Dodawanie pól tekstowych i kształtów do raportów usługi Power BIAdd text boxes and shapes to Power BI reports

Pola tekstowe i kształty można dodawać do raportów przy użyciu usługi Power BI i programu Power BI Desktop.You can add text boxes and shapes to reports by using the Power BI service and Power BI Desktop. W obu przypadkach musisz mieć uprawnienia do edytowania raportu.In both cases, you must have editing permissions for the report. Jeśli raport udostępniono Ci w usłudze Power BI, nie będziesz mieć uprawnień do edytowania.If a report has been shared with you in the Power BI service, you won't have editing permissions.

Zobacz, jak Will używa programu Power BI Desktop w celu dodania obrazów statycznych do raportu, a następnie wykonaj poniższe kroki, aby spróbować zrobić to samodzielnie, używając dla odmiany usługi Power BI.Watch Will use Power BI Desktop to add static images to a report, and then follow the steps below to try it out yourself by using the Power BI service instead.

Dodawanie pola tekstowego do raportuAdd a text box to a report

 1. Otwórz raport w widoku do edycji.Open a report in Editing view.

 2. Umieść kursor w dowolnym miejscu na kanwie raportu i wybierz pozycję Pole tekstowe z górnego menu.Place your cursor in any blank area on the report canvas and select Text box from the top menu.

  Wybieranie pola tekstowego

 3. Wpisz tekst w polu tekstowym i opcjonalnie sformatuj czcionkę, kolor i wyrównanie tekstu dla danego formatu.Type your text into the text box and, optionally, set the format font, color, and text alignment.

  Wprowadź tekst

 4. Aby ustalić położenie pola tekstowego, wybierz szary obszar u góry i przeciągnij go.To position the text box, select the grey area at the top and drag. Aby zmienić rozmiar pola tekstowego, wybierz i przeciągnij dowolny uchwyt obrysu.To resize the text box, select and drag any of the outline handles.

  Ustalanie położenia pola tekstowego

 5. Kiedy pole tekstowe jest nadal zaznaczone, dodaj dodatkowe formatowanie w okienku Wizualizacje.With the text box still selected, add additional formatting in the Visualizations pane. W tym przykładzie sformatowaliśmy tło i obramowanie.In this example, we've formatted the background and border. Możesz również określić dokładny rozmiar i położenie pola tekstowego.You can also create an exact size and position for a text box.

  Formatowanie pola tekstowego

 6. Aby zamknąć pole tekstowe, wybierz dowolne puste miejsce na kanwie raportów.To close the text box, select any blank space on the report canvas.

 7. Wybierz ikonę przypinaniaSelect the pin icon ikonę przypinania w celu przypięcia pola tekstowego do pulpitu nawigacyjnego.to pin the text box to a dashboard.

Dodawanie kształtu do raportuAdd a shape to a report

 1. Umieść kursor w dowolnym miejscu na kanwie raportu i wybierz pozycję Kształty.Place your cursor anywhere on the report canvas and select Shapes.

  Wybieranie kształtów

 2. Z listy rozwijanej wybierz kształt, aby dodać go do Twojej kanwy raportu.From the dropdown, select a shape to add it to your report canvas. Na potrzeby tego przykładu dodaj strzałkę kierującą uwagę na bąbelek o najwyższej całkowitej wariancji sprzedaży.For this example, add an arrow to direct attention to the bubble with the highest total sales variance.

  W okienku Formatowanie kształtu dostosuj kształt.In the Format shape pane, customize your shape. W tym przykładzie utworzyliśmy czerwoną strzałką z ciemnoczerwonym obramowaniem obróconą o 90 stopni.In this example we've created a red arrow with a dark red border, rotated 90 degrees.

  Dostosowywanie kształtu

 3. Aby ustalić położenie kształtu, wybierz szary obszar u góry i przeciągnij go.To position the shape, select the grey area at the top and drag. Aby zmienić rozmiar kształtu, wybierz i przeciągnij dowolny uchwyt obrysu.To resize the shape, select and drag any of the outline handles. Podobnie jak w przypadku pola tekstowego, można także określić dokładny rozmiar i położenie kształtu.As with the text box, you can also create an exact size and position for a shape.

  Uwaga

  nie można przypiąć kształtu do pulpitu nawigacyjnego, z wyjątkiem sytuacji, w której jest on przypinany jako jeden z elementów wizualnych podczas przypinania strony dynamicznej.Shapes cannot be pinned to a dashboard, except as one of the visuals when you pin a live page.

Następne krokiNext steps

Może zainteresują Cię również następujące artykuły:You might also be interested in the following articles: