Używanie motywów raportów w programie Power BI DesktopUse report themes in Power BI Desktop

Motywy raportów programu Power BI Desktop umożliwiają zastosowanie w całym raporcie zmian projektu, takich jak użycie kolorów firmowych, zmiana zestawów ikon lub zastosowanie nowego domyślnego formatowania wizualizacji.With Power BI Desktop report themes, you can apply design changes to your entire report, such as using corporate colors, changing icon sets, or applying new default visual formatting. Zastosowanie motywu raportu spowoduje, że kolory i formatowanie tego motywu będą domyślnie używane we wszystkich wizualizacjach w raporcie.When you apply a report theme, all visuals in your report use the colors and formatting from your selected theme as their defaults. Kilka wyjątków od tej reguły opisano w dalszej części tego artykułu.A few exceptions apply, which are described later in this article.

Motywy raportów można wybrać, przechodząc do wstążki Widok, a następnie wybierając przycisk strzałki rozwijanej w sekcji Motywy na wstążce i wybierając żądany motyw.Report themes can be selected by navigating to the View ribbon, then selecting the drop-down arrow button in the Themes section of the ribbon, then selecting the theme you want. Dostępne motywy są podobne do motywów znanych z innych produktów firmy Microsoft, takich jak Microsoft PowerPoint.Available themes are similar to themes seen in other Microsoft products, such as Microsoft PowerPoint.

Motywy raportu

Istnieją dwa typy motywów raportów: wbudowane motywy raportów i pliki niestandardowych motywów raportów.There are two types of report themes: built-in report themes and custom report theme files.

 • Wbudowane motywy raportów oferują różne rodzaje wstępnie zdefiniowanych schematów kolorów, które są instalowane przy użyciu programu Power BI Desktop.Built-in report themes provide different kinds of predefined color schemes that are installed with Power BI Desktop. Możesz wybrać wbudowane motywy raportów bezpośrednio z menu programu Power BI Desktop.You select built-in report themes directly from the Power BI Desktop menu.

 • Niestandardowe motywy raportów są tworzone przez dostosowanie bieżącego motywu, a następnie zapisanie go jako motywu niestandardowego lub utworzenie własnego motywu niestandardowego przy użyciu pliku JSON.Custom report themes are created by adjusting a current theme then saving it as a custom theme, or creating your own customize theme using a JSON file. Plik JSON zapewnia szczegółową kontrolę nad wieloma aspektami motywu raportu, jak opisano w dalszej części tego artykułu.The JSON file provides granular control over many aspects of a report theme, as described later in this article.

Omówimy, jak działają motywy raportów, a następnie przejdziemy do instrukcji tworzenia niestandardowych motywów raportów.Let's discuss how report themes work, then jump into how to create customized report themes.

Jak działają motywy raportówHow report themes work

Aby zastosować motyw raportu do raportu programu Power BI Desktop, możesz wybrać jedną z następujących opcji:To apply a report theme to a Power BI Desktop report, you can select from the following options:

Opiszemy szczegółowo każdą z tych opcji.We'll take a look at each of these options in turn.

Uwaga

Motywy można stosować tylko w przypadku korzystania z programu Power BI Desktop.Themes can only be applied when using Power BI Desktop. Nie można stosować motywów do istniejących raportów w usłudze Power BI.You cannot apply themes to existing reports within the Power BI service.

Wbudowane motywy raportówBuilt-in report themes

Aby wybrać spośród dostępnych wbudowanych motywów raportów:To select from the available built-in report themes:

 1. Wybierz przycisk strzałki rozwijanej Motywy, a następnie wybierz pozycję Przełącz motyw na wstążce Widok.Select the Themes drop-down arrow button Switch Theme from the View ribbon.

  Wybieranie motywu raportu

 2. W wyświetlonym menu rozwijanym wybierz spośród dostępnych motywów.Select from among the included themes from the drop-down menu that appears.

  Wybieranie motywu raportu

  Motyw raportu zostanie teraz zastosowany do raportu.Your report theme is now applied to the report.

  W poniższej tabeli przedstawiono dostępne wbudowane motywy raportów.The following table shows the available built-in report themes.

  Wbudowany motyw raportuBuilt-in report theme Domyślna sekwencja kolorówDefault color sequence
  DomyślneDefault Domyślne
  HighriseHighrise Highrise
  ExecutiveExecutive Executive
  FrontierFrontier Frontier
  InnowacyjnyInnovate Innowacyjny
  BloomBloom Bloom
  TidalTidal Tidal
  TemperaturaTemperature Temperatura
  SłonecznySolar Słoneczny
  DivergentDivergent Divergent
  StormStorm Storm
  KlasycznyClassic Klasyczny
  Park miejskiCity park Park miejski
  KlasaClassroom Klasa
  Bezpieczny dla daltonistówColorblind safe Bezpieczny dla daltonistów
  ElektrycznyElectric Elektryczny
  Duży kontrastHigh contrast Duży kontrast
  Zachód słońcaSunset Zachód słońca
  ZmrokTwilight Zmrok
 3. Możesz również przeglądać kolekcję motywów utworzonych przez członków społeczności usługi Power BI, wybierając pozycję Galeria motywów z listy rozwijanej Motywy.You can also browse the collection of themes created by members of the Power BI Community, by selecting Theme gallery from the Themes drop-down.

  Galeria motywów

  Galeria umożliwia wybranie motywu i pobranie skojarzonego z nim pliku JSON.From the gallery, you can select a theme you like and download its associated JSON file.

  Aby zainstalować pobrany plik, wybierz pozycję Przeglądaj motywy z listy rozwijanej Motywy, przejdź do lokalizacji, do której pobrano plik JSON, a następnie wybierz go, aby zaimportować motyw do programu Power BI Desktop jako nowy motyw.To install the downloaded file, select Browse for themes from the Themes drop-down, navigate to the location where you downloaded the JSON file, and select it to import the theme into Power BI Desktop as a new theme.

  Po pomyślnym zakończeniu w usłudze Power BI zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją o pomyślnym zakończeniu importowania.When successful, Power BI shows a dialog that the import was successful.

  Zakończony pomyślnie import motywu

Dostosowywanie motywów raportówCustomize report themes

Można dostosować i znormalizować niemal wszystkie elementy widoczne w sekcji Formatowanie okienka Wizualizacje, zarówno przez dostosowania wprowadzane bezpośrednio w programie Power BI Desktop, jak i przez plik JSON motywu raportu.You can customize and standardize nearly all the elements that are listed in the Format section of the Visualizations pane, either through customizations made directly in Power BI Desktop, or through a report theme JSON file. Celem jest udostępnienie użytkownikom pełnej, szczegółowej kontroli nad domyślnym wyglądem i działaniem raportów.The goal is to give you full control over your report's default look and feel, on a granular level.

Poniżej przedstawiono dwa sposoby dostosowywania motywów raportów:The two ways to customize report themes are the following:

W następnych sekcjach przyjrzymy się po kolei każdej z tych metod.Let's take a look at each of these approaches, in turn, in the following sections.

Tworzenie i dostosowywanie motywu w programie Power BI DesktopCreate and customize a theme in Power BI Desktop

Aby dostosować motyw bezpośrednio w programie Power BI Desktop, możesz wybrać motyw podobny do takiego, jaki Ci się podoba, i wprowadzić kilka zmian.To customize a theme directly in Power BI Desktop, you can select a theme that's close to what you like, and make a few adjustments. Najpierw wybierz motyw, od którego zaczniesz dostosowywanie, i wykonaj następujące czynności:First select the theme that's close (or just begin with any theme, and customize away from there), and take the following steps:

 1. Na wstążce Widok wybierz przycisk listy rozwijanej Motywy, a następnie wybierz pozycję Dostosuj bieżący motyw.From the View ribbon, select the Themes drop down button and select Customize current theme.

  Dostosowywanie motywu

 2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym można wprowadzać dowolne zmiany w bieżącym motywie, a następnie zapisać swoje ustawienia jako nowy motyw.A dialog appears, where you can make all sorts of changes to the current theme, and then, can save your settings as a new theme.

  Dostosowywanie bieżącego motywu

Ustawienia motywu, które można dostosować, można znaleźć w następujących kategoriach odzwierciedlonych w oknie dialogowym Dostosowywanie motywu:Customizable theme settings are found in the following categories, reflected in the Customize theme window:

 • Nazwa i kolory: ustawienia nazwy i kolorów motywu obejmują kolory motywu, kolory tonacji i kolory rozbieżne i kolory strukturalne (zaawansowane).Name and colors: Theme name and color settings include theme colors, sentiment colors, divergent colors, and structural colors (Advanced).
 • Tekst: ustawienia tekstu obejmują rodzinę czcionek, rozmiar i kolor, które określają wartości domyślne podstawowej klasy tekstu dla etykiet, tytułów, kart i wskaźników KPI oraz nagłówków kart.Text: Text settings include font family, size, and color, which sets the primary text class defaults for labels, titles, cards and KPIs, and tab headers.
 • Wizualizacje: ustawienia wizualizacji obejmują tło, obramowanie, nagłówek i etykietki narzędzi.Visuals: Visual settings include background, border, header, and tooltips.
 • Strona: ustawienia elementów strony obejmują tapetę i tło.Page: Page element settings include wallpaper and background.
 • Okienko filtru: ustawienia okienka filtru obejmują kolor tła, przezroczystość, kolor czcionek i ikon, rozmiar i karty filtru.Filter pane: Filter pane settings include background color, transparency, font and icon color, size, filter cards.

Po wprowadzeniu zmian wybierz pozycję Zastosuj i zapisz, aby zapisać motyw.After you make your changes, select Apply and save to save your theme. Motyw może być teraz używany w bieżącym raporcie i eksportowany.Your theme can now be used in the current report, and exported.

Dostosowanie bieżącego motywu w ten sposób umożliwia szybkie i łatwe dostosowywanie motywów.Customizing the current theme in this way makes it quick and easy to customize themes. Można jednak wprowadzić w motywach bardziej precyzyjne zmiany, które wymagają modyfikacji pliku JSON motywu.However, you can make finer adjustments to themes, which require modifying the theme's JSON file.

Porada

Najbardziej typowe opcje motywu raportu można dostosować za pomocą kontrolek w oknie dialogowym Dostosowywanie motywu.You can customize the most common report theme options by using the controls in the Customize theme dialog. Aby mieć jeszcze większą kontrolę, można opcjonalnie wyeksportować plik JSON motywu i ręcznie wprowadzić dostosowane korekty, modyfikując ustawienia w pliku.For even more control, you can optionally export a theme's JSON file and make fine-tuned adjustments by manually modifying the settings in that file. Można zmienić nazwę tego dostosowanego pliku JSON, a następnie go zaimportować.You can rename that fine-tuned JSON file and later import it.

Importowanie plików niestandardowych motywów raportówImport custom report theme files

Plik niestandardowego motywu raportu można również zaimportować, wykonując następujące czynności:You can also import a custom report theme file, by taking the following steps:

 1. Na wstążce Widok wybierz przycisk listy rozwijanej Motywy, a następnie wybierz pozycję Przeglądaj motywy.Select the View ribbon, then from the Themes drop down button, select Browse for themes.

  Importuj motyw

  Zostanie wyświetlone okno, w którym możesz przejść do lokalizacji pliku JSON zawierającego motyw.A window appears that lets you browse to the location of the JSON theme file.

 2. Poniższa ilustracja przedstawia szereg dostępnych plików z motywami okolicznościowymi.In the following image, a handful of holiday theme files are available. Wybierzmy motyw okolicznościowy do zastosowania w marcu: St Patricks Day.json.We'll choose a holiday theme for March, St Patricks Day.json.

  Motyw okolicznościowy

  Po pomyślnym załadowaniu pliku motywu w programie Power BI Desktop zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu.When the theme file has loaded successfully, Power BI Desktop displays a success message.

  Zakończony pomyślnie import motywu

Wprowadzenie do plików JSON motywów raportówIntroduction to report theme JSON files

Po otwarciu podstawowego pliku JSON wymienionego w poprzedniej sekcji (St Patricks Day.json) jest on wyświetlany w następujący sposób:When you open the basic JSON file mentioned in the previous section (St Patricks Day.json), it appears as follows:

  {
    "name": "St Patrick's Day",
    "dataColors": ["#568410", "#3A6108", "#70A322", "#915203", "#D79A12", "#bb7711", "#114400", "#aacc66"],
    "background":"#FFFFFF",
    "foreground": "#3A6108",
    "tableAccent": "#568410"
  }

Ten plik JSON motywu raportu zawiera następujące wiersze:This report theme JSON file has the following lines:

 • name (nazwa): nazwa motywu raportu.name: The report theme name. To pole jest jedynym polem wymaganym.This field is the only required field.
 • dataColors (kolory danych): lista szesnastkowych kodów kolorów używanych dla danych w wizualizacjach programu Power BI Desktop.dataColors: The list of color hexadecimal codes to use for data in Power BI Desktop visuals. Ta lista może zawierać dowolną liczbę kolorów.This list can have as many or as few colors as you want.
 • background, firstLevelElements i tableAccent (itp.): klasy kolorów.background, firstLevelElements, and tableAccent (etc.): Color classes. Klasy kolorów umożliwiają jednoczesne ustawianie wielu kolorów strukturalnych w raporcie.Color classes enable you to set many structural colors in your report at once.

Tego pliku JSON można użyć jako podstawy do utworzenia własnego pliku niestandardowego motywu raportu do zaimportowania.You can use this JSON file as a basis to create your own custom report theme file to import. Jeśli chcesz dostosować tylko podstawowe kolory raportu, zmień nazwę i kody szesnastkowe w pliku.If you want to adjust only the basic colors of your report, change the name and hex codes in the file.

W pliku JSON motywu raportu definiuje się tylko formatowanie, które chcesz zmienić.In a report theme JSON file, you define only the formatting that you want to change. Elementy, które nie zostaną zdefiniowane w pliku JSON, są przywracane do domyślnych ustawień programu Power BI Desktop.Whatever you don't specify in the JSON file reverts to the Power BI Desktop default settings.

Utworzenie pliku JSON ma wiele zalet.The advantages of creating a JSON file are many. Możesz na przykład określić, że na wszystkich wykresach ma być używana czcionka rozmiaru 12, że określone wizualizacje mają korzystać z określonej rodziny czcionek, lub że na określonych typach wykresów etykiety danych będą wyłączone.For example, you can specify that all charts use a font size of 12, that certain visuals use a particular font family, or that data labels are turned off for specific chart types. Używając pliku JSON, możesz utworzyć plik motywu raportu, który normalizuje wykresy i raporty i ułatwia w ten sposób zachowanie spójnego wyglądu raportów w organizacji.By using a JSON file, you can create a report theme file that standardizes your charts and reports, making it easy for your organization's reports to be consistent.

Aby uzyskać więcej informacji o formacie pliku JSON, zobacz Format pliku JSON zawierającego motyw raportu.For more information about the format of the JSON file, see Report theme JSON file format.

Uwaga

Modyfikowanie niestandardowego motywu raportu JSON przy użyciu okna dialogowego Dostosowywanie motywu jest bezpieczne.Modifying a custom JSON report theme with the Customize theme dialog box is safe. Okno dialogowe nie spowoduje zmodyfikowania ustawień motywu, których nie może kontrolować, i zaktualizuje zmiany wprowadzone w motywie raportu.The dialog will not modify theme settings that it cannot control, and will update the changes made to the report theme in-place.

Jak kolory motywu raportu są stosowane w raportachHow report theme colors stick with your reports

Gdy opublikujesz raport w usłudze Power BI, kolory motywu raportu zostaną zachowane.When you publish your report to the Power BI service, your report theme colors stay with it. Kolory w sekcji Kolory danych na panelu Formatowanie odzwierciedlają motyw raportu.The Data colors section of the Format panel reflects your report theme.

Aby wyświetlić dostępne kolory w motywie raportu:To view the available colors in a report theme:

 1. Wybierz wizualizację.Select a visual.

 2. W sekcji Formatowanie okienka Wizualizacja wybierz pozycję Kolory danych.From the Format section of the Visualization pane, select Data colors.

 3. Wybierz listę rozwijaną elementu, aby wyświetlić informacje o kolorach motywu raportu.Select the drop-down of an item to view the Theme colors information of the report theme.

  Kolory motywu

W naszym przykładzie po zastosowaniu różnych odcieni zieleni i brązu z motywu raportu St. Patrick's Day wyświetl kolory motywu.In our example, after you apply the multitude of green and brown colors from the St. Patrick's Day report theme, view the theme colors. Widzisz wszystkie te odcienie zieleni?See all that green? Są tu dlatego, że należały do zaimportowanego i zastosowanego motywu raportu.That's because those colors were part of the report theme that we imported and applied.

Kolory w palecie kolorów są powiązane z bieżącym motywem.The colors in the color palette are relative to the current theme. Załóżmy na przykład, że dla punktu danych wybierasz trzeci kolor w górnym wierszu.For example, suppose you select the third color of the top row for a data point. Jeśli później zmienisz motyw na inny, kolor punktu danych zostanie automatycznie zaktualizowany do trzeciego koloru w górnym wierszu w nowym motywie, tak jak zmieniłyby się motywy w pakiecie Microsoft Office.Later, if you change to a different theme, that data point's color updates automatically to the third color of the top row in the new theme, just as you'd see when changing themes in Microsoft Office.

Ustawienie motywu raportu powoduje zmianę domyślnych kolorów używanych w wizualizacjach raportu.Setting a report themes changes the default colors used in visuals throughout the report. Usługa Power BI obsługuje listę setek kolorów, dzięki czemu wizualizacje mają wiele unikatowych kolorów do dyspozycji na potrzeby wyświetlania w raporcie.Power BI maintains a list consisting of hundreds of colors, to ensure visuals have plenty of unique colors to display in a report. Gdy usługa Power BI przypisuje kolory do serii wizualizacji, są one wybierane w kolejności dodawania danych.When Power BI assigns colors to a visual's series, colors are selected on a first-come, first-served basis as series colors are assigned. Zaimportowanie motywu powoduje zresetowanie mapowania kolorów serii danych.When you import a theme, the mapping of colors for data series is reset.

Usługa Power BI śledzi kolor serii dynamicznej i używa tego samego koloru dla wartości w innych wizualizacjach.Power BI tracks the color for a dynamic series, and uses the same color for the value in other visuals. W przypadku serii dynamicznej liczba serii przedstawianych w wizualizacjach może ulegać zmianie w zależności od miar, wartości lub innych aspektów.In a dynamic series, the number of series presented in visuals may change based on measures, values, or other aspects. Jeśli na przykład w raporcie wyświetlisz wizualizację Zysk według regionu, liczba regionów sprzedaży może wynosić pięć albo dziewięć.For example, if you show Profit by Region in a report, the number of sales regions you have might be five, or it might be nine. Liczba regionów jest dynamiczna, dlatego jest to seria dynamiczna.The number of regions is dynamic, so it's considered a dynamic series.

Z kolei w przypadku serii statycznej liczba serii jest znana.Conversely, for static series, the number of series is known. Na przykład Zysk i Przychód to serie statyczne.For example, Profit and Revenue revenue are static series. W serii statycznej usługa Power BI przypisuje kolory według indeksu w paletach motywów.In static series, Power BI assigns colors by index within the theme palettes. Domyślne przypisanie koloru można zmienić, wybierając kolor z okienka formatowania w obszarze Kolory danych.You can override the default color assignment by selecting a color from the formatting pane under Data colors. Może być konieczne zmodyfikowanie wyborów fragmentatora, aby wyświetlić wszystkie potencjalne wartości serii i ustawić również ich kolory.You may have to change your slicer selections to see all potential series values, and set their colors as well. Jeśli jawnie ustawisz kolor dla jednej wizualizacji za pomocą okienka Właściwości, zaimportowany motyw nie będzie stosowany do żadnego z jawnie zdefiniowanych kolorów.If you explicitly set a color explicitly a single visual using the Properties pane, the imported theme does not apply to any of those explicitly defined colors.

Aby zezwolić na stosowanie motywu do tych jawnie wybranych kolorów, wybierz pozycję Przywróć domyślne w sekcji Kolory danych wizualizacji, w której jawnie ustawiono kolor, w celu cofnięcia jawnego ustawienia koloru.To allow the theme to apply to those explicitly selected colors, use Revert to default in the Data Colors section the visual to which the color has been explicitly set, to undo the explicit color application and allow the theme to apply.

Sytuacje, w których kolory motywu raportu nie zostaną zachowane w raportachSituations when report theme colors won't stick to your reports

Załóżmy, że stosujesz niestandardowy zestaw kolorów (lub pojedynczy kolor) do określonego punktu danych w wizualizacji przy użyciu opcji Kolor niestandardowy w selektorze kolorów.Suppose you apply a custom color set (or individual color) to a particular data point in a visual by using the Custom color option in the color picker. Zastosowanie motywu raportu nie powoduje zastąpienia tego dostosowanego koloru punktu danych.When you apply a report theme, it does not override that customized data point color.

Lub załóżmy, że chcesz ręcznie ustawić kolor punktu danych przy użyciu sekcji Kolory motywu.Or, suppose you want to manually set the color of a data point color by using the Theme colors section. Po zastosowaniu nowego motywu raportu te kolory nie są aktualizowane.When you apply a new report theme, those colors are not updated. Aby przywrócić kolory domyślne, które będą aktualizowane po zastosowaniu nowego motywu raportu, wybierz pozycję Przywróć domyślne lub wybierz kolor z palety Kolory motywu w selektorze kolorów.To get your default colors back, so they'll update when you apply a new report theme, select Revert to default, or select a color from the Theme colors palette in the color picker.

Przywróć domyślne

Motywy raportów nie będą stosowane w przypadku wielu wizualizacji usługi Power BI.Many Power BI visuals won't apply to report themes.

Pliki niestandardowych motywów raportów, których możesz użyć już terazCustom report theme files you can use right now

Chcesz rozpocząć korzystanie z motywów raportów?Want to get started with report themes? Zapoznaj się z niestandardowymi motywami raportów w galerii motywów lub wypróbuj następujące gotowe pliki JSON niestandardowych motywów raportów, które można pobrać i zaimportować do raportu programu Power BI Desktop:Check out the custom report themes in the themes gallery or try the following ready-made custom report theme JSON files, which you can download and import into your Power BI Desktop report:

Poniżej znajdziesz kilka innych motywów raportów do użycia na początek:Here are a few more report themes you can use as starting points:

Motywy raportów mogą sprawić, że kolory raportów w programie Power BI Desktop będą odzwierciedlać Ciebie, Twoją organizację, a nawet aktualną porę roku czy nadchodzące święta.Report themes can make your Power BI Desktop reports a colorful reflection of you, your organization, or even the current season or holiday.

Eksportowanie motywów raportówExport report themes

Obecnie zastosowany motyw raportu można wyeksportować bezpośrednio z programu Power BI Desktop do pliku JSON.You can export the currently applied report theme directly from Power BI Desktop to a JSON file. Po wyeksportowaniu motywu raportu można używać go ponownie w innych raportach.After you export a report theme, you can then re-use it in other reports. Ta opcja umożliwia wyeksportowanie pliku JSON dla większości wbudowanych motywów.This option lets you export the JSON file for most of the built-in themes. Jedynymi wyjątkami są motywy podstawowe, Klasyczny i Domyślny, na podstawie których podczas importowania są tworzone inne motywy.The only exceptions are the base themes, Classic and Default, which other themes build upon when imported.

Aby wyeksportować obecnie zastosowany motyw z programu Power BI Desktop:To export the currently applied theme from Power BI Desktop:

 1. Wybierz pozycję Plik > Opcje i ustawienia > Opcje.Select File > Options and settings > Options.

 2. W sekcji Funkcje w wersji zapoznawczej wybierz pozycję Dostosuj bieżący motyw, a następnie wybierz przycisk OK.In the Preview features section, select Customize current theme, and then select OK.

  Może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie programu Power BI Desktop w celu włączenia funkcji w wersji zapoznawczej.You might be prompted to restart Power BI Desktop for the preview feature to be enabled. Po ponownym uruchomieniu można rozpocząć eksportowanie aktualnie zastosowanego motywu.After you restart, you can begin exporting the currently applied theme.

 3. Na wstążce Narzędzia główne wybierz pozycję Przełącz motyw > Eksportuj bieżący motyw.From the Home ribbon, select Switch theme > Export current theme.

 4. W oknie dialogowym Zapisz jako przejdź do katalogu, w którym ma zostać zapisany plik JSON, a następnie wybierz pozycję Zapisz.From the Save As dialog box, browse to a directory in which to save the JSON file, and then select Save.

Format pliku JSON zawierającego motyw raportuReport theme JSON file format

Na najbardziej podstawowym poziomie plik JSON motywu ma tylko jeden wymagany wiersz: name (nazwa).At its most basic level, the theme JSON file has only one required line: name.

{
  "name": "Custom Theme"
}

Wszystkie dane inne niż name są opcjonalne, co oznacza, że do pliku motywu możesz dodać tylko te właściwości, które chcesz samodzielnie sformatować, a dla pozostałych zostaną użyte ustawienia domyślne usługi Power BI.Other than name, everything else is optional, which means you're free to only add the properties you specifically want to format to the theme file, and continue to use Power BI's defaults for the rest.

Ustawianie kolorów motywuSetting theme colors

Pod wierszem name można dodać niektóre podstawowe właściwości powiązane z kolorem danych:Under name, you can add the following basic data color-related properties:

 • dataColors (kolory danych): lista szesnastkowych kodów kolorów używanych dla kształtów reprezentujących dane w wizualizacjach programu Power BI Desktop.dataColors: The list of color hexadecimal codes to use to color shapes that represent data in Power BI Desktop visuals. Ta lista może zawierać dowolną liczbę kolorów.This list can have as many or as few colors as you want. Jeśli wszystkie kolory z tej listy zostaną użyte, a w wizualizacji będzie potrzebnych jeszcze więcej kolorów, nastąpi powrót do użycia domyślnej palety kolorów usługi Power BI.Once all colors from this list have been used, if the visual still needs more colors, it reverts back to using Power BI's default color palette.
 • good (dobry), neutral (neutralny), bad (zły): właściwości służące do ustawiania kolorów stanu używanych w wykresie kaskadowym i w wizualizacji kluczowego wskaźnika wydajności.good, neutral, bad: These properties set the status colors used by the waterfall chart and the KPI visual.
 • maximum (maksymalny), center (środkowy), minimum (minimalny), null (zerowy): ustawienia różnych kolorów gradientu w oknie dialogowym formatowania warunkowego.maximum, center, minimum, null: These colors set the various gradient colors in the conditional formatting dialog box.

Podstawowy motyw definiujący będzie wyglądać tak:A basic theme that defines these colors might appear as follows:

{
  "name": "Custom Theme",
  "dataColors": [
    "#118DFF",
    "#12239E",
    "#E66C37",
    "#6B007B",
    "#E044A7",
    "#744EC2",
    "#D9B300",
    "#D64550",
    "#197278",
    "#1AAB40"
  ],
  "good": "#1AAB40",
  "neutral": "#D9B300",
  "bad": "#D64554",
  "maximum": "#118DFF",
  "center": "#D9B300",
  "minimum": "#DEEFFF",
  "null": "#FF7F48"
}

Ustawianie kolorów strukturalnychSetting structural colors

Następnie możesz dodać różne klasy kolorów, takie jak background i firstLevelElements.Next, you can add various color classes, such as background and firstLevelElements. Te klasy kolorów ustawiają kolory strukturalne dla elementów w raporcie, takich jak linie siatki osi, kolory wyróżnienia i kolory tła dla elementów wizualizacji.These color classes set the structural colors for elements in the report, such as axis gridlines, highlight colors, and background colors for visual elements.

W poniższej tabeli przedstawiono sześć klas kolorów, które można sformatować.The following table shows the six color classes you can format. Nazwy klas kolorów odpowiadają nazwom w podsekcji „Zaawansowane” w sekcji „Nazwa i kolory” w oknie dialogowym Dostosowywanie motywu.The Color class names correspond to the names in the "Advanced" subsection of the "Name and Colors" section in the Customize theme dialog box.

Klasa kolorówColor class Formatowane elementyWhat it formats
firstLevelElementsfirstLevelElements
foreground (przestarzałe)foreground (deprecated)
Kolor tła etykiet (poza punktami danych)Labels background color (when outside data points)
Kolor linii trenduTrend line color
Kolor domyślny pola tekstowegoTextbox default color
Kolory wartości i sum tabeli i macierzy Kolor osi pasków danychTable and matrix values and totals font colors Data bars axis color
Etykiety danych kartCard data labels
Kolor wartości objaśnienia miernikaGauge callout value color
Kolor celu wskaźnika KPIKPI goal color
Kolor tekstu wskaźnika KPIKPI text color
Kolor elementu fragmentatora (w trybie koncentracji uwagi)Slicer item color (when in focus mode)
Kolor czcionki elementu listy rozwijanej fragmentatoraSlicer dropdown item font color
Kolor czcionki liczbowych danych wejściowych fragmentatoraSlicer numeric input font color
Kolor czcionki nagłówka fragmentatoraSlicer header font color
Kolor linii współczynnika na wykresie punktowymScatter chart ratio line color
Kolor linii prognozy na wykresie liniowymLine chart forecast line color
Kolor linii wiodącej mapyMap leader line color
Kolor okienka filtru i tekstu kartyFilter pane and card text color
secondLevelElementssecondLevelElements
foregroundNeutralSecondary (przestarzałe)foregroundNeutralSecondary (deprecated)
„Lekkie” klasy tekstu pomocniczego"light" secondary text classes
Kolory etykietLabel colors
Kolor etykiet legendyLegend label color
Kolor etykiet osiAxis label color
Kolor czcionki nagłówka tabeli i macierzyTable and matrix header font color
Kolor wartości docelowej miernika i linii wiodącej wartości docelowejGauge target and target leader line color
Kolor osi trendu wskaźnika KPIKPI trend axis color
Kolor suwaka fragmentatoraSlicer slider color
Kolor czcionki elementu fragmentatoraSlicer item font color
Kolor konturu fragmentatoraSlicer outline color
Kolor aktywowania wykresu liniowegoLine chart hover color
Kolor tytułu karty z wieloma wierszamiMulti-row card title color
Kolor pociągnięcia wykresu wstążkowegoRibbon chart stroke color
Kolor obramowania mapy kształtówShape map border color
Kolor czcionki tekstu przyciskuButton text font color
Kolor linii ikony przyciskuButton icon line color
Kolor konturu przyciskuButton outline color
thirdLevelElementsthirdLevelElements
backgroundLight (przestarzałe)backgroundLight (deprecated)
Kolor linii siatki osiAxis gridline color
Kolor siatki tabeli i macierzyTable and matrix grid color
Kolor tła nagłówka fragmentatora (w trybie koncentracji uwagi)Slicer header background color (when in focus mode)
Kolor konturu karty z wieloma wierszamiMulti-row card outline color
Kolor wypełnienia kształtuShape fill color
Kolor tła łuku miernikaGauge arc background color
Kolor tła karty zastosowanego filtruApplied filter card background color
Gdy tło = FFFFFF:When background = FFFFFF:
Wyłączony kolor wypełnienia przyciskuDisabled button fill color
Wyłączony kolor konturu przyciskuDisabled button outline color
fourthLevelElementsfourthLevelElements
foregroundNeutralTertiary (przestarzałe)foregroundNeutralTertiary (deprecated)
Kolor wygaszonej legendylegend dimmed color
Kolor etykiety kategorii kartCard category label color
Kolor etykiet kategorii kart z wieloma wierszamiMulti-row card category labels color
Kolor paska karty wielowierszowejMulit-row card bar color
Kolor pociągnięcia współczynnika konwersji wykresu lejkowegoFunnel chart conversion rate stroke color
Wyłączony kolor czcionki tekstu przyciskuDisabled button text font color
Wyłączony kolor linii ikony przyciskuDisabled button icon line color
backgroundbackground Kolor tła etykiet (wewnątrz punktów danych)Labels background color (when inside data points)
Kolor tła elementów listy rozwijanej fragmentatoraSlicer dropdown items background color
Kolor pociągnięcia wykresu pierścieniowegoDonut chart stroke color
Kolor pociągnięcia mapy drzewaTreemap stroke color
Kolor tła wykresu kombiCombo chart background color
Kolor wypełnienia przyciskuButton fill color
Kolor tła okienka filtrów i karty dostępnych filtrówFilter pane and available filter card background color
secondaryBackgroundsecondaryBackground
backgroundNeutral (przestarzałe)backgroundNeutral (deprecated)
Kolor konturu siatki tabeli i macierzyTable and matrix grid outline color
Domyślny kolor mapy kształtówShape map default color
Kolor wypełnienia wstążki na wykresie wstążkowym (gdy opcja dopasowania do serii jest wyłączona)Ribbon chart ribbon fill color (when match series option is turned off)
Gdy tło != FFFFFF:When background != FFFFFF:
Wyłączony kolor wypełnienia przyciskuDisabled button fill color
Wyłączony kolor konturu przyciskuDisabled button outline color
tableAccenttableAccent Przesłania kolor konturu siatki tabeli i macierzy, gdy jest obecnyOverrides table and matrix grid outline color when present

Oto przykładowy motyw z ustawieniami klas kolorów:Here's a sample theme that sets the color classes:

{
  "name": "Custom Theme",
  "firstLevelElements": "#252423",
  "secondLevelElements": "#605E5C",
  "thirdLevelElements": "#F3F2F1",
  "fourthLevelElements": "#B3B0AD",
  "background": "#FFFFFF",
  "secondaryBackground": "#C8C6C4",
  "tableAccent": "#118DFF"
}

Porada

W przypadku tworzenia „motywu ciemnego” lub innego kolorowego motywu, który jest niezależny od typowego „czarnego” elementu firstLevelElements na „białym” stylu background, należy również ustawić wartości innych kolorów strukturalnych i kolorów klasy tekstu podstawowego.If you are authoring a "dark theme" or other colorful theme that diverges from the typical "black" firstLevelElements on "white" background style, be sure to also set the values for other structural colors and the primary text class colors. Dzięki temu (na przykład) etykiety danych na wykresach z tłem etykiety będą pasowały do oczekiwanego stylu i będzie można je odczytać, a także zapewnić widoczność linii siatki osi.This will ensure that (for example) data labels on charts with a label background will match the anticipated style and be readable, as well as ensuring axis gridlines are visible.

Ustawianie domyślnych wartości sformatowanego tekstuSetting formatted text defaults

Następnie możesz dodać klasy tekstów do pliku JSON.Next up, you can add text classes to your JSON file. Są one podobne do klas kolorów, ale zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić aktualizację rozmiaru, koloru i rodziny czcionek dla grup tekstu w raporcie.Text classes are similar to color classes, but are designed to allow you to update the font size, color, and family for groups of text across your report.

Istnieje 12 klas tekstów, ale wystarczy ustawić tylko cztery klasy, nazywane klasami podstawowymi, aby zmienić całe formatowanie tekstu w raporcie.There are 12 text classes, but you need to set only four classes, called primary classes, to change all of the text formatting in your report. Te cztery klasy podstawowe można ustawić w oknie dialogowym Dostosowywanie motywu w sekcji „Tekst”: „Ogólne” odpowiada klasie label, „Tytuł” klasie title, „Karty i wskaźniki KPI” klasie callout, a „Nagłówki kart” klasie header.These four primary classes can be set in the Customize theme dialog box under the "Text" section: "General" corresponds to label, "Title" to title, "Cards and KPIs" to callout, and "Tab headers" to header.

Inne klasy tekstów, uznawane za klasy pomocnicze, automatycznie wyprowadzają właściwości ze skojarzonych z nimi klas podstawowych.Other text classes, considered secondary classes, automatically derive their properties from their associated primary classes. Często dla klasy pomocniczej stosowany jest jaśniejszy odcień koloru tekstu lub rozmiar tekstu większy lub mniejszy o określony procent w porównaniu z klasą podstawową.Often, a secondary class selects a lighter shade of text color, or a percentage large or smaller text size compared to the primary class.

Weźmy na przykład klasę label (etykieta).Take the label class as an example. Domyślne formatowanie klasy label to czcionka Segoe UI, #252423 (kolor ciemnoszary) i rozmiar wynoszący 12 punktów.The default formatting for the label class is Segoe UI, #252423 (a dark grey color), and 12 point. Ta klasa jest używana do formatowania wartości w tabeli i macierzy.This class is used to format the values in the table and matrix. Zazwyczaj sumy w tabeli lub macierzy mają podobne formatowanie, ale są pogrubione przy użyciu klasy bold label (pogrubiona etykieta), aby się bardziej wyróżniać. Nie trzeba jednak określać tej klasy w pliku JSON motywu; usługa Power BI robi to automatycznie.Typically, the totals in a table or matrix have similar formatting, but are bolded with the bold label class so they stand out. However, you don't need to specify that class in the theme JSON; Power BI does so automatically. Jeśli później zdecydujesz się na określenie etykiet z czcionką o rozmiarze 14 punktów w motywie, nie trzeba będzie również aktualizować klasy bold label, ponieważ dziedziczy ona formatowanie tekstu z klasy label.Later, if you decide to specify labels that have a 14-point font in your theme, you don't need to also update the bold label class, because it inherits text formatting from the label class.

W poniższej tabeli przedstawiono następujące informacje:The following table shows the following information:

 • Każda z czterech podstawowych klas tekstów, formatowane z jej użyciem elementy oraz jej ustawienia domyślneEach of the four primary text classes, what it formats, and its default settings
 • Każda klasa pomocnicza, formatowane z jej użyciem elementy oraz jej ustawienia domyślne inne niż w przypadku klasy podstawowejEach secondary class, what it formats, and its default setting that's unique compared to the primary class
Klasa podstawowaPrimary class Klasy pomocniczeSecondary classes Nazwa klasy JSONJSON class name Ustawienia domyślneDefault settings Skojarzone obiekty wizualneAssociated visual objects
ObjaśnienieCallout Nie dotyczyN/A calloutcallout DINDIN
#252423#252423
45 pkt45pt
Etykiety danych kartCard data labels
Wskaźniki KPIKPI indicators
HeaderHeader Nie dotyczyN/A headerheader Segoe UI SemiboldSegoe UI Semibold
#252423#252423
12 pkt12pt
Nagłówki kluczowych elementów mających wpływKey influencers headers
TytułTitle tytułtitle DINDIN
#252423#252423
12 pkt12pt
Tytuł osi kategoriiCategory axis title
Tytuł osi wartościValue axis title
Tytuł karty z wieloma wierszami*Multi-row card title *
Nagłówek fragmentatoraSlicer header
- Duży tytułLarge title largeTitlelargeTitle 14 pkt14pt Tytuł wizualizacjiVisual title
EtykietaLabel labellabel Segoe UISegoe UI
#252423#252423
10 pkt10pt
Nagłówki kolumn tabeli i macierzyTable and matrix column headers
Nagłówki wierszy macierzyMatrix row headers
Siatka tabeli i macierzyTable and matrix grid
Wartości tabeli i macierzyTable and matrix values
- Połowa pogrubieniaSemibold semiboldLabelsemiboldLabel Segoe UI SemiboldSegoe UI Semibold Tekst profilu kluczowych elementów mających wpływKey influencers profile text
- DużyLarge largeLabellargeLabel 12 pkt12pt Etykiety danych kart z wieloma wierszamiMulti-row card data labels
- MałySmall smallLabelsmallLabel 9 pkt9pt Etykiety linii odwołania*Reference line labels *
Etykiety zakresu dat fragmentatoraSlicer date range labels
Styl tekstu liczbowych danych wejściowych fragmentatoraSlicer numeric input text style
Pole wyszukiwania fragmentatoraSlicer search box
Tekst elementu kluczowych elementów mających wpływKey influencers influencer text
- JasnyLight lightLabellightLabel #605E5C#605E5C Tekst legendyLegend text
Tekst przyciskuButton text
Etykiety osi kategoriiCategory Axis labels
Etykiety danych wykresu lejkowegoFunnel chart data labels
Etykiety współczynnika konwersji wykresu lejkowegoFunnel chart conversion rate labels
Wartość docelowa miernikaGauge target
Etykieta kategorii wykresu punktowegoScatter chart category label
Elementy fragmentatoraSlicer items
- PogrubienieBold boldLabelboldLabel Segoe UI BoldSegoe UI Bold Sumy częściowe macierzyMatrix subtotals
Sumy końcowe macierzyMatrix grand totals
Sumy tabeliTable totals
- Duże i jasneLarge and Light largeLightLabellargeLightLabel #605E5C#605E5C
12 pkt12pt
Etykiety kategorii kartCard category labels
Etykiety miernikówGauge labels
Etykiety kategorii kart z wieloma wierszamiMulti-row card category labels
- Małe i jasneSmall and Light smallLightLabelsmallLightLabel #605E5C#605E5C
9 pkt9pt
Etykiety danychData labels
Etykiety osi wartościValue axis labels

* Elementy oznaczona gwiazdkami są również kolorowane w oparciu o pierwszy kolor danych motywu raportu.* Starred items are also colored based on the first data color of the report theme.

Porada

Lekkie odmiany klas tekstu uzyskują jasny kolor z kolorów strukturalnych zdefiniowanych powyżej.The light variations of text classes take their light color from the structural colors defined above. W przypadku tworzenia „ciemnego motywu” należy również ustawić kolory „firstLevelElements” (zgodne z kolorem tekstu podstawowego), „secondLevelElements” (zgodne z oczekiwanym „jasnym” kolorem tekstu) i „background” (z wystarczającym kontrastem do obu kolorów elementów pierwszego i drugiego poziomu).If you are authoring a "dark theme," be sure to also set the colors "firstLevelElements" (matching the primary text color), "secondLevelElements" (matching the anticipated "light" color for text), and "background" (with sufficient contrast to both first- and second-level elements colors).

Oto przykładowy motyw, w którym ustawiono tylko klasy podstawowe tekstów:Here's an example theme that sets only the primary text classes:

{
  "name": "Custom Theme",
  "textClasses": {
    "callout": {
      "fontSize": 45,
      "fontFace": "DIN",
      "color": "#252423"
    },
    "title": {
      "fontSize": 12,
      "fontFace": "DIN",
      "color": "#252423"
    },
    "header": {
      "fontSize": 12,
      "fontFace": "Segoe UI Semibold",
      "color": "#252423"
    },
    "label": {
      "fontSize": 10,
      "fontFace": "Segoe UI",
      "color": "#252423"
    }
  }
}

Ponieważ klasy pomocnicze dziedziczą ustawienia z klas podstawowych, nie trzeba ustawiać ich w pliku motywu.Because secondary classes inherit from the primary classes, you don't need to set them in your theme file. Jeśli jednak nie odpowiadają Ci reguły dziedziczenia (na przykład nie chcesz, aby suma była pogrubioną wersją wartości w tabeli), możesz jawnie sformatować klasy pomocnicze w pliku motywu, tak samo jak w przypadku formatowania klas podstawowych.However, if you don't like the inheritance rules (for example, if you don't want your totals to be a bolded version of the values in a table), you can explicitly format the secondary classes in the theme file, just like you can format the primary classes.

Ustawianie domyślnych wartości właściwości wizualizacji (visualStyles)Setting visual property defaults (visualStyles)

Na koniec, aby utworzyć plik JSON w formacie rozszerzonym, umożliwiającym bardziej szczegółowe określanie formatowania całej wizualizacji w raporcie, dodaj do pliku JSON sekcję visualStyles (style wizualizacji), w której zagnieździsz szczegółowe formatowanie.Lastly, to create an extended-format JSON file, with more detailed and granular control over all visual formatting in a report, add a visualStyles section to the JSON file to nest the formatting specifics. Oto przykład sekcji visualStyles z szablonu:Here's a templated example of the visualStyles section:

  "visualStyles": {
    "<visualName>": {
      "<styleName>": {
        "<cardName>": [{
          "<propertyName>": <propertyValue>
        }]
      }
    }
  }

Dla sekcji visualName (nazwa wizualizacji) i cardName (nazwa karty) użyj konkretnej nazwy wizualizacji i karty.For the visualName and cardName sections, use a specific visual and card name. Obecnie wartość styleName (nazwa stylu) jest zawsze gwiazdką (*), ale w przyszłej wersji będzie można utworzyć różne style dla wizualizacji i nadać im nazwy (podobnie jak w przypadku funkcji stylu tabeli i macierzy).Currently, the styleName is always an asterisk (*), but in a future release you'll be able to create different styles for your visuals and give them names (similar to the table and matrix style feature). propertyName (nazwa właściwości) jest nazwą konkretnej opcji formatowania, a propertyValue (wartość właściwości) to wartość tej opcji formatowania.propertyName is the name of the formatting option and propertyValue is the value for that formatting option.

W przypadku elementów visualName (nazwa wizualizacji) i cardName (nazwa karty) użyj gwiazdki w cudzysłowie, jeśli chcesz, aby to ustawienie było stosowane do wszystkich wizualizacji lub kart z właściwością.For visualName and cardName, use an asterisk in quotes if you want that setting to apply to all visuals or cards that have a property. Użycie gwiazdki zarówno dla nazwy wizualizacji, jak i nazwy karty, oznacza zastosowanie w raporcie globalnego ustawienia, np. rozmiaru czcionki lub określonej rodziny czcionek dla całego tekstu we wszystkich wizualizacjach.If you use an asterisk for both the visual and card name, you're effectively applying a setting globally in your report, such as a font size or specific font family for all text across all visuals.

Oto przykład z ustawieniami kilku właściwości określonymi za pomocą stylów wizualizacji:Here's an example that sets a few properties through the visual styles:

{
  "name":"Custom Theme",
  "visualStyles":{
   "*": {
     "*": {
      "*": [{
        "wordWrap": true
      }],
      "categoryAxis": [{
        "gridlineStyle": "dotted"
      }],
      "filterCard": [
       {
        "$id": "Applied",
        "foregroundColor": {"solid": {"color": "#252423" } }
       },
       {
        "$id":"Available",
        "border": true
       }
      ]
     }
   },
   "scatterChart": {
     "*": {
      "bubbles": [{
         "bubbleSize": -10
      }]
     }
   }
  }
}

W tym przykładzie używamy następujących ustawień:This example makes the following settings:

 • Włącza zawijanie wierszy wszędzieTurns on word wrap everywhere
 • Ustawia styl linii siatki na kropkowaną dla wszystkich wizualizacji z osią kategoriiSets the gridline style to dotted for all visuals with a category axis
 • Ustawia formatowanie dla dostępnych i zastosowanych kart filtrów (zwróć uwagę na formatowanie przy użyciu parametru „$id”, aby ustawić różne wersje kart filtrów)Sets some formatting for the available and applied filter cards (note the format using "$id" to set the different versions of the filter cards)
 • Ustawia rozmiar bąbelków dla wykresów punktowych na -10.Sets the bubble size for scatter charts to -10.

Uwaga

Musisz określić tylko te elementy formatowania, które chcesz dostosować.You need only specify the formatting elements you want to adjust. Wszystkie elementy nieuwzględnione w pliku JSON zostaną przywrócone do domyślnych wartości i ustawień.Any formatting elements that aren't included in the JSON file revert to their default values and settings.

Lista definicji visualStylesvisualStyles definition list

W tabelach w tej sekcji zdefiniowano nazwy wizualizacji (visualName), nazwy kart (cardName), nazwy właściwości (propertyName) oraz wyliczenia niezbędne do utworzenia pliku JSON.The tables in this section define visual names (visualName), card names (cardName), property names (propertyName), and the enumerations that are necessary to create your JSON file.

Wartości elementu visualName (nazwa wizualizacji)visualName values
areaChart (wykres warstwowy)areaChart
barChart (wykres słupkowy)barChart
basicShape (podstawowy kształt)basicShape
card (karta)card
clusteredBarChart (wykres słupkowy grupowany)clusteredBarChart
clusteredColumnChart (wykres kolumnowy grupowany)clusteredColumnChart
columnChart (wykres kolumnowy)columnChart
comboChart (wykres kombi)comboChart
donutChart (wykres pierścieniowy)donutChart
filledMap (kartogram)filledMap
funnel (lejek)funnel
gauge (miernik)gauge
hundredPercentStackedBarChart (wykres słupkowy skumulowany 100%)hundredPercentStackedBarChart
hundredPercentStackedColumnChart (wykres kolumnowy skumulowany 100%)hundredPercentStackedColumnChart
image (obraz)image
kpi (wskaźnik KPI)kpi
lineChart (wykres liniowy)lineChart
lineClusteredColumnComboChart (wykres kombi liniowy–kolumnowy grupowany)lineClusteredColumnComboChart
lineStackedColumnComboChart (wykres kombi liniowy–kolumnowy skumulowany)lineStackedColumnComboChart
map (mapa)map
multiRowCard (karta z wieloma wierszami)multiRowCard
pieChart (wykres kołowy)pieChart
pivotTable (tabela przestawna)pivotTable
ribbonChart (wykres wstążkowy)ribbonChart
scatterChart (wykres punktowy)scatterChart
shapeMap (mapa w postaci kształtu)shapeMap
slicer (fragmentator)slicer
stackedAreaChart (wykres warstwowy skumulowany)stackedAreaChart
tableEx (tabela)tableEx
treemap (mapa drzewa)treemap
waterfallChart (wykres kaskadowy)waterfallChart

W poniższej tabeli zdefiniowano wartości właściwości cardName.The following table defines cardName values. Pierwsza wartość w każdej komórce to termin używany w pliku JSON.The first value in each cell is the JSON file term. Druga wartość to nazwa karty w interfejsie użytkownika programu Power BI Desktop.The second value is the name of the card as seen in the Power BI Desktop user interface.

Wartości elementu cardName (nazwa karty)cardName values
axis: Oś miernikaaxis: Gauge axis
breakdown: Podziałbreakdown: Breakdown
bubbles: Bąbelkibubbles: Bubbles
calloutValue: Wartość objaśnieniacalloutValue: Callout Value
card: Kartacard: Card
cardTitle: Tytuł kartycardTitle: Card Title
categoryAxis: Oś XcategoryAxis: X-Axis
categoryLabels: Etykiety kategoriicategoryLabels: Category labels
columnFormatting: Formatowanie polacolumnFormatting: Field formatting
columnHeaders: Nagłówki kolumncolumnHeaders: Column headers
dataLabels: Etykiety danychdataLabels: Data labels
fill: Wypełnieniefill: Fill
fillPoint: Punkt wypełnieniafillPoint: Fill point
forecast: Prognozaforecast: Forecast
general: Ogólnegeneral: General
goals: Celegoals: Goals
grid: Siatkagrid: Grid
header: Headerheader: Header
imageScaling: SkalowanieimageScaling: Scaling
indicator: Wskaźnikindicator: Indicator
items: Elementyitems: Items
labels: Etykiety danychlabels: Data labels
legend: Legendalegend: Legend
lineStyles: KształtylineStyles: Shapes
mapControls: Kontrolki mapymapControls: Map controls
mapStyles: Style mapymapStyles: Map styles
numericInputStyle: Liczbowe dane wejściowenumericInputStyle: Numeric inputs
percentBarLabel: Etykieta współczynnika konwersjipercentBarLabel: Conversion Rate Label
plotArea: Obszar kreśleniaplotArea: Plot Area
plotAreaShading: Cieniowanie symetriiplotAreaShading: Symmetry shading
ratioLine: Linia współczynnikaratioLine: Ratio line
referenceLine: Linia stałejreferenceLine: Constant Line
ribbonChart: WstążkiribbonChart: Ribbons
rotation: Obrótrotation: Rotation
rowHeaders: Nagłówki wierszyrowHeaders: Row headers
selection: Kontrolki wyboruselection: Selection Controls
sentimentColors: Kolory opiniisentimentColors: Sentiment colors
shape: Kształtshape: Shape
slider: Suwakslider: Slider
status: Kodowanie koloramistatus: Color coding
subTotals: Sumy częściowesubTotals: Subtotals
target: Celtarget: Target
total: Suma końcowatotal: Grand total
trend: Linia trendutrend: Trend Line
trendline: Oś trendutrendline: Trend axis
valueAxis: Oś YvalueAxis: Y-Axis
values: Wartościvalues: Values
wordWrap: Zawijanie wierszywordWrap: Word wrap
xAxisReferenceLine: Linia stałej (oś X)xAxisReferenceLine: X-Axis Constant Line
y1AxisReferenceLine: Linia stałejy1AxisReferenceLine: Constant Line
zoom: Powiększzoom: Zoom

Właściwości na poszczególnych kartachProperties within each card

W poniższej sekcji zdefiniowano właściwości w ramach poszczególnych kart.The following section defines the properties within each card. Po nazwie karty następują nazwy poszczególnych właściwości.The card name is followed by each property name. Dla każdej właściwości: nazwa widoczna w przypadku wyświetlenia okienka formatowania, opis działania opcji formatowania i typ opcji formatowania.For each property: the name you see if the formatting pane is displayed, a description of what the formatting option does, and the type of the formatting option. Takie podejście umożliwia określenie rodzaju wartości, których można użyć w pliku motywu.This approach lets you know what kind of values you can use in your theme file.

W przypadku użycia elementu dateTime (data/godzina) należy podać datę w formacie ISO w pojedynczych cudzysłowach, poprzedzoną ciągiem datetime.When you're using dateTime, the date must be an ISO date in single quotes, with datetime at the beginning. Zobacz poniższy przykład:See the following example:

"datetime'2011-10-05T14:48:00.000Z'""datetime'2011-10-05T14:48:00.000Z'"

Wartości logiczne mogą mieć wartość true (prawda) lub false (fałsz).Booleans are either true or false. Ciągi należy umieścić w podwójnych cudzysłowach, na przykład: "to jest ciąg".Strings must be in double quotes, as in "this is a string". W przypadku liczb podaje się same wartości, bez cudzysłowów.Numbers are just the value itself, not in quotes.

Kolory mają następujący format, w którym niestandardowy kod szesnastkowy zastępuje ciąg „FFFFFF”, pokazany w poniższym przykładzie:Colors use the following format, where your custom hexadecimal code replaces "FFFFFF" is in the following example:

{ "solid": { "color": "#FFFFFF" } }

Wyliczenie, najczęściej używane dla opcji formatowania listy rozwijanej, oznacza, że można ustawić dowolną z opcji widocznych w okienku, na przykład „RightCenter” dla pozycji legendy lub „Wartość danych, procent całkowitej wartości” dla etykiety danych wykresu kołowego.An enumeration, most commonly used for drop-down formatting options, means it can be set to any of the options seen in the pane, for example "RightCenter" for legend position or "Data value, percent of total" for pie data label. Opcje wyliczenia są widoczne poniżej listy właściwości.The enumeration options are shown below the property list.

{
   "general":{
    "responsive": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "(Preview) Responsive"
     ],
     "description": [
      "The visual will adapt to size changes"
     ]
    },
    "legend": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select the location for the legend"
     ]
    },
    "showTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Display a title for legend symbols"
     ]
    },
    "labelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    }
   },
   "categoryAxis": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "axisScale": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Scale type"
     ]
    },
    "start": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "Start"
     ],
     "description": [
      "Enter a starting value (optional)"
     ]
    },
    "end": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "End"
     ],
     "description": [
      "Enter an ending value (optional)"
     ]
    },
    "axisType": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Type"
     ]
    },
    "showAxisTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Title for the X-axis",
      "Title for the Y-axis"
     ]
    },
    "axisStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ]
    },
    "labelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "concatenateLabels": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Concatenate labels"
     ],
     "description": [
      "Always concatenate levels of the hierarchy instead of drawing the hierarchy."
     ]
    },
    "preferredCategoryWidth": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Minimum category width"
     ]
    },
    "titleColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Title color"
     ]
    },
    "titleFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "titleFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Title text size"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select left or right"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "duration": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    }
   },
   "valueAxis": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select left or right"
     ]
    },
    "axisScale": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Scale type"
     ]
    },
    "start": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "Start"
     ],
     "description": [
      "Enter a starting value (optional)"
     ]
    },
    "end": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "End"
     ],
     "description": [
      "Enter an ending value (optional)"
     ]
    },
    "showAxisTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Title for the Y-axis",
      "Title for the X-axis"
     ]
    },
    "axisStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ]
    },
    "labelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "titleColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Title color"
     ]
    },
    "titleFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "titleFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Title text size"
     ]
    },
    "axisLabel": {
     "type": [
      "none"
     ],
     "displayName": [
      "Y-Axis (Column)"
     ]
    },
    "secShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show secondary"
     ]
    },
    "alignZeros": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Align zeros"
     ],
     "description": [
      "Align the zero tick marks for both value axes"
     ]
    },
    "secAxisLabel": {
     "type": [
      "none"
     ],
     "displayName": [
      "Y-Axis (Line)"
     ]
    },
    "secPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select left or right"
     ]
    },
    "secAxisScale": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Scale type"
     ]
    },
    "secStart": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Start"
     ],
     "description": [
      "Enter a starting value (optional)"
     ]
    },
    "secEnd": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "End"
     ],
     "description": [
      "Enter an ending value (optional)"
     ]
    },
    "secShowAxisTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Title for the Y-axis"
     ]
    },
    "secAxisStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ]
    },
    "secLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "secFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "secFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "secLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "secLabelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "secTitleColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Title color"
     ]
    },
    "secTitleFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "secTitleFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Title text size"
     ]
    }
   },
   "dataPoint": {
    "defaultColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Default color",
      "Default Column Color"
     ]
    },
    "fill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Fill"
     ]
    },
    "defaultCategoryColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Default color",
      "Default Column Color"
     ]
    },
    "showAllDataPoints": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show all"
     ]
    }
   },
   "labels": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "showSeries": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "showAll": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Customize series"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "labelDensity": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Label density"
     ]
    },
    "labelOrientation": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Orientation"
     ]
    },
    "labelPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ]
    },
    "percentageLabelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "% decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the percentages"
     ]
    },
    "labelStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Label style"
     ]
    }
   },
   "lineStyles": {
    "strokeWidth": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Stroke width"
     ]
    },
    "strokeLineJoin": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Join type"
     ]
    },
    "lineStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "showMarker": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show marker"
     ]
    },
    "markerShape": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Marker shape"
     ]
    },
    "markerSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Marker size"
     ]
    },
    "markerColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Marker color"
     ]
    },
    "showSeries": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Customize series",
      "Show"
     ]
    },
    "shadeArea": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Shade area"
     ]
    }
   },
   "plotArea": {
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    }
   },
   "trend": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "displayName": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Name"
     ],
     "description": [
      "Set trend line name"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set trend line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for trend line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ],
     "description": [
      "Set trend line style"
     ]
    },
    "combineSeries": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Combine Series"
     ],
     "description": [
      "Show one trend line per series or combine"
     ]
    }
   },
   "y1AxisReferenceLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "value": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value"
     ],
     "description": [
      "Set reference line numeric value"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for reference line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Arrange relative to chart data points"
     ]
    },
    "dataLabelShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Data label"
     ],
     "description": [
      "Display a data label for the reference line"
     ]
    },
    "dataLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set the reference line data label color"
     ]
    },
    "dataLabelDecimalPoints": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Decimal Places"
     ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Horizontal Position"
     ],
     "description": [
      "Set the horizontal position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Vertical Position"
     ],
     "description": [
      "Set the vertical position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    }
   },
   "referenceLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "displayName": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Name"
     ],
     "description": [
      "Set reference line name"
     ]
    },
    "value": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value"
     ],
     "description": [
      "Set reference line numeric value"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for reference line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Arrange relative to chart data points"
     ]
    },
    "dataLabelShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Data label"
     ],
     "description": [
      "Display a data label for the reference line"
     ]
    },
    "dataLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set the reference line data label color"
     ]
    },
    "dataLabelDecimalPoints": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Decimal Places"
     ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Horizontal Position"
     ],
     "description": [
      "Set the horizontal position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Vertical Position"
     ],
     "description": [
      "Set the vertical position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    }
   },
   "line": {
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    },
    "weight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Weight"
     ]
    },
    "roundEdge": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Round edges"
     ]
    }
   },
   "fill": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "fillColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Fill color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    }
   },
   "rotation": {
    "angle": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Rotation"
     ]
    }
   },
   "categoryLabels": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "wordWrap": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "dataLabels": {
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "cardTitle": {
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "card": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "outlineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Outline color"
     ],
     "description": [
      "Color of the outline"
     ]
    },
    "outlineWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Outline weight"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the outline in pixels"
     ]
    },
    "barShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show bar"
     ],
     "description": [
      "Display a bar to the left side of the card as an accent"
     ]
    },
    "barColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Bar color"
     ]
    },
    "barWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Bar thickness"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the bar in pixels"
     ]
    },
    "cardPadding": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Padding"
     ],
     "description": [
      "Background"
     ]
    },
    "cardBackground": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    }
   },
   "percentBarLabel": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "axis": {
    "min": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Min"
     ]
    },
    "max": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Max"
     ]
    },
    "target": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Target"
     ]
    }
   },
   "target": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "calloutValue": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    }
   },
   "forecast": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "displayName": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Name"
     ],
     "description": [
      "Set forecast name"
     ]
    },
    "confidenceBandStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Confidence band style"
     ],
     "description": [
      "Set forecast confidence band style"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set forecast line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "transform": {
     "type": [
      "queryTransform"
     ]
    }
   },
   "bubbles": {
    "bubbleSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Size"
     ]
    }
   },
   "mapControls": {
    "autoZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Auto zoom"
     ]
    },
    "zoomLevel": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    },
    "centerLatitude": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    },
    "centerLongitude": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    }
   },
   "mapStyles": {
    "mapTheme": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Theme"
     ]
    }
   },
   "shape": {
    "map": {
     "type": [
      "geoJson"
     ]
    },
    "projectionEnum": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Projection"
     ],
     "description": [
      "Projection"
     ]
    }
   },
   "zoom": {
    "autoZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Auto zoom"
     ],
     "description": [
      "Zoom in on shapes with available data"
     ]
    },
    "selectionZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Selection zoom"
     ],
     "description": [
      "Zoom in on selected shapes"
     ]
    },
    "manualZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Manual zoom"
     ],
     "description": [
      "Allow user to zoom and pan"
     ]
    }
   },
   "xAxisReferenceLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "value": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value"
     ],
     "description": [
      "Set reference line numeric value"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for reference line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Arrange relative to chart data points"
     ]
    },
    "dataLabelShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Data label"
     ],
     "description": [
      "Display a data label for the reference line"
     ]
    },
    "dataLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set the reference line data label color"
     ]
    },
    "dataLabelDecimalPoints": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Decimal Places"
     ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Horizontal Position"
     ],
     "description": [
      "Set the horizontal position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Vertical Position"
     ],
     "description": [
      "Set the vertical position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    }
   },
   "fillPoint": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "colorByCategory": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "plotAreaShading": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "upperShadingColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Upper shading"
     ],
     "description": [
      "Shading color of the upper region"
     ]
    },
    "lowerShadingColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Lower shading"
     ],
     "description": [
      "Shading color of the lower region"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    }
   },
   "ratioLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    }
   },
   "grid": {
    "outlineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Outline color"
     ],
     "description": [
      "Color of the outline"
     ]
    },
    "outlineWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Outline weight"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the outline in pixels"
     ]
    },
    "gridVertical": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Vert grid"
     ],
     "description": [
      "Show/Hide the vertical gridlines"
     ]
    },
    "gridVerticalColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Vert grid color"
     ],
     "description": [
      "Color for the vertical gridlines"
     ]
    },
    "gridVerticalWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Vert grid thickness"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the vertical gridlines in pixels"
     ]
    },
    "gridHorizontal": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Horiz grid"
     ],
     "description": [
      "Show/Hide the horizontal gridlines"
     ]
    },
    "gridHorizontalColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Horiz grid color"
     ],
     "description": [
      "Color for the horizontal gridlines"
     ]
    },
    "gridHorizontalWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Horiz grid thickness"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the horizontal gridlines in pixels"
     ]
    },
    "rowPadding": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Row padding"
     ],
     "description": [
      "Padding in pixels applied to top and bottom of every row"
     ]
    },
    "imageHeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Image height"
     ],
     "description": [
      "The height of images in pixels"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    }
   },
   "columnHeaders": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "wordWrap": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Word wrap"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "autoSizeColumnWidth": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Auto-size column width"
     ]
    },
    "urlIcon": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "URL icon"
     ],
     "description": [
      "Show an icon instead of the full URL"
     ]
    }
   },
   "values": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color scales"
     ]
    },
    "fontColorPrimary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the odd rows"
     ]
    },
    "backColorPrimary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the odd rows"
     ]
    },
    "fontColorSecondary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Alternate font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the even rows"
     ]
    },
    "backColorSecondary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Alternate background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the even rows"
     ]
    },
    "urlIcon": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "URL icon"
     ],
     "description": [
      "Show an icon instead of the full URL"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "wordWrap": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Word wrap"
     ]
    },
    "bandedRowHeaders": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Banded row style"
     ],
     "description": [
      "Apply banded row style to the last level of the row group headers, using the colors of the values."
     ]
    },
    "valuesOnRow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show on rows"
     ],
     "description": [
      "Show values in row groups rather than columns"
     ]
    }
   },
   "total": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "applyToHeaders": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Apply to labels"
     ]
    },
    "totals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Totals"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    }
   },
   "columnFormatting": {
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "styleHeader": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color header"
     ]
    },
    "styleValues": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color values"
     ]
    },
    "styleTotal": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color total"
     ]
    },
    "styleSubtotals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color subtotals"
     ]
    }
   },
   "rowHeaders": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "wordWrap": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Word wrap"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "stepped": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Stepped layout"
     ],
     "description": [
      "Render row headers with stepped layout"
     ]
    },
    "steppedLayoutIndentation": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Stepped layout indentation"
     ],
     "description": [
      "Set the indentation, in pixels, applied to row headers"
     ]
    },
    "urlIcon": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "URL icon"
     ],
     "description": [
      "Show an icon instead of the full URL"
     ]
    }
   },
   "subTotals": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "rowSubtotals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Total row"
     ]
    },
    "columnSubtotals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Total column"
     ]
    },
    "applyToHeaders": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Apply to labels"
     ]
    }
   },
   "selection": {
    "selectAllCheckboxEnabled": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Select All"
     ]
    },
    "singleSelect": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Single Select"
     ]
    }
   },
   "header": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "background": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    },
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "items": {
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "background": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    },
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "numericInputStyle": {
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "background": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    }
   },
   "slider": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    }
   },
   "dateRange": {
    "includeToday": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Include today"
     ]
    }
   },
   "sentimentColors": {
    "increaseFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Increase"
     ]
    },
    "decreaseFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Decrease"
     ]
    },
    "totalFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Total"
     ]
    },
    "otherFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Other"
     ]
    }
   },
   "breakdown": {
    "maxBreakdowns": {
     "type": [
      "integer"
     ],
     "displayName": [
      "Max breakdowns"
     ],
     "description": [
      "The number of individual breakdowns to show (rest grouped into Other)"
     ]
    }
   },
   "indicator": {
    "indicatorDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "indicatorPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "kpiFormat": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Format"
     ]
    }
   },
   "trendline": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "goals": {
    "showGoal": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Goal"
     ]
    },
    "showDistance": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Distance"
     ]
    }
   },
   "status": {
    "direction": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Direction"
     ]
    },
    "goodColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Good Color"
     ]
    },
    "neutralColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Neutral Color"
     ]
    },
    "badColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Bad Color"
     ]
    }
   }

Wyliczenia w pliku JSONEnumerations in the JSON file

W poniższej sekcji zdefiniowano wyliczenia, których można używać w pliku JSON.The following section defines the enumerations that you can use in the JSON file.

  {
    "legend": {
      "position": [
        {
          "value": "Top",
          "displayName": "Top"
        },
        {
          "value": "Bottom",
          "displayName": "Bottom"
        },
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        },
        {
          "value": "TopCenter",
          "displayName": "Top Center"
        },
        {
          "value": "BottomCenter",
          "displayName": "Bottom Center"
        },
        {
          "value": "LeftCenter",
          "displayName": "Left Center"
        },
        {
          "value": "RightCenter",
          "displayName": "Right center"
        }
      ],
      "legendMarkerRendering": [
        {
          "value": "markerOnly",
          "displayName": "Markers only"
        },
        {
          "value": "lineAndMarker",
          "displayName": "Line and markers"
        },
        {
          "value": "lineOnly",
          "displayName": "Line only"
        }
      ]
    },
    "categoryAxis": {
      "axisScale": [
        {
          "value": "linear",
          "displayName": "Linear"
        },
        {
          "value": "log",
          "displayName": "Log"
        }
      ],
      "axisType": [
        {
          "value": "Scalar",
          "displayName": "Continuous"
        },
        {
          "value": "Categorical",
          "displayName": "Categorical"
        }
      ],
      "axisStyle": [
        {
          "value": "showTitleOnly",
          "displayName": "Show title only"
        },
        {
          "value": "showUnitOnly",
          "displayName": "Show unit only"
        },
        {
          "value": "showBoth",
          "displayName": "Show both"
        }
      ],
      "gridlineStyle": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
        }
      ],
      "position": [
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        }
      ]
    },
    "valueAxis": {
      "position": [
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        }
      ],
      "axisScale": [
        {
          "value": "linear",
          "displayName": "Linear"
        },
        {
          "value": "log",
          "displayName": "Log"
        }
      ],
      "axisStyle": [
        {
          "value": "showTitleOnly",
          "displayName": "Show title only"
        },
        {
          "value": "showUnitOnly",
          "displayName": "Show unit only"
        },
        {
          "value": "showBoth",
          "displayName": "Show both"
        }
      ],
      "gridlineStyle": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
        }
      ],
      "secPosition": [
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        }
      ],
      "secAxisScale": [
        {
          "value": "linear",
          "displayName": "Linear"
        },
        {
          "value": "log",
          "displayName": "Log"
        }
      ],
      "secAxisStyle": [
        {
          "value": "showTitleOnly",
          "displayName": "Show title only"
        },
        {
          "value": "showUnitOnly",
          "displayName": "Show unit only"
        },
        {
          "value": "showBoth",
          "displayName": "Show both"
        }
      ]
    },
    "lineStyles": {
      "strokeLineJoin": [
        {
          "value": "miter",
          "displayName": "Miter"
        },
        {
          "value": "round",
          "displayName": "Round"
        },
        {
          "value": "bevel",
          "displayName": "Bevel"
        }
      ],
      "lineStyle": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
        }
      ],
      "markerShape": [
        {
          "value": "circle",
          "displayName": "●"
        },
        {
          "value": "square",
          "displayName": "■"
        },
        {
          "value": "diamond",
          "displayName": "◆"
        },
        {
          "value": "triangle",
          "displayName": "▲"
        },
        {
          "value": "x",
          "displayName": "☓"
        },
        {
          "value": "shortDash",
          "displayName": " -"
        },
        {
          "value": "longDash",
          "displayName": "—"
        },
        {
          "value": "plus",
          "displayName": "+"
        }
      ]
    },
    "trend": {
      "style": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
      }
    ]
  },
  "y1AxisReferenceLine": {
    "style": [
      {
        "value": "dashed",
        "displayName": "Dashed"
      },
      {
        "value": "solid",
        "displayName": "Solid"
      },
      {
        "value": "dotted",
        "displayName": "Dotted"
      }
    ],
    "position": [
      {
        "value": "back",
        "displayName": "Behind"
      },
      {
        "value": "front",
        "displayName": "In Front"
      }
    ],
    "dataLabelText": [
      {
        "value": "Value",
        "displayName": "Value"
      },
      {
        "value": "Name",
        "displayName": "Name"
      },
      {
        "value": "ValueAndName",
        "displayName": "Name and Value"
      }
    ],
    "dataLabelHorizontalPosition": [
      {
        "value": "left",
        "displayName": "Left"
      },
      {
        "value": "right",
        "displayName": "Right"
      }
    ],
    "dataLabelVerticalPosition": [
      {
        "value": "above",
        "displayName": "Above"
      },
      {
        "value": "under",
        "displayName": "Under"
      }
    ]
  },
  "referenceLine": {
    "style": [
      {
        "value": "dashed",
        "displayName": "Dashed"
      },
      {
        "value": "solid",
        "displayName": "Solid"
      },
      {
        "value": "dotted",
        "displayName": "Dotted"
      }
    ],
    "position": [
      {
        "value": "back",
        "displayName": "Behind"
      },
      {
        "value": "front",
        "displayName": "In Front"
      }
    ],
    "dataLabelText": [
   {
    "value": "Value",
    "displayName": "Value"
   },
   {
    "value": "Name",
    "displayName": "Name"
   },
   {
    "value": "ValueAndName",
    "displayName": "Name and Value"
   }
  ],
  "dataLabelHorizontalPosition": [
   {
    "value": "left",
    "displayName": "Left"
   },
   {
    "value": "right",
    "displayName": "Right"
   }
  ],
  "dataLabelVerticalPosition": [
   {
    "value": "above",
    "displayName": "Above"
   },
   {
    "value": "under",
    "displayName": "Under"
   }
  ]
  },
  "labels": {
  "labelOrientation": [
   {
    "value": "vertical",
    "displayName": "Vertical"
   },
   {
    "value": "horizontal",
    "displayName": "Horizontal"
   }
  ],
  "labelPosition": [
   {
    "value": "Auto",
    "displayName": "Auto"
   },
   {
    "value": "InsideEnd",
    "displayName": "Inside End"
   },
   {
    "value": "OutsideEnd",
    "displayName": "Outside End"
   },
   {
    "value": "InsideCenter",
    "displayName": "Inside Center"
   },
   {
    "value": "InsideBase",
    "displayName": "Inside Base"
   }
  ],
  "labelStyle": [
   {
    "value": "Category",
    "displayName": "Category"
   },
   {
    "value": "Data",
    "displayName": "Data value"
   },
   {
    "value": "Percent of total",
    "displayName": "Percent of total"
   },
   {
    "value": "Both",
    "displayName": "Category, data value"
   },
   {
    "value": "Category, percent of total",
    "displayName": "Category, percent of total"
   },
   {
    "value": "Data value, percent of total",
    "displayName": "Data value, percent of total"
   },
   {
    "value": "Category, data value, percent of total",
    "displayName": "All detail labels"
   }
   ]
  },
  "card": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
     ]
  },
  "imageScaling": {
    "imageScalingType": [
     {
      "value": "Normal",
      "displayName": "Normal"
     },
     {
      "value": "Fit",
      "displayName": "Fit"
     },
     {
      "value": "Fill",
      "displayName": "Fill"
     }
    ]
  },
  "forecast": {
    "confidenceBandStyle": [
     {
      "value": "fill",
      "displayName": "Fill"
     },
     {
      "value": "line",
      "displayName": "Line"
     },
     {
      "value": "none",
      "displayName": "None"
     }
    ],
    "style": [
     {
      "value": "dashed",
      "displayName": "Dashed"
     },
     {
      "value": "solid",
      "displayName": "Solid"
     },
     {
      "value": "dotted",
      "displayName": "Dotted"
     }
    ]
    },
    "mapStyles": {
    "mapTheme": [
     {
      "value": "aerial",
      "displayName": "Aerial"
     },
     {
      "value": "canvasDark",
      "displayName": "Dark"
     },
     {
      "value": "canvasLight",
      "displayName": "Light"
     },
     {
      "value": "grayscale",
      "displayName": "Grayscale"
     },
     {
      "value": "road",
      "displayName": "Road"
     }
    ]
  },
  "shape": {
    "projectionEnum": [
     {
      "value": "albersUsa",
      "displayName": "Albers USA"
     },
     {
      "value": "equirectangular",
      "displayName": "Equirectangular"
     },
     {
      "value": "mercator",
      "displayName": "Mercator"
     },
     {
      "value": "orthographic",
      "displayName": "Orthographic"
     }
    ]
    },
    "xAxisReferenceLine": {
    "style": [
     {
      "value": "dashed",
      "displayName": "Dashed"
     },
     {
      "value": "solid",
      "displayName": "Solid"
     },
     {
      "value": "dotted",
      "displayName": "Dotted"
     }
    ],
    "position": [
     {
      "value": "back",
      "displayName": "Behind"
     },
     {
      "value": "front",
      "displayName": "In Front"
     }
    ],
    "dataLabelText": [
     {
      "value": "Value",
      "displayName": "Value"
     },
     {
      "value": "Name",
      "displayName": "Name"
     },
     {
      "value": "ValueAndName",
      "displayName": "Name and Value"
     }
    ],
    "dataLabelHorizontalPosition": [
     {
      "value": "left",
      "displayName": "Left"
     },
     {
      "value": "right",
      "displayName": "Right"
     }
    ],
    "dataLabelVerticalPosition": [
     {
      "value": "above",
      "displayName": "Above"
     },
     {
      "value": "under",
      "displayName": "Under"
     }
    ]
    },
    "ratioLine": {
    "style": [
     {
      "value": "dashed",
      "displayName": "Dashed"
     },
     {
      "value": "solid",
      "displayName": "Solid"
     },
     {
      "value": "dotted",
      "displayName": "Dotted"
     }
    ]
    },
    "columnHeaders": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "values": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "total": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "rowHeaders": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "subTotals": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ],
    "rowSubtotalsPosition": [
     {
      "value": "Top",
      "displayName": "Top"
     },
     {
      "value": "Bottom",
      "displayName": "Bottom"
     }
    ]
    },
    "general": {
    "orientation": [
     {
      "value": "vertical",
      "displayName": "Vertical"
     },
     {
      "value": "horizontal",
      "displayName": "Horizontal"
     }
    ]
    },
    "data": {
    "relativeRange": [
     {
      "value": "Last",
      "displayName": "Last"
     },
     {
      "value": "Next",
      "displayName": "Next"
     },
     {
      "value": "This",
      "displayName": "This"
     }
    ],
    "relativePeriod": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "Select"
     },
     {
      "value": "Days",
      "displayName": "Days"
     },
     {
      "value": "Weeks",
      "displayName": "Weeks"
     },
     {
      "value": "Calendar Weeks",
      "displayName": "Weeks (Calendar)"
     },
     {
      "value": "Months",
      "displayName": "Months"
     },
     {
      "value": "Calendar Months",
      "displayName": "Months (Calendar)"
     },
     {
      "value": "Years",
      "displayName": "Years"
     },
     {
      "value": "Calendar Years",
      "displayName": "Years (Calendar)"
     }
    ],
    "mode": [
     {
      "value": "Between",
      "displayName": "Between"
     },
     {
      "value": "Before",
      "displayName": "Before"
     },
     {
      "value": "After",
      "displayName": "After"
     },
     {
      "value": "Basic",
      "displayName": "List"
     },
     {
      "value": "Dropdown",
      "displayName": "Dropdown"
     },
     {
      "value": "Relative",
      "displayName": "Relative"
     },
     {
      "value": "Single",
      "displayName": "Single Value"
     }
    ]
    },
    "header": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "items": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "status": {
    "direction": [
     {
      "value": "Positive",
      "displayName": "High is good"
     },
     {
      "value": "Negative",
      "displayName": "Low is good"
     }
     ]
    }
  }
 }
}

Ograniczenia i istotne zagadnieniaLimitations and considerations

Jeśli używasz jednego z naszych oryginalnych motywów, motywu klasycznego lub motywu niestandardowego zaimportowanego na jeden z tych motywów, sekcja tekstu w oknie dialogowym motywu nie jest dostępna do konfigurowania.If you're using one of our original themes, the "Classic" theme, or a custom theme that you imported on top of one of these, the text section of the theme dialog box isn't available for configuring.

Wbudowane motywy, na które te ograniczenia mają wpływ, obejmują następujące motywy:Built-in themes that are affected by this limitation include the following themes:

 • KlasycznyClassic
 • Park miejskiCity park
 • KlasaClassroom
 • Bezpieczny dla daltonistówColorblind safe
 • ElektrycznyElectric
 • Duży kontrastHigh contrast
 • Zachód słońcaSunset
 • ZmrokTwilight

Jeśli używasz jednego z motywów, których dotyczy problem, i nie musisz modyfikować ustawień tekstu, możesz bezpiecznie użyć innych kart okna dialogowego bez problemów.If you're using one of the affected themes and you don't need to modify the text settings, you can safely use the other tabs of the dialog box with no issues. Jeśli jednak chcesz użyć klas tekstu z jednym z motywów, których dotyczy ten problem, masz kilka możliwości:However, if you want to use the text classes with one of the affected themes, you have a couple options:

 • Najszybszym i najprostszym sposobem na włączenie klas tekstu jest wybranie opcji motywu domyślnego.The quickest and easiest way to enable the text classes is to select the Default theme options.
 • Jeśli chcesz zachować bieżący motyw niestandardowy, aby włączyć kartę tekstu:If you want to keep your current custom theme, to enable the text tab:
  1. Wyeksportuj bieżący motyw.Export your current theme.
  2. Wybierz motyw domyślny.Select the default theme.
  3. Zaimportuj motyw niestandardowy, który został wyeksportowany w pierwszym kroku.Import the custom theme you exported in the first step.

Tekst w raporcie będzie wyglądać inaczej, ale będzie można uzyskać dostęp do karty tekstu w oknie dialogowym motywu.The text in your report will look different, but you will be able to access the text tab in the theme dialog box.