Dodawanie kolumny niestandardowej w programie Power BI DesktopAdd a custom column in Power BI Desktop

W programie Power BI Desktop możesz łatwo dodać nową niestandardową kolumnę danych do swojego modelu, posługując się edytorem zapytań.In Power BI Desktop, you can easily add a new custom column of data to your model by using Query Editor. W edytorze zapytań można zdefiniować kolumnę niestandardową (tworząc kolumnę i zmieniając jej nazwę), aby tworzyć zapytania PowerQuery oparte na formułach M.With Query Editor, you create and rename your custom column to create PowerQuery M formula queries to define your custom column. Zapytania PowerQuery oparte na formułach M mają kompleksowy zestaw zawartości referencyjnej funkcji.PowerQuery M formula queries have a comprehensive function reference content set.

Po utworzeniu kolumny niestandardowej w edytorze zapytań program Power BI Desktop dodaje ją jako zastosowany krok w obszarze Ustawienia zapytania.When you create a custom column in Query Editor, Power BI Desktop adds it as an Applied Step in the Query Settings of the query. W dowolnym momencie możesz ją zmienić, przenieść lub zmodyfikować.It can be changed, moved, or modified at any time.

Strona dodawania kolumny niestandardowej

Korzystanie z edytora zapytań w celu dodania kolumny niestandardowejUse Query Editor to add a custom column

Aby rozpocząć tworzenie kolumny niestandardowej, wykonaj następujące kroki:To start creating a custom column, follow these steps:

 1. Uruchom program Power BI Desktop i załaduj jakieś dane.Launch Power BI Desktop and load some data.

 2. Na karcie Narzędzia główne na wstążce wybierz pozycję Edytuj zapytania, a następnie wybierz polecenie Edytuj zapytania z menu.From the Home tab on the ribbon, select Edit Queries, and then select Edit Queries from the menu.

  Wybieranie polecenia Edytuj zapytania

  Zostanie wyświetlone okno edytora zapytań.The Query Editor window appears.

 3. Na karcie Dodawanie kolumny na wstążce wybierz pozycję Kolumna niestandardowa.From the Add Column tab on the ribbon, select Custom Column.

  Wybieranie kolumny niestandardowej

  Zostanie wyświetlone okno Dodawanie kolumny niestandardowej.The Add Custom Column window appears.

Okno Dodawanie kolumny niestandardowejThe Add Custom Column window

Okno Dodawanie kolumny niestandardowej udostępnia następujące funkcje:The Add Custom Column window has the following features:

 • Lista Dostępne kolumny, wyświetlana po prawej stronie.A list of available columns, in the Available columns list on the right.

 • Pierwotna nazwa kolumny niestandardowej, wyświetlana w polu Nowa nazwa kolumny.The initial name of your custom column, in the New column name box. Nazwę tej kolumny można zmienić.You can rename this column.

 • Zapytania PowerQuery oparte na formułach M, wyświetlane w polu Formuła kolumny niestandardowej.PowerQuery M formula queries, in the Custom column formula box. Zapytania te tworzy się, konstruując formułę, na podstawie której zdefiniowano nową kolumnę niestandardową.You create these queries by building the formula on which your new custom column is defined.

  Strona dodawania kolumny niestandardowej

Tworzenie formuł dla kolumn niestandardowychCreate formulas for your custom column

 1. Wybierz kolumnę z listy Dostępne kolumny z prawej strony, a następnie wybierz pozycję Wstaw poniżej listy, aby dodać tę kolumnę do formuły kolumny niestandardowej.Select a column from the Available columns list on the right, and then select Insert below the list to add them to the custom column formula. Możesz również dodać kolumnę, klikając ją dwukrotnie na liście.You can also add a column by double-clicking it in the list.

 2. Wprowadzając formułę i tworząc kolumnę, zwróć uwagę na wskaźnik w dolnej części okna Dodawanie kolumny niestandardowej.As you enter the formula and build your column, note the indicator in the bottom of the Add Custom Column window.

  Jeśli nie ma błędów, obok zielonego znacznika wyboru widoczny jest komunikat Nie wykryto błędów składniowych.If there are no errors, you'll see a green check mark and the message No syntax errors have been detected.

  Sprawdzenie składni z pomyślnym wynikiem na stronie Dodawanie kolumny niestandardowej

  Jeśli wystąpi błąd składniowy, zobaczysz żółtą ikonę ostrzeżenia i link prowadzący do miejsca wystąpienia błędu w formule.If there's a syntax error, you'll see a yellow warning icon, along with a link to where the error occurred in your formula.

  Błąd na stronie Dodawanie kolumny niestandardowej

 3. Wybierz przycisk OK.Select OK.

  Program Power BI Desktop doda kolumnę niestandardową do modelu i doda krok Dodano kolumnę niestandardową do listy Zastosowane kroki w obszarze Ustawienia zapytania.Power BI Desktop adds your custom column to the model, and adds the Added Custom step to your query's Applied Steps list in Query Settings.

  Kolumna niestandardowa dodana do ustawień zapytania

 4. Aby zmodyfikować kolumnę niestandardową, kliknij dwukrotnie krok Dodano kolumnę niestandardową na liście Zastosowane kroki.To modify your custom column, double-click the Added Custom step in the Applied Steps list.

  Zostanie wyświetlone okno Dodawanie kolumny niestandardowej z utworzoną formułą kolumny niestandardowej.The Add Custom Column window appears with the custom column formula you created.

Używanie edytora zaawansowanego dla kolumn niestandardowychUse the Advanced Editor for custom columns

Za pomocą edytora zaawansowanego również można zmodyfikować dowolny krok utworzonego zapytania.After you've created your query, you can also use the Advanced Editor to modify any step of your query. W tym celu wykonaj następujące czynności:To do so, follow these steps:

 1. W oknie Edytor zapytań wybierz kartę Widok na wstążce.In the Query Editor window, select the View tab on the ribbon.

 2. Wybierz pozycję Edytor zaawansowany.Select Advanced Editor.

  Zostanie wyświetlona strona Edytor zaawansowany, która zapewnia pełną kontrolę nad zapytaniem.The Advanced Editor page appears, which gives you full control over your query.

  Strona edytora zaawansowanego

Następne krokiNext steps