Wyświetlanie raportów usługi Power BI zoptymalizowanych pod kątem telefonuView Power BI reports optimized for your phone

Dotyczy:Applies to:

iPhone Telefon z systemem Android
Telefony iPhoneiPhones Telefony z systemem AndroidAndroid phones

Podczas wyświetlania raportu Power BI na telefonie usługa Power BI sprawdza, czy raport został zoptymalizowany pod kątem telefonów.When you view a Power BI report on your phone, Power BI checks to see if the report has been optimized for phones. Jeśli tak, usługa Power BI automatycznie otwiera zoptymalizowany raport w widoku pionowym.If it has, Power BI automatically opens the optimized report in portrait view.

Raport w trybie widoku pionowego

Jeśli nie jest dostępny raport zoptymalizowany pod kątem telefonu, raporty będą mimo wszystko otwierane, ale w niezoptymalizowanym widoku poziomym.If a phone-optimized report doesn't exist, the report still opens, but in the non-optimized landscape views. Nawet jeśli raport został zoptymalizowany pod kątem telefonu, po obróceniu telefonu na bok raport zostanie otwarty w niezoptymalizowanym widoku i w oryginalnym układzie.Even in a phone-optimized report, if you turn your phone sideways, the report opens in the non-optimized view with the original report layout. Jeśli zoptymalizowane są tylko niektóre strony, w widoku pionowym wyświetlony zostanie komunikat informujący, że raport jest dostępny w widoku poziomym.If only some pages are optimized, you see a message in portrait view, indicating the report is available in landscape.

Niezoptymalizowana strona raportu

Wszystkie pozostałe funkcje raportów usługi Power BI działają w raportach zoptymalizowanych pod kątem telefonu.All the other features of Power BI reports still work in phone-optimized reports. Dowiedz się, jakie funkcje są dostępne w:Read more about what you can do in:

Filtrowanie strony raportu w telefonieFilter the report page on a phone

Jeśli raport zoptymalizowany pod kątem telefonu ma zdefiniowane filtry, możesz użyć tych filtrów podczas wyświetlania raportu w telefonie.If a phone-optimized report has filters defined, when you view the report on a phone you can use those filters. W telefonie zostanie otwarty raport odfiltrowany do wartości filtrowanych w raporcie w Internecie.The report opens on your phone, filtered to the values being filtered in the report on the web. Zobaczysz komunikat informujący o aktywnych filtrach na stronie.You see a message that there are active filters on the page. Filtry można zmienić w telefonie.You can change the filters on your phone.

 1. Naciśnij ikonę filtruTap the filter icon Ikona filtru na telefonie iPhone w dolnej części strony.at the bottom of the page.

 2. Użyj filtrowania podstawowego lub zaawansowanego, aby wyświetlić interesujące Cię wyniki.Use basic or advanced filtering to see the results you're interested in.

  Zaawansowane filtrowanie raportów usługi Power BI na telefonie

Krzyżowe wyróżnianie wizualizacjiCross-highlight visuals

Krzyżowe wyróżnianie wizualizacji w widoku pionowym działa tak jak w usłudze Power BI i na telefonach w widoku poziomym: wybranie danych w jednej wizualizacji powoduje wyróżnienie powiązanych danych w innych wizualizacjach na tej stronie.Cross highlighting visuals in portrait view works the way it does in the Power BI service, and on phones in landscape view: When you select data in one visual, it highlights related data in the other visuals on that page.

Dowiedz się więcej na temat filtrowania i wyróżniania w usłudze Power BI.Read more about filtering and highlighting in Power BI.

Wybieranie wizualizacjiSelect visuals

W raportach na telefonach po wybraniu wizualizacji zostaje ona wyróżniona i zostaje na niej umieszczony fokus, co neutralizuje gesty wykonywane na kanwie.In phone reports when you select a visual, the phone report highlights that visual and focuses on it, neutralizing canvas gestures.

Po wybraniu wizualizacji możesz na przykład przewijać wizualizację.With the visual selected, you can do things like scroll within the visual. Aby cofnąć zaznaczenie wizualizacji, po prostu dotknij dowolny obszar poza wizualizacją.To de-select a visual, just touch anywhere outside the visual area.

Otwieranie wizualizacji w trybie koncentracji uwagiOpen visuals in focus mode

Raporty na telefonie oferują również tryb koncentracji uwagi: Masz większy widok jednej wizualizacji i możesz ją łatwiej eksplorować.Phone reports also offer a focus mode: You get a bigger view of a single visual and explore it more easily.

 • W raporcie na telefonie naciśnij ikonę wielokropka ( ... ) w prawym górnym rogu wizualizacji i wybierz polecenie Rozwiń do trybu koncentracji uwagi.In a phone report, tap the ellipsis (...) in the upper-right corner of a visual > Expand to focus mode.

  Rozwijanie do trybu koncentracji uwagi

Czynności wykonane w trybie koncentracji uwagi są stosowane do kanwy raportu i odwrotnie.What you do in focus mode carries over to the report canvas and vice versa. Jeśli na przykład w wizualizacji wyróżnisz wartość, a następnie wrócisz do całego raportu, raport będzie filtrowany pod kątem wartości wyróżnionej w wizualizacji.For example, if you highlight a value in a visual, then return to the whole report, the report is filtered to the value you highlighted in the visual.

Niektóre czynności można wykonać wyłącznie w trybie koncentracji uwagi z powodu ograniczeń związanych z rozmiarem ekranu:Some actions are only possible in focus mode, due to screen size constraints:

 • Przechodzenie do szczegółów informacji wyświetlanych w wizualizacji.Drill down into the information displayed in a visual. Więcej informacji na temat przechodzenia do szczegółów i uogólnianiaw raporcie na telefon znajduje się poniżej.Read more about drilling down and up in a phone report, below.

 • Sortowanie wartości w wizualizacji.Sort the values in the visual.

 • Cofanie: usuwanie czynności wykonanych w wizualizacji i przywracanie definicji skonfigurowanej podczas tworzenia raportu.Revert: Clear exploration steps you've taken on a visual and revert to the definition set when the report was created.

  Aby wyczyścić wszystkie czynności wykonane na wizualizacji, naciśnij ikonę wielokropka ( ... ), a następnie wybierz polecenie Cofnij.To clear all exploration from a visual, tap the ellipsis (...) > Revert.

  Cofanie

  Funkcja Cofanie jest dostępna na poziomie raportu, gdy usuwa czynności wykonane na wszystkich wizualizacjach, lub na poziomie wizualizacji, gdy usuwa czynności z wybranej wizualizacji.Revert is available at the report level, clearing exploration from all visuals, or at the visual level, clearing exploration from the selected visual.

Przechodzenie do szczegółów w wizualizacjiDrill down in a visual

Jeśli w wizualizacji zdefiniowano poziomy hierarchii, możesz przejść do informacji szczegółowych wyświetlonych w wizualizacji, a następnie wrócić do informacji ogólnych.If hierarchy levels are defined in a visual, you can drill down into the detailed information displayed in a visual, then back up. Możesz dodać możliwość przejścia do szczegółów wizualizacji w usłudze Power BI lub programie Power BI Desktop.You add drill-down to a visual either in the Power BI service or in Power BI Desktop.

Istnieje kilka typów przechodzenia do szczegółów:There are few types of drill-down:

Przechodzenie do szczegółów wartościDrill down on a value

 1. Długo dotknij (dotknij i przytrzymaj) punkt danych w wizualizacji.Long tap (tap and hold) on a data point in a visual.

 2. Zostanie wyświetlona etykietka narzędzia, a jeśli hierarchia została zdefiniowana, stopka etykietki narzędzia będzie zawierać strzałkę przechodzenia do szczegółów i w górę.Tooltip will show up, and if hierarchy is defined, then the tooltip footer will show drill down and up arrow.

 3. Dotknij strzałki w dół w celu przejścia do szczegółów.Tap on the down arrow for drill-down

  Naciskanie strzałki przechodzenia do szczegółów

 4. Dotknij strzałki w górę w celu przejścia do uogólnienia.Tap on the up arrow for drill-up.

Przechodzenie do następnego poziomuDrill to next level

 1. W raporcie wyświetlonym na telefonie naciśnij ikonę wielokropka ( ... ) w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Rozwiń do trybu koncentracji uwagi.In a report on a phone, tap the ellipsis (...) in the upper-right corner > Expand to focus mode.

  Rozwijanie do trybu koncentracji uwagi

  W tym przykładzie słupki pokazują wartości dla stanów.In this example, the bars show the values for states.

 2. Naciśnij ikonę EksplorujTap the explore icon Ikona Eksploruj w lewym dolnym rogu.in the lower left.

  Tryb eksplorowania

 3. Naciśnij opcję Pokaż następny poziom lub Rozwiń do następnego poziomu.Tap Show next level or Expand to next level.

  Rozwijanie do następnego poziomu

  Teraz słupki pokazują wartości dla miast.Now the bars show the values for cities.

  Rozwinięte poziomy

 4. Naciśnięcie strzałki w lewym górnym rogu spowoduje powrót do raportu na telefonie, w którym wartości niższego poziomu nadal będą rozwinięte.If you tap the arrow in the upper-left corner, you return to the phone report with the values still expanded to the lower level.

  Nadal rozwinięte wartości niższego poziomu

 5. Aby wrócić do oryginalnego poziomu, naciśnij ponownie ikonę wielokropka ( ... ), a następnie wybierz opcję Cofnij.To go back up to the original level, tap the ellipsis (...) again > Revert.

  Cofanie

Przeglądanie szczegółowe z poziomu wartościDrill through from a value

Przechodzenie do szczegółów umożliwia łączenie wartości na jednej stronie raportu z innymi stronami raportu.Drill through connects values in one report page, with other report pages. W przypadku przeglądania szczegółowego z punktu danych na inną stronę raportu wartości punktów danych są używane do filtrowania strony z przeglądaniem szczegółowym lub będą znajdować się w kontekście wybranych danych.When you drill through from a data point to another report page, the data point values are used to filter the drilled through page, or it will be in the context of the selected data. Autorzy raportów mogą definiować przeglądanie szczegółowe podczas tworzenia raportu.Report authors can define drill through when they create the report.

 1. Długo dotknij (dotknij i przytrzymaj) punkt danych w wizualizacji.Long tap (tap and hold) on a data point in a visual.

 2. Zostanie wyświetlona etykietka narzędzia, a jeśli przeglądanie szczegółowe zostało zdefiniowane, stopka etykietki narzędzia będzie zawierać strzałkę przeglądania szczegółowego.Tooltip will show up, and if drill through is defined, then the tooltip footer will show drill through arrow.

 3. Dotknij strzałki w górę w celu przeglądania szczegółowego.Tap on the arrow for drill through

  Dotykanie pozycji przeglądania szczegółowego

 4. Wybierz stronę raportu na potrzeby przeglądania szczegółowego.Choose which report page to drill through

  Wybierz stronę raportu

 5. Użyj przycisku Wstecz w nagłówku aplikacji, aby wrócić do strony, na której rozpoczęto pracę.Use the back button, at the app header to go back to the page you started from.

Następne krokiNext steps