Pobierz przykłady dla usługi Power BIGet samples for Power BI

Załóżmy, że jesteś nowym użytkownikiem usługi Power BI i chcesz ją wypróbować, ale nie masz żadnych danych.Say you're new to Power BI and want to try it out but don't have any data. Albo chcesz zobaczyć raporty, które ilustrują niektóre możliwości usługi Power BI.Or maybe you'd like to see reports that illustrate some of the capabilities of Power BI. Pomożemy Ci.We've got you covered.

Usługa Power BI oferuje różne rodzaje przykładów przeznaczone do różnych celów:Power BI offers different kinds of samples, for different purposes:

 • Raport usługi Power BI (plik PBIX) , który można wyświetlić w galerii historii danych, otworzyć i eksplorować w programie Power BI Desktop lub przekazać do usługi Power BI.A Power BI report (.pbix file) that you can view in the Data Stories Gallery, open and explore in Power BI Desktop, or upload to the Power BI service.
 • Przykładowa aplikacja pobierana z usługi AppSource, również znajdująca się w usłudze Power BI.A sample app that you download from AppSource, also right in the Power BI service. Aplikacje obejmują pulpity nawigacyjne, raporty i zestawy danych.Apps include dashboards, reports, and datasets. Można je modyfikować, a następnie dystrybuować do współpracowników.You can modify them, then distribute them to your colleagues.
 • Osiem oryginalnych wbudowanych przykładów w usłudze Power BI w postaci pakietów zawartości z pulpitami nawigacyjnymi, raportami i zestawami danych.Eight original built-in samples in the Power BI service as content packs, with dashboards, reports, and datasets. Elementy te można są instalowane bezpośrednio w usłudze Power BI.You install them right in the Power BI service. Wbudowane przykłady są również dostępne jako raporty usługi Power BI (PBIX) i skoroszyty programu Excel (XLSX).The built-in samples are also available as Power BI reports (.pbix) and Excel workbooks (.xlsx).
 • Skoroszyty programu Excel zawierające wersje wbudowanych przykładów zawierających model danych i arkusze programu Power View.Excel workbook versions of the built-in samples, containing the data model and Power View sheets. Możesz eksplorować lub edytować model danych w programie Excel, używając skoroszytu programu Excel jako źródła danych na potrzeby raportu usługi Power BI.You can explore or edit the data model in Excel, use the Excel workbook as a data source for a Power BI report. Możesz również przekazać skoroszyt jako plik programu Excel i wyświetlić wizualizacje programu Excel oraz tabele PivotTable w raportach usługi Power BI.You can also upload the workbook as an Excel file and display the Excel visuals and PivotTables in Power BI reports.
 • Ponadto przykładowy arkusz danych finansowych , prosta tabela płaska w pliku programu Excel dostępna do pobrania.Also a Financial data sample workbook, a simple flat table in an Excel file available for download. Zawiera ona anonimowe dane z fikcyjnymi produktami, a sprzedaż jest podzielona według segmentów i krajów/regionów.It contains anonymized data with fictitious products, with sales divided by segments and countries/regions. Stanowi ona użyteczne podstawowe źródło danych dla raportu usługi Power BI.It makes a useful basic data source for a Power BI report.

W naszej dokumentacji online samouczki i przykłady używają tych samych próbek, co ułatwi Ci pracę.Our online documentation uses these same samples in tutorials and examples, so you can follow along.

Plik PBIX przykładu Sales & ReturnsSales & Returns sample .pbix file

Plik PBIX przykładu Sales & Returns

Przykładowy raport Sales & ReturnsThe Sales & Returns sample report

Projektanci raportów usługi Power BI Miguel Myers i Chris Hamill stworzyli plik PBIX Sales & Returns, aby zaprezentować wiele nowych funkcji usługi Power BI, w tym przyciski, przechodzenie do szczegółów, formatowanie warunkowe, instrukcje what-if i dostosowane etykietki narzędzi.Power BI report designers Miguel Myers and Chris Hamill created the Sales & Returns .pbix file to demonstrate many new features in Power BI, including buttons, drill through, conditional formatting, what-if, and customized tooltips.

Scenariusz w tym raporcie to firma, która sprzedaje deskorolki z motywem firmy Microsoft.The scenario for this report is a company that sells Microsoft-themed skateboards. Autorzy chcą sprawdzić stan sprzedaży i zwrotów, a następnie przeanalizować sposób, w jaki należałoby zmodyfikować operacje.They want to see the state of their sales and returns, and analyze how they should modify their operations.

Ten raport możesz eksplorować, korzystając z następujących metod:You can explore it these ways:

Przykładowa aplikacja z usługi AppSourceSample app from AppSource

Aplikacja do obsługi sprzedaży i marketingu jest dostępna w usłudze Microsoft AppSource.The Marketing and Sales app is available from Microsoft AppSource. Aplikacja jest typem zawartości usługi Power BI, który łączy wszystkie powiązane pulpity nawigacyjne i raporty.An app is a Power BI content type that combines related dashboards and reports. Aplikacja może mieć co najmniej jeden pulpit nawigacyjny i co najmniej jeden raport — wszystko połączone ze sobą.An app can have one or more dashboards and one or more reports, all bundled together. Aplikację do obsługi marketingu i sprzedaży można pobrać z obszaru Aplikacje w usłudze Power BI lub przechodząc do usługi AppSource w przeglądarce.You can download the Marketing and Sales app from Apps in the Power BI service, or by going to AppSource in your browser.

Po jej zainstalowaniu zobaczysz ją w kolekcji aplikacji.After you install it, you see it in your collection of apps.

Kafelek aplikacji Sales & Marketing

Po otwarciu wybierz pozycję Eksplorowanie z użyciem danych przykładowych.When you open it, select Explore with sample data.

Eksplorowanie aplikacji

Zobaczysz widok aplikacji z pulpitem nawigacyjnym i indywidualnymi stronami raportu w okienku nawigacji.You see the app view, with the dashboard and individual report pages in the navigation pane.

Okienko nawigacji aplikacji

Ponieważ obszar roboczy został zainstalowany, możesz go również otworzyć i edytować elementy aplikacji.Because you installed it, you can also open the workspace and edit the elements of the app. Wybierz ikonę ołówka Edytuj, aby otworzyć obszar roboczy.Select the Edit pencil icon to open the workspace.

Edytowanie aplikacji

Teraz zobaczysz pulpit nawigacyjny, raport i zestaw danych z aplikacji w widoku listy obszaru roboczego.Now you see the dashboard, report, and dataset from the app in the list view of the workspace. W obszarze roboczym można edytować każdy z tych elementów.Here in the workspace, you can edit each of them.

Obszar roboczy Sales & Marketing

Jeśli chcesz, możesz dystrybuować tę aplikację do dowolnej osoby w organizacji.If you want to, you can distribute this app to anyone in your organization. Wybierz pozycję Zaktualizuj aplikację.Select Update app.

Przycisk aktualizowania aplikacji

Wypełnij kartę Konfiguracja, w tym wybierz kolor motywu aplikacji.Complete the Setup tab, including choosing an App theme color.

Wybieranie konfiguracji aplikacji

Wypełnij karty Nawigacja i Uprawnienie, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj aplikację.Complete the Navigation and Permission tabs, then select Update app.

Wybieranie pozycji Aktualizuj aplikację w celu jej opublikowania

Przeczytaj więcej na temat publikowania aplikacji w usłudze Power BI.Read more about publishing apps in Power BI.

Osiem oryginalnych przykładówEight original samples

Do użycia jest dostępnych osiem oryginalnych przykładów.Eight original samples are available for you to use. Każdy przykład reprezentuje inną branżę.Each sample represents a different industry. Możesz korzystać z każdego z nich w różnych formatach:You can engage with each in different formats:

Firmy obviEnce (www.obvience.com) i Microsoft podjęły współpracę w celu utworzenia przykładów do użycia w usłudze Power BI.The company obviEnce (www.obvience.com) and Microsoft teamed up to create samples for you to use with Power BI. Dane są anonimowe i reprezentują różne branże: finanse, kadry, sprzedaż i inne.The data is anonymized and represents different industries: finance, HR, sales, and more.

Dostępne przykłady

Każdy przykład jest dostępny w różnych formatach: jako pakiet zawartości, skoroszyt programu Excel i plik pbix usługi Power BI.Each of these samples is available in several formats: as a content pack, as an Excel workbook, and as a Power BI .pbix file. Jeśli nie wiesz, czym są te elementy lub jak się nimi posługiwać — nie martw się.If you don't know what these things are, or how to get your hands on them -- don't worry. Wszystkie informacje znajdziesz w tym artykule.This article explains it all. Dla każdego z tych przykładów utworzyliśmy samouczek.For each of these samples, we've created a tour. Przewodniki to artykuły, które opowiadają historię przykładu i przeprowadzają Cię przez różne scenariusze.Tours are articles that tell the story behind the sample and walk you through different scenarios. Jeden scenariusz może obejmować odpowiadanie na pytania menedżera, inny może skupiać się na poszukiwaniu informacji zapewniających przewagę konkurencyjną lub tworzeniu raportów i pulpitów nawigacyjnych do udostępniania, a kolejny na wyjaśnianiu zmian biznesowych.One scenario might be answering questions for your manager, another might be looking for competitive insights, or creating reports and dashboards to share, or explaining a business shift.

Zanim zaczniemy, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami prawnymi dotyczącymi korzystania z tych przykładów.Before we get started, here are the legal guidelines for using these samples. Następnie przedstawimy przykłady i sposób ich używania.After that, we introduce the samples and show how to use them.

Wskazówki dotyczące przykładowych skoroszytów programu ExcelUsage guidelines for the sample Excel workbooks

©2015 Microsoft Corporation.©2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.All rights reserved. Dokumenty i skoroszyty są udostępniane w stanie takim, w jakim są.The documents and workbooks are provided "as-is." Informacje i poglądy wyrażone w tych skoroszytach, w tym adresy URL i inne odniesienia do witryn internetowych, mogą ulegać zmianie bez powiadomienia.Information and views expressed in the workbooks, including URL and other Internet Web site references, may change without notice. Użytkownik ponosi ryzyko związane z ich użyciem.You bear the risk of using it. Niektóre przykłady zostały podane jedynie dla celów ilustracyjnych i są fikcyjne.Some examples are for illustration only and are fictitious. Żadne rzeczywiste skojarzenia nie są zamierzone ani wnioskowane.No real association is intended or inferred. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych lub domniemanych, w odniesieniu do informacji podanych w tym miejscu.Microsoft makes no warranties, express or implied, with respect to the information provided here.

Skoroszyty nie zapewniają jakichkolwiek praw do własności intelektualnej w jakimkolwiek produkcie firmy Microsoft.The workbooks do not provide you with any legal rights to any intellectual property in any Microsoft product. Możesz skopiować ten skoroszyt i używać go do wewnętrznych celów referencyjnych.You may copy and use this workbook for your internal, reference purposes.

Skoroszyty i powiązane dane są zapewniane przez firmę obviEnce.The workbooks and related data are provided by obviEnce. www.obvience.comwww.obvience.com

ObviEnce jest niezależnym dostawcą oprogramowania oraz inkubatorem własności intelektualnej skupiającym się na pakiecie Microsoft Business Intelligence.ObviEnce is an ISV and an Intellectual Property (IP) Incubator focused on Microsoft Business Intelligence. ObviEnce ściśle współpracuje z firmą Microsoft, aby opracowywać najlepsze rozwiązania i idee kierownicze umożliwiające szybkie uruchamianie i wdrażanie rozwiązań Microsoft Business Intelligence.ObviEnce works closely with Microsoft to develop best practices and thought leadership for jump-starting and deploying Microsoft Business Intelligence solutions.

Skoroszyty i dane są własnością firmy obviEnce, LLC i zostały udostępnione wyłącznie w celu zademonstrowania funkcji usługi Power BI z wykorzystaniem przykładowych danych branżowych.The workbooks and data are property of obviEnce, LLC, and have been shared solely for the purpose of demonstrating Power BI functionality with industry sample data.

Wszelkie przypadki użycia skoroszytów i/lub danych muszą uwzględniać powyższe uznanie autorstwa (dotyczy to również arkusza informacyjnego dołączanego do każdego skoroszytu).Any uses of the workbooks and/or data must include the above attribution (that is also on the Info worksheet included with each workbook). Do skoroszytu i wszelkich wizualizacji musi być dołączane następujące powiadomienie o prawach autorskich: obviEnce ©.The workbook and any visualizations must be accompanied by the following copyright notice: obviEnce ©.

Klikając dowolny z poniższych linków w celu pobrania plików skoroszytów programu Excel lub plików pbix, akceptujesz powyższe warunki.By clicking any of the following links to download the Excel workbook files or .pbix files, you are agreeing to the terms above.

Przykład Customer ProfitabilityCustomer Profitability sample Przykład Customer Profitability

Zobacz przewodnik po przykładzie Customer ProfitabilityTake a tour of the Customer Profitability sample

Ten branżowy przykład analizuje kluczowe metryki dyrektora finansowego pod kątem kadry kierowniczej, produktów i klientów firmy.This industry sample analyzes a CFO's key metrics for the company's executives, products, and customers. Możesz zbadać, które czynniki mają wpływ na rentowność przedsiębiorstwa.You can investigate what factors impact the company's profitability.

Przykład Human ResourcesHuman Resources sample Przykład Human Resources

Zobacz przewodnik po przykładzie Human ResourcesTake a tour of the HR sample

Ten branżowy przykład skupia się na strategii zatrudniania w firmie przez analizowanie nowych pracowników, aktywnych pracowników i pracowników, którzy odeszli z firmy.This industry sample focuses on the hiring strategy for a company by analyzing new hires, active employees, and employees who have left. Eksplorując dane, możesz znaleźć trendy związane z odejściami z pracy oraz tendencje strategii zatrudniania.By exploring the data, you can find trends in voluntary separations and biases in the hiring strategy.

Przykład IT Spend AnalysisIT Spend Analysis sample Przykład IT Spend Analysis

Zobacz przewodnik po przykładzie IT Spend AnalysisTake a tour of the IT Spend Analysis sample

W tym branżowym przykładzie analizujemy prognozowane i faktyczne koszty działu IT w firmie.In this industry sample, we analyze the planned vs. actual costs of the IT department of a company. To porównanie pomaga nam zrozumieć, jak dobrze firma zaplanowała rok, i zbadać obszary wykazujące duże odchylenia od planu.This comparison helps us understand how well the company planned for the year and investigate areas with huge deviations from the plan. Firma w tym przykładzie przechodzi przez roczny cykl planowania, a następnie co kwartał wydaje nowe najnowsze oszacowanie, aby pomóc w analizowaniu zmian w wydatkach na zasoby informatyczne w roku obrachunkowym.The company in this example goes through a yearly planning cycle, and then quarterly it produces a new Latest Estimate (LE) to help analyze changes in IT spend over the fiscal year.

Próbka analizy możliwościOpportunity Analysis sample Próbka analizy możliwości

Zobacz przewodnik po przykładzie Opportunity AnalysisTake a tour of the Opportunity Analysis sample

Ten branżowy przykład eksploruje kanał sprzedażowy firmy zajmującej się oprogramowaniem.This industry sample explores a software company's sales channel. Menedżerowie ds. sprzedaży monitorują bezpośrednie i partnerskie kanały sprzedaży, śledząc szanse sprzedaży i zyski według regionu, rozmiaru transakcji i kanału.Sales managers monitor their direct and partner sales channels by tracking opportunities and revenue by region, deal size, and channel.

Przykład Procurement AnalysisProcurement Analysis sample Przykład Procurement Analysis

Zobacz przewodnik po przykładzie Procurement AnalysisTake a tour of the Procurement Analysis sample

Ten branżowy przykład analizuje kluczowe metryki dyrektora finansowego pod kątem kadry kierowniczej, produktów i klientów firmy.This industry sample analyzes a CFO's key metrics for the company's executives, products, and customers. Możesz zbadać, które czynniki mają wpływ na rentowność przedsiębiorstwa.You can investigate what factors impact the company's profitability.

Próbka analizy handlu detalicznegoRetail Analysis sample Próbka analizy handlu detalicznego

Zobacz przewodnik po przykładzie Retail AnalysisTake a tour of the Retail Analysis sample

Ten branżowy przykład przedstawia analizę danych sprzedaży detalicznej towarów w wielu sklepach i regionach.This industry sample analyzes retail sales data of items sold across multiple stores and districts. Metryki porównują tegoroczne i ubiegłoroczne wyniki w następujących obszarach: sprzedaż, liczba jednostek, marża brutto i odchylenia, a także analizują nowe sklepy.The metrics compare this year's performance to last year's in these areas: sales, units, gross margin, and variance, as well as new store analysis.

Sales and Marketing sampleSales and Marketing sample Sales and Marketing sample

Zobacz przewodnik po przykładzie Sales and Marketing Take a tour of the Sales and Marketing sample

Ten branżowy przykład przedstawia analizę firmy produkcyjnej, VanArsdel Ltd. Umożliwia ona dyrektorowi ds. marketingu obserwowanie branży i udziału firmy VanArsdel w rynku.This industry sample analyzes a manufacturing company, VanArsdel Ltd. It allows the Chief Marketing Officer to watch the industry and the market share for VanArsdel. Eksplorując ten przykład, możesz znaleźć udział firmy w rynku, ilość produktów, sprzedaż oraz nastrój klientów.By exploring the sample, you can find the company's market share, product volume, sales, and sentiment.

Przykład Supplier QualitySupplier Quality sample Przykład Supplier Quality

Zobacz przewodnik po przykładzie Supplier QualityTake a tour of the Supplier Quality sample

Ten branżowy przykład skupia się na jednym z typowych wyzwań łańcucha dostaw — analizie jakości dostawców.This industry sample focuses on one of the typical supply chain challenges — supplier quality analysis. Główną rolę w tej analizie odgrywają dwie podstawowe miary: łączna liczba usterek oraz łączny czas przestoju spowodowany przez te usterki.Two primary metrics are at play in this analysis: total number of defects and the total downtime that these defects caused. Ten przykład ma dwa główne cele: poznanie najlepszego i najgorszego dostawcy w zakresie jakości oraz zidentyfikowanie zakładów, które lepiej sobie radzą w wykrywaniu i odrzucaniu defektów w celu zminimalizowania czasu przestoju.This sample has two main objectives: understand who the best and worst suppliers are, with respect to quality, and identify which plants do a better job finding and rejecting defects, to minimize downtime.

Instalowanie wbudowanych pakietów zawartościInstall built-in content packs

Zacznijmy od pakietów zawartości.Let's start with the content packs. Wbudowane przykłady są dostępne w usłudze Power BI; nie musisz opuszczać usługi Power BI, aby je znaleźć.The built-in samples are available in the Power BI service; you don't have to leave Power BI to find them. Pakiet zawartości jest pakietem zawierającym co najmniej jeden pulpit nawigacyjny, zestaw danych i raport, który został przez kogoś utworzony i może być używany w usłudze Power BI.A content pack is a bundle of one or more dashboards, datasets, and reports that someone creates and that can be used with the Power BI service. Każdy przykładowy pakiet zawartości usługi Power BI zawiera zestaw danych, raport i pulpit nawigacyjny.Each Power BI sample content pack contains a dataset, report, and dashboard. Pakiety zawartości są nadal dostępne, ale są wycofywane z użycia.Content packs are still available, but are being deprecated. Nie są dostępne w programie Power BI Desktop.They aren't available for Power BI Desktop.

 1. Otwórz usługę Power BI (app.powerbi.com) i zaloguj się.Open the Power BI service (app.powerbi.com) and sign in.

 2. Przejdź do obszaru Mój obszar roboczy lub innego obszaru roboczego, w którym chcesz zainstalować przykład.Navigate to your My Workspace, or another workspace where you want to install the sample.

 3. W lewym dolnym rogu wybierz pozycję Pobierz dane.In the bottom-left corner, select Get data.

  Ikona Pobierz dane

 4. Na wyświetlonej stronie Pobieranie danych wybierz pozycję Przykłady.On the Get Data page that appears, select Samples.

  Przykłady na stronie Pobieranie danych

 5. Wybierz jeden z przykładów, aby otworzyć jego opis, a następnie wybierz pozycję Połącz.Select one of the samples to open a description of that sample, and choose Connect.

  Wybieranie przykładu > wybieranie pozycji Połącz

 6. Usługa Power BI zaimportuje pakiet zawartości i doda nowy pulpit nawigacyjny, raport oraz zestaw danych do bieżącego obszaru roboczego.Power BI imports the content pack and adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace. Przeprowadź test działania usługi Power BI za pomocą przykładów.Use the samples to take Power BI for a test run.

  Nowa zawartość w obszarze roboczym

Teraz, gdy masz dane, jesteś na dobrej drodze.Now that you have data, you're on your way. Spróbuj skorzystać z naszych samouczków przy użyciu przykładowych pakietów zawartości lub po prostu uruchom usługę Power BI i zapoznaj się z nią.Try out some of our tutorials using the sample content packs or just open the Power BI service and explore.

Pobieranie oryginalnych plików przykładów usługi Power BIDownload original sample Power BI files

Każdy z tych przykładowych pakietów zawartości jest również dostępny jako plik pbix usługi Power BI.Each of the sample content packs is also available as Power BI .pbix file. Pliki pbix są przeznaczone do użytku z programem Power BI Desktop.The .pbix files are designed to be used with Power BI Desktop.

 1. Pobierz poszczególne pliki, korzystając z poniższych linków.Download the files individually using the links below. Wybranie tych linków powoduje automatyczne zapisanie plików w folderze Pobrane.Selecting these links saves the file automatically to your Downloads folder.

 2. W programie Power BI Desktop wybierz pozycję Plik > Otwórz i przejdź do lokalizacji, w której zapisano plik PBIX przykładu.In Power BI Desktop, select File > Open and navigate to the location where you saved the sample .pbix file.

 3. Wybierz plik PBIX, aby otworzyć go w programie Power BI Desktop.Select the .pbix file to open it in Power BI Desktop.

Pobieranie plików przykładów programu ExcelDownload sample Excel files

Każdy z tych przykładowych pakietów zawartości jest również dostępny jako skoroszyt programu Excel.Each of the sample content packs is also available as an Excel workbook. Skoroszyty programu Excel są przeznaczone do użycia z usługą Power BI.The Excel workbooks are designed to be used with the Power BI service.

 1. Pobierz pliki oddzielnie przy użyciu poniższych linków lub pobierz plik zip ze wszystkimi plikami przykładowymi.Download the files individually using the links below, or download a zip file of all the sample files. Jeśli jesteś użytkownikiem zaawansowanym, możesz pobrać skoroszyty programu Excel, aby eksplorować lub edytować modele danych.If you're an advanced user, you might want to download the Excel workbooks to explore or edit the data models.

 2. Zapisz pobrany plik.Save the downloaded file. Miejsce zapisu pliku ma znaczenie.Where you save the file makes a difference.

  Lokalnie Lokalnie — jeśli zapiszesz plik na dysku lokalnym na komputerze lub w innej lokalizacji w organizacji, będzie można zaimportować ten plik do usługi Power BI z jej poziomu.Local Local - If you save your file to a local drive on your computer or another location in your organization, from Power BI, you can import your file into Power BI. Plik pozostaje na dysku lokalnym, więc nie jest w całości importowany do usługi Power BI.Your file remains on your local drive, so the whole file isn't imported into Power BI. Nowy zestaw danych jest tworzony w witrynie usługi Power BI, a dane oraz, w niektórych przypadkach, model danych, są ładowane do zestawu danych.What happens is a new dataset is created in your Power BI site and data, and in some cases the data model, are loaded into the dataset. Jeśli plik zawiera jakiekolwiek raporty, są one wyświetlane w witrynie usługi Power BI w sekcji Raporty.If your file has any reports, those reports appear in your Power BI site under Reports.

  OneDrive dla Firm OneDrive — dla Firm — jeśli masz usługę OneDrive dla Firm i zalogujesz się do niej przy użyciu tego samego konta, z którego korzystasz do logowania się w usłudze Power BI, usługa OneDrive dla Firm to najlepsze miejsce w celu utrzymania synchronizacji pliku programu Excel, Power BI lub CSV z zestawem danych, raportami oraz pulpitami nawigacyjnymi w usłudze Power BI.OneDrive Business OneDrive - Business – If you have OneDrive for Business and you sign into it with the same account you sign into Power BI with, OneDrive for Business is by far the best place to keep your work in Excel, Power BI, or a .CSV file in-sync with your dataset, reports, and dashboards in Power BI. Ponieważ usługi Power BI i OneDrive działają w chmurze, usługa Power BI łączy się z plikiem w usłudze OneDrive mniej więcej co godzinę.Because both Power BI and OneDrive are in the cloud, Power BI connects to your file on OneDrive about every hour. W przypadku wykrycia jakichkolwiek zmian zestaw danych, raporty i pulpity nawigacyjne zostaną automatycznie zaktualizowane w usłudze Power BI.If any changes are found, your dataset, reports, and dashboards are automatically updated in Power BI.

  Witryny zespołu programu SharePoint Witryny zespołu programu SharePoint — zapisywanie plików usługi Power BI w witrynach zespołu programu SharePoint jest bardzo podobne do zapisywania plików w usłudze OneDrive dla Firm.SharePoint Team Sites SharePoint Team-Sites Saving your Power BI files to SharePoint – Team Sites is much the same as saving to OneDrive for Business. Największa różnica polega na sposobie nawiązywania połączenia z plikiem z poziomu usługi Power BI.The biggest difference is how you connect to the file from Power BI. Możesz określić adres URL lub połączyć się z folderem głównym.You can specify a URL or connect to the root folder.

 3. Otwórz usługę Power BI (app.powerbi.com) i zaloguj się.Open the Power BI service (app.powerbi.com) and sign in.

 4. Przejdź do obszaru Mój obszar roboczy lub do innego obszaru roboczego albo utwórz obszar roboczy tylko dla przykładu.Navigate to your My Workspace or to another workspace, or create a workspace just for the sample.

 5. W lewym dolnym rogu okienka nawigacji wybierz pozycję Pobierz dane.In the bottom-left corner of the navigation pane, select Get data.

  Ikona Pobierz dane

 6. Na wyświetlonej stronie Pobieranie danych wybierz pozycję Pliki > Pobierz.On the Get Data page that appears, select Files > Get.

  Pliki > Pobierz

 7. Wybierz lokalizację, w której pobrano i zapisano przykład.Select the location where you downloaded and saved the sample.

  Lokalizacja zapisywania przykładu

 8. Wybierz plik.Select the file. W zależności od miejsca zapisania pliku wybierz pozycję Połącz lub Otwórz.Depending on where you saved the file, select Connect or Open.

 9. Wybierz, czy chcesz zaimportować dane, czy przenieść skoroszyt do usługi Power BI i wyświetlić go dokładnie w taki sam sposób, jak w usłudze Excel Online.Choose whether to import the data or to bring the workbook into Power BI and see it exactly as it is in Excel online.

  Importuj lub Połącz

 10. Jeśli wybierzesz pozycję Importuj, usługa Power BI zaimportuje przykładowy skoroszyt i doda go jako nowy pulpit nawigacyjny, raport i zestaw danych. W tym przypadku każdy z tych elementów będzie nosić nazwę Procurement Analysis Sample.If you select Import, Power BI imports the sample workbook and adds it as a new dashboard, report, and dataset, in this case each named Procurement Analysis Sample.

  • Ponieważ skoroszyt zawiera arkusze programu Power View, usługa Power BI tworzy raport ze stroną dla każdego arkusza usługi Power BI.Because the workbook has Power View sheets, Power BI creates a report with a page for each Power BI sheet.
  • Usługa Power BI tworzy nowy pulpit nawigacyjny z nowym pustym kafelkiem.Power BI creates a new dashboard with a new blank tile. Wybranie tego kafelka spowoduje przejście do właśnie dodanego raportu.Selecting that tile takes you to the report you just added.
 11. Otwórz raport.Open the report. Wybierz różne elementy raportu, aby poznać ich interakcje.Select different elements of the report to explore their interactions.

  Wyświetlanie raportu

Eksplorowanie przykładów programu Excel w programie ExcelExplore Excel samples inside Excel

(Opcjonalnie) Chcesz zrozumieć, w jaki sposób dane w skoroszycie programu Excel są konwertowane na zestawy danych i raporty usługi Power BI?(Optional) Want to understand how the data in an Excel workbook gets converted to Power BI datasets and reports? Otworzenie przykładów w formacie programu Excel w programie Excel i sprawdzenie skoroszytów zapewni nieco odpowiedzi.Opening the Excel samples in Excel and exploring the worksheets provides some of the answers.

 • Po pierwszym otworzeniu przykładowego skoroszytu w programie Excel możesz zobaczyć dwa ostrzeżenia.When you first open a sample workbook in Excel, you may see two warnings. Pierwsze ostrzeżenie informuje o tym, że skoroszyt jest w widoku chronionym.The first warning says the workbook is in Protected View. Wybierz opcję Włącz edytowanie.Select Enable Editing. Drugie ostrzeżenie może informować o tym, że skoroszyt ma połączenia z danymi zewnętrznymi.The second warning may say that the workbook has external data connections. Wybierz opcję Włącz zawartość.Select Enable Content.

 • Każdy skoroszyt zawiera kilka arkuszy funkcji Power View.Each workbook contains several Power View sheets. Jeśli chcesz wyświetlić arkusze funkcji Power View w programie Excel, musisz włączyć funkcję Power View, pobierając pakiet kluczy rejestru.If you want to see the Power View sheets in Excel, You need to enable the Power View add-in by downloading a package of registry keys.

 • Gdzie znajdują się faktyczne dane?So where's the actual data? Znajdują się w modelu danych Power Pivot.It's in the Power Pivot data model. Aby zobaczyć dane, nie potrzebujesz arkuszy funkcji Power View.You don't need the Power View sheets to see the data. Na karcie PowerPivot wybierz pozycję Zarządzaj.On the PowerPivot tab, select Manage.

  Nie widzisz karty Power Pivot?Don't see the Power Pivot tab? Włącz dodatek Power Pivot.Enable the Power Pivot add-in.

  W dodatku Power Pivot można wyświetlić dane we wszystkich tabelach podstawowych oraz wszystkie formuły języka DAX.In Power Pivot, you can see the data in all the underlying tables, plus all the DAX formulas.

 • Karta Informacje zawiera informacje dotyczące obviEnce, firmy, która utworzyła przykład.The Info tab provides information about obviEnce, the company that created the sample.

Następne krokiNext steps

Podstawowe pojęcia dla projektantów w usłudze Power BIBasic concepts for designers in the Power BI service

Samouczek: nawiązywanie połączenia z przykładami usługi Power BITutorial: Connect to the Power BI samples

Źródła danych dla usługi Power BIData sources for Power BI

Masz więcej pytań?More questions? Odwiedź społeczność usługi Power BITry the Power BI Community