Opis ról administratora usługi Power BIUnderstanding Power BI administrator roles

Aby administrować usługą Power BI dla swojej organizacji, musisz mieć jedną z następujących ról: administrator usługi Power BI, administrator platformy Power Platform lub administrator globalny usługi Microsoft 365. Administratorzy zarządzający użytkownikami usługi Microsoft 365 przypisują użytkowników do ról administratora usługi Power BI lub administratora platformy Power Platform w centrum administracyjnym usługi Microsoft 365 lub za pomocą skryptu programu PowerShell.To administer Power BI for your organization, you must be in one of the following roles: Power BI admin, Power Platform admin, or Microsoft 365 global admin. Microsoft 365 user management administrators assign users to the Power BI admin or Power Platform admin roles in the Microsoft 365 admin center, or by using a PowerShell script. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Przypisywanie ról do kont użytkowników przy użyciu programu PowerShell.For more information, see Assign roles to user accounts with PowerShell.

Użytkownicy z rolą administratora usługi Power BI lub administratora platformy Power Platform mają pełną kontrolę nad ustawieniami usługi Power BI i jej funkcjami administracyjnymi w całej organizacji, z wyjątkiem licencjonowania.Users in Power BI admin and Power Platform admin roles have full control over org-wide Power BI settings and administrative features, except for licensing. Po przypisaniu użytkownikowi roli administratora może on uzyskać dostęp do portalu administracyjnego usługi Power BI.Once a user is assigned the admin role, they can access the Power BI admin portal. W tym miejscu użytkownik ma dostęp do metryk użycia obejmujących organizację i może kontrolować użycie funkcji usługi Power BI w całej organizacji.There, they have access to org-wide usage metrics, and can control org-wide usage of Power BI features. Te role administratorów są idealne dla użytkowników, którzy potrzebują dostępu do portalu administracyjnego usługi Power BI, jednocześnie nie udzielając im pełnych praw dostępu administratora usługi Microsoft 365.These admin roles are ideal for users who need access to the Power BI admin portal without also granting those users full Microsoft 365 administrative access.

Uwaga

W dokumentacji usługi Power BI „administrator usługi Power BI” oznacza użytkowników z rolą administratora usługi Power BI lub administratora platformy Power Platform.In Power BI documentation, "Power BI admin" refers to users in either the Power BI admin or Power Platform admin roles. Gdy zadanie wymaga roli administratora globalnego usługi Microsoft 365, jest to wyraźnie zaznaczone w dokumentacji.The documentation makes it clear when the Microsoft 365 global admin role is required for a task.

Ograniczenia i istotne zagadnieniaLimitations and considerations

Role administratora usługi Power BI i administratora platformy Power Platform nie dają następujących możliwości:The Power BI admin and Power Platform admin roles don't provide the following capabilities:

Te możliwości wymagają przypisań ról administratora usługi Microsoft 365.These capabilities require Microsoft 365 admin role assignments.

Przypisywanie użytkowników do roli administratora w centrum administracyjnym usługi Microsoft 365Assign users to an admin role in the Microsoft 365 admin center

Aby przypisać użytkowników do roli administratora w centrum administracyjnym usługi Microsoft 365, wykonaj poniższe kroki.To assign users to an admin role in the Microsoft 365 admin center, follow these steps.

 1. W centrum administracyjnym rozwiązania Microsoft 365 wybierz kolejno pozycje Użytkownicy > Aktywni użytkownicy.In the Microsoft 365 admin center, select Users > Active Users.

  Centrum administracyjne usługi Microsoft 365

 2. Wybierz użytkownika, któremu chcesz przypisać rolę.Select the user that you want to assign the role to.

 3. W obszarze Role wybierz pozycję Zarządzaj rolami.Under Roles, select Manage roles.

  Zarządzanie rolami

 4. Rozwiń węzeł Pokaż wszystko według kategorii, a następnie wybierz pozycję Administrator usługi Power BI lub Administrator platformy Power Platform.Expand Show all by category, then select Power BI admin or Power Platform admin.

  Wybieranie roli administratora

 5. Wybierz pozycję Save changes (Zapisz zmiany).Select Save changes.

Przypisywanie użytkowników do roli administratora przy użyciu programu PowerShellAssign users to the admin role with PowerShell

Do przypisywania użytkowników do ról służy również program PowerShell.You can also assign users to roles by using PowerShell. Zarządzanie użytkownikami odbywa się w usłudze Azure Active Directory (Azure AD).Users are managed in Azure Active Directory (Azure AD). Jeśli nie masz jeszcze modułu Azure AD PowerShell, pobierz i zainstaluj najnowszą wersję.If you don't already have the Azure AD PowerShell module, download and install the latest version.

 1. Połącz się z usługą Azure AD:Connect to Azure AD:

  PS C:\Windows\system32> Connect-AzureAD
  
 2. Pobierz identyfikator ObjectId dla roli Administrator usługi Power BI.Get the ObjectId for the Power BI admin role. Możesz uruchomić polecenie Get-AzureADDirectoryRole, aby pobrać identyfikator ObjectIdYou can run Get-AzureADDirectoryRole to get the ObjectId

  PS C:\Windows\system32> Get-AzureADDirectoryRole
  
  ObjectId               DisplayName            Description
  --------               -----------            -----------
  00f79122-c45d-436d-8d4a-2c0c6ca246bf Power BI Service Administrator   Full access in the Power BI Service.
  250d1222-4bc0-4b4b-8466-5d5765d14af9 Helpdesk Administrator       Helpdesk Administrator has access to perform..
  3ddec257-efdc-423d-9d24-b7cf29e0c86b Directory Synchronization Accounts Directory Synchronization Accounts
  50daa576-896c-4bf3-a84e-1d9d1875c7a7 Company Administrator       Company Administrator role has full access t..
  6a452384-6eb9-4793-8782-f4e7313b4dfd Device Administrators       Device Administrators
  9900b7db-35d9-4e56-a8e3-c5026cac3a11 AdHoc License Administrator    Allows access manage AdHoc license.
  a3631cce-16ce-47a3-bbe1-79b9774a0570 Directory Readers         Allows access to various read only tasks in ..
  f727e2f3-0829-41a7-8c5c-5af83c37f57b Email Verified User Creator    Allows creation of new email verified users.
  

  W tym przypadku identyfikator ObjectId roli to 00f79122-c45d-436d-8d4a-2c0c6ca246bf.In this case, the role's ObjectId is 00f79122-c45d-436d-8d4a-2c0c6ca246bf.

 3. Następnie pobierz identyfikator ObjectId użytkownika.Next, get the user's ObjectId. Możesz je znaleźć przy użyciu polecenia Get-AzureADUser.You can find that by running Get-AzureADUser.

  PS C:\Windows\system32> Get-AzureADUser -ObjectId 'tim@contoso.com'
  
  ObjectId               DisplayName UserPrincipalName   UserType
  --------               ----------- -----------------   --------
  6a2bfca2-98ba-413a-be61-6e4bbb8b8a4c Tim     tim@contoso.com    Member
  
 4. Aby dodać członka do roli, uruchom polecenie Add-AzureADDirectoryRoleMember.To add the member to the role, run Add-AzureADDirectoryRoleMember.

  ParametrParameter OpisDescription
  ObjectIdObjectId Identyfikator ObjectId roli.The Role ObjectId.
  RefObjectIdRefObjectId Identyfikatory ObjectId członków.The members ObjectId.
  Add-AzureADDirectoryRoleMember -ObjectId 00f79122-c45d-436d-8d4a-2c0c6ca246bf -RefObjectId 6a2bfca2-98ba-413a-be61-6e4bbb8b8a4c
  

Aby dowiedzieć się więcej na temat przypisywania ról administratora przy użyciu programu PowerShell, zobacz Role katalogu usługi Azure AD.To learn more about using PowerShell to assign admin roles, see AzureAD Directory Roles.

Następne krokiNext steps

Administrowanie usługą Power BI w organizacjiAdministering Power BI in your organization
Portal administracyjny usługi Power BIPower BI admin portal

Masz więcej pytań?More questions? Zadaj pytanie społeczności usługi Power BITry asking the Power BI Community