Filtry i wyróżnianie w raportach usługi Power BIFilters and highlighting in Power BI reports

W tym artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące filtrowania i wyróżniania w usłudze Power BI.This article introduces you to filtering and highlighting in the Power BI service. W programie Power BI Desktop środowisko użytkownika jest prawie identyczne.The experience is almost exactly the same in Power BI Desktop. Filtry usuwają wszystkie dane oprócz tych, na których chcesz skupić uwagę.Filters remove all but the data you want to focus on. Wyróżnianie nie jest filtrowaniem.Highlighting isn't filtering. Nie usuwa ono danych, a jedynie wyróżnia pewien podzbiór widocznych danych; niewyróżnione dane pozostają widoczne, ale są przygaszone.It doesn't remove data, but instead highlights a subset of the visible data; the data that isn't highlighted remains visible but dimmed.

Istnieje wiele różnych sposobów filtrowania i wyróżniania raportów w usłudze Power BI.There are many different ways you can filter and highlight reports in Power BI. Zebranie wszystkich tych informacji w jednym artykule byłoby zbyt mylące, postanowiliśmy więc podzielić ten temat na następujące sekcje:Putting all of that information in one article would get confusing, so we've broken it into these sections:

Czy wiesz?Did you know? Usługa Power BI oferuje nową funkcję filtrowania.Power BI has a new filter experience. Przeczytaj więcej na temat nowej funkcji filtrowania w raportach usługi Power BI.Read more about the new filter experience in Power BI reports.

Nowa funkcja filtrowania

Wprowadzenie do okienka FiltryIntro to the Filters pane

Filtry można stosować w okienku Filtry lub dokonując wyborów we fragmentatorach bezpośrednio w raporcie.You can apply filters in the Filters pane or by making selections in slicers directly on the report itself. Okienko Filtry zawiera używane w raporcie tabele i pola oraz ewentualne zastosowane filtry.The Filters pane shows the tables and fields used in the report and the filters that have been applied, if any.

Okienko Filtry

Istnieją cztery typy filtrów.There are four types of filters.

  • Filtr strony dotyczy wszystkich wizualizacji na stronie raportu.page filter applies to all the visuals on the report page
  • Filtr wizualny dotyczy jednej wizualizacji na stronie raportu.visual filter applies to a single visual on a report page. Filtry na poziomie wizualizacji są widoczne tylko po wybraniu wizualizacji na kanwie raportu.You only see visual level filters if you've selected a visual on the report canvas.
  • Filtr raportu dotyczy wszystkich stron w raporcie.report filter applies to all pages in the report
  • Filtr przeglądania szczegółowego dotyczy pojedynczej jednostki w raporcie.drillthrough filter applies to a single entity in a report

Możesz wyszukiwać w filtrach stron, filtrach wizualnych i filtrach raportów w widoku do czytania lub widoku do edycji, aby znaleźć i wybrać potrzebną wartość.You can search in page, visual, and report filters, in Reading or Editing view, to find and select the value you want.

Wyszukiwanie w filtrze

Jeśli obok filtru znajduje się wyraz Wszystkie, oznacza to że, wszystkie wartości w polu zostały uwzględnione w filtrze.If the filter has the word All next to it, that means all the values in the field are included in the filter. Na przykład Chain(Wszystkie) na poniższym zrzucie ekranu oznacza, że ta strona raportu uwzględnia dane dotyczące wszystkich sieci sklepów.For example, Chain(All) in the screenshot below means this report page includes data about all the store chains. Z drugiej strony filtr na poziomie raportu FiscalYear to 2013 lub 2014 informuje nas, że raport uwzględnia tylko dane za lata obrachunkowe 2013 i 2014.On the other hand, the report-level filter FiscalYear is 2013 or 2014 tells us that the report only includes data for the fiscal years of 2013 and 2014.

Filtry w widoku do czytania lub w widoku do edycjiFilters in Reading or Editing view

Istnieją dwa tryby interakcji z raportami: Widok do czytania i Widok do edycji.There are two modes for interacting with reports: Reading view and Editing view. Dostępne możliwości filtrowania zależą od trybu, w którym pracujesz.The filtering capabilities available to you depend on which mode you're in.

  • Widok do edycji umożliwia dodawanie filtrów raportu, strony, przeglądania szczegółowego i wizualnych.In Editing view, you can add report, page, drillthrough, and visual filters. Po zapisaniu raportu te filtry są zapisywane razem z nim, nawet jeśli otworzysz go w aplikacji mobilnej.When you save the report, the filters are saved with the report, even if you open it in a mobile app. Osoby wyświetlające raport w widoku do czytania mogą wchodzić w interakcje z filtrami, które zostały dodane, ale nie mogą dodawać nowych filtrów.People looking at the report in Reading view can interact with the filters you added, but can't add new filters.
  • W widoku do czytania możesz wchodzić w interakcje z dowolnymi filtrami, które istnieją już w raporcie, oraz zapisywać dokonywane wybory.In Reading view, you can interact with any filters that already exist in the report, and save the selections you make. Nie możesz dodawać nowych filtrów.You can't add new filters.

Filtry w widoku do czytaniaFilters in Reading view

Jeśli masz tylko dostęp do raportu w widoku do czytania, okienko filtrów będzie wyglądać podobnie do poniższego:If you only have access to a report in Reading view, the Filters pane looks similar to this:

Filtry w widoku do czytania

Ta strona raportu ma sześć filtrów na poziomie strony oraz jeden filtr na poziomie raportu.So this page of the report has six page-level filters and one report-level filter.

Każda wizualizacja może mieć filtry dla wszystkich pól w wizualizacji, a autor raportu może dodać kolejne filtry.Each visual can have filters for all the fields in the visual, and a report author may add more. Na poniższej ilustracji wykres bąbelkowy ma sześć filtrów.In the image below, the bubble chart has six filters.

Filtr na poziomie wizualizacji

W widoku do czytania można przeglądać dane, modyfikując istniejące filtry.In Reading view, explore the data by modifying the existing filters. Wprowadzone zmiany są zapisywane z raportem, nawet wtedy, gdy raport jest otwierany w aplikacji mobilnej.The changes you make are saved with the report, even if you open the report in a mobile app. Dowiedz się, jak się to odbywa, zapoznając się z prezentacją okienka Filtry raportuLearn how when you take a tour of the report Filters pane

Podczas zamykania raportu filtry są zapisywane.When you exit the report, your filters are saved. Aby cofnąć filtrowanie i wrócić do domyślnego filtrowania, fragmentowania, przechodzenia do szczegółów i sortowania ustawionego przez autora raportu, wybierz pozycję Przywróć domyślne z górnego paska menu.To undo your filtering and return to the default filtering, slicing, drill, and sorting set by the report author, select Reset to default from the top menubar.

Ikona Przywróć domyślne

Filtry w widoku do edycjiFilters in Editing view

Jeśli masz uprawnienia właściciela do raportu i otworzysz go w widoku do edycji, zobaczysz, że Filtry to tylko jedno z dostępnych okienek do edycji.When you have owner permissions for a report and open it in Editing view, you see that Filters is just one of several editing panes available.

Okienko filtrów w widoku do edycji

Tak jak w widoku do czytania, ta strona raportu ma sześć filtrów na poziomie strony oraz jeden filtr na poziomie raportu.As in Reading view, we see this page of the report has six page-level filters and one report-level filter. Wybierając wykres bąbelkowy, można sprawdzić, że ma także sześć zastosowanych filtrów na poziomie wizualizacji.And by selecting the bubble chart, we'd see it has six visual level filters applied.

Korzystając z filtrów i wyróżniania, można wykonywać więcej czynności w widoku do edycji.We can do more with filters and highlighting in Editing view. Przede wszystkim możemy dodawać nowe filtry.Mainly, we can add new filters. Dowiedz się, jak dodawać filtr do raportu i wykonywać inne czynności.Learn how to Add a filter to a report and much more.

Wyróżnianie ad hocAd hoc highlighting

Wybierz etykietę wartości lub osi w wizualizacji, aby wyróżnić inne wizualizacje na stronie.Select a value or axis label in a visual to highlight the other visuals on the page. Aby usunąć wyróżnienie, wybierz daną wartość ponownie lub wybierz dowolne puste miejsce w tej samej wizualizacji.To remove the highlighting, select the value again, or select any empty space in the same visual. Wyróżnianie to ciekawy sposób szybkiego sprawdzania wpływu danych.Highlighting is a fun way to quickly explore data impacts. Aby dostosować sposób działania wyróżniania tego typu, zobacz temat Interakcje wizualne.To fine-tune how this type of cross-highlighting works, see Visual interactions.

Wyróżnianie krzyżowe

Następne krokiNext steps

Nowe funkcje filtrowania w raportach usługi Power BIThe new filter experience in Power BI reports

Dodawanie filtru do raportu (w widoku do edycji)Add a filter to a report (in Editing view)

Zapoznaj się z przewodnikiem po filtrach raportówTake a tour of report filters

Zmiana sposobu wzajemnego filtrowania i wyróżniania wizualizacji raportuChange how report visuals cross-filter and cross-highlight each other

Masz więcej pytań?More questions? Odwiedź społeczność usługi Power BITry the Power BI Community