Konfigurowanie aplikacji mobilnych za pomocą usługi Microsoft IntuneConfigure mobile apps with Microsoft Intune

Usługa Microsoft Intune umożliwia organizacjom zarządzanie urządzeniami i aplikacjami.Microsoft Intune enables organizations to manage devices and applications. Aplikacje mobilne usługi Power BI dla systemów iOS i Android są zintegrowane z usługą Intune.The Power BI mobile applications for iOS and Android integrate with Intune. Integracja umożliwia zarządzanie aplikacją na urządzeniach oraz kontrolowanie zabezpieczeń.This integration enables you to manage the application on your devices, and to control security. Za pomocą zasad konfiguracji można zarządzać takimi zabezpieczeniami jak wymóg użycia dostępowego kodu PIN, sposób obsługi danych przez aplikację, a nawet szyfrowanie danych aplikacji, kiedy aplikacja nie jest używana.Through configuration policies, you can control items like requiring an access pin, how data is handled by the application, and even encrypting application data when the app is not in use.

Ogólna konfiguracja zarządzania urządzeniami przenośnymiGeneral mobile device management configuration

W tym artykule przyjęto założenie, że usługa Intune jest skonfigurowana prawidłowo i że masz urządzenia zarejestrowane w usłudze Intune.This article assumes that Intune is configured properly and you have devices enrolled with Intune. Artykułu nie należy traktować jako pełnego przewodnika po konfiguracji usługi Microsoft Intune.The article is not meant as a full configuration guide for Microsoft Intune. Aby uzyskać więcej informacji o usłudze Intune, zobacz temat Co to jest Intune?For more information on Intune, see What is Intune?.

Usługa Microsoft Intune może współistnieć z funkcją zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM) w ramach rozwiązania Microsoft 365.Microsoft Intune can co-exist with Mobile Device Management (MDM) within Microsoft 365. Jeśli korzystasz z oprogramowania MDM, urządzenie będzie wyświetlane jako zarejestrowane w ramach tego oprogramowania, ale pozostanie dostępne do zarządzania w usłudze Intune.If you're using MDM, the device will show enrolled within MDM, but is available to manage within Intune.

Uwaga

Po skonfigurowaniu usługi Intune odświeżanie danych w tle jest wyłączone w aplikacji mobilnej Power BI na urządzeniu z systemem iOS lub Android.After you configure Intune, background data refresh is turned off for the Power BI mobile app on your iOS or Android device. Aplikacja Power BI odświeża dane z usługi Power BI online po otwarciu aplikacji.Power BI refreshes the data from the Power BI service on the web when you enter the app.

Krok 1. Uzyskiwanie adresu URL aplikacjiStep 1: Get the URL for the application

Przed utworzeniem aplikacji w usłudze Intune trzeba uzyskać adresy URL aplikacji.Before we create the application within Intune, we need to get the URLs for the apps. W przypadku systemu iOS można je uzyskać z programu iTunes.For iOS, we will get this from iTunes. W przypadku systemu Android można je uzyskać ze strony aplikacji mobilnej usługi Power BI.For Android, you can get it from the Power BI mobile page.

Zapisz adres URL, ponieważ będzie on potrzebny podczas tworzenia aplikacji.Save the URL, as you will need it when we create the application.

Uzyskiwanie adresu URL dla systemu iOSGet iOS URL

Aby uzyskać adres URL aplikacji dla systemu iOS, trzeba go pobrać z programu iTunes.To get the app URL for iOS, we will need to get it from iTunes.

 1. Otwórz program iTunes.Open iTunes.

 2. Wyszukaj usługę Power BI.Search for Power BI.

 3. Aplikacja Microsoft Power BI powinna być wyświetlana na listach aplikacji dla urządzenia iPhone i aplikacji dla urządzenia iPad.You should see Microsoft Power BI listed under iPhone Apps and iPad Apps. Można skorzystać z dowolnej z nich, ponieważ adres URL będzie taki sam.You can use either, as you will get the same URL.

 4. Wybierz listę rozwijaną Pobierz i wybierz pozycję Kopiuj link.Select the Get drop down and select Copy Link.

  Adres URL aplikacji z programu iTunes

Powinien on wyglądać podobnie do następującego: https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-power-bi/id929738808?mt=8 .It should look similar to the following: https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-power-bi/id929738808?mt=8.

Uzyskiwanie adresu URL dla systemu AndroidGet Android URL

Adres URL z Google Play można pobrać ze strony aplikacji mobilnej usługi Power BI.You can get the URL to Google Play from the Power BI mobile page. Wybierz pozycję Pobierz z Google Play, aby przejść na stronę aplikacji.Select Download from Google Play to take you to the app page. Możesz skopiować adres URL z paska adresu przeglądarki.You can copy the URL from the browser address bar. Powinien on wyglądać podobnie do następującego: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.powerbim .It should look similar to the following: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.powerbim.

Krok 2. Tworzenie zasad zarządzania aplikacjami mobilnymiStep 2: Create a mobile application management policy

Zasady zarządzania aplikacjami mobilnymi umożliwiają wymuszanie elementów takich jak dostępowy kod PIN.The mobile application management policy allows you to enforce items like an access pin. Możesz je utworzyć w portalu usługi Intune.You can create one within the Intune portal.

Możesz najpierw utworzyć aplikację lub zasady.You can create the application, or the policy first. Kolejność, w której zostaną dodane, nie ma znaczenia.The order in which they are added doesn't matter. Oba te elementy muszą jedynie istnieć przed wykonaniem kroku wdrażania.They will just need to both exist for the deploy step.

 1. W portalu usługi Intune wybierz kolejno pozycje Zasady > Zasady konfiguracji.In the Intune portal, select Policy > Configuration Policies.

  Portal usługi Intune

 2. Wybierz pozycję Dodaj... .Select Add....

 3. W obszarze Oprogramowanie możesz wybrać pozycję Zarządzanie aplikacjami mobilnymi dla systemu Android lub systemu iOS.Under Software you can select Mobile Application Management for either Android or iOS. Aby szybko rozpocząć pracę, możesz wybrać opcję Utwórz zasady z zalecanymi ustawieniami. Możesz także utworzyć zasady niestandardowe.To get started quickly, you can select Create a policy with the recommended settings, or you can create a custom policy.

 4. Edytuj zasady, aby skonfigurować ograniczenia, które chcesz zastosować do aplikacji.Edit the policy to configure the restrictions you want on the application.

Krok 3. Tworzenie aplikacjiStep 3: Create the application

Aplikacja jest odwołaniem (lub pakietem) zapisanym w usłudze Intune na potrzeby wdrożenia.The application is a reference, or package, that is saved into Intune for deployment. Konieczne będzie utworzenie aplikacji i odwołanie się do adresu URL aplikacji, który został uzyskany z Google Play lub iTunes.We will need to create an application and reference the app URL that we got from either Google Play or iTunes.

Możesz najpierw utworzyć aplikację lub zasady.You can create the application, or the policy first. Kolejność, w której zostaną dodane, nie ma znaczenia.The order in which they are added doesn't matter. Oba te elementy muszą jedynie istnieć przed wykonaniem kroku wdrażania.They will just need to both exist for the deploy step.

 1. Przejdź do portalu usługi Intune i z menu po lewej stronie wybierz pozycję Aplikacje.Go to the Intune portal and select Apps from the left menu.

 2. Wybierz pozycję Dodaj aplikację.Select Add App. Spowoduje to uruchomienie aplikacji Dodaj oprogramowanie.This will launch the Add Software application.

Tworzenie aplikacji dla systemu iOSCreate for iOS

 1. Wybierz z listy rozwijanej pozycję Zarządzana aplikacja systemu iOS ze sklepu App Store.Select Managed iOS App from the App Store from the drop down.

 2. Wprowadź adres URL aplikacji uzyskany w kroku 1 i kliknij przycisk Dalej.Enter the app URL, that we got from Step 1, and select Next.

  Konfigurowanie oprogramowania: iOS

 3. Podaj wydawcę, nazwę i opis.Provide a Publisher, Name and Description. Opcjonalnie możesz udostępnić ikonę.You can optionally provide an Icon. Kategoria jest określona dla aplikacji Portal firmy.The Category is for the Company Portal app. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz przycisk Dalej.Once you are done, select Next.

 4. Możesz zdecydować, czy chcesz opublikować aplikację jako Dowolną (ustawienie domyślne), iPad lub iPhone.You can decide if you want the publish the app as Any (default), iPad or iPhone. Domyślnie zostanie wyświetlona jako Dowolna i będzie działać dla obu typów urządzeń.By default it will show Any and will work for both device types. Adres URL aplikacji Power BI jest taki sam dla urządzeń iPhone i iPad.The Power BI app is the same URL for both iPhone and iPad. Wybierz przycisk Dalej.Select Next.

 5. Wybierz przycisk Przekaż.Select Upload.

 6. Jeśli nie widzisz aplikacji na liście, odśwież stronę: przejdź do pozycji Przegląd, a następnie wróć na kartę Aplikacje.If you don't see the app in the list, refresh the page: Go to Overview then back to Apps.

  Karta Aplikacje

Tworzenie aplikacji dla systemu AndroidCreate for Android

 1. Z listy rozwijanej wybierz pozycję Odnośnik zewnętrzny.Select External Link from the drop down.

 2. Wprowadź adres URL aplikacji uzyskany w kroku 1 i kliknij przycisk Dalej.Enter the app URL, that we got from Step 1, and select Next.

  Konfigurowanie oprogramowania: Android

 3. Podaj wydawcę, nazwę i opis.Provide a Publisher, Name and Description. Opcjonalnie możesz udostępnić ikonę.You can optionally provide an Icon. Kategoria jest określona dla aplikacji Portal firmy.The Category is for the Company Portal app. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz przycisk Dalej.Once you are done, select Next.

 4. Wybierz przycisk Przekaż.Select Upload.

 5. Jeśli nie widzisz aplikacji na liście, odśwież stronę: przejdź do pozycji Przegląd, a następnie wróć na kartę Aplikacje.If you don't see the app in the list, refresh the page: Go to Overview then back to Apps.

  Karta Aplikacje

Krok 4. Wdrażanie aplikacjiStep 4: Deploy the application

Po dodaniu aplikacji należy ją wdrożyć, aby była dostępna dla użytkowników końcowych.After you have added the application, you will need to deploy it so that it is available to your end users. Jest to krok, w którym utworzone zasady zostaną powiązane z aplikacją.This is the step where you will bind the policy you created with the app.

Wdrażanie aplikacji dla systemu iOSDeploy for iOS

 1. Na ekranie aplikacje wybierz utworzoną aplikację.On the apps screen, select the app you created. Następnie wybierz link Zarządzanie wdrażaniem... .Then select the Manage Deployment... link.

  Zarządzanie wdrożeniem

 2. Na ekranie Wybieranie grup możesz wybrać grupy, w których chcesz wdrożyć tę aplikację.In the Select Groups screen, you can choose which groups you want to deploy this app to. Wybierz przycisk Dalej.Select Next.

 3. Na ekranie Akcja wdrażania możesz wybrać sposób, w jaki chcesz wdrożyć tę aplikację.In the Deployment Action screen, you can choose how you want to deploy this app. W przypadku wybrania opcji Dostępna instalacja lub Wymagana instalacja aplikacja zostanie udostępniona użytkownikom w Portalu firmy, do instalacji na żądanie.Selecting Available Install, or Required Install, will make the app available in the Company Portal for users to install on-demand. Po dokonaniu wyboru wybierz pozycję Dalej.After you are done making your selection, select Next.

  Akcja wdrażania

 4. Na ekranie Zarządzanie aplikacjami mobilnymi możesz wybrać zasady zarządzania aplikacjami mobilnymi, które zostały utworzone w kroku 2.In the Mobile App Management screen, you can select the Mobile App Management policy that we created in Step 2. Te zasady zostaną domyślnie wybrane, jeśli są jedynymi dostępnymi zasadami dla systemu iOS.It will default to the policy you made, if that is the only iOS policy available. Wybierz przycisk Dalej.Select Next.

  Zarządzanie aplikacjami mobilnymi

 5. Na ekranie Profil sieci VPN możesz wybrać zasady, jeśli są dostępne dla Twojej organizacji.In the VPN Profile screen, you can select a policy if you have one for your organization. Ustawieniem domyślnym jest Brak.It defaults to None. Wybierz przycisk Dalej.Select Next.

 6. Na ekranie Konfiguracja aplikacji mobilnych możesz wybrać Zasady konfiguracji aplikacji, jeśli zostały utworzone.In the Mobile App Configuration screen, you can select an App Configuration Policy if you created one. Ustawieniem domyślnym jest Brak.It defaults to None. Nie jest to wymagane.This is not required. Wybierz pozycję Zakończ.Select Finish.

Po wdrożeniu aplikacji powinna ona zostać wyświetlona z wartością Tak jako wdrożona na stronie aplikacji.After you have deployed the app, it should show Yes for deployed, in the apps page.

Wdrażanie aplikacji dla systemu AndroidDeploy for Android

 1. Na ekranie aplikacje wybierz utworzoną aplikację.On the apps screen, select the app you created. Następnie wybierz link Zarządzanie wdrażaniem... .Then select the Manage Deployment... link.

  Zarządzanie wdrożeniem

 2. Na ekranie Wybieranie grup możesz wybrać grupy, w których chcesz wdrożyć tę aplikację.In the Select Groups screen, you can choose which groups you want to deploy this app to. Wybierz przycisk Dalej.Select Next.

 3. Na ekranie Akcja wdrażania możesz wybrać sposób, w jaki chcesz wdrożyć tę aplikację.In the Deployment Action screen, you can choose how you want to deploy this app. W przypadku wybrania opcji Dostępna instalacja lub Wymagana instalacja aplikacja zostanie udostępniona użytkownikom w Portalu firmy, do instalacji na żądanie.Selecting Available Install, or Required Install, will make the app available in the Company Portal for users to install on-demand. Po dokonaniu wyboru wybierz pozycję Dalej.After you are done making your selection, select Next.

  Akcja wdrażania

 4. Na ekranie Zarządzanie aplikacjami mobilnymi możesz wybrać zasady zarządzania aplikacjami mobilnymi, które zostały utworzone w kroku 2.In the Mobile App Management screen, you can select the Mobile App Management policy that we created in Step 2. Te zasady zostaną domyślnie wybrane, jeśli są jedynymi dostępnymi zasadami dla systemu Android.It will default to the policy you made, if that is the only Android policy available. Wybierz pozycję Zakończ.Select Finish.

  Zarządzanie aplikacjami mobilnymi

Po wdrożeniu aplikacji powinna ona zostać wyświetlona z wartością Tak jako wdrożona na stronie aplikacji.After you have deployed the app, it should show Yes for deployed, in the apps page.

Krok 5. Instalowanie aplikacji na urządzeniuStep 5: Install the application on a device

Aplikacja jest instalowana za pomocą aplikacji Portal firmy.You install the application through the Company Portal app. Jeśli aplikacja Portal firmy nie została jeszcze zainstalowana, możesz ją pobrać za pośrednictwem sklepu z aplikacjami dla platformy iOS lub Android.If you haven't installed the Company Portal, you can get it through the app store on either iOS or Android platforms. Do zalogowania się w Portalu firmy użyjesz swoich organizacyjnych danych logowania.You will sign into the Company Portal with your organizational login.

 1. Otwórz aplikację Portal firmy.Open the Company Portal app.

 2. Jeśli nie widzisz aplikacji Power BI jako polecanej aplikacji, wybierz pozycję Aplikacje firmowe.If you don't see the Power BI app listed as a featured app, select Company Apps.

  Aplikacje firmowe

 3. Wybierz wdrożoną aplikację usługi Power BI.Select the Power BI app that you deployed.

  Aplikacja Power BI

 4. Wybierz pozycję Zainstaluj.Select Install.

  Instalowanie aplikacji

 5. Jeśli pracujesz w systemie iOS, spowoduje to wypchnięcie aplikacji do Twojego urządzenia.If you are on iOS, it will push the app to you. W oknie dialogowym wypychania wybierz pozycję Zainstaluj.Select Install on the push dialog.

  Instalacja aplikacji

 6. Po zainstalowaniu aplikacji zobaczysz, że jest ona zarządzana przez Twoją firmę.After the app is installed, you will see that it is Managed by your company. Jeśli w zasadach włączono dostęp przy użyciu numeru PIN, zostanie wyświetlony poniższy ekran.If you enabled access with a pin, in the policy, you will see the following.

  Wprowadzanie numeru PIN

Następne krokiNext steps

Konfigurowanie i wdrażanie zasad zarządzania aplikacjami mobilnymi w konsoli usługi Microsoft IntuneConfigure and deploy mobile application management policies in the Microsoft Intune console

Aplikacje Power BI dla urządzeń przenośnychPower BI apps for mobile devices

Masz więcej pytań?More questions? Zadaj pytanie społeczności usługi Power BITry asking the Power BI Community