Tworzenie pulpitu nawigacyjnego usługi Power BI z raportuCreate a Power BI dashboard from a report

Po zapoznaniu się z tematem Wprowadzenie do pulpitów nawigacyjnych dla projektantów usługi Power BI chcesz utworzyć własny pulpit nawigacyjny.You've read Introduction to dashboards in Power BI, and now you want to create your own. Istnieje wiele sposobów tworzenia pulpitu nawigacyjnego.There are many different ways to create a dashboard. Możesz na przykład utworzyć pulpit nawigacyjny z raportu, od podstaw, z zestawu danych, lub duplikując istniejący pulpit nawigacyjny.For example, you can create a dashboard from a report, from scratch, from a dataset, or by duplicating an existing dashboard.

Zaczniemy od szybkiego i łatwego utworzenia pulpitu nawigacyjnego z przypiętymi wizualizacjami z wcześniej utworzonego raportu.We start by creating a quick and easy dashboard that pins visualizations from a report that's already been built.

Po zakończeniu czytania tego artykułu będziesz dobrze rozumieć następujące kwestie:After you complete this article, you'll have a good understanding of:

 • relacja między pulpitami nawigacyjnymi a raportami,The relationship between dashboards and reports
 • sposób otwierania widoku do edycji w edytorze raportów,How to open Editing view in the report editor
 • sposób przypinania kafelków,How to pin tiles
 • przechodzenie między pulpitem nawigacyjnym a raportem.How to navigate between a dashboard and a report

Pulpit nawigacyjny

Uwaga

Pulpity nawigacyjne to funkcja usługi Power BI, a nie programu Power BI Desktop.Dashboards are a feature of the Power BI service, not Power BI Desktop. Co prawda nie można tworzyć pulpitów nawigacyjnych w aplikacjach mobilnych usługi Power BI, ale można je tam wyświetlać i udostępniać.Although you don't create dashboards in the Power BI mobile apps, you can view and share there.

Wideo: Tworzenie pulpitu nawigacyjnego przez przypinanie wizualizacji i obrazów z raportuVideo: Create a dashboard by pinning visuals and images from a report

Obejrzyj film wideo, w którym Amanda tworzy nowy pulpit nawigacyjny przez przypięcie wizualizacji z raportu.Watch Amanda create a new dashboard by pinning visualizations from a report. Potem spróbuj to zrobić samodzielnie przy użyciu przykładu Procurement Analysis, wykonując czynności opisane w następnej sekcji Importowanie zestawu danych z raportem.Then, follow the steps in the next section, Import a dataset with a report, to try it out yourself using the Procurement Analysis sample.

Importowanie zestawu danych z raportemImport a dataset with a report

W ramach tej szczegółowej procedury zaimportujemy jeden z przykładowych zestawów danych usługi Power BI i użyjemy go do utworzenia nowego pulpitu nawigacyjnego.In this step-by-step, we import one of the Power BI sample datasets and use it to create our new dashboard. Przykładowe dane, których używamy, to skoroszyt programu Excel z dwoma arkuszami PowerView.The sample we use is an Excel workbook with two PowerView sheets. Podczas importowania skoroszytu usługa Power BI doda zestaw danych oraz raport do obszaru roboczego.When Power BI imports the workbook, it adds a dataset and a report to your workspace. Raport jest tworzony automatycznie na podstawie arkuszy PowerView.The report is automatically created from the PowerView sheets.

 1. Pobierz plik programu Excel z przykładem Procurement Analysis.Download the Procurement Analysis sample Excel file. Zalecamy zapisanie go w usłudze OneDrive dla Firm.We recommend saving it in your OneDrive for Business.

 2. Otwórz usługę Power BI w przeglądarce (app.powerbi.com).Open the Power BI service in your browser (app.powerbi.com).

 3. W okienku nawigacji wybierz kolejno pozycje Mój obszar roboczy i Pobierz dane.From the nav pane, select My Workspace and then select Get Data.

  okienko nawigacji

 4. W obszarze Pliki wybierz pozycję Pobierz.Under Files, select Get.

  Pobieranie plików

 5. Przejdź do miejsca, w którym został zapisany plik programu Excel z przykładem Procurement Analysis.Navigate to the location where you saved the Procurement Analysis sample Excel file. Zaznacz go i wybierz polecenie Połącz.Select it and choose Connect.

  Nawiązywanie połączenia z plikami

 6. W ramach tego ćwiczenia wybierz pozycję Importuj.For this exercise, select Import.

  Okno usługi OneDrive dla Firm

 7. Gdy pojawi się komunikat o powodzeniu, wybierz pozycję x, aby go zamknąć.When the success message appears, select the x to dismiss it.

  Komunikat z informacją o powodzeniu

Porada

Czy wiesz?Did you know? Możesz zwęzić okienko nawigacji, wybierając ikonę z trzema liniami u góry Ikona ukrywania i pokazywania okienka nawigacji.You can narrow the nav pane by selecting the icon with three lines at the top nav pane show or hide icon. Zapewnia to więcej miejsca na sam raport.That gives you more room for the report itself.

Otwieranie raportu i przypinanie kafelków do pulpitu nawigacyjnegoOpen the report and pin tiles to your dashboard

 1. W tym samym obszarze roboczym wybierz kartę Raporty, a następnie wybierz pozycję Przykład Procurement Analysis, aby otworzyć raport.In the same workspace, select the Reports tab, and then select Procurement Analysis Sample to open the report.

  Karta Raporty Raport jest otwierany w widoku do czytania.Reports tab The report opens in Reading view. Zwróć uwagę, że po lewej stronie znajdują się dwie karty: Discount analysis (Analiza rabatów) i Spend overview (Przegląd wydatków).Notice it has two tabs on the left: Discount Analysis and Spend Overview. Każda karta reprezentuje stronę raportu.Each tab represents a page of the report.

 2. Wybierz pozycję Więcej opcji (...) > Edytuj raport, aby otworzyć raport w widoku do edycji.Select More options (...) > Edit report to open the report in Editing view.

  Raport w widoku do czytania

 3. Umieść kursor nad wizualizacją, aby wyświetlić dostępne opcje.Hover over a visualization to reveal the options available. Aby dodać wizualizację do pulpitu nawigacyjnego, wybierz ikonę przypinaniaTo add a visualization to a dashboard, select the pin icon Ikona przypinania..

  Umieszczanie wskaźnika myszy nad kafelkiem

 4. Ponieważ tworzymy nowy pulpit nawigacyjny, wybierz opcję Nowy pulpit nawigacyjny i nadaj mu nazwę.Because we're creating a new dashboard, select the option for New dashboard and give it a name.

  Okno dialogowe opcji Przypnij do pulpitu nawigacyjnego

 5. Po wybraniu przycisku Przypnij usługa Power BI utworzy nowy pulpit nawigacyjny w bieżącym obszarze roboczym.When you select Pin, Power BI creates the new dashboard in the current workspace. Po wyświetleniu komunikatu Przypięto do pulpitu nawigacyjnego wybierz pozycję Przejdź do pulpitu nawigacyjnego.After the Pinned to dashboard message appears, select Go to dashboard. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zapisanie raportu, wybierz pozycję Zapisz.If you're prompted to save the report, choose Save.

  Komunikat z informacją o powodzeniu

  Nowy pulpit nawigacyjny zostanie otwarty w usłudze Power BI.Power BI opens the new dashboard. Ma jeden kafelek: właśnie przypiętą wizualizację.It has one tile: the visualization you just pinned.

  pulpit nawigacyjny z jednym kafelkiem

 6. Aby powrócić do raportu, wybierz ten kafelek.Select the tile to return to the report. Przypnij jeszcze kilka kafelków do nowego pulpitu nawigacyjnego.Pin a few more tiles to the new dashboard. Gdy zostanie wyświetlone okno Przypinanie do pulpitu nawigacyjnego, wybierz opcję Istniejący pulpit nawigacyjny.When the Pin to dashboard window displays, select Existing dashboard.

  Okno dialogowe opcji Przypnij do pulpitu nawigacyjnego

Przypinanie całej strony raportu do pulpitu nawigacyjnegoPin an entire report page to the dashboard

Zamiast przypinania po jednym elemencie wizualnym, możesz przypiąć całą stronę raportu jako dynamiczny kafelek.Instead of pinning one visual at a time, you can pin an entire report page as a live tile. Zróbmy to.Let's do it.

 1. W edytorze raportów wybierz kartę Spend Overview, aby otworzyć drugą stronę raportu.In the report editor, select the Spend Overview tab to open the second page of the report.

  Karta raportu

 2. Chcemy, aby na pulpicie nawigacyjnym znajdowały się wszystkie wizualizacje z raportu.We want all of the visuals in the report on your dashboard. W prawym górnym rogu paska menu wybierz opcję Przypnij stronę dynamiczną.In the upper-right corner of the menubar, select Pin live page. Na pulpicie nawigacyjnym kafelki strony dynamicznej są aktualizowane zawsze po odświeżeniu strony.On a dashboard, live page tiles update each time the page is refreshed.

  Prawy górny róg edytora raportów

 3. Gdy zostanie wyświetlone okno Przypinanie do pulpitu nawigacyjnego, wybierz opcję Istniejący pulpit nawigacyjny.When the Pin to dashboard window appears, select Existing dashboard.

  Okno dialogowe opcji Przypnij do pulpitu nawigacyjnego

 4. Gdy pojawi się komunikat o powodzeniu, wybierz pozycję Przejdź do pulpitu nawigacyjnego.After the Success message appears, select Go to dashboard. Zobaczysz tam kafelki przypięte przez Ciebie z raportu.There you see the tiles you pinned from the report. W poniższym przykładzie przypięliśmy już dwa kafelki ze strony 1 raportu i jeden dynamiczny kafelek, którym jest strona 2 raportu.In the example below, we've pinned two tiles from page one of the report and one live tile, which is page two of the report.

  Pulpit nawigacyjny

Następne krokiNext steps

Gratulujemy utworzenia pierwszego pulpitu nawigacyjnego!Congratulations on creating your first dashboard! Utworzony pulpit nawigacyjny daje Ci wiele nowych możliwości.Now that you have a dashboard, there's much more you can do with it. Wykonaj czynności opisane w jednym z sugerowanych artykułów lub zapoznaj się z kolejnymi tematami samodzielnie:Follow one of the suggested articles below, or start exploring on your own:

Masz więcej pytań?More questions? Odwiedź Społeczność usługi Power BI.Try the Power BI Community.