Co to są aplikacje mobilne usługi Power BI?What are the Power BI mobile apps?

Usługa Power BI udostępnia zestaw aplikacji mobilnych dla urządzeń przenośnych z systemem iOS, Android i Windows 10.Power BI offers a set of mobile apps for iOS, Android, and Windows 10 mobile devices. W aplikacjach mobilnych łączysz się z danymi lokalnymi i w chmurze oraz pracujesz z nimi.In the mobile apps, you connect to and interact with your cloud and on-premises data.

Usługa Power BI na urządzeniach przenośnych

Do tworzenia raportów służy program Power BI Desktop.You create reports in Power BI Desktop. Do tworzenia pulpitów nawigacyjnych oraz wyświetlania pulpitów nawigacyjnych i raportów służy usługa raportów usługi Power BI (https://powerbi.com).You create dashboards, and view dashboards and reports in the Power BI report service (https://powerbi.com). Do wyświetlanie lokalnych raportów usługi Power BI służy serwer raportów usługi Power BI.You view on-premises Power BI reports on Power BI Report Server. Wszystkie te raporty i pulpity nawigacyjne są dostępne w aplikacjach mobilnych usługi Power BI, lokalnie i w chmurze.All these reports and dashboards are available in the Power BI mobile apps, whether they're on premises or in the cloud. Spróbuj przeglądać pulpity nawigacyjne usługi i wchodzić z nimi w interakcje na urządzeniu przenośnym z systemem iOS (iPad, iPhone, iPod Touch lub Apple Watch), telefonie lub tablecie z systemem Android lub urządzeniu z systemem Windows 10.Try viewing and interacting with them on your mobile device, be it iOS (iPad, iPhone, iPod Touch, or Apple Watch), Android phone or tablet, or Windows 10 device.

Pobieranie aplikacji ze sklepu z aplikacjamiGet the app from the application store

Przejdź do aplikacji Power BI w sklepie App Store Przejdź do aplikacji Power BI w sklepie Google Play Przejdź do aplikacji Power BI w Sklepie WindowsGo to Power BI on App Store Go to Power BI on Google Play Go to Power BI on Windows Store

Aplikacje mobilne dla różnych urządzeńMobile apps for different devices

UrządzenieDevice Najważniejsze funkcjeHighlights
iPhoneiPhone Telefony iPhone są wszędzie i aplikacja mobilna usługi Power BI dla telefonu iPhone też może być wszędzie.iPhones go everywhere, and the Power BI mobile app for the iPhone goes, too. Oprócz wyświetlania raportów usługi Power BI w specjalnym widoku układu mobilnego, można również dodać usługę Power BI do urządzenia Apple Watch i zadawać pytania przy użyciu funkcji pytań i odpowiedzi wirtualnego analityka.Besides viewing your Power BI reports in a special mobile layout view, you can add Power BI to your Apple Watch, and ask questions with the Q&A virtual analyst.
Rozpocznij pracę z aplikacją mobilną usługi Power BI dla systemu iOS.Get started with the Power BI mobile app for iOS.
iPadiPad Na urządzeniu iPad aplikacja mobilna Power BI umożliwia wyświetlanie pulpitów nawigacyjnych i raportów w taki sposób, w jaki zostały sformatowane dla usługi Power BI.On the iPad, the Power BI mobile app displays dashboards and reports the way they were formatted for the Power BI service. Ponadto możesz wyświetlać kluczowe wskaźniki wydajności i raporty serwera raportów usługi Power BI i usług raportowania bezpośrednio na iPadzie.Plus you can view your Power BI Report Server and Reporting Services KPIs and reports right on your iPad. Możesz ustawić alerty dotyczące danych w aplikacjach mobilnych Power BI, aby otrzymywać powiadomienia, gdy zmiany dotyczące danych na pulpicie nawigacyjnym przekroczą skonfigurowane progi.You can set data alerts in the Power BI mobile app to notify you when data in a dashboard changes beyond limits you set.
Rozpocznij pracę z aplikacją mobilną usługi Power BI dla systemu iOS.Get started with the Power BI mobile app for iOS.
Telefon z systemem AndroidAndroid phone Aplikacja mobilna Power BI dla telefonów z systemem Android zapewnia aktualny mobilny dostęp z obsługą dotykową do informacji biznesowych z usługi Power BI.The Power BI mobile app for the Android phone brings Power BI to your pocket, with up-to-date, touch-enabled mobile access to your business information. Możesz filtrować raport według położenia geograficznego.You can filter a report by your geographic location. Możesz skanować kody QR przy użyciu telefonu z systemem Android i przechodzić bezpośrednio do pulpitu nawigacyjnego lub raportu usługi Power BI.You can scan QR codes with your Android phone and go straight to a Power BI dashboard or report.
Rozpocznij pracę z aplikacją mobilną usługi Power BI dla urządzeń z systemem Android.Get started with the Power BI mobile app for Android.
Tablet z systemem AndroidAndroid tablet Ta aplikacja mobilna działa na wielu różnych tabletach z systemem Android, zapewniając dostęp do aktualnych informacji biznesowych przy użyciu dotykowych urządzeń przenośnych.This mobile app runs on a number of different Android tablets, bringing you up-to-date, touch-enabled mobile access to your business information. Na tablecie z systemem Android aplikacja mobilna Power BI umożliwia wyświetlanie pulpitów nawigacyjnych i raportów w sposób, w jaki zostały sformatowane dla usługi Power BI.On the Android tablet, the Power BI mobile app displays dashboards and reports the way they were formatted for the Power BI service. Możesz oznaczyć swoje ulubione pulpity nawigacyjne i raporty, aby móc przechodzić do nich szybko, tak jak do ulubionych kluczowych wskaźników wydajności i raportów serwera raportów usługi Power BI oraz usług raportowania.You can mark your favorite dashboards and reports, so you can get to them quickly, along with your favorite Power BI Report Server and Reporting Services KPIs and reports.
Rozpocznij pracę z aplikacją mobilną usługi Power BI dla urządzeń z systemem Android.Get started with the Power BI mobile app for Android.
Urządzenia z systemem WindowsWindows devices Aplikacja mobilna Power BI dla systemu Windows 10 działa na wszystkich urządzeniach z systemem Windows 10, w tym na telefonach z systemem Windows 10.The Power BI mobile app for Windows 10 runs on any Windows 10 device, including Windows 10 phones. Oprócz wielu funkcji dostępnych w innych aplikacjach mobilnych, aplikacja mobilna Power BI dla systemu Windows 10 oferuje specjalne funkcje.Along with many of the features of the other mobile apps, the Power BI mobile app for Windows 10 offers special functionality. Na przykład umożliwia przypięcie pulpitu nawigacyjnego usługi Power BI do ekranu startowego systemu Windows 10 z poziomu aplikacji mobilnej Power BI.For example, you can pin a Power BI dashboard to the Windows 10 Start screen from the Power BI mobile app. Ponadto możesz uruchomić usługę Power BI w trybie prezentacji na urządzeniu Surface Hub oraz w aplikacji mobilnej Power BI dla systemu Windows 10.Plus you can run Power BI in presentation mode on Surface Hub and in the Power BI mobile app for Windows 10.
Wprowadzenie do aplikacji mobilnej Power BI dla urządzeń z systemem Windows 10Get started with the Power BI mobile app for Windows 10 devices.

Uwaga

Obsługa aplikacji mobilnej Power BI dla telefonów z systemem Windows 10 Mobile zostanie wycofana 16 marca 2021 r.Power BI mobile app support for phones using Windows 10 Mobile will be discontinued on March 16, 2021. Dowiedz się więcejLearn more

Pomoc techniczna dotycząca aplikacji mobilnych Power BI dla przedsiębiorstwEnterprise support for the Power BI mobile apps

Organizacje mogą zarządzać urządzeniami i aplikacjami, w tym aplikacjami mobilnymi Power BI dla systemów Android i iOS, za pomocą usługi Microsoft Intune.Organizations can use Microsoft Intune to manage devices and applications, including Power BI mobile apps for Android and iOS.

Usługa Microsoft Intune umożliwia organizacjom zarządzanie takimi rzeczami jak wymaganie dostępowego kodu PIN, określanie sposobu obsługi danych przez aplikację, a nawet szyfrowanie danych aplikacji wówczas, gdy aplikacja nie jest używana.Microsoft Intune lets organizations control items like requiring an access pin, controlling how data is handled by the application, and even encrypting application data when the app isn't in use.

Dowiedz się więcej na temat konfigurowania aplikacji mobilnych Power BI dla systemu Android i iOS przy użyciu usługi Microsoft Intune.Read more about configuring Power BI mobile apps for Android and iOS with Microsoft Intune.

Następne krokiNext steps

Wyświetlanie pulpitu nawigacyjnego w aplikacjach mobilnychView a dashboard in the mobile apps