Odświeżanie danych w usłudze Power BIData refresh in Power BI

Usługa Power BI umożliwia szybkie przechodzenie od danych przez szczegółowe informacje do działania pod warunkiem, że dane znajdujące się w raportach i na pulpitach nawigacyjnych usługi Power BI są aktualne.Power BI enables you to go from data to insight to action quickly, yet you must make sure the data in your Power BI reports and dashboards is recent. Umiejętność odświeżania danych jest często kluczowa w dostarczaniu dokładnych wyników.Knowing how to refresh the data is often critical in delivering accurate results.

W tym artykule opisano funkcje odświeżania danych usługi Power BI oraz ich zależności na poziomie pojęciowym.This article describes the data refresh features of Power BI and their dependencies at a conceptual level. Udostępniono w nim również najlepsze rozwiązania i wskazówki umożliwiające uniknięcie typowych problemów z odświeżaniem.It also provides best practices and tips to avoid common refresh issues. Zawartość tego artykułu stanowi podstawę ułatwiającą zrozumienie, jak działa odświeżanie danych.The content lays a foundation to help you understand how data refresh works. Konkretne instrukcje krok po kroku dotyczące konfigurowania funkcji odświeżania danych można znaleźć w samouczkach i przewodnikach wymienionych w sekcji Następne kroki na końcu tego artykułu.For targeted step-by-step instructions to configure data refresh, refer to the tutorials and how-to guides listed in the Next steps section at the end of this article.

Informacje o odświeżaniu danychUnderstanding data refresh

Każdorazowo podczas odświeżania danych usługa Power BI musi wysłać zapytania do bazowych źródeł danych, prawdopodobnie załadować dane źródłowe do zestawu danych, a następnie zaktualizować wszystkie wizualizacje w raportach lub na pulpitach nawigacyjnych, które bazują na zaktualizowanym zestawie danych.Whenever you refresh data, Power BI must query the underlying data sources, possibly load the source data into a dataset, and then update any visualizations in your reports or dashboards that rely on the updated dataset. Cały proces składa się z wielu faz, w zależności od trybu przechowywania zestawów danych, zgodnie z opisem w poniższych sekcjach.The entire process consists of multiple phases, depending on the storage modes of your datasets, as explained in the following sections.

Aby zrozumieć sposób odświeżania zestawów danych, raportów i pulpitów nawigacyjnych w usłudze Power BI, należy pamiętać o następujących kwestiach:To understand how Power BI refreshes your datasets, reports, and dashboards, you must be aware of the following concepts:

 • Tryby przechowywania i typy zestawów danych: Obsługiwane w usłudze Power BI tryby przechowywania i typy zestawów danych mają różne wymagania dotyczące odświeżania.Storage modes and dataset types: The storage modes and dataset types that Power BI supports have different refresh requirements. Możesz wybrać między ponownym importowaniem danych do usługi Power BI w celu wyświetlenia wszelkich zmian i bezpośrednim wykonywaniem zapytań o dane w źródle danych.You can choose between re-importing data into Power BI to see any changes that occurred or querying the data directly at the source.
 • Typy odświeżania usługi Power BI: Niezależnie od elementów specyficznych dla konkretnego zestawu danych poznanie różnych typów odświeżania pomoże zrozumieć, gdzie zachodzą najbardziej czasochłonne operacje odświeżania usługi Power BI.Power BI refresh types: Regardless of dataset specifics, knowing the various refresh types can help you understand where Power BI might spend its time during a refresh operation. Te informacje oraz dane dotyczące trybu przechowywania pomagają zrozumieć, jakie dokładnie procesy są wykonywane w usłudze Power BI po wybraniu pozycji Odśwież teraz dla zestawu danych.And combining these details with storage mode specifics helps to understand what exactly Power BI performs when you select Refresh Now for a dataset.

Tryby przechowywania i typy zestawów danychStorage modes and dataset types

Zestaw danych usługi Power BI może działać w jednym z następujących trybów podczas uzyskiwania dostępu do danych z różnych źródeł.A Power BI dataset can operate in one of the following modes to access data from a variety of data sources. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tryb przechowywania w programie Power BI Desktop.For more information, see Storage mode in Power BI Desktop.

 • Tryb importuImport mode
 • Tryb DirectQueryDirectQuery mode
 • Tryb LiveConnectLiveConnect mode
 • Tryb wypychaniaPush mode

Na poniższym diagramie przedstawiono różne przepływy danych w zależności od trybów przechowywania.The following diagram illustrates the different data flows, based on storage mode. Najważniejszą rzeczą jest, że tylko zestawy danych w trybie importu wymagają odświeżenia źródła danych.The most significant point is that only Import mode datasets require a source data refresh. Takie odświeżanie jest wymagane, ponieważ tylko ten typ zestawu danych importuje dane ze swoich źródeł danych, a zaimportowane dane mogą być aktualizowane w trybie zwykłym lub ad hoc.They require refresh because only this type of dataset imports data from its data sources, and the imported data might be updated on a regular or ad-hoc basis. Zestawy danych DirectQuery i zestawy danych w trybie połączenia LiveConnect z usługami Analysis Services nie importują danych. W tym przypadku jest wykonywane zapytanie do bazowego źródła danych każdorazowo podczas interakcji użytkownika.DirectQuery datasets and datasets in LiveConnect mode to Analysis Services don't import data; they query the underlying data source with every user interaction. Zestawy danych w trybie wypychania nie uzyskują bezpośrednio dostępu do jakichkolwiek źródeł danych. Zamiast tego oczekują, że użytkownik wypchnie dane do usługi Power BI.Datasets in push mode don't access any data sources directly but expect you to push the data into Power BI. Wymagania dotyczące odświeżania różnią się w zależności od trybu przechowywania i typu zestawu danych.Dataset refresh requirements vary depending on the storage mode/dataset type.

Tryby przechowywania i typy zestawów danych

Zestawy danych w trybie importuDatasets in Import mode

Usługa Power BI importuje dane z oryginalnych źródeł danych do zestawu danych.Power BI imports the data from the original data sources into the dataset. Zapytania dotyczące raportu i pulpitu nawigacyjnego usługi Power BI przesyłane do zestawu danych zwracają wyniki z zaimportowanych tabel i kolumn.Power BI report and dashboard queries submitted to the dataset return results from the imported tables and columns. Taki zestaw danych można traktować jako kopię z określonego momentu.You might consider such a dataset a point-in-time copy. Ponieważ usługa Power BI kopiuje dane, musisz odświeżyć zestaw danych, aby pobrać zmiany z bazowych źródeł danych.Because Power BI copies the data, you must refresh the dataset to fetch changes from the underlying data sources.

Ponieważ usługa Power BI buforuje dane, rozmiary zestawów danych w trybie importu mogą być istotne.Because Power BI caches the data, Import mode dataset sizes can be substantial. W poniższej tabeli zawarto maksymalne rozmiary zestawów danych według pojemności.Refer to the following table for maximum dataset sizes per capacity. Wielkości zestawów danych powinny być znacznie mniejsze od maksymalnych, aby uniknąć problemów z odświeżaniem, które mogą wystąpić, jeśli podczas operacji odświeżania zestawy danych zażądają więcej zasobów niż wynosi ich maksymalna dostępna ilość.Stay well below the maximum dataset sizes to avoid refresh issues that might occur if your datasets require more than the maximum available resources during a refresh operation.

Typ pojemnościCapacity type Maksymalny rozmiar zestawu danychMaximum dataset size
Współdzielona, A1, A2 lub A3Shared, A1, A2, or A3 1 GB1 GB
A4 lub P1A4 or P1 3 GB3 GB
A5 lub P2A5 or P2 6 GB6 GB
A6 lub P3A6 or P3 10 GB10 GB

Zestawy danych w trybie DirectQuery/LiveConnectDatasets in DirectQuery/LiveConnect mode

Usługa Power BI nie importuje danych za pośrednictwem połączeń działających w trybie DirectQuery/LiveConnect.Power BI does not import data over connections that operate in DirectQuery/LiveConnect mode. Zamiast tego zestaw danych zwraca wyniki z bazowego źródła danych zawsze wtedy, gdy raport lub pulpit nawigacyjny wysyła zapytanie do zestawu danych.Instead, the dataset returns results from the underlying data source whenever a report or dashboard queries the dataset. Usługa Power BI przekształca i przekazuje te zapytania do źródła danych.Power BI transforms and forwards the queries to the data source.

Mimo że tryby DirectQuery i LiveConnect są podobne w tym, że usługa Power BI przekazuje zapytania do źródła, należy zauważyć, że usługa Power BI nie musi przekształcać zapytań w trybie LiveConnect.Although DirectQuery mode and LiveConnect mode are similar in that Power BI forwards the queries to the source, it is important to note that Power BI does not have to transform queries in LiveConnect mode. Zapytania są przekazywane bezpośrednio do wystąpienia usług Analysis Services hostującego bazę danych bez zużywania zasobów we współdzielonej pojemności czy pojemności Premium.The queries go directly to the Analysis Services instance hosting the database without consuming resources on shared capacity or a Premium capacity.

Ponieważ usługa Power BI nie importuje danych, nie trzeba uruchamiać odświeżania danych.Because Power BI does not import the data, you don't need to run a data refresh. Mimo tego usługa Power BI nadal wykonuje odświeżanie kafelków i prawdopodobnie odświeżanie raportów, jak opisano w następnej sekcji o typach odświeżania.However, Power BI still performs tile refreshes and possibly report refreshes, as the next section on refresh types explains. Kafelek to wizualizacja raportu przypięta do pulpitu nawigacyjnego. Odświeżanie kafelków na panelu nawigacyjnym zachodzi mniej więcej co godzinę, aby kafelki odzwierciedlały aktualne wyniki.A tile is a report visual pinned to a dashboard, and dashboard tile refreshes happen about every hour so that the tiles show recent results. Harmonogram odświeżania można zmienić w ustawieniach zestawu danych, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu. Można też ręcznie wymusić odświeżenie pulpitu nawigacyjnego za pomocą opcji Odśwież teraz.You can change the schedule in the dataset settings, as in the screenshot below, or force a dashboard update manually by using the Refresh Now option.

Harmonogram odświeżania

Uwaga

Sekcja Zaplanowane odświeżanie pamięci podręcznej na karcie Zestawy danych nie jest dostępna dla zestawów danych w trybie importu.The Scheduled cache refresh section of the Datasets tab is not available for datasets in import mode. Te zestawy danych nie wymagają oddzielnego odświeżania kafelków, ponieważ usługa Power BI odświeża kafelki automatycznie podczas każdego zaplanowanego odświeżania lub odświeżania na żądanie.These datasets don't require a separate tile refresh because Power BI refreshes the tiles automatically during each scheduled or on-demand data refresh.

Zestawy danych wypychaniaPush datasets

Zestawy danych wypychania nie zawierają formalnej definicji źródła danych, więc nie jest dla nich wymagane wykonywanie odświeżania danych w usłudze Power BI.Push datasets don't contain a formal definition of a data source, so they don't require you to perform a data refresh in Power BI. Dane odświeża się, wypychając je do zestawu danych za pośrednictwem zewnętrznej usługi lub procesu, na przykład usługi Azure Stream Analytics.You refresh them by pushing your data into the dataset through an external service or process, such as Azure Stream Analytics. Jest to powszechnie stosowane podejście w przypadku analizy w czasie rzeczywistym w usłudze Power BI.This is a common approach for real-time analytics with Power BI. Niezależnie od tego usługa Power BI wykonuje odświeżanie pamięci podręcznej dla wszystkich kafelków bazujących na zestawie danych wypychania.Power BI still performs cache refreshes for any tiles used on top of a push dataset. Aby uzyskać szczegółowe wskazówki, zobacz Samouczek: Usługi Stream Analytics i Power BI: pulpit nawigacyjny analizy w czasie rzeczywistym dla danych przesyłanych strumieniowo.For a detailed walkthrough, see Tutorial: Stream Analytics and Power BI: A real-time analytics dashboard for streaming data.

Uwaga

Tryb wypychania ma kilka ograniczeń, które opisano w artykule Ograniczenia interfejsu API REST usługi Power BI.Push Mode has several limitations as documented in Power BI REST API limitations.

Typy odświeżania w usłudze Power BIPower BI refresh types

Operacja odświeżania w usłudze Power BI może składać się z wielu różnego typu procesów, takich jak odświeżanie danych, odświeżanie usługi OneDrive, odświeżanie pamięci podręcznych zapytania, odświeżanie kafelków i odświeżanie wizualizacji raportu.A Power BI refresh operation can consist of multiple refresh types, including data refresh, OneDrive refresh, refresh of query caches, tile refresh, and refresh of report visuals. Chociaż usługa Power BI automatycznie określa wymagane kroki odświeżania dla danego zestawu danych, warto wiedzieć, jak złożona jest operacja odświeżania i jaki jest jej czas trwania.While Power BI determines the required refresh steps for a given dataset automatically, you should know how they contribute to the complexity and duration of a refresh operation. Krótki przewodnik stanowi następująca tabela.For a quick reference, refer to the following table.

Tryb przechowywaniaStorage mode Odświeżanie danychData refresh Odświeżanie usługi OneDriveOneDrive refresh Pamięci podręczne zapytańQuery caches Odświeżanie kafelkaTile refresh Wizualizacje w raportachReport visuals
ImportujImport Zaplanowane i na żądanieScheduled and on-demand Tak, w przypadku połączonych zestawów danychYes, for connected datasets Jeśli włączono w ramach pojemności PremiumIf enabled on Premium capacity Automatyczne i na żądanieAutomatically and on-demand NieNo
DirectQueryDirectQuery Nie dotyczyNot applicable Tak, w przypadku połączonych zestawów danychYes, for connected datasets Jeśli włączono w ramach pojemności PremiumIf enabled on Premium capacity Automatyczne i na żądanieAutomatically and on-demand NieNo
LiveConnectLiveConnect Nie dotyczyNot applicable Tak, w przypadku połączonych zestawów danychYes, for connected datasets Jeśli włączono w ramach pojemności PremiumIf enabled on Premium capacity Automatyczne i na żądanieAutomatically and on-demand TakYes
WypychaniePush Nie dotyczyNot applicable Nie dotyczyNot applicable Nie jest to praktyczneNot practical Automatyczne i na żądanieAutomatically and on-demand NieNo

Odświeżanie danychData refresh

Dla użytkowników usługi Power BI odświeżanie danych zazwyczaj oznacza ich zaimportowanie z oryginalnych źródeł danych do zestawu danych — według harmonogramu lub na żądanie.For Power BI users, refreshing data typically means importing data from the original data sources into a dataset, either based on a refresh schedule or on-demand. Dziennie można wykonywać wiele odświeżeń zestawu danych, co może być koniecznością, jeśli bazowe dane źródłowe często ulegają zmianie.You can perform multiple dataset refreshes daily, which might be necessary if the underlying source data changes frequently. W przypadku pojemności współdzielonej w usłudze Power BI istnieje ograniczenie do ośmiu odświeżeń zestawów danych dziennie.Power BI limits datasets on shared capacity to eight daily refreshes. Jeśli zestaw danych znajduje się w pojemności Premium, można zaplanować maksymalnie 48 odświeżeń dziennie w ustawieniach zestawu danych.If the dataset resides on a Premium capacity, you can schedule up to 48 refreshes per day in the dataset settings. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie zaplanowanego odświeżania w dalszej części tego artykułu.For more information, see Configure scheduled refresh later in this article. Zestawy danych w pojemności Premium z włączonym punktem końcowym XMLA dla operacji odczytu i zapisu obsługują nieograniczoną liczbę operacji odświeżania skonfigurowanych programowo przy użyciu języka TMSL lub programu PowerShell.Datasets on a Premium capacity with the XMLA endpoint enabled for read-write support unlimited refresh operations when configured programmatically with TMSL or PowerShell.

Należy również pamiętać, że dzienny limit liczby odświeżeń dla pojemności udostępnianej jest liczony łącznie dla odświeżeń zaplanowanych i odświeżeń za pomocą interfejsu API.It is also important to call out that the shared-capacity limitation for daily refreshes applies to both scheduled refreshes and API refreshes combined. Odświeżanie na żądanie można również wyzwolić, wybierając pozycję Odśwież teraz w menu zestawu danych, jak przedstawiono na poniższym zrzucie ekranu.You can also trigger an on-demand refresh by selecting Refresh Now in the dataset menu, as the following screenshot depicts. Odświeżenia na żądanie nie są uwzględniane w ograniczeniu odświeżania.On-demand refreshes are not included in the refresh limitation. Należy również pamiętać, że zestawy danych w pojemności Premium nie nakładają ograniczeń dla odświeżeń za pomocą interfejsu API.Also note that datasets on a Premium capacity don't impose limitations for API refreshes. Jeśli interesuje Cię utworzenie własnego rozwiązania odświeżania przy użyciu interfejsu API REST usługi Power BI, zobacz Zestawy danych — odświeżanie zestawu danych.If you are interested in building your own refresh solution by using the Power BI REST API, see Datasets - Refresh Dataset.

Odśwież teraz

Uwaga

Operacje odświeżania danych muszą zostać zakończone w mniej niż dwie godziny w przypadku pojemności udostępnianej.Data refreshes must complete in less than 2 hours on shared capacity. Jeśli Twoje zestawy danych wymagają dłuższych operacji odświeżania, rozważ przeniesienie zestawu danych do pojemności Premium.If your datasets require longer refresh operations, consider moving the dataset onto a Premium capacity. W warstwie Premium maksymalny czas trwania odświeżania wynosi 5 godzin.On Premium, the maximum refresh duration is 5 hours.

Odświeżanie usługi OneDriveOneDrive refresh

Jeśli zestawy danych i raporty zostały utworzone na podstawie pliku programu Power BI Desktop, skoroszytu programu Excel lub pliku z wartościami rozdzielanymi przecinkami (CSV) w usłudze OneDrive lub SharePoint Online, usługa Power BI wykonuje innego rodzaju odświeżenie znane jako odświeżanie usługi OneDrive.If you created your datasets and reports based on a Power BI Desktop file, Excel workbook, or comma separated value (.csv) file on OneDrive or SharePoint Online, Power BI performs another type of refresh, known as OneDrive refresh. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pobieranie danych z plików dla usługi Power BI.For more information, see Get data from files for Power BI.

W przeciwieństwie do odświeżania zestawu danych, w przypadku którego usługa Power BI importuje dane ze źródła danych do zestawu danych, odświeżanie usługi OneDrive synchronizuje zestawy danych i raporty z ich plikami źródłowymi.Unlike a dataset refresh during which Power BI imports data from a data source into a dataset, OneDrive refresh synchronizes datasets and reports with their source files. Domyślnie usługa Power BI sprawdza co około godzinę, czy zestaw danych połączony z plikiem w usłudze OneDrive lub SharePoint Online wymaga synchronizacji.By default, Power BI checks about every hour if a dataset connected to a file on OneDrive or SharePoint Online requires synchronization.

Usługa Power BI przeprowadza odświeżenie na podstawie identyfikatora elementu w usłudze OneDrive, więc należy to uwzględnić podczas rozważania wyboru opcji aktualizacji lub zastąpienia.Power BI performs refresh based on an item ID in OneDrive, so be thoughtful when considering updates versus replacement. Po ustawieniu pliku z usługi OneDrive jako źródła danych usługa Power BI odwołuje się do identyfikatora elementu pliku podczas wykonywania działania odświeżania.When you set a OneDrive file as the data source, Power BI references the item ID of the file when it performs the refresh. Rozważmy następujący scenariusz: występuje plik główny A oraz kopia produkcyjna tego pliku, B, i konfigurujesz odświeżanie w usłudze OneDrive dla pliku B. Jeśli następnie skopiujesz plik A do pliku B, operacja kopiowania usunie stary plik B i utworzy nowy plik B z innym identyfikatorem elementu, który przerywa odświeżanie w usłudze OneDrive.Consider the following scenario: you have a master file A and a production copy of that file B, and you configure OneDrive refresh for file B. If you then copy file A over file B, the copy operation deletes the old file B and creates a new file B with a different item ID, which breaks OneDrive refresh. Aby uniknąć tej sytuacji, możesz przekazać i zastąpić plik B, który będzie miał ten sam identyfikator elementu.To avoid that situation, you can instead upload and replace file B, which keeps its same item ID.

Plik można przenieść do innej lokalizacji (na przykład przy użyciu przeciągania i upuszczania), a odświeżanie będzie nadal działało, ponieważ usługa Power BI wciąż zna identyfikator pliku.You can move the file to another location (using drag and drop, for example) and refresh will continue to work because Power BI still knows the file ID. Jeśli jednak skopiujesz ten plik do innej lokalizacji, zostanie utworzone nowe wystąpienie pliku i nowy identyfikator pliku.However, if you copy that file to another location, a new instance of the file and a new fileID is created. W związku z tym odwołanie do pliku usługi Power BI nie jest już prawidłowe i odświeżanie zakończy się niepowodzeniem.Therefore, your Power BI file reference is no longer valid and refresh will fail.

Uwaga

Odświeżenie zestawu danych zająć usłudze Power BI do 60 minut, nawet po ukończeniu synchronizacji na urządzeniu lokalnym i po użyciu opcji Odśwież teraz w usłudze Power BI.It can take Power BI up to 60 minutes to refresh a dataset, even once the sync has completed on your local machine and after you've used Refresh now in the Power BI service.

Poprzednie cykle synchronizacji można wyświetlić, korzystając z karty usługi OneDrive w historii odświeżania.To review past synchronization cycles, check the OneDrive tab in the refresh history. Na poniższym zrzucie ekranu przedstawiono zakończony cykl synchronizacji dla przykładowego zestawu danych.The following screenshot shows a completed synchronization cycle for a sample dataset.

Historia odświeżania

Jak pokazano na powyższym zrzucie ekranu, usługa Power BI zidentyfikowała to odświeżanie usługi OneDrive jako odświeżanie Zaplanowane, ale nie jest możliwe skonfigurowanie częstotliwości odświeżania.As the above screenshot shows, Power BI identified this OneDrive refresh as a Scheduled refresh, but it is not possible to configure the refresh interval. Odświeżanie usługi OneDrive można dezaktywować tylko w ustawieniach zestawu danych.You can only deactivate OneDrive refresh in the dataset's settings. Dezaktywowanie odświeżania jest przydatne, jeśli nie chcesz, aby zestawy danych i raporty usługi Power BI automatycznie pobierały zmiany z plików źródłowych.Deactivating refresh is useful if you don't want your datasets and reports in Power BI to pick up any changes from the source files automatically.

Należy pamiętać, że na stronie ustawień zestawu danych są wyświetlane sekcje Poświadczenia usługi OneDrive i Odświeżanie usługi OneDrive tylko w przypadku, jeśli zestaw danych jest połączony z plikiem w usłudze OneDrive lub SharePoint Online. Pokazano to na następującym zrzucie ekranu.Note that the dataset settings page only shows the OneDrive Credentials and OneDrive refresh sections if the dataset is connected to a file in OneDrive or SharePoint Online, as in the following screenshot. W przypadku zestawów danych, które nie są połączone z plikiem źródłowym w usłudze OneDrive ani SharePoint Online, te sekcje nie są widoczne.Datasets that are not connected to sources file in OneDrive or SharePoint Online don't show these sections.

Poświadczenia usługi OneDrive i odświeżanie usługi OneDrive

Jeśli wyłączysz odświeżanie usługi OneDrive dla zestawu danych, nadal możesz synchronizować zestaw danych na żądanie, wybierając pozycję Odśwież teraz w menu zestawu danych.If you disable OneDrive refresh for a dataset, you can still synchronize your dataset on-demand by selecting Refresh Now in the dataset menu. W ramach odświeżania na żądanie usługa Power BI sprawdza, czy plik źródłowy w usłudze OneDrive lub SharePoint Online jest nowszy niż zestaw danych w usłudze Power BI, i synchronizuje zestaw danych, jeśli jest zachodzi taka potrzeba.As part of the on-demand refresh, Power BI checks if the source file on OneDrive or SharePoint Online is newer than the dataset in Power BI and synchronizes the dataset if this is the case. W sekcji Historia odświeżania takie działania są wyświetlane jako operacje odświeżania na żądanie na karcie OneDrive.The Refresh history lists these activities as on-demand refreshes on the OneDrive tab.

Należy pamiętać, że operacja odświeżania usługi OneDrive nie pobiera danych z oryginalnych źródeł danych.Keep in mind that OneDrive refresh does not pull data from the original data sources. Odświeżanie usługi OneDrive po prostu aktualizuje zasoby w usłudze Power BI przy użyciu metadanych i danych z pliku pbix, xlsx lub csv, co przedstawiono na następującym diagramie.OneDrive refresh simply updates the resources in Power BI with the metadata and data from the .pbix, .xlsx, or .csv file, as the following diagram illustrates. Aby się upewnić, że zestaw danych zawiera najnowsze dane ze źródeł danych, usługa Power BI wyzwala również odświeżanie danych w ramach odświeżania na żądanie.To ensure that the dataset has the most recent data from the data sources, Power BI also triggers a data refresh as part of an on-demand refresh. Można to sprawdzić w sekcji Historia odświeżania po przełączeniu się na kartę Zaplanowane.You can verify this in the Refresh history if you switch to the Scheduled tab.

Diagram odświeżania usługi OneDrive

Jeśli pozostawisz włączone odświeżanie usługi OneDrive dla zestawu danych połączonego z usługą OneDrive lub SharePoint Online i chcesz przeprowadzić odświeżanie danych według harmonogramu, upewnij się, że skonfigurowano harmonogram w taki sposób, że usługa Power BI wykonuje odświeżanie danych po odświeżeniu usługi OneDrive.If you keep OneDrive refresh enabled for a OneDrive or SharePoint Online-connected dataset and you want to perform data refresh on a scheduled basis, make sure you configure the schedule so that Power BI performs the data refresh after the OneDrive refresh. Na przykład jeśli utworzono własną usługę lub proces przeprowadzający aktualizację pliku źródłowego w usłudze OneDrive lub SharePoint Online każdej nocy o godzinie 1:00, wykonanie zaplanowanego odświeżania można skonfigurować na godzinę 2:30, aby pozostawić usłudze Power BI wystarczająco dużo czasu na zakończenie odświeżania usługi OneDrive przed rozpoczęciem operacji odświeżania danych.For example, if you created your own service or process to update the source file in OneDrive or SharePoint Online every night at 1 am, you could configure scheduled refresh for 2:30 am to give Power BI enough time to complete the OneDrive refresh before starting the data refresh.

Odświeżanie pamięci podręcznych zapytańRefresh of query caches

Jeśli zestaw danych rezyduje w pojemności Premium, możesz zwiększyć wydajność skojarzonych raportów i pulpitów nawigacyjnych, włączając buforowanie zapytań, jak przedstawiono na poniższym zrzucie ekranu.If your dataset resides on a Premium capacity, you might be able to improve the performance of any associated reports and dashboards by enabling query caching, as in the following screenshot. Funkcja buforowania zapytań nakazuje pojemności Premium użycie lokalnej usługi buforowania do zachowania wyników zapytania, dzięki czemu bazowe źródło danych nie musi obliczać tych wyników.Query caching instructs the Premium capacity to use its local caching service to maintain query results, avoiding having the underlying data source compute those results. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Buforowanie zapytań w usłudze Power BI Premium.For more information, see Query caching in Power BI Premium.

Buforowanie zapytań

Po wykonaniu odświeżania danych poprzednio zbuforowane wyniki zapytań nie są już aktualne.Following a data refresh, however, previously cached query results are no longer valid. Usługa Power BI odrzuca te zbuforowane wyniki i musi je ponownie utworzyć.Power BI discards these cached results and must rebuild them. Z tego powodu buforowanie zapytań może nie być tak korzystne dla raportów i pulpitów nawigacyjnych skojarzonych z zestawami danych, które są bardzo często odświeżane, na przykład 48 razy dziennie.For this reason, query caching might not be as beneficial for reports and dashboards associated with datasets that you refresh very often, such as 48 times per day.

Odświeżanie kafelkaTile refresh

Usługa Power BI utrzymuje jedną pamięć podręczną dla każdej wizualizacji kafelka na pulpitach nawigacyjnych i proaktywnie aktualizuje pamięci podręczne kafelków wraz ze zmianami danych.Power BI maintains a cache for every tile visual on your dashboards and proactively updates the tile caches when data changes. Innymi słowy, odświeżanie kafelka odbywa się automatycznie po odświeżeniu danych.In other words, tile refresh happens automatically following a data refresh. Dotyczy to zarówno operacji odświeżania zaplanowanego, jak i odświeżania na żądanie.This is true for both, scheduled and on-demand refresh operations. Odświeżanie kafelka można też wymusić, wybierając pozycję Więcej opcji (...) w prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego, a następnie polecenie Odśwież kafelki pulpitu nawigacyjnego.You can also force a tile refresh by selecting More options (...) in the upper right of a dashboard and selecting Refresh dashboard tiles.

Odśwież kafelki pulpitu nawigacyjnego

Ponieważ ta operacja jest wykonywana automatycznie, odświeżanie kafelka można traktować jako integralną część odświeżania danych.Because it happens automatically, you can consider tile refresh an intrinsic part of data refresh. Poza innymi rzeczami można zauważyć, że czas odświeżania zwiększa się wraz z liczbą kafelków.Among other things, you might notice that the refresh duration increases with the number of tiles. Obciążenie związane z odświeżaniem kafelka może być znaczące.The tile refresh overhead can be significant.

Domyślnie usługa Power BI utrzymuje jedną pamięć podręczną dla każdego kafelka, ale jeśli korzystasz z zabezpieczeń dynamicznych w celu ograniczenia dostępu do danych na podstawie ról użytkowników, co opisano w artykule Zabezpieczenia na poziomie wiersza w usłudze Power BI, usługa Power BI musi utrzymywać pamięć podręczną dla każdej roli i każdego kafelka.By default, Power BI maintains a single cache for every tile, but if you use dynamic security to restrict data access based on user roles, as covered in the article row-level security (RLS) with Power BI, then Power BI must maintain a cache for every role and every tile. Liczbę pamięci podręcznych można w takim przypadku obliczyć, mnożąc liczbę kafelków przez liczbę ról.The number of tile caches multiplies by the number of roles.

Sytuacja może się jeszcze skomplikować, jeśli zestaw danych korzysta z połączenia na żywo z modelem danych usług Analysis Services z zabezpieczeniami na poziomie wiersza, jak opisano w samouczku Dynamiczne zabezpieczenia na poziomie wiersza z modelem tabelarycznym usług Analysis Services.The situation can get even more involved if your dataset uses a live connection to an Analysis Services data model with RLS, as highlighted in the tutorial Dynamic row level security with Analysis services tabular model. W takiej sytuacji usługa Power BI musi utrzymywać i odświeżać pamięć podręczną dla każdego kafelka i każdego użytkownika, jaki kiedykolwiek wyświetlał pulpit nawigacyjny.In this situation, Power BI must maintain and refresh a cache for every tile and every user who ever viewed the dashboard. Nierzadko zdarza się, że czas potrzebny na odświeżenie kafelka w ramach operacji odświeżania danych jest znacznie dłuższy niż czas, jaki zajmuje pobranie danych ze źródła.It is not uncommon that the tile refresh portion of such a data refresh operation far exceeds the time it takes to fetch the data from the source. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące odświeżania kafelka, zobacz Rozwiązywanie problemów z błędami kafelków.For more details around tile refresh, see Troubleshooting tile errors.

Odświeżanie wizualizacji raportuRefresh of report visuals

Ten proces odświeżania jest mniej ważny, ponieważ ma on znaczenie tylko dla połączeń na żywo z usługami Analysis Services.This refresh process is less important because it is only relevant for live connections to Analysis Services. W przypadku tych połączeń usługa Power BI buforuje ostatni stan wizualizacji raportu, dzięki czemu po ponownym wyświetleniu raportu usługa Power BI nie musi wysyłać zapytania do modelu tabelarycznego usług Analysis Services.For these connections, Power BI caches the last state of the report visuals so that when you view the report again, Power BI does not have to query the Analysis Services tabular model. Gdy wchodzisz w interakcję z raportem, na przykład kiedy zmieniasz filtr raportu, usługa Power BI wysyła zapytanie do modelu tabelarycznego i automatycznie aktualizuje wizualizacje w raportach.When you interact with the report, such as by changing a report filter, Power BI queries the tabular model and updates the report visuals automatically. Jeśli podejrzewasz, że raport przedstawia nieaktualne dane, możesz wybrać przycisk Odśwież raportu, aby wyzwolić odświeżanie wszystkich wizualizacji w raportach, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.If you suspect that a report is showing stale data, you can also select the Refresh button of the report to trigger a refresh of all report visuals, as the following screenshot illustrates.

Odświeżanie wizualizacji raportu

Przegląd zależności infrastruktury danychReview data infrastructure dependencies

Niezależnie od trybu przechowywania, żadne odświeżanie danych nie może zakończyć się powodzeniem, jeśli nie są dostępne bazowe źródła danych.Regardless of storage modes, no data refresh can succeed unless the underlying data sources are accessible. Istnieją trzy główne scenariusze dostępu do danych:There are three main data access scenarios:

 • Zestaw danych korzysta ze źródeł danych, które znajdują się w środowisku lokalnymA dataset uses data sources that reside on-premises
 • Zestaw danych korzysta ze źródeł danych w chmurzeA dataset uses data sources in the cloud
 • Zestaw danych korzysta zarówno z danych lokalnych, jak i w chmurzeA dataset uses data from both, on-premises and cloud sources

Nawiązywanie połączenia z lokalnymi źródłami danychConnecting to on-premises data sources

Jeśli zestaw danych korzysta ze źródła danych, do którego usługa Power BI nie może uzyskać dostępu za pośrednictwem bezpośredniego połączenia sieciowego, należy skonfigurować połączenie bramy dla tego zestawu danych, zanim będzie można włączyć harmonogram odświeżania lub wykonać odświeżanie danych na żądanie.If your dataset uses a data source that Power BI can't access over a direct network connection, you must configure a gateway connection for this dataset before you can enable a refresh schedule or perform an on-demand data refresh. Aby uzyskać więcej informacji na temat bram danych i sposobu ich działania, zobacz Co to są lokalne bramy danych?For more information about data gateways and how they work, see What are on-premises data gateways?

Możesz wybrać następujące opcje:You have the following options:

 • Wybranie bramy danych przedsiębiorstwa z wymaganą definicją źródła danychChoose an enterprise data gateway with the required data source definition
 • Wdrożenie osobistej bramy danychDeploy a personal data gateway

Uwaga

Listę typów źródeł danych, które wymagają bramy danych, można znaleźć w artykule Zarządzanie źródłami danych — importowanie/zaplanowane odświeżanie.You can find a list of data source types that require a data gateway in the article Manage your data source - Import/Scheduled Refresh.

Korzystanie z bramy danych przedsiębiorstwaUsing an enterprise data gateway

Do łączenia zestawu danych z lokalnym źródłem danych firma Microsoft zaleca używanie bramy danych przedsiębiorstwa zamiast bramy osobistej.Microsoft recommends using an enterprise data gateway instead of a personal gateway to connect a dataset to an on-premises data source. Upewnij się, że brama jest prawidłowo skonfigurowana, co oznacza, że brama musi mieć najnowsze aktualizacje i wszystkie wymagane definicje źródła danych.Make sure the gateway is properly configured, which means the gateway must have the latest updates and all required data source definitions. Definicja źródła danych udostępnia usłudze Power BI informacje o połączeniu z danym źródłem, takie jak punkty końcowe połączenia, tryb uwierzytelniania i poświadczenia.A data source definition provides Power BI with the connection information for a given source, including connection endpoints, authentication mode, and credentials. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania źródłami danych w bramie, zobacz Zarządzanie źródłami danych — importowanie/zaplanowane odświeżanie.For more information about managing data sources on a gateway, see Manage your data source - import/scheduled refresh.

Połączenie zestawu danych z bramą przedsiębiorstwa jest stosunkowo proste, jeśli jesteś administratorem bramy.Connecting a dataset to an enterprise gateway is relatively straightforward if you are a gateway administrator. Korzystając z uprawnień administratora, możesz natychmiast zaktualizować bramę i dodać brakujące źródła danych, jeśli to konieczne.With admin permissions, you can promptly update the gateway and add missing data sources, if necessary. Brakujące źródło danych możesz dodać do bramy nawet bezpośrednio ze strony ustawień zestawu danych.In fact, you can add a missing data source to your gateway straight from the dataset settings page. Wystarczy rozwinąć przycisk przełączania, aby wyświetlić źródła danych, i wybrać link Dodaj do bramy, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.Expand the toggle button to view the data sources and select the Add to gateway link, as in the following screenshot. Jeśli jednak nie jesteś administratorem bramy, musisz skontaktować się z administratorem bramy, aby dodać wymaganą definicję źródła danych.If you are not a gateway administrator, on the other hand, you must contact a gateway admin to add the required data source definition.

Uwaga

Tylko administratorzy bramy mogą dodawać źródła danych do bramy.Only gateway admins can add data sources to a gateway. Upewnij się również, że administrator bramy doda Twoje konto użytkownika do listy użytkowników z uprawnieniami do korzystania ze źródła danych.Also make sure your gateway admin adds your user account to the list of users with permissions to use the data source. Strona z ustawieniami zestawu danych umożliwia wybranie bramy przedsiębiorstwa z pasującym źródłem danych, do którego masz uprawnienia użycia.The dataset settings page only lets you select an enterprise gateway with a matching data source that you have permission to use.

Dodaj do bramy

Upewnij się, że mapujesz poprawną definicję źródła danych na źródło danych.Make sure you map the correct data source definition to your data source. Jak pokazano na powyższym zrzucie ekranu, administratorzy bramy mogą tworzyć wiele definicji na pojedynczej bramie łączących się z tym samym źródłem danych, ale przy użyciu różnych poświadczeń.As the above screenshot illustrates, gateway admins can create multiple definitions on a single gateway connecting to the same data source, each with different credentials. W przedstawionym przykładzie właściciel zestawu danych w dziale sprzedaży wybrałby definicję źródła danych AdventureWorksProducts-Sales, natomiast właściciel zestawu danych w dziale pomocy technicznej mapowałby zestaw danych na definicję źródła danych AdventureWorksProducts-Support.In the example shown, a dataset owner in the Sales department would choose the AdventureWorksProducts-Sales data source definition while a dataset owner in the Support department would map the dataset to the AdventureWorksProducts-Support data source definition. Jeśli nazwy definicji źródła danych nie są intuicyjne, skontaktuj się z administratorem bramy, aby ustalić definicję do wybrania.If the names of the data source definition aren't intuitive, contact your gateway admin to clarify which definition to pick.

Uwaga

Zestaw danych może korzystać tylko z jednego połączenia bramy.A dataset can only use a single gateway connection. Innymi słowy, nie jest możliwe uzyskanie dostępu do lokalnych źródeł danych za pośrednictwem wielu połączeń bramy.In other words, it is not possible to access on-premises data sources across multiple gateway connections. W związku z tym wszystkie wymagane definicje źródła danych należy dodać do tej samej bramy.Accordingly, you must add all required data source definitions to the same gateway.

Wdrażanie osobistej bramy danychDeploying a personal data gateway

Jeśli nie masz dostępu do bramy danych przedsiębiorstwa i jesteś jedyną osobą, która zarządza zestawami danych, co oznacza, że nie musisz współdzielić źródeł danych z innymi osobami, możesz wdrożyć bramę danych w trybie osobistym.If you have no access to an enterprise data gateway and you're the only person who manages datasets so you don't need to share data sources with others, you can deploy a data gateway in personal mode. W sekcji Połączenie bramy w obszarze Nie masz zainstalowanych bram osobistych wybierz pozycję Zainstaluj teraz.In the Gateway connection section, under You have no personal gateways installed , select Install now. Osobista brama danych ma kilka ograniczeń, które opisano w artykule Lokalna brama danych (tryb osobisty).The personal data gateway has several limitations as documented in On-premises data gateway (personal mode).

Do bramy osobistej nie trzeba dodawać definicji źródeł danych, tak jak było to w przypadku bramy danych przedsiębiorstwa.Unlike for an enterprise data gateway, you don't need to add data source definitions to a personal gateway. Zamiast tego konfiguracją źródła danych zarządza się przy użyciu sekcji Poświadczenia źródła danych w ustawieniach zestawu danych, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.Instead, you manage the data source configuration by using the Data source credentials section in the dataset settings, as the following screenshot illustrates.

Konfigurowanie poświadczeń źródła danych dla bramy

Uzyskiwanie dostępu do źródeł danych w chmurzeAccessing cloud data sources

Zestawy danych korzystające ze źródeł danych w chmurze, takie jak baza danych Azure SQL, nie wymagają bramy danych, jeśli usługa Power BI może nawiązać bezpośrednie połączenie sieciowe ze źródłem.Datasets that use cloud data sources, such as Azure SQL DB, don't require a data gateway if Power BI can establish a direct network connection to the source. W związku z tym konfiguracją tych źródeł danych można zarządzać za pomocą sekcji Poświadczenia źródła danych w ustawieniach zestawu danych.Accordingly, you can manage the configuration of these data sources by using the Data source credentials section in the dataset settings. Jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu, nie ma potrzeby konfigurowania połączenia bramy.As the following screenshot shows, you don't need to configure a gateway connection.

Konfigurowanie poświadczeń źródła danych bez bramy

Uwaga

Każdy użytkownik może mieć tylko jeden zestaw poświadczeń dla każdego źródła danych we wszystkich zestawach danych, których jest właścicielem, niezależnie od obszarów roboczych, w których znajdują się zestawy danych.Each user can only have one set of credentials per data source, across all of the data sets they own, regardless of the workspaces where the datasets reside.

Uzyskiwanie dostępu do źródeł w środowisku lokalnym i w chmurze za pomocą jednego zapytania źródłaAccessing on-premises and cloud sources in the same source query

Zestaw danych może uzyskiwać dane z wielu źródeł znajdujących się zarówno w środowisku lokalnym, jak i w chmurze.A dataset can get data from multiple sources, and these sources can reside on-premises or in the cloud. Jednak jak wspomniano wcześniej, zestaw danych może korzystać tylko z jednego połączenia bramy.However, a dataset can only use a single gateway connection, as mentioned earlier. Źródła danych w chmurze nie zawsze wymagają bramy, która jest niezbędna w przypadku, kiedy zestaw danych uzyskuje połączenie zarówno ze źródłami lokalnymi, jak i w chmurze w pojedynczym zapytaniu mashup.While cloud data sources don't necessarily require a gateway, a gateway is required if a dataset connects to both on-premises and cloud sources in a single mashup query. W tym scenariuszu usługa Power BI musi korzystać z bramy również w przypadku źródeł danych w chmurze.In this scenario, Power BI must use a gateway for the cloud data sources as well. Na poniższym diagramie przedstawiono, jak taki zestaw danych uzyskuje dostęp do swoich źródeł danych.The following diagram illustrates how such a dataset accesses its data sources.

Źródła danych w środowisku lokalnym i w chmurze

Uwaga

Jeśli zestaw danych korzysta z oddzielnych zapytań mashup w celu uzyskania dostępu do źródeł lokalnych i w chmurze, usługa Power BI używa połączenia bramy do uzyskania dostępu do źródeł lokalnych i bezpośredniego połączenia sieciowego dla źródeł w chmurze.If a dataset uses separate mashup queries to connect to on-premises and cloud sources, Power BI uses a gateway connection to reach the on-premises sources and a direct network connection to the cloud sources. Jeśli zapytanie mashup scala lub dołącza dane ze źródeł lokalnych i w chmurze, usługa Power BI przełącza się na połączenie bramy nawet w przypadku źródeł w chmurze.If a mashup query merges or appends data from on-premises and cloud sources, Power BI switches to the gateway connection even for the cloud sources.

Zestawy danych usługi Power BI uzyskują dostęp do danych źródłowych i pobierają je za pomocą dodatku Power Query.Power BI datasets rely on Power Query to access and retrieve source data. Na poniższym listingu mashupów zaprezentowano podstawowy przykład zapytania, które scala dane ze źródła lokalnego i w chmurze.The following mashup listing shows a basic example of a query that merges data from an on-premises source and a cloud source.

Let

  OnPremSource = Sql.Database("on-premises-db", "AdventureWorks"),

  CloudSource = Sql.Databases("cloudsql.database.windows.net", "AdventureWorks"),

  TableData1 = OnPremSource{[Schema="Sales",Item="Customer"]}[Data],

  TableData2 = CloudSource {[Schema="Sales",Item="Customer"]}[Data],

  MergedData = Table.NestedJoin(TableData1, {"BusinessEntityID"}, TableData2, {"BusinessEntityID"}, "MergedData", JoinKind.Inner)

in

  MergedData

Aby brama danych obsługiwała scalanie lub dołączanie danych ze źródeł lokalnych i w chmurze, można ją skonfigurować na dwa sposoby:There are two options to configure a data gateway to support merging or appending data from on-premises and cloud sources:

 • Dodanie do bramy danych definicji źródła danych dla źródła w chmurze oprócz lokalnych źródeł danych.Add a data source definition for the cloud source to the data gateway in addition to the on-premises data sources.
 • Zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj na odświeżanie źródeł danych chmury użytkownika przez ten klaster bramy.Enable the checkbox Allow user's cloud data sources to refresh through this gateway cluster.

Odświeżanie przez klaster bramy

Jeśli zaznaczysz pole wyboru Zezwalaj na odświeżanie źródeł danych chmury użytkownika przez ten klaster bramy w konfiguracji bramy, jak na powyższym zrzucie ekranu, usługa Power BI będzie mogła użyć konfiguracji zdefiniowanej przez użytkownika dla źródła w chmurze w obszarze Poświadczenia źródła danych w ustawieniach zestawu danych.If you enable the checkbox Allow user's cloud data sources to refresh through this gateway cluster in the gateway configuration, as in the screenshot above, Power BI can use the configuration that the user defined for the cloud source under Data source credentials in the dataset settings. Może to pomóc obniżyć obciążenie konfiguracji bramy.This can help to lower the gateway configuration overhead. Z drugiej strony, aby mieć większą kontrolę nad połączeniami nawiązywanymi przez bramę, nie należy zaznaczać tego pola wyboru.On the other hand, if you want to have greater control over the connections that your gateway establishes, you should not enable this checkbox. W takim przypadku należy dodać jawnie definicję źródła danych dla każdego źródła w chmurze, które ma obsługiwać Twoja brama.In this case, you must add an explicit data source definition for every cloud source that you want to support to your gateway. Możliwe jest również zaznaczenie tego pola wyboru i jawne dodanie do bramy definicji źródeł danych dla źródeł w chmurze.It is also possible to enable the checkbox and add explicit data source definitions for your cloud sources to a gateway. W takim przypadku brama użyje definicji źródeł danych dla wszystkich zgodnych źródeł.In this case, the gateway uses the data source definitions for all matching sources.

Konfigurowanie parametrów zapytaniaConfiguring query parameters

Zapytania mashup (lub M) tworzone za pomocą dodatku Power Query mogą mieć różny stopień złożoności od zwykłych kroków do sparametryzowanych konstrukcji.The mashup or M queries you create by using Power Query can vary in complexity from trivial steps to parameterized constructs. Na poniższym listingu pokazano proste zapytanie mashup korzystające z dwóch parametrów o nazwach SchemaName i TableName umożliwiające uzyskanie dostępu do danej tabeli w bazie danych AdventureWorks.The following listing shows a small sample mashup query that uses two parameters called SchemaName and TableName to access a given table in an AdventureWorks database.

let

  Source = Sql.Database("SqlServer01", "AdventureWorks"),

  TableData = Source{[Schema=SchemaName,Item=TableName]}[Data]

in

  TableData

Uwaga

Parametry zapytania są obsługiwane tylko w przypadku zestawów danych w trybie importu.Query parameters are only supported for Import mode datasets. Tryb DirectQuery/LiveConnect nie obsługuje definicji parametrów zapytania.DirectQuery/LiveConnect mode does not support query parameter definitions.

Aby się upewnić, że sparametryzowany zestaw danych uzyskuje dostęp do prawidłowych danych, należy skonfigurować parametry zapytań mashup w ustawieniach zestawu danych.To ensure that a parameterized dataset accesses the correct data, you must configure the mashup query parameters in the dataset settings. Parametry można także zaktualizować programowo przy użyciu interfejsu API REST usługi Power BI.You can also update the parameters programmatically by using the Power BI REST API. Na poniższym zrzucie ekranu przedstawiono interfejs użytkownika umożliwiający skonfigurowanie parametrów zapytania dla zestawu danych, który korzysta z powyższego zapytania mashup.The following screenshot shows the user interface to configure the query parameters for a dataset that uses the above mashup query.

Konfigurowanie parametrów zapytania

Odświeżanie i dynamiczne źródła danychRefresh and dynamic data sources

Dynamiczne źródło danych to źródło danych, w którym niektóre lub wszystkie informacje wymagane do nawiązania połączenia nie mogą zostać określone, dopóki dodatek Power Query nie uruchomi swojego zapytania, ponieważ dane są generowane w kodzie lub zwracane z innego źródła danych.A dynamic data source is a data source in which some or all of the information required to connect cannot be determined until Power Query runs its query, because the data is generated in code or returned from another data source. Przykłady obejmują nazwę wystąpienia i bazę danych programu SQL Server, ścieżkę pliku CSV i adres URL usługi sieci Web.Examples include: the instance name and database of a SQL Server database; the path of a CSV file; or the URL of a web service.

Zestawów danych usługi Power BI korzystających z dynamicznych źródeł danych nie można zazwyczaj odświeżyć w usłudze Power BI.In most cases, Power BI datasets that use dynamic data sources cannot be refreshed in the Power BI service. Istnieje kilka wyjątków, w ramach których można odświeżać dynamiczne źródła danych w usłudze Power BI, na przykład używanie opcji RelativePath i Query funkcji Web.Contents M.There are a few exceptions in which dynamic data sources can be refreshed in the Power BI service, such as when using the RelativePath and Query options with the Web.Contents M function. Zapytania odwołujące się do parametrów dodatku Power Query także można odświeżyć.Queries that reference Power Query parameters can also be refreshed.

Aby określić, czy określone dynamiczne źródło danych można odświeżyć, otwórz okno dialogowe Ustawienia źródła danych w edytorze Power Query, a następnie wybierz opcję Źródła danych w bieżącym pliku.To determine whether your dynamic data source can be refreshed, open the Data Source Settings dialog in Power Query Editor, and then select Data Sources In Current File. W wyświetlonym oknie znajdź komunikat ostrzegawczy pokazany na poniższej ilustracji:In the window that appears, look for the following warning message, as shown in the following image:

Some data sources may not be listed because of hand-authored queries.

Wskaźnik dynamicznego źródła danych

Jeśli komunikat ten znajduje się w wyświetlonym oknie Ustawienia źródła danych, obecne jest dynamiczne źródło danych, którego nie można odświeżyć w usłudze Power BI.If that warning is present in the Data Source Settings dialog that appears, then a dynamic data source that cannot be refreshed in the Power BI service is present.

Konfigurowanie odświeżania zaplanowanegoConfigure scheduled refresh

Nawiązywanie połączenia między usługą Power BI i źródłami danych jest najbardziej wymagającym zadaniem w procesie konfigurowania odświeżania danych.Establishing connectivity between Power BI and your data sources is by far the most challenging task in configuring a data refresh. Pozostałe kroki są stosunkowo proste i obejmują ustawienie harmonogramu odświeżania i włączenie powiadomień o niepowodzeniu odświeżania.The remaining steps are relatively straightforward and include setting the refresh schedule and enabling refresh failure notifications. Instrukcje krok po kroku znajdują się w przewodniku Konfigurowanie zaplanowanego odświeżania.For step-by-step instructions, see the how-to guide Configuring scheduled refresh.

Ustawianie harmonogramu odświeżaniaSetting a refresh schedule

W sekcji Zaplanowane odświeżanie określa się częstotliwość i przedziały czasowe odświeżania zestawu danych.The Scheduled refresh section is where you define the frequency and time slots to refresh a dataset. Jak wspomniano wcześniej, można skonfigurować maksymalnie osiem codziennych przedziałów czasowych, jeśli zestaw danych rezyduje we współdzielonej pojemności, lub 48 przedziałów czasowych w usłudze Power BI Premium.As mentioned earlier, you can configure up to eight daily time slots if your dataset is on shared capacity, or 48 time slots on Power BI Premium. Na poniższym zrzucie ekranu przedstawiono harmonogram odświeżania z 12 godzinnym interwałem.The following screenshot shows a refresh schedule on a twelve-hour interval.

Konfigurowanie odświeżania zaplanowanego

Po skonfigurowaniu harmonogramu odświeżania na stronie ustawień zestawu danych zostanie wyświetlona informacja o czasie następnego odświeżania, jak pokazano na powyższym zrzucie ekranu.Having configured a refresh schedule, the dataset settings page informs you about the next refresh time, as in the screenshot above. Jeśli chcesz odświeżyć dane wcześniej, na przykład aby przetestować konfigurację bramy i źródła danych, wykonaj odświeżanie na żądanie przy użyciu opcji Odśwież teraz w menu zestawu danych w okienku nawigacji.If you want to refresh the data sooner, such as to test your gateway and data source configuration, perform an on-demand refresh by using the Refresh Now option in the dataset menu in the nav pane. Odświeżenia na żądanie nie mają wpływu na czas następnego zaplanowanego odświeżania.On-demand refreshes don't affect the next scheduled refresh time.

Należy również zauważyć, że skonfigurowany czas odświeżania może nie być dokładnym czasem, kiedy usługa Power BI rozpocznie następny zaplanowany proces.Note also that the configured refresh time might not be the exact time when Power BI starts the next scheduled process. Usługa Power BI uruchamia zaplanowane odświeżanie w optymalnym momencie.Power BI starts scheduled refreshes on a best effort basis. Z zasady odświeżanie powinno zostać zainicjowane w granicach 15 minut od zaplanowanego przedziału czasowego, ale mogą się zdarzać nawet godzinne opóźnienia, jeśli usługa nie może wcześniej przydzielić wymaganych zasobów.The target is to initiate the refresh within 15 minutes of the scheduled time slot, but a delay of up to one hour can occur if the service can't allocate the required resources sooner.

Uwaga

Usługa Power BI dezaktywuje harmonogram odświeżania po czterech kolejnych niepowodzeniach lub gdy usługa wykryje nieodwracalny błąd, który wymaga aktualizacji konfiguracji, taki jak nieprawidłowe lub wygasłe poświadczenia.Power BI deactivates your refresh schedule after four consecutive failures or when the service detects an unrecoverable error that requires a configuration update, such as invalid or expired credentials. Nie jest możliwa zmiana progu kolejnych niepowodzeń.It is not possible to change the consecutive failures threshold.

Odbieranie powiadomień o niepowodzeniu odświeżaniaGetting refresh failure notifications

Domyślnie usługa Power BI wysyła powiadomienia o niepowodzeniu odświeżania za pośrednictwem poczty e-mail do właściciela zestawu danych, aby mógł on zareagować w odpowiednim czasie, jeśli wystąpią problemy z odświeżaniem.By default, Power BI sends refresh failure notifications through email to the dataset owner so that the owner can act in a timely manner should refresh issues occur. Usługa Power BI wysyła również powiadomienie po wyłączeniu harmonogramu z powodu kolejnych niepowodzeń.Power BI also sends you a notification when the service disables your schedule due to consecutive failures. Firma Microsoft zaleca pozostawienie zaznaczonego pola wyboru Wyślij wiadomości e-mail z powiadomieniem o niepowodzeniu odświeżania do mnie.Microsoft recommends that you leave the checkbox Send refresh failure notification emails to me enabled.

Dobrym pomysłem jest również określenie dodatkowych adresatów przy użyciu pola tekstowego Wyślij wiadomość e-mail do tych użytkowników, gdy odświeżanie nie powiedzie się.It is also a good idea to specify additional recipients by using the Email these users when the refresh fails textbox. Oprócz właściciela zestawu danych także określeni adresaci będą odbierać wówczas powiadomienia o niepowodzeniu odświeżania.The specified recipients receive refresh failure notifications in addition to the dataset owner. Może to być współpracownik, który zajmuje się zestawami danych podczas Twojego urlopu.This might be a colleague taking care of your datasets while you are on vacation. Może to być również alias adresu e-mail zespołu pomocy technicznej, który zajmuje się problemami z odświeżaniem w Twoim dziale lub organizacji.It could also be the email alias of your support team taking care of refresh issues for your department or organization. Wysyłanie powiadomień o niepowodzeniu odświeżania do innych osób oprócz właściciela zestawu danych jest przydatne w celu zapewnienia, że problemy są zauważane i rozwiązywane na czas.Sending refresh failure notifications to others in addition to the dataset owner is helpful to ensure issues get noticed and addressed in a timely manner.

Należy pamiętać, że usługa Power BI wysyła powiadomienia nie tylko w przypadku niepowodzeń odświeżania, ale także gdy usługa wstrzymuje zaplanowane odświeżanie z powodu braku aktywności.Note that Power BI not only sends notifications on refresh failures but also when the service pauses a scheduled refresh due to inactivity. Jeśli w ciągu dwóch miesięcy żaden użytkownik nie skorzysta z żadnego pulpitu nawigacyjnego ani raportu utworzonego na podstawie zestawu danych, usługa Power BI uznaje, że taki zestaw danych jest nieaktywny.After two months, when no user has visited any dashboard or report built on the dataset, Power BI considers the dataset inactive. W takiej sytuacji usługa Power BI wysyła wiadomość e-mail do właściciela zestawu danych z informacją, że usługa wstrzymała harmonogram odświeżania zestawu danych.In this situation, Power BI sends an email message to the dataset owner indicating that the service paused the refresh schedule for the dataset. Przykład takiego powiadomienia przedstawiono na poniższym zrzucie ekranu.See the following screenshot for an example of such a notification.

Wiadomość e-mail z informacją o wstrzymaniu odświeżania

Aby wznowić zaplanowane odświeżanie, przejdź do raportu lub pulpitu nawigacyjnego utworzonego przy użyciu tego zestawu danych bądź ręcznie odśwież zestaw danych przy użyciu opcji Odśwież teraz.To resume scheduled refresh, visit a report or dashboard built using this dataset or manually refresh the dataset using the Refresh Now option.

Sprawdzanie stanu odświeżania i historiiChecking refresh status and history

Oprócz odbierania powiadomień o niepowodzeniach okresowo warto sprawdzać zestawy danych pod kątem występowania błędów odświeżania.In addition to failure notifications, it is a good idea to check your datasets periodically for refresh errors. Można to szybko zrobić, wyświetlając listę zestawów danych w obszarze roboczym.A quick way is to view the list of datasets in a workspace. Przy zestawach danych z błędami są wyświetlane małe ikony ostrzeżenia.Datasets with errors show a small warning icon. Wybierz ikonę ostrzeżenia, aby uzyskać dodatkowe informacje, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.Select the warning icon to obtain additional information, as in the following screenshot. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów dotyczących konkretnych błędów odświeżania, zobacz Rozwiązywanie problemów ze scenariuszami odświeżania.For more information about troubleshooting specific refresh errors, see Troubleshooting refresh scenarios.

Ostrzeżenie dotyczące stanu odświeżania

Ikona ostrzeżenia ułatwia wskazanie bieżących błędów z zestawem danych, warto jednak również co pewien czas sprawdzać historię odświeżania.The warning icon helps to indicate current dataset issues, but it is also a good idea to check the refresh history occasionally. Jak sama nazwa wskazuje, historia odświeżania umożliwia przeglądanie stanu powodzenia lub niepowodzenia poprzednich cykli synchronizacji.As the name implies, the refresh history enables you to review the success or failure status of past synchronization cycles. Na przykład administrator bramy mógł zaktualizować wygasły zestaw poświadczeń bazy danych.For example, a gateway administrator might have updated an expired set of database credentials. Jak widać na następującym zrzucie ekranu, w historii odświeżania można rozpoznać, kiedy badane odświeżanie zaczęło ponownie działać.As you can see in the following screenshot, the refresh history shows when an affected refresh started working again.

Komunikaty dotyczące historii odświeżania

Uwaga

W ustawieniach zestawu danych można znaleźć link do wyświetlania historii odświeżania.You can find a link to display the refresh history in the dataset settings. Historię odświeżania można także pobrać programowo przy użyciu interfejsu API REST usługi Power BI.You can also retrieve the refresh history programmatically by using the Power BI REST API. Za pomocą niestandardowego rozwiązania można monitorować historię odświeżania wielu zestawów danych w sposób scentralizowany.By using a custom solution, you can monitor the refresh history of multiple datasets in a centralized way.

Automatyczne odświeżanie stronyAutomatic page refresh

Automatyczne odświeżanie strony działa na poziomie strony raportu i umożliwia autorom raportów ustawianie interwału odświeżania wizualizacji na stronie, działającego tylko wtedy, gdy strona jest używana.Automatic page refresh works at a report page level, and allows report authors to set a refresh interval for visuals in a page that is only active when the page is being consumed. Automatyczne odświeżanie strony jest dostępne tylko ze źródłami danych w trybie DirectQuery.Automatic page refresh is only available for DirectQuery data sources. Minimalny interwał odświeżania zależy od typu obszaru roboczego, w którym raport jest publikowany, oraz od ustawień administratora pojemności dla obszarów roboczych Premium i osadzonych obszarów roboczych.The minimum refresh interval depends on which type of workspace the report is published in, and the capacity admin settings for Premium workspaces and embedded workspaces.

Dowiedz się więcej o automatycznym odświeżaniu strony z artykułu na temat automatycznego odświeżania strony.Learn more about automatic page refresh in the automatic page refresh article.

Najlepsze rozwiązaniaBest practices

Regularne sprawdzanie historii odświeżania zestawów danych jest jednym z najważniejszych nawyków, które warto wyrobić, aby mieć pewność, że raporty i pulpity nawigacyjne korzystają z aktualnych danych.Checking the refresh history of your datasets regularly is one of the most important best practices you can adopt to ensure that your reports and dashboards use current data. Jeśli wykryjesz problemy, rozwiązuj je szybko i, jeśli to konieczne, współpracuj z właścicielami źródeł danych oraz administratorami bramy.If you discover issues, address them promptly and follow up with data source owners and gateway administrators if necessary.

Ponadto weź pod uwagę następujące zalecenia mające na celu utworzenie i utrzymanie niezawodnych procesów odświeżania danych dla Twoich zestawów danych:In addition, consider the following recommendations to establish and maintain reliable data refresh processes for your datasets:

 • Zaplanuj odświeżania w czasie mniejszego obciążenia, zwłaszcza jeśli Twoje zestawy danych znajdują się w usłudze Power BI Premium.Schedule your refreshes for less busy times, especially if your datasets are on Power BI Premium. Jeśli cykle odświeżania zestawów danych zostaną rozłożone w czasie, może to pomóc uniknąć szczytów obciążeń, które w przeciwnym razie mogą powodować nadmierne użycie dostępnych zasobów.If you distribute the refresh cycles for your datasets across a broader time window, you can help to avoid peaks that might otherwise overtax available resources. Opóźnienia w uruchamianiu cyklu odświeżania wskazują na przeciążenie zasobów.Delays starting a refresh cycle are an indicator of resource overload. W przypadku całkowitego wyczerpania pojemności Premium usługa Power BI może nawet pominąć cykl odświeżania.If a Premium capacity is completely exhausted, Power BI might even skip a refresh cycle.
 • Pamiętaj o limitach odświeżania.Keep refresh limits in mind. Jeśli dane źródłowe często się zmieniają lub przetwarzana jest znaczna ilość danych, rozważ użycie trybu DirectQuery/LiveConnect zamiast trybu importu (jeśli zwiększone obciążenie źródła i wpływ na wydajność zapytań są akceptowalne).If the source data changes frequently or the data volume is substantial, consider using DirectQuery/LiveConnect mode instead of Import mode if the increased load at the source and the impact on query performance are acceptable. Unikaj ciągłego odświeżania zestawu danych w trybie importu.Avoid constantly refreshing an Import mode dataset. Pamiętaj jednak, że tryb DirectQuery/LiveConnect ma kilka ograniczeń, na przykład limit miliona wierszy dla zwracanych danych czy 225-sekundowy limit czasu odpowiedzi dla działających zapytań, jak opisano w artykule Używanie zapytania bezpośredniego w programie Power BI Desktop.However, DirectQuery/LiveConnect mode has several limitations, such as a one-million-row limit for returning data and a 225 seconds response time limit for running queries, as documented in Use DirectQuery in Power BI Desktop. Te ograniczenia mogą wymusić jednak konieczność korzystania z trybu importu.These limitations might require you to use Import mode nonetheless. W przypadku bardzo dużych ilości danych rozważ użycie agregacji w usłudze Power BI.For very large data volumes, consider the use of aggregations in Power BI.
 • Upewnij się, że czas odświeżania zestawu danych nie przekracza maksymalnego czasu trwania odświeżania.Verify that your dataset refresh time does not exceed the maximum refresh duration. Użyj programu Power BI Desktop, aby sprawdzić czas odświeżania.Use Power BI Desktop to check the refresh duration. Jeśli wynosi on ponad 2 godziny, rozważ przeniesienie zestawu danych do usługi Power BI Premium.If it takes more than 2 hours, consider moving your dataset to Power BI Premium. Odświeżanie zestawu danych może być niemożliwe w pojemności współdzielonej.Your dataset might not be refreshable on shared capacity. Jeśli masz zestawy danych większe niż 1 GB lub jeśli odświeżanie trwa kilka godzin, w takich przypadkach rozważ użycie odświeżania przyrostowego w usłudze Power BI Premium.Also consider using incremental refresh in Power BI Premium for datasets that are larger than 1GB or take several hours to refresh.
 • Zoptymalizuj swoje zestawy danych, aby uwzględniały tylko te tabele i kolumny, z których korzystają Twoje raporty i pulpity nawigacyjne.Optimize your datasets to include only those tables and columns that your reports and dashboards use. Zoptymalizuj zapytania mashup, a jeśli to możliwe, unikaj używania definicji dynamicznych źródeł danych i kosztownych obliczeń DAX.Optimize your mashup queries and, if possible, avoid dynamic data source definitions and expensive DAX calculations. W szczególności unikaj funkcji języka DAX, które sprawdzają każdy wiersz w tabeli, ze względu na wysokie użycie pamięci i duże obciążenie przetwarzaniem.Specifically avoid DAX functions that test every row in a table because of the high memory consumption and processing overhead.
 • Stosuj te same ustawienia ochrony prywatności co w programie Power BI Desktop, aby mieć pewność, że usługa Power BI może generować wydajne zapytania źródła.Apply the same privacy settings as in Power BI Desktop to ensure that Power BI can generate efficient source queries. Pamiętaj, że program Power BI Desktop nie publikuje ustawień prywatności.Keep in mind that Power BI Desktop does not publish privacy settings. Musisz ręcznie ponownie zastosować ustawienia w definicji źródła danych po opublikowaniu zestawu danych.You must manually reapply the settings in the data source definitions after publishing your dataset.
 • Ogranicz liczbę wizualizacji na pulpitach nawigacyjnych szczególnie w przypadku korzystania z zabezpieczeń na poziomie wiersza.Limit the number of visuals on your dashboards, especially if you use row-level security (RLS). Jak wyjaśniono wcześniej w tym artykule, nadmierna liczba kafelków na pulpicie nawigacyjnym może znacznie wydłużyć czas odświeżania.As explained earlier in this article, an excessive number of dashboard tiles can significantly increase the refresh duration.
 • Użyj niezawodnego wdrożenia bramy danych przedsiębiorstwa, aby połączyć zestawy danych z lokalnymi źródłami danych.Use a reliable enterprise data gateway deployment to connect your datasets to on-premises data sources. Jeśli zauważysz niepowodzenia odświeżania związane z bramą, takie jak brak dostępności bramy lub jej przeciążenie, razem z administratorami bramy dodaj dodatkowe bramy do istniejącego klastra lub wdróż nowy klaster (skalowanie w górę vs. skalowanie w poziomie).If you notice gateway-related refresh failures, such as gateway unavailable or overloaded, follow up with gateway administrators to either add additional gateways to an existing cluster or deploy a new cluster (scale up versus scale out).
 • Użyj oddzielnych bram danych dla zestawów danych importu i zestawów danych trybu DirectQuery/LiveConnect, aby importowanie danych podczas zaplanowanego odświeżania nie miało wpływu na wydajność raportów i pulpitów nawigacyjnych, kiedy zestawy danych trybu DirectQuery/LiveConnect będą wykonywały zapytania do źródeł danych każdorazowo w przypadku interakcji użytkownika.Use separate data gateways for Import datasets and DirectQuery/LiveConnect datasets so that the data imports during scheduled refresh don't impact the performance of reports and dashboards on top of DirectQuery/LiveConnect datasets, which query the data sources with each user interaction.
 • Upewnij się, że usługa Power BI może wysyłać powiadomienia o niepowodzeniu odświeżania do Twojej skrzynki pocztowej.Ensure that Power BI can send refresh failure notifications to your mailbox. Filtry antyspamowe mogą blokować wiadomości e-mail lub przenosić je do oddzielnego folderu, w którym mogą pozostawać niezauważone przez pewien czas.Spam filters might block the email messages or move them into a separate folder where you might not notice them immediately.

Następne krokiNext steps

Konfigurowanie zaplanowanego odświeżaniaConfiguring scheduled refresh
Narzędzia do rozwiązywania problemów z odświeżaniemTools for troubleshooting refresh issues
Rozwiązywanie problemów ze scenariuszami odświeżaniaTroubleshooting refresh scenarios

Masz więcej pytań?More questions? Zadaj pytanie społeczności usługi Power BITry asking the Power BI Community