Przypinanie całej strony raportu do pulpitu nawigacyjnego usługi Power BI jako dynamicznego kafelkaPin an entire report page, as a live tile, to a Power BI dashboard

Innym sposobem dodania nowego kafelka pulpitu nawigacyjnego jest przypięcie całej strony raportu.Another way to add a new dashboard tile is by pinning an entire report page. Jest to prosty sposób na jednoczesne przypięcie więcej niż jednej wizualizacji.This is an easy way to pin more than one visualization at a time. Ponadto po przypięciu całej strony kafelki są dynamiczne. Możesz wchodzić z nimi w interakcje bezpośrednio na pulpicie nawigacyjnym.Also, when you pin an entire page, the tiles are live; you can interact with them right there on the dashboard. Zmiany wprowadzone w dowolnej wizualizacji w edytorze raportów, takie jak dodanie filtru lub zmiana pól używanych na wykresie, również są odzwierciedlane na kafelku pulpitu nawigacyjnego.And changes you make to any of the visualizations back in the report editor, like adding a filter or changing the fields used in the chart, are reflected in the dashboard tile as well.

Możliwość przypinania dynamicznych kafelków z raportów do pulpitów nawigacyjnych jest dostępna tylko w usłudze Power BI (app.powerbi.com).Pinning live tiles from reports to dashboards is only available in Power BI service (app.powerbi.com).

Uwaga

Nie możesz przypinać kafelków z raportów, które zostały Ci udostępnione.You can't pin tiles from reports that are shared with you.

Przypinanie strony raportuPin a report page

Zobacz, jak Amanda przypina dynamiczną stronę raportu do pulpitu nawigacyjnego, a następnie wykonaj instrukcje krok po kroku umieszczone poniżej filmu wideo, aby samodzielnie wypróbować tę funkcję.Watch Amanda pin a live report page to a dashboard and then follow the step-by-step instructions below the video to try it yourself.

 1. Otwórz raport w widoku do edycji.Open a report in Editing view.

 2. Bez wybierania żadnej wizualizacji na pasku menu wybierz pozycję Przypnij stronę dynamiczną.With no visualizations selected, from the menubar, select Pin Live Page.

  Ikona Przypnij stronę dynamiczną

 3. Przypnij kafelek do istniejącego lub nowego pulpitu nawigacyjnego.Pin the tile to an existing dashboard or to a new dashboard. Zwróć uwagę na wyróżniony tekst: Przypięcie strony dynamicznej pozwala wprowadzać zmiany w raportach, które będą wyświetlane na kafelku pulpitu nawigacyjnego po odświeżeniu strony.Notice the highlighted text: Pin live page enables changes to reports to appear in the dashboard tile when the page is refreshed.

  • Istniejący pulpit nawigacyjny: z listy rozwijanej wybierz nazwę pulpitu nawigacyjnego.Existing dashboard: select the name of the dashboard from the dropdown. Pulpity nawigacyjne, które zostały Ci udostępnione, nie będą wyświetlane na liście rozwijanej.Dashboards that have been shared with you will not appear in the dropdown.

  • Nowy pulpit nawigacyjny: wpisz nazwę nowego pulpitu nawigacyjnego.New dashboard: type the name of the new dashboard.

   Okno dialogowe opcji Przypnij do pulpitu nawigacyjnego

 4. Wybierz przycisk Przypnij raport dynamiczny.Select Pin live. Komunikat o powodzeniu (w prawym górnym rogu) informuje o tym, że strona została dodana do pulpitu nawigacyjnego jako kafelek.A Success message (near the top right corner) lets you know the page was added, as a tile, to your dashboard.

Otwieranie pulpitu nawigacyjnego, aby zobaczyć przypięty kafelek dynamicznyOpen the dashboard to see the pinned live tile

 1. W okienku nawigacji wybierz pulpit nawigacyjny z nowym kafelkiem dynamicznym.From the nav pane, select the dashboard with the new live tile. Tam możesz między innymi zmienić nazwę, zmienić rozmiar, utworzyć link i przenieść przypiętą stronę raportu.There, you can do things like rename, resize, link, and move the pinned report page.

 2. Wykonaj czynności na kafelku dynamicznym.Interact with the live tile. Na poniższym zrzucie ekranu zaznaczenie paska na wykresie kolumnowym spowodowało filtrowanie krzyżowe i wyróżnienie krzyżowe innych wizualizacji na kafelku.In the screenshot below, selecting a bar on the column chart has cross-filtered and cross-highlighted the other visualizations on the tile.

  pulpity nawigacyjne z kafelkiem dynamicznym

Następne krokiNext steps

Pulpity nawigacyjne w usłudze Power BIDashboards in Power BI

Masz więcej pytań?More questions? Odwiedź społeczność usługi Power BITry the Power BI Community