Źródła danych w programie Power BI DesktopData sources in Power BI Desktop

Korzystając z programu Power BI Desktop, możesz nawiązywać połączenie z danymi z wielu różnych źródeł.With Power BI Desktop, you can connect to data from many different sources. Aby uzyskać pełną listę dostępnych źródeł danych, zobacz Źródła danych usługi Power BI.For a full list of available data sources, see Power BI data sources.

Aby połączyć się z danymi, należy użyć wstążki Narzędzia główneYou connect to data by using the Home ribbon. Aby wyświetlić menu typów danych Najpopularniejsze, wybierz etykietę przycisku Pobierz dane lub strzałkę w dół.To show the Most Common data types menu, select the Get Data button label or the down arrow.

Menu najpopularniejszych typów danych, przycisk Pobierz dane w programie Power BI Desktop

Aby przejść do okna dialogowego Pobieranie danych, pokaż menu typów danych Najpopularniejsze i wybierz pozycję Więcej.To go to the Get Data dialog box, show the Most Common data types menu and select More. Okno dialogowe Pobieranie danych można również wywołać (z pominięciem menu Najpopularniejsze), bezpośrednio wybierając ikonę Pobierz dane.You can also bring up the Get Data dialog box (and bypass the Most Common menu) by selecting the Get Data icon directly.

Przycisk Pobierz dane, Power BI Desktop

Uwaga

Zespół usługi Power BI nieustannie rozszerza źródła danych dostępne w programie Power BI Desktop i usłudze Power BI.The Power BI team is continually expanding the data sources available to Power BI Desktop and the Power BI service. Z tego powodu często będzie można zauważyć wczesne wersje eksperymentalnych źródeł danych oznaczone jako beta lub wersja zapoznawcza.As such, you'll often see early versions of work-in-progress data sources marked as Beta or Preview. Wszystkie źródła danych oznaczone jako beta lub wersja zapoznawcza mają ograniczone wsparcie i funkcjonalność, dlatego nie powinny być używane w środowiskach produkcyjnych.Any data source marked as Beta or Preview has limited support and functionality, and it shouldn't be used in production environments. Ponadto wszystkie źródła danych oznaczone jako beta lub wersja zapoznawcza dla programu Power BI Desktop mogą nie być dostępne do użycia w usłudze Power BI ani jakichkolwiek innych usługach firmy Microsoft do momentu, gdy źródło danych stanie się ogólnie dostępne.Additionally, any data source marked as Beta or Preview for Power BI Desktop may not be available for use in the Power BI service or other Microsoft services until the data source becomes generally available (GA).

Uwaga

W przypadku wielu łączników danych w programie Power BI Desktop wymagana jest przeglądarka Internet Explorer 10 (lub nowsza wersja) do celów uwierzytelniania.There are many data connectors for Power BI Desktop that require Internet Explorer 10 (or newer) for authentication.

Źródła danychData sources

Okno dialogowe Pobieranie danych organizuje typy danych w następujących kategoriach:The Get Data dialog box organizes data types in the following categories:

 • WszystkieAll
 • PlikFile
 • Baza danychDatabase
 • Power PlatformPower Platform
 • AzureAzure
 • Usługi onlineOnline Services
 • InneOther

Kategoria Wszystkie obejmuje wszystkie typy połączeń danych ze wszystkich kategorii.The All category includes all data connection types from all categories.

Źródła danych plikówFile data sources

Kategoria Plik udostępnia następujące połączenia danych:The File category provides the following data connections:

 • ExcelExcel
 • Plik tekstowy lub CSVText/CSV
 • XMLXML
 • JSONJSON
 • FolderFolder
 • PDFPDF
 • Folder programu SharePointSharePoint folder

Na poniższej ilustracji przedstawiono okno Pobieranie danych dla kategorii Plik.The following image shows the Get Data window for File.

Źródła danych plików, okno dialogowe Pobieranie danych, program Power BI Desktop

Źródła danych bazy danychDatabase data sources

Kategoria Baza danych udostępnia następujące połączenia danych:The Database category provides the following data connections:

 • Baza danych programu SQL ServerSQL Server database
 • Baza danych programu AccessAccess database
 • Baza danych usług SQL Server Analysis ServicesSQL Server Analysis Services database
 • Baza danych OracleOracle database
 • Baza danych IBM DB2IBM Db2 database
 • Baza danych IBM Informix (beta)IBM Informix database (Beta)
 • IBM NetezzaIBM Netezza
 • Baza danych MySQLMySQL database
 • Baza danych PostgreSQLPostgreSQL database
 • Baza danych SybaseSybase database
 • Baza danych TeradataTeradata database
 • Baza danych SAP HANASAP HANA database
 • SAP Business Warehouse Application ServerSAP Business Warehouse Application Server
 • SAP Business Warehouse Message ServerSAP Business Warehouse Message Server
 • Amazon RedshiftAmazon Redshift
 • ImpalaImpala
 • Google BigQueryGoogle BigQuery
 • VerticaVertica
 • SnowflakeSnowflake
 • EssbaseEssbase
 • Moduły AtScaleAtScale cubes
 • Łącznik BIBI Connector
 • Data Virtuality LDW (Beta)Data Virtuality LDW (Beta)
 • DenodoDenodo
 • DremioDremio
 • ExasolExasol
 • IndeximaIndexima
 • InterSystems IRIS (wersja beta)InterSystems IRIS (Beta)
 • Jethro (wersja beta)Jethro (Beta)
 • KyligenceKyligence
 • Linkar PICK Style / MultiValue Databases (Beta)Linkar PICK Style / MultiValue Databases (Beta)
 • MarkLogicMarkLogic
 • MariaDB (wersja beta)MariaDB (Beta)

Uwaga

Niektóre łączniki baz danych wymagają włączenia przez wybranie pozycji Plik > Opcje i ustawienia > Opcje, a następnie wybranie opcji Funkcje wersji zapoznawczej i włączenie łącznika.Some database connectors require that you enable them by selecting File > Options and settings > Options then selecting Preview Features and enabling the connector. Jeśli chcesz użyć niektórych łączników wymienionych powyżej, ale ich nie widzisz, sprawdź ustawienie Funkcje wersji zapoznawczej.If you don't see some of the connectors mentioned above and want to use them, check your Preview Features settings. Pamiętaj jednak, że wszystkie źródła danych oznaczone jako beta lub wersja zapoznawcza mają ograniczone wsparcie i funkcjonalność, dlatego nie powinny być używane w środowiskach produkcyjnych.Also note that any data source marked as Beta or Preview has limited support and functionality, and should not be used in production environments.

Na poniższej ilustracji przedstawiono okno Pobieranie danych dla kategorii Baza danych.The following image shows the Get Data window for Database.

Źródła danych bazy danych, okno dialogowe Pobieranie danych, program Power BI Desktop

Źródła danych platformy Power PlatformPower Platform data sources

Kategoria Power Platform udostępnia następujące połączenia danych:The Power Platform category provides the following data connections:

 • Zestawy danych usługi Power BIPower BI datasets
 • Przepływy danych usługi Power BIPower BI dataflows
 • Common Data ServiceCommon Data Service
 • Przepływy danych usługi Power Platform (beta)Power Platform dataflows (Beta)

Na poniższej ilustracji przedstawiono okno Pobieranie danych dla kategorii Power Platform.The following image shows the Get Data window for Power Platform.

Źródła danych platformy Power Platform, okno dialogowe Pobieranie danych, program Power BI Desktop

Źródła danych na platformie AzureAzure data sources

Kategoria Azure udostępnia następujące połączenia danych:The Azure category provides the following data connections:

 • Azure SQL DatabaseAzure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics (SQL DW)Azure Synapse Analytics (SQL DW)
 • Baza danych usług Azure Analysis ServicesAzure Analysis Services database
 • Azure Database for PostgreSQLAzure Database for PostgreSQL
 • Azure Blob StorageAzure Blob Storage
 • Azure Table StorageAzure Table Storage
 • Azure Cosmos DBAzure Cosmos DB
 • Azure Data Explorer (Kusto)Azure Data Explorer (Kusto)
 • Usługa Azure Data Lake Storage 2. generacjiAzure Data Lake Storage Gen2
 • Azure Data Lake Storage Gen1Azure Data Lake Storage Gen1
 • Azure HDInsight (HDFS)Azure HDInsight (HDFS)
 • Azure HDInsight SparkAzure HDInsight Spark
 • Interaktywne zapytanie usługi HDInsightHDInsight Interactive Query
 • Azure Cost ManagementAzure Cost Management
 • Azure Time Series Insights (wersja beta)Azure Time Series Insights (Beta)
 • Azure DatabricksAzure Databricks

Na poniższej ilustracji przedstawiono okno Pobieranie danych dla kategorii Azure.The following image shows the Get Data window for Azure.

Źródła danych platformy Azure, okno dialogowe Pobieranie danych, program Power BI Desktop

Źródła danych usług onlineOnline Services data sources

Kategoria Usługi online udostępnia następujące połączenia danych:The Online Services category provides the following data connections:

 • Lista usługi SharePoint OnlineSharePoint Online List
 • Microsoft Exchange OnlineMicrosoft Exchange Online
 • Dynamics 365 (online)Dynamics 365 (online)
 • Dynamics NAVDynamics NAV
 • Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business Central
 • Dynamics 365 Business Central (wersja lokalna)Dynamics 365 Business Central (on-premises)
 • Microsoft Azure Consumption Insights (wersja beta)Microsoft Azure Consumption Insights (Beta)
 • Azure DevOps (tylko oferta Boards)Azure DevOps (Boards only)
 • Azure DevOps Server (tylko oferta Boards)Azure DevOps Server (Boards only)
 • Obiekty SalesforceSalesforce Objects
 • Raporty SalesforceSalesforce Reports
 • Google AnalyticsGoogle Analytics
 • Adobe AnalyticsAdobe Analytics
 • appFigures (beta)appFigures (Beta)
 • Data.World — pobierz zestaw danych (beta)Data.World - Get Dataset (Beta)
 • GitHub (beta)GitHub (Beta)
 • LinkedIn Sales Navigator (beta)LinkedIn Sales Navigator (Beta)
 • Marketo (beta)Marketo (Beta)
 • Mixpanel (beta)Mixpanel (Beta)
 • Planview Enterprise One — PRM (beta)Planview Enterprise One - PRM (Beta)
 • QuickBooks Online (beta)QuickBooks Online (Beta)
 • SmartsheetSmartsheet
 • SparkPost (beta)SparkPost (Beta)
 • SweetIQ (beta)SweetIQ (Beta)
 • Planview Enterprise One — CTM (beta)Planview Enterprise One - CTM (Beta)
 • Twilio (beta)Twilio (Beta)
 • Zendesk (beta)Zendesk (Beta)
 • Asana (Beta)Asana (Beta)
 • Dynamics 365 Customer Insights (Beta)Dynamics 365 Customer Insights (Beta)
 • Źródło danych EmigoEmigo Data Source
 • Entersoft Business Suite (wersja beta)Entersoft Business Suite (Beta)
 • FactSet AnalyticsFactSet Analytics
 • Palantir FoundryPalantir Foundry
 • Industrial App StoreIndustrial App Store
 • Magazyn danych usługi Intune (wersja beta)Intune Data Warehouse (Beta)
 • Zabezpieczenia programu Microsoft Graph (wersja beta)Microsoft Graph Security (Beta)
 • Narzędzie Projectplace dla usługi Power BI (beta)Projectplace for Power BI (Beta)
 • Analiza produktów (beta)Product Insights (beta)
 • Quick BaseQuick Base
 • TeamDesk (beta)TeamDesk (Beta)
 • Webtrends Analytics (beta)Webtrends Analytics (Beta)
 • Witivio (beta)Witivio (Beta)
 • Zoho Creator (beta)Zoho Creator (Beta)
 • Workplace Analytics (beta)Workplace Analytics (Beta)
 • Inteligentny interfejs API Hexagon PPMHexagon PPM Smart API

Na poniższej ilustracji przedstawiono okno Pobieranie danych dla kategorii Usługi online.The following image shows the Get Data window for Online Services.

Źródła danych usług online, okno dialogowe Pobieranie danych, program Power BI Desktop

Inne źródła danychOther data sources

Kategoria Inne udostępnia następujące połączenia danych:The Other category provides the following data connections:

 • InternetWeb
 • Lista programu SharePointSharePoint list
 • Źródło danych ODataOData Feed
 • Active DirectoryActive Directory
 • Microsoft ExchangeMicrosoft Exchange
 • Plik usługi Hadoop (HDFS)Hadoop File (HDFS)
 • SparkSpark
 • Funkcja LLAP programu Hive (Beta)Hive LLAP (Beta)
 • Skrypt języka RR script
 • Skrypt języka PythonPython script
 • ODBCODBC
 • OLE DBOLE DB
 • Acterys: Model Automation & Planning (wersja beta)Acterys : Model Automation & Planning (Beta)
 • Automation Anywhere (wersja beta)Automation Anywhere (Beta)
 • Moduł rozwiązywaniaSolver
 • Cherwell (wersja beta)Cherwell (Beta)
 • Cognite Data Fusion (wersja beta)Cognite Data Fusion (Beta)
 • FHIRFHIR
 • Information Grid (wersja beta)Information Grid (Beta)
 • Jamf Pro (Beta)Jamf Pro (Beta)
 • MicroStrategy for Power BIMicroStrategy for Power BI
 • PaxataPaxata
 • QubolePresto (wersja beta)QubolePresto (Beta)
 • Roamler (wersja beta)Roamler (Beta)
 • Shortcuts Business Insights (wersja beta)Shortcuts Business Insights (Beta)
 • SiteimproveSiteimprove
 • SurveyMonkey (wersja beta)SurveyMonkey (Beta)
 • Tenforce (Smart)ListTenforce (Smart)List
 • TIBCO(R) Data Virtualization (Beta)TIBCO(R) Data Virtualization (Beta)
 • Vena (wersja beta)Vena (Beta)
 • Zucchetti HR Infinity (Beta)Zucchetti HR Infinity (Beta)
 • Vessel Insight (wersja beta)Vessel Insight (Beta)
 • Puste zapytanieBlank Query

Na poniższej ilustracji przedstawiono okno Pobieranie danych dla kategorii Inne.The following image shows the Get Data window for Other.

Inne źródła danych, okno dialogowe Pobieranie danych, program Power BI Desktop

Uwaga

Aktualnie nie jest możliwe nawiązanie połączenia z niestandardowymi źródłami danych zabezpieczonymi przy użyciu usługi Azure Active Directory.At this time, it's not possible to connect to custom data sources secured using Azure Active Directory.

Nawiązywanie połączenia ze źródłem danychConnecting to a data source

Aby nawiązać połączenie ze źródłem danych, wybierz źródło danych w oknie Pobieranie danych i wybierz przycisk Połącz.To connect to a data source, select the data source from the Get Data window and select Connect. Na poniższej ilustracji zaznaczono pozycję Internet z kategorii Inne połączeń danych.In the following image, Web is selected from the Other data connection category.

Łączenie z Internetem, okno dialogowe Pobieranie danych, program Power BI Desktop

Zostanie wyświetlone okno połączenia specyficzne dla typu połączenia danych.A connection window is displayed, specific to the type of data connection. Jeśli wymagane są poświadczenia, zostanie wyświetlony monit o ich podanie.If credentials are required, you’ll be prompted to provide them. Na poniższej ilustracji przedstawiono adres URL wprowadzany w celu nawiązania połączenia ze źródłem danych Internet.The following image shows a URL being entered to connect to a Web data source.

Adres URL danych wejściowych, okno dialogowe Z sieci Web, program Power BI Desktop

Wprowadź adres URL lub informacji o połączeniu z zasobem i wybierz przycisk OK.Enter the URL or resource connection information, and then select OK. Program Power BI Desktop nawiązuje połączenie ze źródłem danych i prezentuje dostępne źródła danych w okienku Nawigator.Power BI Desktop makes the connection to the data source, and it presents the available data sources in the Navigator.

Okno dialogowe Nawigator, program Power BI Desktop

Aby załadować dane, wybierz przycisk Załaduj w dolnej części okienka Nawigator.To load the data, select the Load button at the bottom of the Navigator pane. Aby przekształcić lub edytować zapytanie w edytorze Power Query przed załadowaniem danych, wybierz przycisk Przekształć dane.To transform or edit the query in Power Query Editor before loading the data, select the Transform Data button.

To wystarczy, aby nawiązać połączenie ze źródłami danych w programie Power BI Desktop.That’s all there is to connecting to data sources in Power BI Desktop! Spróbuj nawiązać połączenie z danymi, korzystając z naszej ciągle uzupełnianej listy źródeł danych. Sprawdzaj często tę listę, ponieważ stale dodajemy do niej nowe pozycje.Try connecting to data from our growing list of data sources, and check back often - we continue to add to this list all the time.

Pobieranie danych przy użyciu plików PBIDSUsing PBIDS files to get data

Pliki PBIDS to pliki programu Power BI Desktop, które mają określoną strukturę oraz rozszerzenie .PBIDS identyfikujące je jako pliki źródła danych programu Power BI.PBIDS files are Power BI Desktop files that have a specific structure, and they have a .PBIDS extension to identify it is a Power BI data source file.

Plik PBIDS można utworzyć w celu usprawnienia pobierania danych na potrzeby osób tworzących raporty w organizacji.You can create a PBIDS file to streamline the Get Data experience for report creators in your organization. Aby ułatwić nowemu autorowi raportu korzystanie z plików PBIDS, zaleca się, aby administrator utworzył te pliki dla najczęściej używanych połączeń.To make it easier for a new report author to use PBIDS files, we recommend that an administrator create these files for commonly used connections.

Gdy autor otworzy plik PBIDS, zostanie uruchomiony program Power BI Desktop i wyświetli się monit o podanie poświadczeń użytkownika w celu uwierzytelnienia i nawiązania połączenia ze źródłem danych określonym w pliku.When an author opens a PBIDS file, Power BI Desktop opens and prompts the user for credentials to authenticate and connect to the data source that's specified in the file. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nawigacja, a użytkownik będzie musiał wybrać z tego źródła danych tabele przeznaczone do załadowania do modelu.The Navigation dialog box appears, and the user must select the tables from that data source to load into the model. Użytkownicy mogą również wybrać bazy danych, jeśli nie zostały one określone w pliku PBIDS.Users may also need to select the database(s) if none was specified in the PBIDS file.

Od tego momentu użytkownik może zacząć tworzyć wizualizacje lub wyświetlić ostatnio używane źródła w celu załadowania nowego zestawu tabel do modelu.From that point forward, the user can begin building visualizations or select Recent Sources to load a new set of tables into the model.

Obecnie pliki PBIDS obsługują tylko pojedyncze źródło danych w jednym pliku.Currently, PBIDS files only support a single data source in one file. Podanie większej liczby źródeł danych powoduje błąd.Specifying more than one data source results in an error.

Aby utworzyć plik PBIDS, administrator musi określić wymagane dane wejściowe dla jednego połączenia.To create the PBIDS file, an administrator must specify the required inputs for a single connection. Mogą także ustawić tryb połączenia na DirectQuery lub Import.They can also specify the connection mode as either DirectQuery or Import. Jeśli w pliku nie ma trybu lub ma on wartość null, użytkownik otwierający plik w programie Power BI Desktop zobaczy monit o wybranie trybu DirectQuery lub Import.If mode is missing/null in the file, the user who opens the file in Power BI Desktop is prompted to select DirectQuery or Import.

Przykłady plików PBIDSPBIDS file examples

W tej sekcji przedstawiono przykłady często używanych źródeł danych.This section provides some examples from commonly used data sources. Plik typu PBIDS obsługuje tylko połączenia danych, które są obsługiwane również w programie Power BI Desktop, z dwoma wyjątkami: połączenia Live Connect i puste zapytania.The PBIDS file type only supports data connections that are also supported in Power BI Desktop, with two exceptions: Live Connect and Blank Query.

Plik PBIDS nie zawiera informacji o uwierzytelnianiu ani informacji o tabelach i schematach.The PBIDS file doesn't include authentication information and table and schema information.

Poniższe fragmenty kodu pokazują kilka typowych przykładów dla plików PBIDS. Lista ta nie jest kompletna i nie wyczerpuje wszystkich możliwości.The following code snippets show several common examples for PBIDS files, but they aren't complete or comprehensive. W przypadku innych źródeł danych można zapoznać się z formatem Data Source Reference (DSR) w celu uzyskania informacji dotyczących protokołu oraz adresów.For other data sources, you can refer to the Data Source Reference (DSR) format for protocol and address information.

Przykłady te służą wyłącznie do celów informacyjnych, a ich lista nie jest kompletna i nie zawiera wszystkich obsługiwanych łączników w formacie DSR.These examples are for convenience only, aren't meant to be comprehensive, and don't include all supported connectors in DSR format. Na podstawie tych przykładów administratorzy lub organizacje mogą tworzyć własne źródła danych oraz pliki źródeł danych.An administrator or organization can create their own data sources using these examples as guides, from which they can create and support their own data source files.

Azure ASAzure AS

{ 
  "version": "0.1", 
  "connections": [ 
  { 
    "details": { 
    "protocol": "analysis-services", 
    "address": { 
      "server": "server-here" 
    }, 
    } 
  } 
  ] 
}

FolderFolder

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "folder", 
    "address": { 
      "path": "folder-path-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

ODataOData

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "odata", 
    "address": { 
      "url": "URL-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

SAP BWSAP BW

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "sap-bw-olap", 
    "address": { 
     "server": "server-name-here", 
     "systemNumber": "system-number-here", 
     "clientId": "client-id-here" 
    }, 
   } 
  } 
 ] 
} 

SAP HanaSAP Hana

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "sap-hana-sql", 
    "address": { 
     "server": "server-name-here:port-here" 
    }, 
   } 
  } 
 ] 
} 

Lista programu SharePointSharePoint list

Adres URL musi wskazywać samą witrynę programu SharePoint, a nie listę w witrynie.The URL must point to the SharePoint site itself, not to a list within the site. Użytkownicy mają dostęp do nawigatora, który umożliwia im wybranie jednej lub więcej list z tej witryny, z których każda stanie się tabelą w modelu.Users get a navigator that allows them to select one or more lists from that site, each of which becomes a table in the model.

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "sharepoint-list", 
    "address": { 
     "url": "URL-here" 
    }, 
    } 
  } 
 ] 
} 

SQL ServerSQL Server

{ 
  "version": "0.1", 
  "connections": [ 
    { 
      "details": { 
        "protocol": "tds", 
        "address": { 
          "server": "server-name-here", 
          "database": "db-name-here (optional) "
        } 
      }, 
      "options": {}, 
      "mode": "DirectQuery" 
    } 
  ] 
} 

Plik tekstowyText file

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "file", 
    "address": { 
      "path": "path-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

InternetWeb

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "http", 
    "address": { 
      "url": "URL-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

Przepływ danychDataflow

{
 "version": "0.1",
 "connections": [
  {
   "details": {
    "protocol": "powerbi-dataflows",
    "address": {
     "workspace":"workspace id (Guid)",
     "dataflow":"optional dataflow id (Guid)",
     "entity":"optional entity name"
    }
    }
  }
 ]
}

Następne krokiNext steps

Program Power BI Desktop ma różnorodne zastosowania.You can do all sorts of things with Power BI Desktop. Aby uzyskać więcej informacji na temat jego możliwości, skorzystaj z następujących zasobów:For more information on its capabilities, check out the following resources: