Mysz i klawiatura

Przejmij kontrolę nad myszą i klawiaturą

Zablokuj wprowadzanie
Pobierz pozycję myszy
Przenieś wskaźnik myszy
Przenieś wskaźnik myszy na obraz
Przenieś wskaźnik myszy na tekst na ekranie (OCR)
Wyślij kliknięcie myszą
Wyślij klawisze
Naciśnij/zwolnij klawisz
Ustaw stan klawisza
Pobierz identyfikator klawiatury
Czekaj na klawisz skrótu

Zablokuj wprowadzanie

Blokuje użytkownikowi możliwość wprowadzania danych za pomocą myszy i klawiatury, dzięki czemu przepływ może wykonywać akcje myszy i klawiatury, które nie będą zakłócane przez użytkownika

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Zablokuj Nie dotyczy Wartość logiczna Prawda Określ, czy zablokować, czy odblokować możliwość wprowadzania danych za pomocą myszy i klawiatury
Utworzone zmienne
  • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można zablokować/odblokować możliwości wprowadzania danych przez użytkownika w trybie nieinterakcyjnym Wskazuje problem podczas blokowania/odblokowywania możliwości wprowadzania danych w trybie nieinterakcyjnym
Nie można zablokować/odblokować możliwości wprowadzania danych Wskazuje problem podczas blokowania/odblokowywania możliwości wprowadzania danych

Pobierz pozycję myszy

Pobiera bieżącą pozycję kursora myszy na ekranie (współrzędne są wyrażone w pikselach)

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Względnie w stosunku do Nie dotyczy Ekran, Okienko pierwszego planu Screen Określ, czy pozycja myszy ma być pobierana z użyciem współrzędnych ekranu, czy względem lewego górnego rogu aktywnego okna
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
MousePosX Wartość liczbowa Wartość pozioma (X) pozycji kursora myszy
MousePosY Wartość liczbowa Wartość pionowa (Y) pozycji kursora myszy
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można pobrać pozycji wskaźnika myszy w trybie nieinterakcyjnym Wskazuje problem podczas pobierania pozycji kursora myszy w trybie nieinterakcyjnym

Przenieś wskaźnik myszy

Przenosi wskaźnik myszy na określoną pozycję

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Pozycja X No Wartość liczbowa Wartość pozioma (X) pozycji wskaźnika myszy do wysłania
Pozycja Y No Wartość liczbowa Wartość pionowa (Y) pozycji wskaźnika myszy do wysłania
Względnie w stosunku do Nie dotyczy Ekran, Aktywne okno, Bieżąca pozycja myszy Screen Określ, czy nowa pozycja wskaźnika myszy ma być względna w stosunku do lewego górnego rogu ekranu, głównego okna, czy bieżącej pozycji wskaźnika myszy
Przenieś wskaźnik myszy z poprzedniej pozycji Nie dotyczy Błyskawiczny, Z animacją (mała szybkość), Z animacją (normalna szybkość), Z animacją (duża szybkość) Błyskawiczny Określ sposób przenoszenia wskaźnika myszy
Utworzone zmienne
  • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można przenieść wskaźnika myszy w trybie nieinterakcyjnym Wskazuje problem podczas przenoszenia wskaźnika myszy w trybie nieinterakcyjnym
Nie można przenieść wskaźnika myszy Wskazuje problem podczas przenoszenia wskaźnika myszy

Przenieś wskaźnik myszy na obraz

Przenosi wskaźnik myszy na obraz znaleziony na ekranie lub w oknie na pierwszym planie

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Obraz, na który ma zostać przeniesiony wskaźnik myszy No Lista obrazów Lista obrazów, na które ma zostać przeniesiony wskaźnik myszy
Wyszukaj obraz na Nie dotyczy Cały ekran, Tylko okienko pierwszego planu Cały ekran Określ, czy szukać określonego obrazu tylko w głównym oknie, czy na całym widocznym ekranie. Żaden wybór nie znajdzie obrazu, jeśli nie jest on wyraźnie widoczny na ekranie
Tryb wyszukiwania Nie dotyczy Przeszukuj cały ekran lub okno pierwszego planu, Szukaj w określonym obszarze podrzędnym ekranu lub okna pierwszego planu Wyszukaj na całym ekranie lub w oknie na pierwszym planie Określ, czy w celu znalezienia dostarczonego obrazu ma być skanowany cały ekran (lub okno), czy jego zawężony podregion
X1 Tak Wartość liczbowa Początkowa współrzędna X podregionu do przeszukania
Y1 Tak Wartość liczbowa Początkowa współrzędna Y podregionu do przeszukania
X2 Tak Wartość liczbowa Końcowa współrzędna X podregionu do przeszukania
Y2 Tak Wartość liczbowa Końcowa współrzędna Y podregionu do przeszukania
Pozycja wskaźnika myszy względna w stosunku do obrazu Nie dotyczy lewy górny róg, górny środek, prawy górny róg, środkowa lewa część, środek, środkowa prawa część, lewy dolny róg, dolny róg, prawy dolny róg środek Obszar obrazu, na który zostanie przeniesiony wskaźnik myszy
Przesunięcie na osi X Tak Wartość liczbowa 0 Liczba pikseli, o którą wskaźnik myszy ma zostać przesunięty ze swojej pozycji w prawo
Przesunięcie na osi Y Tak Wartość liczbowa 0 Liczba pikseli, o którą wskaźnik myszy ma zostać przesunięty ze swojej pozycji w dół
Tolerancja Tak Wartość liczbowa 10 Określ, jak bardzo określony obraz może różnić się od pierwotnie wybranego obrazu
Styl ruchu wskaźnika myszy Nie dotyczy Błyskawiczny, Z animacją (mała szybkość), Z animacją (normalna szybkość), Z animacją (duża szybkość) Błyskawiczny Określ styl ruchu, z użyciem którego wskaźnik myszy zostanie przeniesiony z poprzedniej pozycji na początek nagranej trasy (lub na finalną pozycję)
Wystąpienie Tak Wartość liczbowa 1 Znalezione wystąpienie obrazu, na które ma zostać przeniesiony wskaźnik myszy
Limit czasu niepowodzenia Tak Wartość liczbowa 0 Limit czasu niepowodzenia w sekundach
Wyślij kliknięcie po przeniesieniu wskaźnika myszy Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określ, czy po umieszczeniu wskaźnika myszy na obrazie ma zostać wysłane kliknięcie
Typ kliknięcia Nie dotyczy Kliknięcie lewym przyciskiem myszy, Kliknięcie prawym przyciskiem myszy, Kliknięcie środkowym przyciskiem myszy Kliknięcie lewym przyciskiem myszy Kliknięcie myszą do wysłania do obrazu
Sekundy przed kliknięciem Tak Wartość liczbowa 0 Liczba sekund określająca czas oczekiwania przed wysłaniem kliknięcia
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
X Wartość liczbowa Współrzędna X punktu, w którym obraz znajduje się na ekranie. Jeśli obraz jest wyszukiwany w oknie pierwszego planu, zwracana współrzędna jest określana względem lewego górnego rogu okna
Y Wartość liczbowa Współrzędna Y punktu, w którym obraz znajduje się na ekranie. Jeśli obraz jest wyszukiwany w oknie pierwszego planu, zwracana współrzędna jest określana względem lewego górnego rogu okna
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie znaleziono obrazu na ekranie Wskazuje, że nie znaleziono określonego obrazu na ekranie
Nie można przenieść wskaźnika myszy w trybie nieinterakcyjnym Wskazuje problem podczas przenoszenia wskaźnika myszy w trybie nieinterakcyjnym
Nie można przenieść wskaźnika myszy Wskazuje problem podczas przenoszenia wskaźnika myszy
Nieprawidłowe współrzędne podregionu Wskazuje, że współrzędne danego podregionu były nieprawidłowe
Znaleziono za mało wystąpień obrazu na ekranie Wskazuje, że na ekranie znaleziono za mało wystąpień określonego obrazu

Przenieś wskaźnik myszy na tekst na ekranie (OCR)

Przenosi wskaźnik myszy na tekst znaleziony na ekranie lub w oknie na pierwszym planie, używając funkcji OCR

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Aparat OCR No OCREngineObject Aparat OCR, za pomocą którego będzie wyszukiwany tekst
Tekst do znalezienia No Wartość tekstowa Tekst, na który ma zostać przeniesiony wskaźnik myszy
Jest wyrażeniem regularnym Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Czy w celu wyszukiwania tekstu na ekranie ma być używane wyrażenie regularne
Wystąpienie Tak Wartość liczbowa 1 Liczba dodatnia, która będzie używana jako numer wystąpienia tekstu wejściowego na ekranie
Wyszukaj tekst na Nie dotyczy Cały ekran, Tylko okienko pierwszego planu Cały ekran Czy szukać określonego tekstu tylko w głównym oknie, czy na całym widocznym ekranie. Żaden wybór nie znajdzie tekstu, jeśli nie jest on wyraźnie widoczny na ekranie
Tryb wyszukiwania Nie dotyczy Całe określone źródło, tylko określony podregion, podregion względem obrazu Całe określone źródło Czy w celu znalezienia dostarczonego tekstu ma być skanowany cały ekran (lub okno), czy jego zawężony podregion
Obrazy No Lista obrazów Obrazy określające podregion (względem lewego górnego rogu obrazu) do skanowania w poszukiwaniu podanego tekstu
X1 Tak Wartość liczbowa Początkowa współrzędna X podregionu, który ma być skanowany w poszukiwaniu podanego tekstu
Tolerancja Tak Wartość liczbowa 10 Określ, jak bardzo szukane obrazy mogą różnić się od pierwotnie wybranego obrazu
Y1 Tak Wartość liczbowa Początkowa współrzędna Y podregionu, który ma być skanowany w poszukiwaniu podanego tekstu
X1 Tak Wartość liczbowa Początkowa współrzędna X podregionu względnego w stosunku do określonego obrazu, który ma być skanowany w poszukiwaniu podanego tekstu
X2 Tak Wartość liczbowa Końcowa współrzędna X podregionu, który ma być skanowany w poszukiwaniu podanego tekstu
Y1 Tak Wartość liczbowa Początkowa współrzędna Y podregionu względnego w stosunku do określonego obrazu, który ma być skanowany w poszukiwaniu podanego tekstu
Y2 Tak Wartość liczbowa Końcowa współrzędna Y podregionu, który ma być skanowany w poszukiwaniu podanego tekstu
X2 Tak Wartość liczbowa Końcowa współrzędna X podregionu względnego w stosunku do określonego obrazu, który ma być skanowany w poszukiwaniu podanego tekstu
Y2 Tak Wartość liczbowa Końcowa współrzędna Y podregionu względnego w stosunku do określonego obrazu, który ma być skanowany w poszukiwaniu podanego tekstu
Przenieś wskaźnik myszy z poprzedniej pozycji Nie dotyczy Błyskawiczny, Z animacją (mała szybkość), Z animacją (normalna szybkość), Z animacją (duża szybkość) Błyskawiczny Styl ruchu, z użyciem którego wskaźnik myszy zostanie przeniesiony z poprzedniej pozycji na finalną pozycję
Czekaj na wyświetlenie tekstu Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określ, czy należy rozpocząć oczekiwanie, jeśli tekst nie zostanie znaleziony na ekranie lub w oknie na pierwszym planie
Zakończ niepowodzeniem, jeśli tekst nie pojawi się w ciągu Tak Wartość liczbowa 10 Liczba sekund oczekiwania na wyświetlenie dostarczonego tekstu
Wyślij kliknięcie po przeniesieniu wskaźnika myszy Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określ, czy po umieszczeniu wskaźnika myszy na tekście ma zostać wysłane kliknięcie
Typ kliknięcia Nie dotyczy Kliknięcie lewym przyciskiem myszy, Kliknięcie prawym przyciskiem myszy, Kliknięcie środkowym przyciskiem myszy Kliknięcie lewym przyciskiem myszy Typ kliknięcia myszą do wysłania do tekstu
Czekaj przed kliknięciem Tak Wartość liczbowa 1 Liczba sekund określająca czas oczekiwania przed kliknięciem
Pozycja wskaźnika myszy względna w stosunku do tekstu Nie dotyczy lewy górny róg, górny środek, prawy górny róg, środkowa lewa część, środek, środkowa prawa część, lewy dolny róg, dolny róg, prawy dolny róg środek Określ, do którego obszaru tekstu zostanie przeniesiony wskaźnik myszy
Przesunięcie na osi X Tak Wartość liczbowa 0 Przesuń wskaźnik myszy o tę liczbę pikseli z jego pozycji w prawo
Przesunięcie na osi Y Tak Wartość liczbowa 0 Przesuń wskaźnik myszy o tę liczbę pikseli z jego pozycji w dół
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
LocationOfTextFoundX Wartość liczbowa Współrzędna X punktu, w którym tekst znajduje się na ekranie. Jeśli tekst jest wyszukiwany w oknie na pierwszym planie, jest to odniesione do lewego górnego rogu okna
LocationOfTextFoundY Wartość liczbowa Współrzędna Y punktu, w którym tekst znajduje się na ekranie. Jeśli tekst jest wyszukiwany w oknie na pierwszym planie, jest to odniesione do lewego górnego rogu okna
WidthOfTextFound Wartość liczbowa Szerokość obszaru, w którym znaleziono tekst
HeightOfTextFound Wartość liczbowa Szerokość obszaru, w którym znaleziono tekst
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie znaleziono tekstu na ekranie Wskazuje, że nie można odnaleźć określonego tekstu na ekranie
Nie można przenieść wskaźnika myszy w trybie nieinterakcyjnym Wskazuje problem podczas przenoszenia wskaźnika myszy w trybie nieinterakcyjnym
Nie można przenieść wskaźnika myszy Wskazuje problem podczas przenoszenia wskaźnika myszy
Nieprawidłowe współrzędne podregionu Wskazuje, że współrzędne danego podregionu były nieprawidłowe
Aparat OCR nie jest aktywny Wskazuje, że określony aparat OCR nie jest aktywny

Wyślij kliknięcie myszą

Wysyła zdarzenie kliknięcia myszą

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Zdarzenie myszy do wysłania Nie dotyczy Kliknięcie lewym przyciskiem myszy, Kliknięcie prawym przyciskiem myszy, Dwukrotne kliknięcie, Wciśnięcie lewego przycisku, Zwolnienie lewego przycisku, Wciśnięcie prawego przycisku myszy, Zwolnienie prawego przycisku myszy Kliknięcie lewym przyciskiem myszy Określ, jaka forma zdarzenia myszy ma zostać wysłana
Oczekiwanie Tak Wartość liczbowa 0 Czas opóźnienia przed wysłaniem zdarzenia myszy (jednostka: 1/1000 sekundy)
Przenieś wskaźnik myszy Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Przenieś wskaźnik myszy
X No Wartość liczbowa Pozycja w poziomie (X) kursora myszy (współrzędne są wyrażone w pikselach)
Y No Wartość liczbowa Pozycja w pionie (Y) kursora myszy (współrzędne są wyrażone w pikselach)
Względnie w stosunku do Nie dotyczy Ekran, Aktywne okno, Bieżąca pozycja myszy Screen Określ, czy nowa pozycja wskaźnika myszy ma być względna w stosunku do lewego górnego rogu ekranu, głównego okna, czy bieżącej pozycji wskaźnika myszy
Styl ruchu wskaźnika myszy Nie dotyczy Błyskawiczny, Z animacją (mała szybkość), Z animacją (normalna szybkość), Z animacją (duża szybkość) Błyskawiczny Styl ruchu, z użyciem którego wskaźnik myszy zostanie przeniesiony z poprzedniej pozycji na początek nagranej trasy (lub na finalną pozycję)
Utworzone zmienne
  • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można wysłać kliknięcia myszą w trybie nieinterakcyjnym Wskazuje problem podczas wysyłania kliknięcia myszą w trybie nieinterakcyjnym
Kliknięcie myszą poza zakresem ekranu Wskazuje, że kliknięcie myszą miało miejsce poza zakresem ekranu
Nie można wysłać kliknięcia myszą Wskazuje problem podczas wysyłania kliknięcia myszą

Wyślij klawisze

Wysyła klawisze do aplikacji, która jest aktualnie aktywna

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Tekst do wysłania No Zaszyfrowana wartość Tekst do wysłania do aplikacji
Opóźnienie między naciśnięciami klawiszy Tak Wartość liczbowa 10 Określ opóźnienie w milisekundach między wysłaniem naciśnięć klawiszy w celu uniknięcia błędów wprowadzania
Wyślij tekst jako klawisze sprzętowe Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Emuluj rzeczywiste naciśnięcia klawiszy na klawiaturze podczas wysyłania całego tekstu
Utworzone zmienne
  • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można wysłać naciśnięć klawiszy w trybie nieinterakcyjnym Wskazuje problem podczas wysyłania naciśnięć klawiszy w trybie nieinterakcyjnym
Tekst do wysłania nie przedstawia prawidłowych naciśnięć klawiszy Wskazuje, że dany tekst nie przedstawia prawidłowych naciśnięć klawiszy
Brak aktywnej aplikacji, do której można wysłać naciśnięcia klawiszy Wskazuje, że nie istnieje aktywna aplikacja, do której można wysłać naciśnięcia klawiszy
Nie można wysłać naciśnięć klawiszy Wskazuje problem podczas wysyłania naciśnięć klawiszy

Uwaga

Aby symulować naciśnięcie fizycznego klawisza wewnątrz akcji Wyślij klawisze, użyj notacji nawiasów klamrowych {}. (np. aby nacisnąć klawisz Enter, użyj {Enter}). Aby użyć klawisza jako modyfikatora, użyj notacji nawiasów klamrowych {} obu klawiszy. (np. aby nacisnąć klawisz Ctrl + A, użyj {Control}({A})). Akcja Wyślij klucze akceptuje kody kluczy wirtualnych

Prawidłowe klucze
Kategoria Klucze
Przyciski LButton, RButton, Anuluj, MButton, XButton1, XButton2
Sterowanie klawiaturą Wstecz, Tab, LineFeed, Clear, Enter, Return, ShiftKey, ControlKey, Menu, Pauza, CapsLock, Wielka, Ucieczka, Spacja, Prior, PageUp, PageDown, Następny, Koniec, Dom, Lewo, W górę, W prawo, W dół, Wybierz, Drukuj, Wykonaj, Migawka, PrintScreen, Wstawianie, Usuwanie, Pomoc
Przyciski HangulMode, HanguelMode, KanaMode, JunjaMode, FinalMode, KanjiMode, HanjaMode
Klucze IME IMEConvert, IMENonconvert, IMEAccept, IMEAceept, IMEModeChange
Klawisze przeglądarki BrowserSearch, BrowserFavorites, BrowserHome
Klawisze głośności VolumeMute, VolumeDown, VolumeUp
Klawisze multimedialne MediaNextTrack, MediaPreviousTrack, MediaStop, MediaPlayPause
Przyciski LaunchMail, SelectMedia, LaunchApplication1, LaunchApplication2
Klucze OEM Oemsemicolon, Oem1, Oemplus, Oemcomma, OemMinus, OemPeriod, Oem2, OemQuestion, Oem3, Oemtilde, Oem4, OemOpenBrackets, OemPipe, Oem5, OemCloseBrackets, Oem6, OemQuotes, Oem7, Oem8, Oem102, OemBackslashs, OemClear
Przyciski ProcessKey, Packet, Attn, Crsel, Exsel, EraseEof, Play, Zoom, NoName, Pa1
Przyciski KeyCodem, Shift, Control, Alt, Modyfikatory
Klawisze D D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9
Listy A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Klawisze systemu Windows LWin, RWin, Aplikacje, Uśpienie
Klawisze NumPad NumPad0, NumPad1, NumPad2, NumPad3, NumPad4, NumPad5, NumPad6, NumPad7, NumPad8, NumPad9
Klawisze obliczania Mnożenie, Dodawanie, Separator, Odejmowanie, Dziesiętne, Dzielenie
Klawisze funkcyjne F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24
Przyciski NumLock, Scroll, LShiftKey, RShiftKey, LControlKey, RControlKey, LMenu, RMenu, BrowserBack, BrowserForward, BrowserRefresh, BrowserStop

Naciśnij/zwolnij klawisz

Naciska (i przytrzymuje) lub zwalnia co najmniej jeden klawisz modyfikujący (Alt, Ctrl lub Shift)

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Akcja do wykonania Nie dotyczy Naciśnij, Zwolnij Naciśnij Określ, czy klawisze mają być naciskane, czy zwalniane w trakcie wykonywania tej akcji
Kontrola Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określ, czy klawisz Ctrl będzie naciśnięty/zwolniony, czy nie
Alt Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określ, czy klawisz Alt będzie naciśnięty/zwolniony, czy nie
Zmiana Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określ, czy klawisz Shift będzie naciśnięty/zwolniony, czy nie.
Win Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określ, czy klawisz Windows będzie naciśnięty/zwolniony, czy nie.
Utworzone zmienne
  • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można nacisnąć lub zwolnić klawisza w trybie nieinterakcyjnym Wskazuje problem podczas naciskania lub zwalniania klawisza w trybie nieinterakcyjnym

Ustaw stan klawisza

Ustawia stan (włączony lub wyłączony) klawisza Caps Lock, Num Lock lub Scroll Lock

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Klawisz Nie dotyczy Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock Caps Lock Określ klawisz do ustawienia
Województwo Nie dotyczy Wyłącz, Włącz Włączony Czy klawisz ma być w stanie Włączony, czy Wyłączony
Utworzone zmienne
  • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można ustawić stanu klawisza w trybie nieinterakcyjnym Wskazuje problem podczas ustawiania stanu klawisza w trybie nieinterakcyjnym

Pobierz identyfikator klawiatury

Pobiera aktywny identyfikator klawiatury z rejestru komputera

Parametry wejściowe
  • Ta akcja nie wymaga żadnych danych wejściowych
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
KeyboardLayoutId Wartość liczbowa Klucz rejestru identyfikatora aktywnej klawiatury
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie znaleziono identyfikatora klawiatury Wskazuje błąd podczas pobierania identyfikatora klawiatury

Czekaj na klawisz skrótu

Wstrzymaj uruchamianie przepływu, aż zostanie naciśnięty określony klawisz skrótu. Klawisze skrótów muszą zawierać przynajmniej jeden klawisz albo klawisz i jeden z następujących klawiszy: Ctrl, Alt lub Shift. Aby zdefiniować wiele klawiszy skrótów, oddziel je przecinkiem.

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Klawisz skrótu Tak Lista wartości tekstowych Ctrl + A Określ klawisze skrótów, na które chcesz czekać. Klawisze skrótów muszą zawierać dokładnie jeden klawisz albo klawisz i kombinację następujących klawiszy: Ctrl, Alt lub Shift. Aby czekać na jeden z wielu klawiszy skrótu, muszą one znajdować się na liście.
Kontynuuj przebieg przepływu po przekroczeniu limitu czasu Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określ, czy przebieg przepływu ma być kontynuowany mimo upłynięcia określonego czasu oczekiwania na klawisz skrótu
Kontynuuj po Tak Wartość liczbowa 10 Czas w sekundach przed kontynuowaniem przebiegu przepływu
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
IndexOfShortcutKeyPressed Wartość liczbowa Indeks klawisza skrótu, jeśli klawisze skrótów mają format listy.
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można zarejestrować klawisza skrótu Wskazuje, że nie można było zarejestrować klawisza skrótu.