Przykład: praca z przepływami procesów biznesowych

Uwaga

Obowiązuje od listopada 2020:

 • Nazwa usługi Common Data Service została zmieniona na Microsoft Dataverse. Dowiedz się więcej
 • Część terminologii w usłudze Microsoft Dataverse została zaktualizowana. Na przykład encja to teraz tabela, a pole to teraz kolumna. Dowiedz się więcej

Ten artykuł zostanie wkrótce zaktualizowany w celu odzwierciedlenia najnowszej terminologii.

Ten przykład pokazuje, jak programowo pracować z przepływami procesów biznesowych, takimi jak pobieranie instancji przepływu procesów biznesowych dla rekordu encji, pobieranie aktywnej ścieżki dla instancji przepływu procesu biznesowego i jego etapów procesu oraz zmiana aktywnego etapu. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych pojęć, zobacz temat Praca z przepływami procesów biznesowych przy użyciu kodu

Ten przykład jest dostępny do pobrania na stronie Przykład: praca z przepływami procesów biznesowych.

Wymagania wstępne

Aby móc uruchomić przykład, należy spełnić następujące wymagania:

 1. dostęp do środowiska Microsoft Dataverse;

 2. odpowiednie uprawnienia do jednostek Potencjalny klient, Szansa sprzedaży i Przepływ pracy oraz rekordów jednostki definicji przepływu procesów biznesowych użytej w tym przykładzie;

 3. oprogramowanie Visual Studio 2015 lub nowszy do uruchomienia przykładu;

 4. do pobrania przykładowego projektu i przywrócenia pakietów NuGet używanych w tym przykładowym projekcie jest wymagane połączenie z Internetem.

Działanie tego przykładu

 1. Tworzy przykładowy rekord potencjalnego klienta. Automatycznie tworzy wystąpienie przepływu procesów biznesowych „Proces sprzedaży — od potencjalnego klienta do szansy sprzedaży” dla rekordu potencjalnego klienta.

 2. Konwertuje rekord potencjalnego klienta na rekord szansy sprzedaży.

 3. Pobiera wystąpienia przepływu procesów biznesowych powiązane z rekordem „Potencjalny klient” przy użyciu komunikatu RetrieveProcessInstances. Pierwszy rekord w zwracanej kolekcji jest aktywnym wystąpieniem przepływu procesów biznesowych dla rekordu szansy sprzedaży, w tym przypadku jest to „Proces sprzedaży — od potencjalnego klienta do szansy sprzedaży”.

 4. Pobiera aktywną ścieżkę i etapy procesu dla wystąpienia „Proces sprzedaży — od potencjalnego klienta do szansy sprzedaży” przy użyciu komunikatu RetrieveActivePath.

 5. Pobiera bieżący aktywny etap dla wystąpienia „Proces sprzedaży — od potencjalnego klienta do szansy sprzedaży” i monituje użytkownika, czy przejść do następnego etapu. Po potwierdzeniu przejścia ustawia następny etap w aktywnej ścieżce jako aktywny etap wystąpienia „Proces sprzedaży — od potencjalnego klienta do szansy sprzedaży”.

 6. Następnie pyta użytkownika, czy usunąć rekordy utworzone podczas uruchomienia przykładu.

  Oto dane wyjściowe przykładu:

  Przykładowe dane wyjściowe

Uruchom przykład

 1. Pobierz przykładowy projekt WorkWithBPF programu Visual Studio i wyodrębnij go do folderu na komputerze.

 2. Znajdź plik WorkWithBPF.sln w wyodrębnionym folderze i otwórz go w programie Visual Studio.

 3. Przykładowy projekt korzysta z pakietów NuGet, które należy przywrócić przed uruchomieniem przykładu. Należy upewnić się, że automatyczne przywracanie pakietów NuGet jest włączone w programie Visual Studio. Więcej informacji: Włączanie i wyłączanie przywracania pakietu NuGet

  Można również wybrać pozycję Projekt > Zarządzaj pakietami NuGet, a następnie wybrać polecenie Przywróć, aby ręcznie przywrócić pakiety używane w przykładzie.

 4. Naciśnij klawisz F5 lub wybierz pozycję Debuguj > Rozpocznij debugowanie.

 5. Jeśli wcześniej nie uruchamiano jednego z przykładów, należy wprowadzić informacje, aby uruchomić kod. W przeciwnym razie należy wprowadzić liczbę wystąpień, które zostały wcześniej skonfigurowane.

  Monit Opis
  Wprowadź nazwę i port serwera Dynamics 365 Server [crm.dynamics.com] Wpisz nazwę serwera Dynamics 365 Server. Wartość domyślna to Dynamics 365 (online) (crm.dynamics.com) w Ameryce Północnej.

  Przykład:
  crm5.dynamics.com
  Czy ta organizacja jest aprowizowana w usługach online firmy Microsoft (t/n) [n] Wpisz t, jeśli ta organizacja jest aprowizowana w usługach online firmy Microsoft. W przeciwnym razie wpisz n.
  Wprowadź domenę\nazwę użytkownika Wpisz konto Microsoft.
  Wprowadź hasło Wpisz hasło. Znaki będą wyświetlane jako symbole „*” w oknie. Hasło zostanie bezpiecznie zapisane w Menedżerze poświadczeń firmy Microsoft do użytku w przyszłości.
  Określ numer organizacji (1-n) [1] Wpisz odpowiedni numer organizacji z listy organizacji, do których należysz. Wartość domyślna to 1, co oznacza pierwszą organizację na liście.
 6. Przykładowa aplikacja wykona operacje opisane w części Działanie tego przykładu i może zostać wyświetlony monit z dodatkowymi opcjami.

 7. Po zakończeniu przykładu naciśnij klawisz ENTER, aby zamknąć okno konsoli.