Narzędzia do testowania automatyzacji

W tym artykule opisano różne narzędzia, za pomocą których można sprawdzać przepływy pod kątem błędów występujących podczas uruchamiania usługi automatyzacji.

Kontroler przepływu

To narzędzie wyszukuje problemy i błędy w utworzonych automatyzacjach. Po zakończeniu konfigurowania automatyzacji należy uruchomić moduł sprawdzania przepływu i sprawdzić, czy nie wystąpiły żadne pomyłki. Więcej informacji: Znajdowanie i naprawianie błędów za pomocą narzędzia do sprawdzania błędów

Porady dotyczące naprawy

Jeśli automatyzacja nie powiedzie się, porady dotyczące naprawy są automatycznie wysyłane do osoby, która utworzyła program lub jest właścicielem automatyzacji. Te porady zawierają informacje, które można wykorzystać w trakcie awarii. Więcej informacji, zobacz: Rozwiązywanie problemów z przepływem

Niestandardowe powiadomienie o błędzie

Jeśli nie potrzebujesz korzystać z porad dotyczących naprawy —na przykład w przypadku konieczności poinformowania o błędzie innych osób niż tylko właściciel — można skonfigurować niestandardowe powiadomienia o błędach, ustawiając akcję uruchamianą tylko wtedy, gdy poprzedni krok się nie udał.

W poniższym przykładzie, kiedy działanie akcji Get Manager (v2) zakończy się niepowodzeniem, jest wykonywane działanie Wysyłania powiadomienia przez pocztę e-mail (V3).

Konfigurowanie akcji uruchamianej po wystąpieniu awarii w poprzednim kroku