kodowanie Nie dotyczy Domyślny, ANSI, Unicode, Big-endian Unicode, UTF-8 Unicode Kodowanie tekstu do odszyfrowania
Tekst do odszyfrowania No Wartość tekstowa Tekst do odszyfrowania w postaci ciągu w formacie Base64
Klucz odszyfrowujący No Zaszyfrowana wartość Klucz odszyfrowujący do użycia
Odszyfruj do pliku No Plik Plik, w którym ma zostać zapisany odszyfrowany tekst
Jeśli plik istnieje Nie dotyczy Zastąp, Nie odszyfruj do pliku, dodaj przyrostek sekwencyjny Dodaj sufiks sekwencyjny Określa, co należy zrobić w sytuacji, gdy plik docelowy już istnieje
Dopełnienie Nie dotyczy Brak, PKCS7, Zera, ANSIX923, ISO10126 PKCS7 Dopełnienie do użycia na potrzeby wybranego algorytmu odszyfrowywania
Rozmiar klucza Nie dotyczy 128 bitów, 192 bity, 256 bitów 256 bitów Rozmiar klucza (w bitach), który będzie używany w celu odszyfrowywania
Użyj ciągu inicjującego Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określa, czy na potrzeby odszyfrowywania ma być używany ciąg inicjujący
Sól No Wartość tekstowa Ciąg inicjujący, który będzie używany w celu odszyfrowywania w postaci ciągu w formacie Base64
Użyj wektora inicjowania Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określa, czy ma być używany wektor inicjowania. Wprowadź wektor inicjujący w postaci łańcucha base64
Wektor inicjowania No Wartość tekstowa Wektor inicjowania używany podczas odszyfrowywania
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
DecryptedFile Plik Odszyfrowany plik do późniejszego przetworzenia
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można odszyfrować i zapisać zawartości w pliku Wskazuje, że wystąpił błąd podczas odszyfrowywania lub zapisywania zawartości w określonym pliku

Wyznacz wartość skrótu tekstu

Wyznacz wartość skrótu ciągu, używając określonego algorytmu i formatu kodowania

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Algorytm wyznaczania wartości skrótu Nie dotyczy SHA256, SHA384, SHA512 SHA256 Algorytm do użycia w celu wyznaczenia wartości skrótu
Kodowanie Nie dotyczy Domyślny, ANSI, Unicode, Big-endian Unicode, UTF-8 Unicode Kodowanie tekstu, dla którego ma zostać wyznaczona wartość skrótu
Tekst, dla którego ma zostać wyznaczona wartość skrótu No Wartość tekstowa Tekst, dla którego ma zostać wyznaczona wartość skrótu
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
HashedText Wartość tekstowa Tekst, dla którego wyznaczono wartość skrótu, do późniejszego przetworzenia
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można wyznaczyć wartości skrótu tekstu Wskazuje, że wystąpił błąd podczas wyznaczania wartości skrótu

Wyznacz wartość skrótu pliku

Wyznacz wartość skrótu zawartości pliku, używając określonego algorytmu i formatu kodowania

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Algorytm wyznaczania wartości skrótu Nie dotyczy SHA256, SHA384, SHA512 SHA256 Algorytm do użycia w celu wyznaczenia wartości skrótu
Kodowanie Nie dotyczy Domyślny, ANSI, Unicode, Big-endian Unicode, UTF-8 Unicode Kodowanie pliku, dla którego ma zostać wyznaczona wartość skrótu
Plik, dla którego ma zostać wyznaczona wartość skrótu No Plik Plik, dla którego ma zostać wyznaczona wartość skrótu zawartości
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
HashedText Wartość tekstowa Tekst, dla którego wyznaczono wartość skrótu, do późniejszego przetworzenia
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie znaleziono pliku Wskazuje, że plik nie istnieje
Nie można wyznaczyć wartości skrótu pliku Wskazuje, że wystąpił błąd podczas wyznaczania wartości skrótu zawartości pliku

Wyznacz wartość skrótu tekstu, używając klucza

Wyznacz wartość skrótu ciągu za pomocą klucza, używając określonego algorytmu i formatu kodowania

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Algorytm wyznaczania wartości skrótu Nie dotyczy HMAC SHA256, HMAC SHA384, HMAC SHA512 HMAC SHA256 Algorytm do użycia w celu wyznaczenia wartości skrótu
Kodowanie Nie dotyczy Domyślny, ANSI, Unicode, Big-endian Unicode, UTF-8 Unicode Kodowanie tekstu, dla którego ma zostać wyznaczona wartość skrótu
Tekst, dla którego ma zostać wyznaczona wartość skrótu No Wartość tekstowa Tekst, dla którego ma zostać wyznaczona wartość skrótu
Klucz skrótu No Zaszyfrowana wartość Klucz, za pomocą którego ma zostać wyznaczona wartość skrótu tekstu
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
HashedText Wartość tekstowa Tekst, dla którego wyznaczono wartość skrótu, do późniejszego przetworzenia
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można wyznaczyć wartości skrótu tekstu przy użyciu klucza Wskazuje, że wystąpił błąd podczas wyznaczania wartości skrótu przy użyciu klucza

Wyznacz wartość skrótu pliku za pomocą klucza

Wyznacz wartość skrótu zawartości pliku za pomocą klucza, używając określonego algorytmu i formatu kodowania

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Algorytm wyznaczania wartości skrótu Nie dotyczy HMAC SHA256, HMAC SHA384, HMAC SHA512 HMAC SHA256 Algorytm do użycia w celu wyznaczenia wartości skrótu
Kodowanie Nie dotyczy Domyślny, ANSI, Unicode, Big-endian Unicode, UTF-8 Unicode Kodowanie pliku, dla którego ma zostać wyznaczona wartość skrótu
Plik, dla którego ma zostać wyznaczona wartość skrótu No Plik Plik, dla którego ma zostać wyznaczona wartość skrótu zawartości
Klucz skrótu No Zaszyfrowana wartość Klucz skrótu, za pomocą którego ma zostać wyznaczona wartość skrótu tekstu
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
HashedText Wartość tekstowa Tekst, dla którego wyznaczono wartość skrótu, do późniejszego przetworzenia
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie znaleziono pliku Wskazuje, że plik nie istnieje
Nie można wyznaczyć wartości skrótu pliku przy użyciu klucza Wskazuje, że wystąpił błąd podczas wyznaczania wartości skrótu zawartości pliku przy użyciu określonego klucza