Zadania systemowe

Wykonuj różne zadania w środowisku systemu Windows i pobieraj informacje z systemu

Uruchom aplikację
Uruchom polecenie systemu DOS
Uruchom skrypt w języku VBScript
Przerwij proces
Drukuj dokument
Pobierz drukarkę domyślną
Ustaw drukarkę domyślną
Wyloguj użytkownika
Zamknij komputer
Pokaż pulpit
Zablokuj stację roboczą
Odtwórz dźwięk
Opróżnij Kosz
Wykonaj zrzut ekranu
Steruj wygaszaczem ekranu
Polecenie ping
Ustaw zmienną środowiskową
Pobierz zmienną środowiskową
Usuń zmienną środowiskową
Uruchom kod w języku JavaScript
Uruchom skrypt programu PowerShell
Pobierz rozdzielczość ekranu
Ustaw rozdzielczość ekranu
Uruchom skrypt w języku Python

Uruchom aplikację

Wykonuje aplikację lub otwiera dokument, wykonując skojarzoną aplikację

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Ścieżka aplikacji No Plik Plik wykonywalny jako kompletna ścieżka pliku
Argumenty wiersza polecenia Tak Wartość tekstowa Dodaj dodatkowe argumenty, które będą umieszczane po nazwie pliku wykonywalnego. Na przykład wprowadź notatnik.exe w ścieżce aplikacji i konkretny plik tekstowy w argumentach wiersza polecenia
Folder roboczy Tak Folder Pełna ścieżka folderu, w którym mają zostać wykonane zadania, jeśli jest używany.
Styl okna Nie dotyczy Normalny, Ukryty, Zminimalizowany, Zmaksymalizowany Normalna Wybierz wygląd i rozmiar otwieranego okna aplikacji
Po uruchomieniu aplikacji Nie dotyczy Kontynuuj natychmiast, Poczekaj na załadowanie aplikacji, Poczekaj na zakończenie aplikacji Kontynuuj natychmiast Czy kolejna akcja ma zostać wykonana natychmiast, czy należy zaczekać na załadowanie lub zakończenie programu
Przekroczenie limitu czasu Tak Wartość liczbowa 0 Maksymalny czas oczekiwania przed wymuszeniem kontynuowania
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
AppProcessId Wartość liczbowa Dane wyjściowe identyfikatora procesu
AppExitCode Wartość liczbowa Kod zakończenia aplikacji
WindowHandle Wartość liczbowa Procedura obsługi okna. Podczas otwierania nowego okna, przechwyci to wartość klamki okna i zapisze ją w tej zmiennej. Uchwyt okna jest przydatny do identyfikowania okna w późniejszej akcji
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie znaleziono pliku lub aplikacji Wskazuje, że nie znaleziono określonego pliku lub aplikacji
Odmowa dostępu do aplikacji lub pliku Wskazuje odmowę dostępu do określonej aplikacji lub pliku
Nie można pobrać dojścia do głównego okna aplikacji Wskazuje problem podczas pobierania dojścia do głównego okna aplikacji
Nie można wykonać aplikacji lub otworzyć pliku Wskazuje problem podczas wykonywania określonej aplikacji lub otwierania określonego pliku

Uruchom polecenie systemu DOS

Wykonuje polecenie systemu DOS lub aplikację konsoli w trybie niewidocznym i pobiera jej dane wyjściowe po zakończeniu

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Polecenie systemu DOS lub aplikacja No Plik Nazwa polecenia systemu DOS lub aplikacji konsoli z argumentami, jeśli mają zastosowanie
Folder roboczy Tak Folder Pełna ścieżka folderu, w którym mają zostać wykonane zadania, jeśli jest używany
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
CommandOutput Wartość tekstowa Tekst wyjściowy polecenia systemu DOS lub aplikacji
CommandErrorOutput Wartość tekstowa Tekst opisujący błędy, które wystąpiły (jeśli wystąpiły) podczas wykonywania polecenia systemu DOS lub aplikacji
CommandExitCode Wartość liczbowa Polecenie lub kod zakończenia aplikacji. Będzie to wartość liczbowa
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można wykonać polecenia lub aplikacji konsoli Wskazuje problem podczas wykonywania określonego polecenia lub aplikacji konsoli

Uruchom skrypt w języku VBScript

Wykonuje niestandardowy kod w języku VBScript i pobiera jego dane wyjściowe do zmiennej

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Skrypt w języku VBScript do uruchomienia Tak Wartość tekstowa Kod w języku VBScript, który ma zostać wykonany. W skrypcie można umieszczać zmienne, ponieważ będą one obliczane przed wykonaniem kodu w języku VBScript.
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
VBScriptOutput Wartość tekstowa Dane wyjściowe skryptu
ScriptError Wartość tekstowa Błędy, które mogą wystąpić podczas wykonywania kodu w języku VBScript
Wyjątki
 • Ta akcja nie zawiera żadnych wyjątków

Przerwij proces

Natychmiast zatrzymuje uruchomiony proces

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Określ proces, używając Nie dotyczy Identyfikator procesu, Nazwa procesu Nazwa procesu Określ, czy proces do przerwania zostanie określony przy użyciu nazwy, czy identyfikatora
Identyfikator procesu No Wartość liczbowa Identyfikator procesu do przerwania
Nazwa procesu No Wartość tekstowa Nazwa procesu do zakończenia. Jeśli uruchomiono więcej niż jeden proces o tej samej nazwie, wszystkie zostaną przerwane.
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Proces o określonym identyfikatorze nie jest uruchomiony Wskazuje, że proces o określonym identyfikatorze nie jest uruchomiony
Nie można przerwać procesu Wskazuje problem podczas przerywania procesu

Drukuje dokument na drukarce domyślnej

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Dokument do wydrukowania No Plik Ścieżka dokumentu do wydrukowania
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie znaleziono dokumentu Wskazuje, że nie znaleziono określonego dokumentu
Odmowa dostępu do dokumentu Wskazuje odmowę dostępu do dostarczonego dokumentu
Nie można wydrukować dokumentu Wskazuje problem podczas drukowania określonego dokumentu

Pobierz drukarkę domyślną

Pobiera nazwę drukarki domyślnej

Parametry wejściowe
 • Ta akcja nie wymaga żadnych danych wejściowych
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
PrinterName Wartość tekstowa Nazwa drukarki domyślnej
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można pobrać drukarki domyślnej Wskazuje problem podczas pobierania drukarki domyślnej

Ustaw drukarkę domyślną

Ustawia drukarkę jako drukarkę domyślną

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Nazwa drukarki No Wartość tekstowa Nazwa drukarki, która zostanie ustawiona jako domyślna
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można ustawić drukarki domyślnej Wskazuje problem podczas ustawiania drukarki domyślnej

Wyloguj użytkownika

Wylogowuje bieżącego użytkownika

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Wymuś wylogowanie Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określ, czy wymuszać wylogowanie konta użytkownika, niezależnie od istnienia niezapisanych plików lub niezamkniętych programów
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można wylogować użytkownika w trybie nieinterakcyjnym Wskazuje problem podczas wylogowywania użytkownika w trybie nieinterakcyjnym
Nie można wylogować bieżącego użytkownika Wskazuje problem podczas wylogowywania bieżącego użytkownika

Zamknij komputer

Zamyka komputer

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Akcja do wykonania Nie dotyczy Zamknij, Uruchom ponownie, Wstrzymaj, Hibernacja Zamknij Określ, która opcja zamknięcia komputera ma zostać użyta
Wymuś Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określ, czy wymuszać zamknięcie komputera, niezależnie od istnienia niezapisanych plików lub niezamkniętych programów
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można zamknąć komputera Wskazuje problem podczas zamykania komputera

Pokaż pulpit

Pokazuje pulpit

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Operacja Nie dotyczy Minimalizuj wszystkie okna (pokaż pulpit), Przywróć wszystkie okna (cofnij akcję Pokaż pulpit) Minimalizuj wszystkie okna (pokaż pulpit) Określ, czy zminimalizować wszystkie okna, aby odsłonić pulpit, czy przywrócić wszystkie okna do ich oryginalnych stanów
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
 • Ta akcja nie zawiera żadnych wyjątków

Zablokuj stację roboczą

Blokuje ekran stacji roboczej w celu ochrony przed nieautoryzowanym użyciem

Parametry wejściowe
 • Ta akcja nie wymaga żadnych danych wejściowych
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można zablokować komputera w trybie nieinterakcyjnym Wskazuje problem podczas blokowania komputera w trybie nieinterakcyjnym
Nie można zablokować komputera Wskazuje problem podczas blokowania komputera w trybie nieinterakcyjnym

Odtwórz dźwięk

Odtwarza dźwięk systemowy lub plik WAV

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Odtwórz dźwięk z Nie dotyczy System, pliki WAV Zadania systemowe Typ dźwięku do odtworzenia
Dźwięk do odtworzenia Nie dotyczy Gwiazdka, Sygnał dźwiękowy, Wykrzyknik, Dłoń, Pytanie Gwiazdka Określony dźwięk do odtworzenia
Plik do odtworzenia No Plik Pełna ścieżka określonego pliku WAV do odtworzenia
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można odnaleźć pliku dźwiękowego Wskazuje, że nie można odnaleźć pliku dźwiękowego
Nieprawidłowy plik dźwiękowy Wskazuje nieprawidłowy plik dźwiękowy

Opróżnij Kosz

Usuwa wszystkie pliki z Kosza systemu Windows

Parametry wejściowe
 • Ta akcja nie wymaga żadnych danych wejściowych
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
 • Ta akcja nie zawiera żadnych wyjątków

Wykonaj zrzut ekranu

Wykonuje zrzut ekranu okna na pierwszym planie lub określonego ekranu i zapisuje obraz w pliku lub w schowku

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Przechwyć Nie dotyczy Wszystkie ekrany, Ekran podstawowy, Wybierz ekran, Okno na pierwszym planie Wszystkie ekrany Obszar do przechwycenia
Ekran do przechwycenia No Wartość liczbowa Określ, który ekran ma zostać przechwycony
Zapisz zrzut ekranu w Nie dotyczy Schowek, Plik Schowek Lokalizacja, w której ma zostać zapisany zrzut ekranu
Plik obrazu No Plik Pełna ścieżka nazwy pliku, w którym zostanie zapisany przechwycony obraz
Format obrazu Nie dotyczy BMP, EMF, EXIF, GIF, JPG, PNG, TIFF, WMF BMP Format pliku obrazu do zapisania
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można wykonać zrzutu ekranu Wskazuje problem podczas wykonywania zrzutu ekranu
Nie można zapisać zrzutu ekranu w pliku Wskazuje problem podczas zapisywania zrzutu ekranu w pliku
Nie można ustawić zrzutu ekranu do schowka Wskazuje problem podczas ustawiania zrzutu ekranu do schowka
Nie można pobrać określonego ekranu Wskazuje problem podczas pobierania określonego ekranu

Steruj wygaszaczem ekranu

Włącza, wyłącza, uruchamia lub zatrzymuje wygaszacz ekranu

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Akcja wygaszacza ekranu Nie dotyczy Włącz, Wyłącz, Rozpocznij, Zatrzymaj Włącz Funkcja wygaszacza ekranu
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
 • Ta akcja nie zawiera żadnych wyjątków

Polecenie ping

Wysyła komunikat w celu ustalenia, czy komputer zdalny jest dostępny za pośrednictwem sieci

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Nazwa hosta No Wartość tekstowa Nazwa lub adres IP komputera zdalnego
Przekroczenie limitu czasu Tak Wartość liczbowa 5000 Maksymalna liczba milisekund określająca czas oczekiwania na komunikat odpowiedzi na polecenie ping
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
PingResult Wartość tekstowa Stan komunikatu ping (sukces lub niepowodzenie)
RoundTripTime Wartość liczbowa Liczba milisekund potrzebna na wykonanie polecenia ping
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można zakończyć akcji ping Wskazuje problem podczas kończenia wykonywania akcji ping

Ustaw zmienną środowiskową

Ustawia daną wartość dla zmiennej środowiskowej

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Nazwa zmiennej środowiskowej No Wartość tekstowa Nazwa zmiennej środowiskowej
Nowa wartość zmiennej środowiskowej No Wartość tekstowa Wartość ustawiana dla zmiennej środowiskowej
Pisz Nie dotyczy Użytkownik, System Użytkownika Typ zmiennej środowiskowej
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Wskazuje problem podczas ustawiania wartości zmiennej środowiskowej Wskazuje problem podczas ustawiania wartości zmiennej środowiskowej
Niewystarczające uprawnienia Wskazuje, że użytkownik nie ma wystarczających uprawnień do wykonania tej akcji

Pobierz zmienną środowiskową

Pobiera wartość zmiennej środowiskowej

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Nazwa zmiennej środowiskowej No Wartość tekstowa Nazwa zmiennej środowiskowej, której wartość zostanie pobrana
Wyszukaj zmienną tylko w zakresie Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określ, czy zmienna ma być wyszukiwana tylko w określonym zakresie
Scope Nie dotyczy Użytkownik, System Użytkownika Zakres, z którego ma zostać pobrana zmienna środowiskowa
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
EnvironmentVariableValue Wartość tekstowa Wartość zmiennej środowiskowej
Wyjątki
Wyjątek Opis
Zmienna środowiskowa nie istnieje Wskazuje, że określona zmienna środowiskowa nie istnieje
Niewystarczające uprawnienia Wskazuje, że użytkownik nie ma wystarczających uprawnień do wykonania tej akcji

Usuń zmienną środowiskową

Usuwa zmienną środowiskową z danego zakresu

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Nazwa zmiennej środowiskowej No Wartość tekstowa Nazwa zmiennej środowiskowej do usunięcia
Pisz Nie dotyczy Użytkownik, System Użytkownika Typ zmiennej środowiskowej do usunięcia
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można usunąć zmiennej środowiskowej Wskazuje problem podczas usuwania zmiennej środowiskowej
Niewystarczające uprawnienia Wskazuje, że użytkownik nie ma wystarczających uprawnień do wykonania tej akcji

Uruchom kod w języku JavaScript

Wykonuje niestandardowy kod w języku JavaScript i pobiera jego dane wyjściowe do zmiennej

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Kod w języku JavaScript do uruchomienia Tak Wartość tekstowa Kod w języku JavaScript, który ma zostać wykonany. W skrypcie można umieszczać zmienne, ponieważ będą one obliczane przed wykonaniem kodu w języku JavaScript.
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
JavascriptOutput Wartość tekstowa Dane wyjściowe skryptu
ScriptError Wartość tekstowa Błędy, które mogą wystąpić podczas wykonywania kodu w języku JavaScript
Wyjątki
 • Ta akcja nie zawiera żadnych wyjątków

Uruchom skrypt programu PowerShell

Wykonuje niestandardowy skrypt programu PowerShell i pobiera jego dane wyjściowe do zmiennej

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Kod programu PowerShell do uruchomienia Tak Wartość tekstowa Kod PowerShell, który ma zostać wykonany. W skrypcie można umieszczać zmienne, ponieważ będą one obliczane przed wykonaniem kodu PowerShell.
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
PowershellOutput Wartość tekstowa Dane wyjściowe skryptu
ScriptError Wartość tekstowa Błędy, które mogą wystąpić podczas wykonywania kodu programu PowerShell
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można uruchomić skryptu programu PowerShell Wskazuje problem podczas uruchamiania dostarczonego skryptu programu PowerShell

Pobierz rozdzielczość ekranu

Pobiera szerokość, wysokość, liczbę bitów i częstotliwość wybranego monitora

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Numer monitora No Wartość liczbowa Numer monitora, którego rozdzielczość ma zostać pobrana
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
MonitorWidth Wartość liczbowa Szerokość monitora
MonitorHeight Wartość liczbowa Wysokość monitora
MonitorBitCount Wartość liczbowa Liczba bitów monitora
MonitorFrequency Wartość liczbowa Częstotliwość monitora
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można pobrać rozdzielczości ekranu Wskazuje problem podczas pobierania rozdzielczości ekranu

Ustaw rozdzielczość ekranu

Ustawia szerokość, wysokość, liczbę bitów i częstotliwość wybranego monitora

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Numer monitora No Wartość liczbowa Numer monitora, którego rozdzielczość ma zostać ustawiona
Szerokość monitora No Wartość liczbowa Wartość, która ma zostać ustawiona jako szerokość monitora
Wysokość monitora No Wartość liczbowa Wartość, która ma zostać ustawiona jako wysokość monitora
Liczba bitów monitora No Wartość liczbowa Wartość, która ma zostać ustawiona jako liczba bitów monitora
Częstotliwość monitora No Wartość liczbowa Wartość, która ma zostać ustawiona jako częstotliwość monitora
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można ustawić rozdzielczości ekranu Wskazuje problem podczas ustawiania rozdzielczości ekranu

Uruchom skrypt w języku Python

Wykonuje kod skryptu w języku Python 2 i pobiera jego dane wyjściowe

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Skrypt w języku Python do uruchomienia No Wartość tekstowa Kod skryptu w języku Python do wykonania
Ścieżki folderów modułów Tak Lista folderów Ścieżki folderów, w których znajdują się zewnętrzne moduły języka Python
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
PythonScriptOutput Wartość tekstowa Dane wyjściowe skryptu
ScriptError Wartość tekstowa Błędy, które mogą wystąpić podczas wykonywania kodu skryptu w języku Python
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można uruchomić skryptu w języku Python Wskazuje problem podczas uruchamiania dostarczonego skryptu w języku Python
Nie znaleziono katalogu Wskazuje, że nie znaleziono katalogu