Przykład śledzenia danych dotyczących wirusa COVID-19 dla stanowych i lokalnych instytucji rządowych Stanów ZjednoczonychCOVID-19 tracking sample for US state and local governments

Zespół usługi Power BI utworzył przykład dotyczący śledzenia wirusa COVID-19, która umożliwia stanowym i lokalnym instytucjom rządowym Stanów Zjednoczonych publikowanie lub dostosowywanie interaktywnego raportu dotyczącego epidemii COVID-19.The Power BI team has created a COVID-19 tracking sample that enables US state and local governments to publish or customize an interactive report about COVID-19. Korzystając z programu Power BI Desktop, można analizować i wizualizować dane COVID-19, aby dostarczać społecznościom informacje na poziomach miasta, hrabstwa, stanu i kraju.Using Power BI Desktop, they can analyze and visualize COVID-19 data to keep their communities informed at the city, county, state, and national levels. Następnie za pomocą funkcji publikowania w Internecie w usłudze Power BI mogą oni udostępnić raport publicznie w celu informowania obywateli.Then using Power BI Publish to Web, they can share the report publicly to inform citizens. W artykule przedstawiono różne opcje używania wizualizacji interaktywnych usługi Power BI we własnym scenariuszu publicznym, blogu lub witrynie internetowej.The article offers different options for using Power BI interactive visualizations in your own public story, blog, or website.

Przykład dotyczący wirusa COVID-19 z danymi z USA

W tym artykule opisano następujące zagadnienia:This article covers how to:

 • Kopiowanie kodu osadzania i umieszczanie go we własnej witrynie.Copy embed code and put it on your own site.
 • Wprowadzanie dostosowań, takie jak formatowanie określonego stanu.Make customizations such as formatting a specific state.
 • Publikowanie w usłudze Power BI.Publish to the Power BI service.
 • Publikowanie w Internecie/Publish to the web.
 • Łączenie tych danych z danymi z innego źródła.Mash up this data with data from another source.

Wymagania wstępnePrerequisites

Zanim zaczniesz opowiadać swoją historię przy użyciu usługi Power BI, musisz spełnić następujące wymagania wstępne:Before you can get started using Power BI to tell your story, you need these prerequisites:

Opcja 1. Wstępnie skompilowany kod osadzaniaOption 1: Pre-built embed code

Firma Microsoft opublikowała przykładowy raport i utworzyła kod osadzania w celu publikowania w Internecie.Microsoft has published the sample report and created a publish-to-web embed code. Można użyć kodu osadzania do osadzenia kompletnego przykładu, w tym widoku danych dla kraju, i przechodzić do szczegółów danych stanu i hrabstwa we własnej witrynie internetowej.You can use the embed code to embed the complete sample, including the national view, and drill down to the state and county level in your own website. Przed opublikowaniem tych danych zalecamy przejrzenie zrzeczeń odpowiedzialności w tym artykule.Before publishing this data, we recommend reviewing the disclaimers in this article.

Aby uwzględnić w witrynę interaktywną grafikę, skopiuj i wklej następujący kod osadzania tam, gdzie grafika ma być wyświetlana na stronie internetowej.To include the interactive graphic on your site, copy and paste the following embed code to where you would like the graphic to show up on your web page.

<iframe width="1600" height="900" src="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmI2ZjExMzItZTcwNy00YmUwLWFlMTAtYTUxYzVjODZmYjA5IiwidCI6ImMxMzZlZWMwLWZlOTItNDVlMC1iZWFlLTQ2OTg0OTczZTIzMiIsImMiOjF9" frameborder="0" allowFullScreen="true"></iframe>

Kod osadzania to element HTML iFrame, który można wstawić do dowolnej strony HTML.The embed code is an HTML iFrame element that you can insert into any HTML page. Dostosuj szerokość i wysokość udostępnionego elementu iFrame tak, aby pasował do witryny.Adjust the width and height of the iFrame provided to fit within your site. Tworzony przykładowy raport ma proporcje 16:9, więc wybierz rozmiar, który zachowuje ten wymiar.The sample report is authored at 16:9 proportions, so pick a size that preserves this dimension. Po poprawnym zaimplementowaniu grafika będzie wyświetlana bez dodatkowych szarych obramowań.When implemented correctly, the graphic appears without any extra grey borders. W przypadku wprowadzania zmian warto zapoznać się z poradami i wskazówkami dotyczącymi zmiany rozmiarów elementu iFrame.It is useful to review the iFrame sizing tips and tricks when making these changes.

Opcja 2. Dostosowywanie przykładowego pliku usługi Power BIOption 2: Customize the sample Power BI file

Plik usługi Power BI zawiera dane i interaktywną grafikę w formacie pliku PBIX, który można edytować w programie Power BI Desktop.The Power BI file contains the data and interactive graphic in a .pbix file format you can edit in Power BI Desktop.

Typowym dostosowaniem jest filtrowanie raportu do określonego stanu, a następnie utworzenie własnego kodu osadzania w celu publikowania w Internecie na potrzeby dostosowanego raportu.A typical customization is to filter the report to a specific state, and then to create your own publish-to-web embed code for your customized report.

Dane organizacji USAFacts są udostępniane w ramach licencji Creative Commons Attribution, która wymaga uznania autorstwa.USAFacts data is provided under a Creative Commons License that requires attribution. Przed opublikowaniem tych danych zapoznaj się z zastrzeżeniami.Before publishing this data, review the disclaimers.

Aby rozpocząć, pobierz plik PBIX (tutaj).To get started, download the .pbix file (here).

Aktualizowanie raportuUpdate your report

 1. Pobierz najnowszą wersję bezpłatnej aplikacji Power BI Desktop, jeśli jeszcze jej nie masz.Download the latest version of the free app, Power BI Desktop, if you haven't already.

 2. Pobierz plik PBIX, jeśli jeszcze go nie masz, i otwórz go w programie Power BI Desktop.Download the .pbix file, if you haven't already, and open it in Power BI Desktop.

 3. Aby odfiltrować raport do określonego stanu, wybierz strzałkę w celu rozwinięcia okienka Filtry.To filter your report to a specific state, select the arrow to expand the Filters pane.

  Rozwijanie okienka Filtry

 4. Wybierz interesujący Cię stan.Select a state that you are interested in.

  Wybieranie stanu

 5. Aby zapisać plik, wybierz kolejno pozycje Plik > Zapisz.To save your file, select File > Save.

Odświeżanie raportuRefresh your report

 1. Wybierz przycisk Odśwież.Select the Refresh button.

  Przycisk Odśwież

 2. Wybierz pozycję Anonimowe > Połącz.Select Anonymous > Connect.

  Wybieranie pozycji Anonimowe

 3. Wybierz pozycję Ignoruj poziomy prywatności, jeśli jest wyświetlana > Zapisz.Select Ignore Privacy Levels, if shown > Save.

  Wybieranie poziomów prywatności

Publikowanie raportu w usłudze Power BIPublish your report to the Power BI service

Po dostosowaniu raportu do swoich potrzeb wykonaj kroki opisane tutaj, aby opublikować raport w usłudze Power BI.Once you've customized your report to your liking, follow the steps outlined here to publish your report to the Power BI service.

Konfigurowanie odświeżania zaplanowanegoConfigure scheduled refresh

Aby zapewnić aktualność danych raportu, możesz skonfigurować zaplanowane odświeżanie po opublikowaniu raportu.To keep the data in the report up to date, you can configure scheduled refresh after you publish your report.

Wykonując wymagane kroki, wybierz następujące opcje:When you follow the steps, choose the following options:

 1. Metoda uwierzytelniania poświadczeń źródła danych: AnonimoweData Source Credentials Authentication Method: Anonymous
 2. Ustawienie poziomu prywatności dla tego źródła danych: PublicznePrivacy level setting for this data source: Public

Aby przetestować ustawienie odświeżania, wybierz opcję Odśwież teraz dostępną w elemencie zestawu danych.To test your refresh setting, select the Refresh now option, available from the dataset item.

Odświeżone dane są ładowane po każdym uruchomieniu harmonogramu.The refreshed data is loaded each time the schedule runs. Dane bazowe są dostarczane przez organizację USAFacts i mogą nie być aktualizowane tak często jak harmonogram odświeżania.The underlying data is provided by USAFacts and may not update as frequently as your refresh schedule. Sprawdź witrynę internetową USAFacts, aby dowiedzieć się, kiedy dane bazowe zostały ostatnio zaktualizowane.Check the USAFacts website to know when the underlying data was last updated.

Jeśli zamierzasz opublikować dostosowany raport w witrynie internetowej, najlepiej skonfigurować uruchamianie zaplanowanego odświeżania co najmniej tak często, jak aktualizacje danych USAFacts.If you intend to publish the customized report on your website, it is best to configure your scheduled refresh to run at least as frequently as the USAFacts data updates. Ponieważ witryna USAFacts może odświeżać swoje dane o różnych porach każdego dnia, można codziennie skonfigurować kilka odświeżeń.Since USAFacts may refresh their data at different times each day, you may want to configure several refreshes each day.

Tworzenie kodu osadzania w celu publikowania w InternecieCreate a publish-to-web embed code

Aby osadzić dostosowany raport we własnej witrynie internetowej, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi tworzenia kodu osadzania w celu publikowania w Internecie.To embed your customized report in your own website, follow the instructions for how to create your own publish-to-web embed code.

Po opublikowaniu kodu osadzania można użyć elementu iFrame w oknie dialogowym potwierdzenia w celu osadzenia w witrynie internetowej.Once you publish your embed code, you use the iFrame on the confirmation dialog to embed in your website.

Jeśli wprowadzisz zmiany w raporcie w usłudze Power BI Desktop, możesz opublikować i zastąpić istniejący raport w usłudze Power BI.If you make changes to the report in Power BI Desktop, you can publish and replace the existing report in the Power BI service. Kod osadzania nie zmienia się.The embed code doesn't change. Zmiany w raporcie lub odświeżone dane zostaną wyświetlone w witrynie internetowej po upływie około godziny.It takes approximately an hour for changes to the report or refreshed data to appear on your website.

Opcja 3. Dołączanie danych z innego źródłaOption 3: Mash up data from another source

Możesz również dołączyć do danych w tym raporcie dane z innego źródła.You can also mash up the data in this report with data from another source. Poniższy przykład opiera się na danych uniwersytetu Johns Hopkins University.The following example is based on data from Johns Hopkins University. Przed opublikowaniem tych danych zalecamy przejrzenie zastrzeżeń w tym artykule.Before publishing this data, we recommend reviewing the disclaimers in this article.

 1. Wybierz pozycję Pobierz dane > Internet.Select Get Data > Web.

  Przycisk Pobierz dane

 2. Wprowadź następujący adres URL:Enter the following URL:

  https://raw.githubusercontent.com/CSSEGISandData/COVID-19/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series/time_series_covid19_confirmed_global.csv
  

  Wybieranie danych w Internecie

 3. Wybierz przycisk OK.Select OK.

  Uwaga

  Link opublikowany przez uniwersytet Johns Hopkins University może ulec zmianie.The link published by Johns Hopkins University can change. Aby uzyskać najnowsze informacje, zapoznaj się ze stroną Johns Hopkins w witrynie GitHub.Check the Johns Hopkins GitHub page for the latest information.

 4. Wybierz pozycję Załaduj, aby załadować zestaw danych dla łącznych potwierdzonych przypadków na całym świecie.Select Load to load the dataset for total confirmed cases worldwide.

  Ładowanie danych z Internetu

  Artykuł Łączenie się ze stronami internetowymi w programie Power BI Desktop zawiera więcej informacji na temat ładowania danych z Internetu.This article, Connect to webpages from Power BI Desktop, provides more information about loading data from the web.

Następnie można użyć programu Power BI Desktop do wizualizacji danych.You can then use Power BI Desktop to visualize the data. Na koniec wykonaj kroki opisane w sekcji Opcja 2. Publikowanie raportu w usłudze Power BI, aby opublikować raport i utworzyć niestandardowy kod osadzania.Finally, use the steps in Option 2: Publish your report to the Power BI service to publish the report and create a custom embed code.

Opcja 4: Korzystanie z aplikacji szablonu śledzenia choroby COVID-19 (USA)Option 4: Use the COVID-19 US Tracking template app

Dodatkowo zespół usługi Power BI utworzył aplikację szablonu śledzenia choroby COVID-19 (USA), aby szybko rozpocząć pracę.For one more option, the Power BI team created the COVID-19 US Tracking template app to get you started immediately. Aplikacje szablonów to pakiety raportów, pulpitów nawigacyjnych i zestawów danych dla określonego źródła danych.Template apps are bundles of reports, dashboards, and datasets for a specific data source. Możesz pobrać je z usługi AppSource, użyć ich lub zmodyfikować je zgodnie z potrzebami oraz przekazać je współpracownikom.You download them from AppSource, use them or modify to suit your needs, and distribute them to your colleagues.

Ta aplikacja szablonu śledzenia choroby COVID-19 (USA) zawiera wstępnie utworzony raport metryk dotyczących choroby COVID-19, które można stosować w stanie takim w jakim są, personalizować bezpośrednio w usłudze Power BI lub pobrać, aby w razie potrzeby dodać inne źródła danych.This COVID-19 US Tracking template app contains a pre-built report of COVID-19 metrics that you can use as is, personalize directly in the Power BI service, or download to add other data sources if desired. Uzyskaj informacje na temat instalowania aplikacji szablonu śledzenia choroby COVID-19 (USA) i szybkiego rozpoczęcia pracy.Learn about installing the COVID-19 US Tracking template app and getting started right away.

Informacje o źródle danych dla tego raportuAbout the data source for this report

Ten interaktywny raport agreguje dane z centrów kontroli i zapobiegania chorobom (CDC, Center for Disease Control and Prevention) oraz ośrodków opieki zdrowotnej na poziomie stanowym i lokalnym.This interactive report aggregates data from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), and state- and local-level public health agencies. Dane na poziomie hrabstwa są potwierdzane przez odwołanie się do ośrodków stanowych (link).County-level data is confirmed by referencing state and local agencies directly (link).

Dane są dostarczane przez organizację USAFacts.Data is provided by USAFacts. Ze względu na częstotliwość aktualizacji danych mogą one nie odzwierciedlać dokładnych liczb zgłaszanych przez organizacje rządowe lub media informacyjne.Because of the frequency of data updates, they may not reflect the exact numbers reported by government organizations or the news media. Aby uzyskać więcej informacji lub pobrać dane, odwiedź witrynę internetową organizacji USAFacts.For more information or to download the data, visit the USAFacts website.

ZastrzeżeniaDisclaimers

Ten raport i dane są dostarczane „w stanie takim, jakim są”, „ze wszystkimi błędami” i bez żadnej gwarancji.This report and data are provided "as is", "with all faults", and without warranty of any kind. Firma Microsoft nie udziela żadnych wyraźnych rękojmi ani gwarancji i wyraźnie zrzeka się wszelkich domniemanych gwarancji, w tym dotyczących zbywalności, przydatności do określonego celu oraz nienaruszania praw osób trzecich.Microsoft gives no express warranties or guarantees and expressly disclaims all implied warranties, including merchantability, fitness for a particular purpose, and non-infringement.

Dane organizacji USAFacts są dostępne w ramach licencji Creative Commons.USAFacts data is available under a Creative Commons license. Aby z nich korzystać, należy wskazać organizację USAFacts jako dostawcę danych i dołączyć link do witryny USAFacts.To use it, cite USAFacts as the data provider and link back to USAFacts. Aby zapoznać się z dokładnymi krokami uznawania autorstwa, zobacz sekcję #MadewithUSAFacts na stronie organizacji USAFacts Coronavirus in the United States: Mapping the COVID-19 outbreak in the states and counties (Koronawirus w Stanach Zjednoczonych: mapowanie epidemii COVID-19 w stanach i hrabstwach).For exact attribution steps, see the #MadewithUSAFacts section of the USAFacts page, Coronavirus in the United States: Mapping the COVID-19 outbreak in the states and counties.

Dane uniwersytetu Johns Hopkins University są objęte prawami autorskimi 2020 Johns Hopkins University, wszelkie prawa zastrzeżone.Johns Hopkins University data is copyright 2020 Johns Hopkins University, all rights reserved. Są one dostarczane wyłącznie publicznie w celach edukacyjnych i na potrzeby badań akademickich.It's provided to the public strictly for educational and academic research purposes. Oto pełne warunki użytkowania danych pokazanych w przykładzie dołączania.Here are the full Terms of Use of the data shown in the mashup example. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej Johns Hopkins University.More information is available from the Johns Hopkins University website.

Następne krokiNext steps

Pobierz przykłady dla usługi Power BIGet samples for Power BI