Samouczek: tworzenie raportu usługi Power BI na podstawie skoroszytu programu Excel i udostępnianie go w aplikacji Microsoft TeamsTutorial: From Excel workbook to a report in the Power BI service to Microsoft Teams

Twój kierownik do końca dnia chce zapoznać się z raportem dotyczącym najnowszych wyników sprzedaży i zysków.Your manager wants to see a report on your latest sales and profit figures by the end of the day. Ale najnowsze dane znajdują się w różnych systemach innych firm i w plikach na Twoim laptopie.But the latest data is in various third-party systems and files on your laptop. W przeszłości trzeba było poświęcić godziny na tworzenie elementów wizualnych i formatowanie raportu, więc zaczynasz się niepokoić.In the past, it’s taken hours to create visuals and format a report, and you’re beginning to feel anxious.

Bez obaw.No worries. Usługa Power BI umożliwia błyskawiczne utworzenie doskonałego raportu i udostępnienie go w aplikacji Microsoft Teams.With Power BI, you can create a stunning report and share it in Microsoft Teams in no time!

Zrzut ekranu przedstawiający gotowy raport Financial Sample

W tym samouczku przekażemy plik programu Excel, utworzymy nowy raport i udostępnimy go współpracownikom w aplikacji Microsoft Teams — wszystko z poziomu usługi Power BI.In this tutorial, we upload an Excel file, create a new report, and share it with colleagues in Microsoft Teams, all from within Power BI. Omawiane tematy:You'll learn how to:

 • Przygotowywanie danych w programie Excel.Prepare your data in Excel.
 • Pobieranie przykładowych danych.Download sample data.
 • Tworzenie raportu w usłudze Power BI.Build a report in the Power BI service.
 • Przypinanie wizualizacji raportu do pulpitu nawigacyjnego.Pin the report visuals to a dashboard.
 • Udostępnianie linku do pulpitu nawigacyjnego.Share a link to the dashboard.
 • Udostępnianie pulpitu nawigacyjnego w aplikacji Microsoft TeamsShare the dashboard in Microsoft Teams

Przygotowywanie danych w programie ExcelPrepare data in Excel

Jako przykład weźmy prosty plik programu Excel.Let’s take a simple Excel file as an example.

 1. Przed załadowaniem pliku programu Excel do usługi Power BI musisz uporządkować dane w postaci płaskiej tabeli.Before you can load your Excel file into Power BI, you must organize your data in a flat table. W płaskiej tabeli każda kolumna zawiera ten sam typ danych, na przykład tekst, data, liczba lub waluta.In a flat table, each column contains the same data type; for example, text, date, number, or currency. Tabela powinna mieć wiersz nagłówka, ale nie powinna mieć żadnych kolumn ani wierszy wyświetlających sumy.Your table should have a header row, but not any columns or rows that display totals.

  Zrzut ekranu przedstawiający dane zorganizowane w programie Excel.

 2. Następnie sformatuj swoje dane jako tabelę.Next, format your data as a table. W programie Excel na karcie Narzędzia główne w grupie Style wybierz pozycję Formatuj jako tabelę.In Excel, on the Home tab, in the Styles group, select Format as Table.

 3. Wybierz styl tabeli, który ma być zastosowany do arkusza.Select a table style to apply to your worksheet.

  Arkuszu programu Excel jest teraz gotowy do załadowania do usługi Power BI.Your Excel worksheet is now ready to load into Power BI.

  Zrzut ekranu przedstawiający dane sformatowane w formie tabeli.

Przekaż plik programu Excel do usługi Power BIUpload your Excel file to the Power BI service

Usługa Power BI łączy wiele źródeł danych, w tym pliki programu Excel znajdujące się na Twoim komputerze.The Power BI service connects to many data sources, including Excel files that live on your computer.

Uwaga

Aby skorzystać z pozostałej części tego samouczka, pobierz skoroszyt Financial Sample.To follow along with the rest of this tutorial, download the Financial Sample workbook.

 1. Aby rozpocząć, zaloguj się do usługi Power BI.To get started, sign in to the Power BI service. Jeżeli jeszcze nie została przeprowadzona rejestracja, możesz to zrobić za darmo.If you haven’t signed up, you can do so for free.

 2. W sekcji Mój obszar roboczy wybierz pozycję Nowe > Przekaż plik.In My workspace, select New > Upload a file.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję Przekaż plik.

 3. Wybierz pozycję Plik lokalny, przejdź do lokalizacji, w której zapisano plik programu Excel Financial Sample, a następnie wybierz pozycję Otwórz.Select Local File, browse to where you saved the Financial Sample Excel file, and select Open.

 4. Na stronie Plik lokalny wybierz pozycję Importuj.On the Local File page, select Import.

  Teraz masz zestaw danych Financial Sample.Now you have a Financial Sample dataset. W usłudze Power BI automatycznie utworzono również pusty pulpit nawigacyjny.Power BI also automatically created a blank dashboard. Jeśli pulpit nawigacyjny nie jest widoczny, odśwież przeglądarkę.If you don't see the dashboard, refresh your browser.

  Zrzut ekranu przedstawiający obszar Mój obszar roboczy z zestawem danych Financial Sample.

 5. Chcesz utworzyć raport.You want to create a report. Pozostając w obszarze Mój obszar roboczy, wybierz pozycję Nowy > Raport.Still in My workspace, select New > Report.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję Nowy raport.

 6. W oknie dialogowym Wybierz zestaw danych, aby utworzyć raport wybierz zestaw danych Financial Sample, a następnie opcję Utwórz.In the Select a dataset to create a report dialog box, select your Financial Sample dataset > Create.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Wybierz zestaw danych.

Tworzenie raportuBuild your report

Raport zostanie otwarty w widoku do edycji i zostanie wyświetlona pusta kanwa raportu.The report opens in Editing view and displays the blank report canvas. Po prawej stronie znajdują się okienka Wizualizacje, Filtry i Pola.On the right are the Visualizations, Filters, and Fields panes. Dane tabeli ze skoroszytu programu Excel są wyświetlone w okienku Pola.Your Excel workbook table data appears in the Fields pane. W górnej części znajduje się nazwa tabeli, czyli financials (Dane finansowe).At the top is the name of the table, financials. Poniżej usługa Power BI wyświetla nagłówki kolumn jako oddzielne pola.Under that, Power BI lists the column headings as individual fields.

Widzisz symbole sigma na liście Pola?You see the Sigma symbols in the Fields list? W usłudze Power BI wykryto, że są to pola liczbowe.Power BI has detected that those fields are numeric. Usługa Power BI wskazuje również pole geograficzne za pomocą symbolu kuli ziemskiej.Power BI also indicates a geographic field with a globe symbol.

Zrzut ekranu przedstawiający dane programu Excel w okienku Pola.

 1. Aby uzyskać więcej miejsca dla kanwy raportu, wybierz opcję Ukryj okienko nawigacji i zminimalizuj okienko Filtry.To have more room for the report canvas, select Hide the navigation pane, and minimize the Filters pane.

  Zrzut ekranu przedstawiający minimalizowanie okienka nawigacji.

 2. Teraz możesz rozpocząć tworzenie wizualizacji.Now you can begin to create visualizations. Załóżmy, że Twój kierownik chce zobaczyć zysk w funkcji czasu.Let's say your manager wants to see profit over time. W okienku Pola przeciągnij pozycję Zysk na kanwę raportu.In the Fields pane, drag Profit to the report canvas.

  Domyślnie w usłudze Power BI zostanie wyświetlony wykres kolumnowy z jedną kolumną.By default, Power BI displays a column chart with one column.

  Zrzut ekranu przedstawiający wykres kolumnowy z jedną kolumną.

 3. Następnie przeciągnij pozycję Data na kanwę raportu.Drag Date to the report canvas.

  Wykres kolumnowy w usłudze Power BI zostanie zaktualizowany, aby pokazać zysk według daty.Power BI updates the column chart to show profit by date.

  Zrzut ekranu przedstawiający wykres kolumnowy w edytorze raportów.

  Grudzień 2014 r. był najbardziej dochodowym miesiącem.December 2014 was the most profitable month.

  Porada

  Jeśli wartości na wykresie nie wyglądają tak, jak oczekiwano, sprawdź agregacje.If your chart values don't look as you expect, check your aggregations. Na przykład w obszarze Wartości wybierz nowo dodane pole Profit (Zysk) i sprawdź, czy dane są agregowane w oczekiwany sposób.For example, in the Values well, select the Profit field you just added and ensure the data is being aggregated the way you'd like it. W tym przykładzie używamy pozycji Suma.In this example, we're using Sum.

Tworzenie mapyCreate a map

Twój kierownik chce wiedzieć, które kraje są najbardziej dochodowe.Your manager wants to know which countries are the most profitable. Zrób na nim wrażenie, dodając wizualizację mapy.Impress your manager with a map visualization.

 1. Wybierz pusty obszar na kanwie raportu.Select a blank area on your report canvas.

 2. W okienku Pola przeciągnij pole Country (Kraj) na kanwę raportu, a następnie przeciągnij pole Profit na mapę.From the Fields pane, drag the Country field to your report canvas, then drag the Profit field to the map.

  Usługa Power BI tworzy element wizualny mapy z dymkami reprezentującymi względny zysk w każdej lokalizacji.Power BI creates a map visual with bubbles representing the relative profit of each location.

  Zrzut ekranu przedstawiający wizualizację mapy w edytorze raportów.

  Wygląda na to, że kraje europejskie radzą sobie lepiej niż kraje Ameryki Północnej.Looks like the European countries are outperforming the North American countries.

Tworzenie wizualizacji przedstawiającej sprzedażCreate a visual showing sales

A co z wyświetlaniem elementu wizualnego pokazującego sprzedaż według produktu i segmentu rynku?What about displaying a visual showing sales by product and market segment? Łatwe.Easy.

 1. Wybierz pustą kanwę.Select the blank canvas.

 2. W okienku Pola wybierz pola Sprzedaż, Produkt i Segment.In the Fields pane, select the Sales, Product, and Segment fields.

  Usługa Power BI utworzy grupowany wykres kolumnowy.Power BI creates a clustered column chart.

 3. Zmień typ wykresu, wybierając jedną z ikon w menu Wizualizacje.Change the type of chart by choosing one of the icons in the Visualizations menu. Na przykład zmień go na skumulowany wykres kolumnowy.For instance, change it to a Stacked column chart.

  Zrzut ekranu przedstawiający skumulowany wykres kolumnowy w edytorze raportów.

 4. Aby posortować wykres, wybierz pozycję Więcej opcji (...) > Sortuj według.To sort the chart, select More options (...) > Sort by.

Uatrakcyjnianie wizualizacjiSpruce up the visuals

Wprowadź następujące zmiany na karcie Format w okienku Wizualizacje.Make the following changes on the Format tab in the Visualizations pane.

Zrzut ekranu przedstawiający kartę Format w okienku Wizualizacje.

 1. Wybierz wykres kolumnowy Profit by Date (Zysk według daty).Select the Profit by Date column chart. W sekcji Tytuł zmień Rozmiar tekstu na 16 pkt.In the Title section, change Text size to 16 pt. Ustaw przełącznik Cień w pozycji Włączone.Toggle Shadow to On.

 2. Wybierz skumulowany wykres kolumnowy Sales by Product and Segment (Sprzedaż według produktu i segmentu).Select the Sales by Product and Segment stacked column chart. W sekcji Tytuł zmień Rozmiar tekstu tytułu na 16 pkt.In the Title section, change title Text size to 16 pt. Ustaw przełącznik Cień w pozycji Włączone.Toggle Shadow to On.

 3. Wybierz mapę Profit by Country (Zysk według kraju).Select the Profit by Country map. W sekcji Style mapy zmień Motyw na Odcienie szarości.In the Map styles section, change Theme to Grayscale. W sekcji Tytuł zmień Rozmiar tekstu tytułu na 16 pkt.In the Title section, change title Text size to 16 pt. Ustaw przełącznik Cień w pozycji Włączone.Toggle Shadow to On.

Przypinanie do pulpitu nawigacyjnegoPin to a dashboard

Teraz możesz przypiąć wszystkie wizualizacje do pustego pulpitu nawigacyjnego utworzonego domyślnie przez usługę Power BI.Now you can pin all of your visuals to the blank dashboard that Power BI created by default.

 1. Umieść kursor na wizualizacji i wybierz pozycję Przypnij wizualizację.Hover over a visual and select Pin visual.

  Zrzut ekranu przedstawiający przypinanie wizualizacji do pulpitu nawigacyjnego.

 2. Zanim przypniesz wizualizację do pulpitu nawigacyjnego, musisz zapisać raport.You need to save your report before you can pin a visual to the dashboard. Nazwij raport i wybierz pozycję Zapisz.Give your report a name and select Save.

 3. Przypnij poszczególne wizualizacje do pulpitu nawigacyjnego o nazwie Financial Sample.xlsx, utworzonego przez usługę Power BI.Pin each visual to the dashboard that Power BI created, Financial Sample.xlsx.

 4. Po przypięciu ostatniej wizualizacji wybierz polecenie Przejdź do pulpitu nawigacyjnego.When you pin the last visual, select Go to dashboard.

 5. W usłudze Power BI automatycznie dodano symbol zastępczy kafelka Financial Sample.xlsx do pulpitu nawigacyjnego.Power BI added a placeholder Financial Sample.xlsx tile to the dashboard automatically. Wybierz kolejno pozycje Więcej opcji > Usuń kafelek.Select More options (...) > Delete tile.

  Zrzut ekranu przedstawiający pozycję Więcej opcji dla kafelka.

 6. Możesz uporządkować kafelki i zmieniać ich rozmiary w dowolny sposób.Rearrange and resize the tiles any way you want.

Pulpit nawigacyjny i raport są gotowe.The dashboard and report are ready.

Czas teraz udostępnić pulpit nawigacyjny kierownikowi.Now it's time to share your dashboard with your manager. Możesz udostępnić pulpit nawigacyjny i źródłowy raport wszelkim współpracownikom, którzy mają konto usługi Power BI.You can share your dashboard and underlying report with any colleague who has a Power BI account. Mogą oni wchodzić w interakcje z Twoim raportem, ale nie mogą zapisywać zmian.They can interact with your report, but can't save changes. Jeśli na to zezwolisz, będą mogli dalej udostępniać go innym osobom lub utworzyć nowy raport na podstawie bazowego zestawu danych.If you allow it, they can reshare with others, or build a new report based on the underlying dataset.

 1. Aby udostępnić raport, w górnej części pulpitu nawigacyjnego wybierz pozycję Udostępnij.To share your report, at the top of the dashboard, select Share.

  Zrzut ekranu przedstawiający ikonę udostępniania.

 2. Na stronie Udostępnianie pulpitu nawigacyjnego wprowadź adresy e-mail adresatów w polu Wprowadź adresy e-mail i dodaj wiadomość w polu poniżej.In the Share dashboard page, enter the email addresses of the recipients in the Enter email addresses box and add a message in the box below it.

 3. Zdecyduj, czy chcesz włączyć następujące opcje:Decide which of these options you want, if any:

  • Zezwalaj adresatom na udostępnianie pulpitu nawigacyjnego.Allow recipients to share your dashboard.
  • Zezwalaj adresatom na tworzenie nowej zawartości przy użyciu bazowych zestawów danych.Allow recipients to build new content using the underlying datasets.
  • Wyślij powiadomienie e-mail do adresatówSend an email notification to recipients.

  Zrzut ekranu przedstawiający okienko Udostępnij pulpit nawigacyjny

 4. Wybierz pozycję Udostępnij.Select Share.

Udostępnianie w aplikacji Microsoft TeamsShare to Microsoft Teams

Raporty i pulpity nawigacyjne możesz udostępniać współpracownikom bezpośrednio w aplikacji Microsoft Teams.You can also share reports and dashboards directly to your colleagues in Microsoft Teams.

 1. Aby udostępnić raport w aplikacji Teams, w górnej części pulpitu nawigacyjnego wybierz opcję Udostępnij w aplikacji Teams.To share in Teams, at the top of the dashboard, select Share to Teams.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję Udostępnij w aplikacji Teams.

 2. W usłudze Power BI zostanie wyświetlone okno dialogowe Udostępnianie w aplikacji Teams.Power BI displays the Share to Teams dialog. Wprowadź nazwę osoby, grupy lub kanału, a następnie wybierz pozycję Udostępnij.Enter the name of a person, group, or channel and select Share.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Udostępnianie w aplikacji Teams

 3. Link zostanie wyświetlony w obszarze Wpisy tej osoby, grupy lub kanału.The link appears in the Posts for that person, group, or channel.

  Zrzut ekranu przedstawiający wpis w aplikacji Teams.

Następne krokiNext steps

Masz więcej pytań?More questions? Odwiedź Społeczność usługi Power BI.Try the Power BI Community.