Automatyzacja interfejsu użytkownika

Interakcja z aplikacjami działającymi na pulpicie / w oknach

Więcej informacji na temat korzystania z akcji automatyzacji interfejsu użytkownika można znaleźć tutaj

Pobierz szczegóły okna
Pobierz szczegóły elementu interfejsu użytkownika w oknie
Pobierz zaznaczone pola wyboru w oknie
Pobierz wybrany przycisk radiowy w oknie
Wyodrębnij dane z okna
Przenieś fokus na pole tekstowe w oknie
Wypełnij pole tekstowe w oknie
Naciśnij przycisk w oknie
Wybierz przycisk radiowy w oknie
Ustaw stan pola wyboru w oknie
Ustaw wartość listy rozwijanej w oknie
Pobierz okno
Przenieś fokus na okno
Ustaw stan okna
Ustaw widoczność okna
Przenieś okno
Zmień rozmiar okna
Zamknij okno
Użyj pulpitu
Wybierz kartę w oknie
Kliknij element interfejsu użytkownika w oknie
Wybierz opcję menu w oknie
Przeciągnij i upuść element interfejsu użytkownika w oknie
Rozwiń/zwiń węzeł drzewa w oknie

Wyodrębnianie danych

Wyodrębniaj dane z aplikacji klasycznych — od pojedynczych wartości do tabel lub wielu niestandardowych fragmentów danych

Pobierz szczegóły okna

Pobiera właściwość okna, taką jak jego tytuł lub tekst źródłowy

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Okno No UIControl Okno, z którego mają zostać pobrane szczegóły
Właściwość okna Nie dotyczy Pobierz tytuł okna, Pobierz tekst okna, Pobierz lokalizację i rozmiar okna, Pobierz nazwę procesu Pobierz tytuł okna Wybierz właściwość okna do wyodrębnienia
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
WindowProperty Wartość ogólna Pobrane informacje dotyczące okna
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można pobrać właściwości okna Wskazuje problem podczas pobierania właściwości okna

Pobierz szczegóły elementu interfejsu użytkownika w oknie

Pobiera wartość atrybutu elementu interfejsu użytkownika w oknie

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Element interfejsu użytkownika No UIControl Element interfejsu użytkownika, z którego mają zostać pobrane szczegóły
Nazwa atrybutu Tak Wartość tekstowa Własny tekst Atrybut, którego wartość zostanie pobrana
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
AttributeValue Wartość tekstowa Wartość tekstu elementu interfejsu użytkownika
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można pobrać atrybutu elementu interfejsu użytkownika Wskazuje problem podczas pobierania atrybutu elementu interfejsu użytkownika

Pobierz zaznaczone pola wyboru w oknie

Pobiera nazwy zaznaczonych pól wyboru w grupie pól wyboru lub stan określonego pola wyboru

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Element interfejsu użytkownika No UIControl Pole wyboru lub grupa pól wyboru
Operacja Nie dotyczy Pobierz nazwy zaznaczonych pól wyboru w grupie, Pobierz stan pola wyboru Pobierz nazwy zaznaczonych pól wyboru w grupie Określ, czy ma być pobierany stan wielu zaznaczonych pól wyboru, czy tylko jednego
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
IsChecked Wartość logiczna Stan zaznaczonego pola wyboru
SelectedCheckboxes Lista wartości tekstowych Nazwy zaznaczonych pól wyboru w określonej grupie pól wyboru
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można pobrać stanów pola wyboru Wskazuje problem podczas pobierania stanów określonego pola wyboru

Pobierz wybrany przycisk radiowy w oknie

Pobiera nazwę wybranego przycisku radiowego w grupie przycisków radiowych lub stan określonego przycisku radiowego

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Element interfejsu użytkownika No UIControl Przycisk radiowy lub grupa przycisków radiowych
Operacja Nie dotyczy Pobierz nazwę wybranego przycisku radiowego w grupie, Pobierz stan przycisku radiowego Pobierz nazwę wybranego przycisku radiowego w grupie Określ, czy ma być pobierana nazwa przycisku radiowego, który został wybrany w grupie przycisków radiowych, czy tylko stan pojedynczego przycisku radiowego
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
IsSelected Wartość logiczna Stan wybranego przycisku radiowego
SelectedRadiobutton Wartość tekstowa Wybrany przycisk radiowy wewnątrz określonej grupy przycisków radiowych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można pobrać stanu przycisku radiowego Wskazuje problem podczas pobierania stanu określonego przycisku radiowego

Wyodrębnij dane z okna

Wyodrębnia dane z określonych części okna w formie pojedynczych wartości, list lub tabel

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Okno No UIControl Okno, z którego mają zostać wyodrębnione dane
Zapisz wyodrębnione dane w Nie dotyczy arkusz kalkulacyjny programu Excel, Zmienna Arkusz kalkulacyjny programu Excel Określ, gdzie mają być przechowywane wyodrębnione dane
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
ExcelInstance Wystąpienie programu Excel Wystąpienie programu Excel z wyodrębnionymi danymi. To wystąpienie służy do wykonywania operacji na arkuszu kalkulacyjnym (lub zapisywania i zamykania go) przy użyciu dedykowanych akcji programu Excel.
DataFromWindow Wartość ogólna Wyodrębnione dane w formie tabeli danych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Wyodrębnianie nie powiodło się Wskazuje, że wystąpił problem podczas wyodrębniania danych z określonego okna

Wypełnianie formularzy

Wypełniaj formularze w aplikacjach klasycznych

Przenieś fokus na pole tekstowe w oknie

Ustawia fokus na polu tekstowym w oknie i przewija do niego w widoku

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Pole tekstowe No UIControl Pole tekstowe, na które ma zostać przeniesiony fokus
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można ustawić fokusu wprowadzania w polu tekstowym w oknie Wskazuje problem podczas ustawiania fokusu w określonym polu tekstowym na stronie internetowej

Wypełnij pole tekstowe w oknie

Wypełnia pole tekstowe w oknie określonym tekstem

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Pole tekstowe No UIControl Pole tekstowe do wypełnienia
Tekst do wypełnienia No Zaszyfrowana wartość Tekst, którym ma zostać wypełnione pole tekstowe
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można pisać w polu tekstowym Wskazuje problem podczas wypełniania określonego pola tekstowego

Naciśnij przycisk w oknie

Naciska przycisk w oknie

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Element interfejsu użytkownika No UIControl Przycisk do naciśnięcia
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można nacisnąć przycisku Wskazuje problem podczas naciskania określonego przycisku

Wybierz przycisk radiowy w oknie

Wybiera przycisk radiowy w oknie

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Przycisk radiowy No UIControl Przycisk radiowy do wybrania
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można wybrać elementu interfejsu użytkownika przycisku radiowego Wskazuje problem podczas wybierania określonego elementu interfejsu użytkownika przycisku radiowego

Ustaw stan pola wyboru w oknie

Zaznacza lub czyści pole wyboru w formularzu w oknie

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Pole wyboru No UIControl Pole wyboru, którego stan ma zostać ustawiony
Ustaw dla pola wyboru stan Nie dotyczy Zaznaczone, Niezaznaczone Zaznaczone Określ, czy pole wyboru ma być zaznaczone, czy niezaznaczone
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można ustawić stanu pola wyboru Wskazuje problem podczas ustawiania stanu określonego pola wyboru

Ustaw wartość listy rozwijanej w oknie

Ustawia lub czyści wybrane opcje dla listy rozwijanej w formularzu w oknie

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Lista rozwijana No UIControl Lista rozwijana, której wartość ma zostać ustawiona
Operacja Nie dotyczy Wyczyść wybrane opcje, Wybierz opcje według nazwy, Wybierz opcje według indeksu Wyczyść wybrane opcje Określ, czy chcesz wybrać wartość, używając nazwy, czy pozycji porządkowej (1 2 3 ...), czy też wyczyścić wybraną wartość listy rozwijanej
Indeksy opcji No Wartość tekstowa Lista rozdzielanych spacjami indeksów liczonych od 1 (np. 1 3 4)
Nazwy opcji No Wartość tekstowa Co najmniej jedna opcja (jedna w wierszu, jeśli jest więcej niż jeden), aby wybrać na liście rozwijanej. Wiele opcji ma sens tylko podczas pracy z listami wielokrotnego wyboru. Jeśli lista jest jednokrotnym wyborem, zostanie użyta tylko pierwsza określona opcja.
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można wybrać określonych opcji z listy rozwijanej Wskazuje problem podczas wybierania określonych opcji z listy rozwijanej

Okna

Operacje na oknach dotyczące rozmiaru, stanu, widoczności i fokusu

Pobierz okno

Pobiera uruchomione okno na potrzeby automatyzacji aplikacji klasycznych

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Pobierz okno Nie dotyczy Określone okno, Okno na pierwszym planie Określone okno Określ, czy do wyszukiwania ma być używany selektor, czy okno pierwszego planu
Element interfejsu użytkownika No UIControl Selektor okna do pobrania
Przesuń okno na wierzch Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określ, czy uzyskanie okna ma powodować automatyczne przeniesienie go na pierwszy plan
Niepowodzenie, jeśli okno nie zostanie znalezione Nie dotyczy Wartość logiczna Prawda Określ, czy oczekiwanie na pojawienie się okna może trwać bez końca, czy ma zostać zgłoszone niepowodzenie, jeśli okno nie zostanie wyświetlone w ciągu ustalonego czasu
Przekroczenie limitu czasu No Wartość liczbowa Limit czasu oczekiwania w sekundach
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
WindowTitle Wartość tekstowa Tytuł okna na pierwszym planie
AutomationWindow Wystąpienie okna Określone wystąpienie okna, które będzie używane podczas wykonywania późniejszych akcji automatyzacji interfejsu użytkownika
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można pobrać okna Wskazuje problem podczas pobierania okna

Przenieś fokus na okno

Aktywuje i przywraca na pierwszy plan określone okno

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Tryb znajdowania okna Nie dotyczy Według elementu interfejsu użytkownika okna, Przez okno wystąpienia/dojście, Według tytułu i/lub klasy Przy użyciu elementu interfejsu użytkownika Określ, czy okno ma być wyszukiwane przy użyciu elementu interfejsu użytkownika, czy kombinacji tytułu/klasy okna
Okno No UIControl Element interfejsu użytkownika w oknie
Tytuł okna Tak Wartość tekstowa Tytuł okna. Można używać symboli wieloznacznych, takich jak „?” lub „*”.
Wystąpienie okna No Wartość liczbowa Wystąpienie okna lub dojście do okna, na które ma zostać przeniesiony fokus
Klasa okna Tak Wartość tekstowa Jeśli istnieją dwa okna o tym samym tytule, klasa okna może pomóc je rozróżnić. W tym przypadku wprowadź klasę okna, która ma być używana.
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie znaleziono okna Wskazuje, że nie znaleziono określonego okna
Nie można przenieść fokusu na okno Wskazuje problem podczas przenoszenia fokusu na określone okno
Nie można wykonać akcji związanej z oknem w trybie nieinterakcyjnym Wskazuje problem podczas wykonywania akcji związanej z oknem w trybie nieinterakcyjnym

Ustaw stan okna

Przywraca, maksymalizuje lub minimalizuje określone okno

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Tryb znajdowania okna Nie dotyczy Według elementu interfejsu użytkownika okna, Przez okno wystąpienia/dojście, Według tytułu i/lub klasy Przy użyciu elementu interfejsu użytkownika Określ, czy okno ma być wyszukiwane przy użyciu elementu interfejsu użytkownika, czy kombinacji tytułu/klasy okna
Okno No UIControl Element interfejsu użytkownika w oknie
Tytuł okna Tak Wartość tekstowa Tytuł okna. Można używać symboli wieloznacznych, takich jak „?” lub „*”.
Wystąpienie okna No Wartość liczbowa Wystąpienie okna lub dojście do okna, którego stan ma zostać ustawiony
Klasa okna Tak Wartość tekstowa Jeśli istnieją dwa okna o tym samym tytule, klasa okna może pomóc je rozróżnić. W tym przypadku wprowadź klasę okna, która ma być używana.
Stan okna Nie dotyczy Przywrócone, Zmaksymalizowane, Zminimalizowane Przywrócone Wybierz stan, w jakim ma być wyświetlane okno
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie znaleziono okna Wskazuje, że nie znaleziono określonego okna
Nie można ustawić stanu okna Wskazuje problem podczas ustawiania stanu określonego okna
Nie można wykonać akcji związanej z oknem w trybie nieinterakcyjnym Wskazuje problem podczas wykonywania akcji związanej z oknem w trybie nieinterakcyjnym

Ustaw widoczność okna

Pokazuje ukryte okno lub ukrywa widoczne okno

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Tryb znajdowania okna Nie dotyczy Według elementu interfejsu użytkownika okna, Przez okno wystąpienia/dojście, Według tytułu i/lub klasy Przy użyciu elementu interfejsu użytkownika Określ, czy okno ma być wyszukiwane przy użyciu elementu interfejsu użytkownika, czy kombinacji tytułu/klasy okna
Okno No UIControl Element interfejsu użytkownika w oknie
Tytuł okna Tak Wartość tekstowa Tytuł okna. Można używać symboli wieloznacznych, takich jak „?” lub „*”.
Wystąpienie okna No Wartość liczbowa Wystąpienie okna lub dojście do okna, którego widoczność ma zostać ustawiona
Klasa okna Tak Wartość tekstowa Jeśli istnieją dwa okna o tym samym tytule, klasa okna może pomóc je rozróżnić. W tym przypadku wprowadź klasę okna, która ma być używana.
Widoczność Nie dotyczy Widoczne, Ukryte Ukryte Wybierz stan widoczności, jaki ma zostać ustawiony dla okna
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie znaleziono okna Wskazuje, że nie znaleziono określonego okna
Nie można ustawić widoczności okna Wskazuje problem podczas ustawiania widoczności określonego okna
Nie można wykonać akcji związanej z oknem w trybie nieinterakcyjnym Wskazuje problem podczas wykonywania akcji związanej z oknem w trybie nieinterakcyjnym

Przenieś okno

Ustawia pozycję określonego okna

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Tryb znajdowania okna Nie dotyczy Według elementu interfejsu użytkownika okna, Przez okno wystąpienia/dojście, Według tytułu i/lub klasy Przy użyciu elementu interfejsu użytkownika Określ, czy okno ma być wyszukiwane przy użyciu elementu interfejsu użytkownika, czy kombinacji tytułu/klasy okna
Okno No UIControl Element interfejsu użytkownika w oknie
Tytuł okna Tak Wartość tekstowa Tytuł okna. Można używać symboli wieloznacznych, takich jak „?” lub „*”.
Wystąpienie okna No Wartość liczbowa Wystąpienie okna lub dojście do okna, które ma zostać przeniesione
Klasa okna Tak Wartość tekstowa Jeśli masz dwa okna o tym samym tytule, klasa okna może pomóc w ich rozróżnieniu. W tym przypadku wprowadź klasę okna, która ma być używana.
Pozycja X No Wartość liczbowa Pozycja X okna
Pozycja Y No Wartość liczbowa Pozycja Y okna
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie znaleziono okna Wskazuje, że nie znaleziono określonego okna
Nie można przenieść okna Wskazuje problem podczas przenoszenia określonego okna
Nie można wykonać akcji związanej z oknem w trybie nieinterakcyjnym Wskazuje problem podczas wykonywania akcji związanej z oknem w trybie nieinterakcyjnym

Zmień rozmiar okna

Ustawia rozmiar określonego okna

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Tryb znajdowania okna Nie dotyczy Według elementu interfejsu użytkownika okna, Przez okno wystąpienia/dojście, Według tytułu i/lub klasy Przy użyciu elementu interfejsu użytkownika Określ, czy okno ma być wyszukiwane przy użyciu elementu interfejsu użytkownika, czy kombinacji tytułu/klasy okna
Okno No UIControl Element interfejsu użytkownika w oknie
Tytuł okna Tak Wartość tekstowa Tytuł okna. Można używać symboli wieloznacznych, takich jak „?” lub „*”.
Wystąpienie okna No Wartość liczbowa Wystąpienie okna lub dojście do okna, którego rozmiar ma zostać zmieniony
Klasa okna Tak Wartość tekstowa Jeśli istnieją dwa okna o tym samym tytule, klasa okna może pomóc je rozróżnić. W tym przypadku wprowadź klasę okna, która ma być używana
Szerokość No Wartość liczbowa Nowa szerokość w pikselach
Wysokość No Wartość liczbowa Nowa wysokość w pikselach
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie znaleziono okna Wskazuje, że nie znaleziono określonego okna
Nie można zmienić rozmiaru okna Wskazuje problem podczas zmieniania rozmiaru określonego okna
Nie można wykonać akcji związanej z oknem w trybie nieinterakcyjnym Wskazuje problem podczas wykonywania akcji związanej z oknem w trybie nieinterakcyjnym

Zamknij okno

Zamyka określone okno

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Tryb znajdowania okna Nie dotyczy Według elementu interfejsu użytkownika okna, Przez okno wystąpienia/dojście, Według tytułu i/lub klasy Przy użyciu elementu interfejsu użytkownika Określ, czy okno ma być wyszukiwane przy użyciu elementu interfejsu użytkownika, czy kombinacji tytułu/klasy okna
Okno No UIControl Element interfejsu użytkownika w oknie
Tytuł okna Tak Wartość tekstowa Tytuł okna. Można używać symboli wieloznacznych, takich jak „?” lub „*”.
Wystąpienie okna No Wartość liczbowa Wystąpienie okna lub dojście do okna, które ma zostać zamknięte
Klasa okna Tak Wartość tekstowa Jeśli istnieją dwa okna o tym samym tytule, klasa okna może pomóc je rozróżnić. W tym przypadku wprowadź klasę okna, która ma być używana.
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie znaleziono okna Wskazuje, że nie znaleziono określonego okna
Nie można zamknąć okna Wskazuje problem podczas zamykania określonego okna
Nie można wykonać akcji związanej z oknem w trybie nieinterakcyjnym Wskazuje problem podczas wykonywania akcji związanej z oknem w trybie nieinterakcyjnym

Użyj pulpitu

Wykonuje operacje związane z pulpitem i paskiem zadań

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Element interfejsu użytkownika No UIControl Element interfejsu użytkownika, który ma zostać kliknięty
Typ kliknięcia Nie dotyczy Kliknięcie lewym przyciskiem myszy, Kliknięcie prawym przyciskiem myszy, Dwukrotne kliknięcie Kliknięcie lewym przyciskiem myszy Rodzaj kliknięcia do wykonania
Uruchom nową aplikację po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na pasku zadań Nie dotyczy Wartość logiczna Prawda Jeśli ten parametr ma wartość „prawda”, gwarantuje, że zostanie utworzone nowe okno aplikacji, gdy klikniesz lewym przyciskiem myszy jej ikonę na pasku szybkiego uruchamiania, nazywanego też paskiem zadań w systemie Windows 7 i nowszych. Usuń zaznaczenie tej opcji, aby przywracać na pierwszy plan już uruchomione wystąpienie aplikacji.
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Wykonywanie operacji paska zadań nie powiodło się Wskazuje, że wykonywanie operacji paska zadań nie powiodło się

Wybierz kartę w oknie

Wybiera kartę z grupy kart

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Tab No UIControl Karta do wybrania
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Wybieranie karty nie powiodło się Wskazuje problem podczas wybierania określonej karty

Kliknij element interfejsu użytkownika w oknie

Klika dowolny element interfejsu użytkownika w oknie

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Element interfejsu użytkownika No UIControl Element interfejsu użytkownika do kliknięcia
Typ kliknięcia Nie dotyczy Kliknięcie lewym przyciskiem myszy, Kliknięcie prawym przyciskiem myszy, Dwukrotne kliknięcie, Wciśnięcie lewego przycisku, Zwolnienie lewego przycisku, Wciśnięcie prawego przycisku myszy, Zwolnienie prawego przycisku myszy Kliknięcie lewym przyciskiem myszy Rodzaj kliknięcia do wykonania
Pozycja wskaźnika myszy względna w stosunku do elementu interfejsu użytkownika Nie dotyczy Lewy górny róg, Środek u góry, Po prawej u góry, Środek po lewej, Środek w poziomie i w pionie, Środek po prawej, Po lewej u dołu, Środek u dołu, Po prawej u dołu Środek w poziomie i w pionie Określ, do którego obszaru elementu interfejsu użytkownika zostanie przeniesiony wskaźnik myszy przed kliknięciem
Przesunięcie na osi X Tak Wartość liczbowa 0 Przesuń wskaźnik myszy o tę liczbę pikseli z jego pozycji w prawo
Przesunięcie na osi Y Tak Wartość liczbowa 0 Przesuń wskaźnik myszy o tę liczbę pikseli z jego pozycji w dół
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Klikanie nie powiodło się Wskazuje, że klikanie nie powiodło się

Wybierz opcję menu w oknie

Wybiera opcję w menu okna

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Element interfejsu użytkownika No UIControl Opcja menu do wybrania
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można wybrać opcji Wskazuje problem podczas wybierania określonej opcji menu

Przeciągnij i upuść element interfejsu użytkownika w oknie

Przeciąga i upuszcza element interfejsu użytkownika w oknie

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Element interfejsu użytkownika do przeciągnięcia No UIControl Element interfejsu użytkownika do przeciągnięcia
Element interfejsu użytkownika, na który ma zostać upuszczony element No UIControl Element interfejsu użytkownika, na który ma zostać upuszczony element
Typ kliknięcia Nie dotyczy Kliknięcie lewym przyciskiem myszy, Kliknięcie prawym przyciskiem myszy Kliknięcie lewym przyciskiem myszy Określ, który przycisk myszy ma być używany w celu klikania i przytrzymywania podczas przeciągania elementu interfejsu użytkownika na jego miejsce docelowe
Przesunięcie wciśnięcia przycisku myszy na osi X Tak Wartość liczbowa 0 Przesuń wciśnięcie przycisku myszy w ramach kliknięcia, które będzie służyć do chwycenia elementu interfejsu użytkownika do przeciągnięcia, o podaną liczbę pikseli w prawo
Przesunięcie wciśnięcia przycisku myszy na osi Y Tak Wartość liczbowa 0 Przesuń wciśnięcie przycisku myszy w ramach kliknięcia, które będzie służyć do chwycenia elementu interfejsu użytkownika do przeciągnięcia, o podaną liczbę pikseli w dół
Pozycja wciśnięcia przycisku myszy względna w stosunku do elementu interfejsu użytkownika do przeciągnięcia Nie dotyczy Lewy górny róg, Środek u góry, Po prawej u góry, Środek po lewej, Środek w poziomie i w pionie, Środek po prawej, Po lewej u dołu, Środek u dołu, Po prawej u dołu Środek w poziomie i w pionie Określ, do którego obszaru elementu interfejsu użytkownika będącego obiektem docelowym upuszczenia zostanie przeniesiony wskaźnik myszy przed kliknięciem
Przesunięcie zwolnienia przycisku myszy na osi X Tak Wartość liczbowa 0 Przesuń zwolnienie przycisku myszy w ramach kliknięcia, które będzie służyć do chwycenia elementu interfejsu użytkownika do przeciągnięcia, o podaną liczbę pikseli w prawo
Przesunięcie zwolnienia przycisku myszy na osi Y Tak Wartość liczbowa 0 Przesuń zwolnienie przycisku myszy w ramach kliknięcia, które będzie służyć do chwycenia elementu interfejsu użytkownika do przeciągnięcia, o podaną liczbę pikseli w dół
Pozycja zwolnienia przycisku myszy względna w stosunku do elementu interfejsu użytkownika do przeciągnięcia Nie dotyczy Lewy górny róg, Środek u góry, Po prawej u góry, Środek po lewej, Środek w poziomie i w pionie, Środek po prawej, Po lewej u dołu, Środek u dołu, Po prawej u dołu Środek w poziomie i w pionie Określ, do którego obszaru elementu interfejsu użytkownika będącego obiektem docelowym upuszczenia zostanie przeniesiony wskaźnik myszy po kliknięciu
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie znaleziono elementu interfejsu użytkownika do przeciągnięcia Wskazuje, że nie znaleziono elementu interfejsu użytkownika do przeciągnięcia
Nie znaleziono elementu interfejsu użytkownika, który jest obiektem docelowym upuszczenia Wskazuje, że nie znaleziono elementu interfejsu użytkownika, który jest obiektem docelowym upuszczenia
Przeciąganie i upuszczanie nie powiodło się Wskazuje problem podczas przeciągania i upuszczania określonego elementu interfejsu użytkownika

Rozwiń/zwiń węzeł drzewa w oknie

Rozwija lub zwija węzeł widoku drzewa znajdującego się w oknie

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Element interfejsu użytkownika No UIControl Węzeł drzewa do rozwinięcia/zwinięcia
Ścieżka folderów Tak Wartość tekstowa Rozdzielona ukośnikami ścieżka zawierająca nazwy folderów prowadząca do węzła drzewa, który ma zostać rozwinięty lub zwinięty
Użyj wyrażeń regularnych Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określ, czy każda nazwa folderu w ścieżce ma być interpretowana jako wyrażenie regularne
Operacja Nie dotyczy Rozwiń, Zwiń Rozwiń Określ, czy węzeł drzewa ma zostać rozwinięty, czy zwinięty
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można ustawić określonego stanu dla węzła drzewa Wskazuje problem podczas ustawiania określonego stanu dla węzła drzewa