Typowe zadania dotyczące zapytań w programie Power BI DesktopCommon query tasks in Power BI Desktop

Czy ta strona jest pomocna?

Podczas pracy w oknie Edytora zapytań programu Power BI Desktop dostępnych jest kilka przydatnych, typowych zadań.When working in the Query Editor window of Power BI Desktop, there are a handful of commonly used tasks. W tym dokumencie przedstawiono te zadania i podano linki umożliwiające uzyskanie dodatkowych informacji.This document demonstrates those common tasks, and provides links for additional information.

Typowe zadania dotyczące zapytań są następujące:The common query tasks demonstrated here are the following:

 • Łączenie się z danymiConnect to data
 • Kształtowanie i łączenie danychShape and combine data
 • Grupowanie wierszyGroup rows
 • Przestawianie kolumnPivot columns
 • Tworzenie niestandardowych kolumnCreate custom columns
 • Formuły zapytańQuery formulas

W celu wykonania tych zadań użyjemy kilka połączeń z danymi.We’ll use a few data connections to complete these tasks. Jeśli chcesz samodzielnie wykonać poszczególne kroki tych zadań, możesz pobrać te dane lub połączyć się z nimi.The data is available for you to download or connect to, in case you want to step through these tasks yourself.

Pierwsze połączenie jest nawiązywane ze skoroszytem programu Excel, który można pobrać za pomocą tego linku.The first data connection is an Excel workbook, which you can download from this link. W drugim przypadku połączenie jest nawiązywane z zasobem internetowym (używanym również w innych artykułach dotyczących pomocy programu Power BI Desktop), dostępnym tutaj:The other is a Web resource (which is also used in other Power BI Desktop help content) which can be accessed from here:

http://www.bankrate.com/finance/retirement/best-places-retire-how-state-ranks.aspx

Kroki nawiązywania połączenia z obydwoma źródłami danych można wykonać przy użyciu typowych zadań dotyczących zapytań.The steps necessary to connect to both of those data sources is where the common Query tasks begin.

Łączenie się z danymiConnect to data

Aby połączyć się z danymi w programie Power BI Desktop, wybierz przycisk Pobierz dane na karcie Narzędzia główne na wstążce.To connect to data in Power BI Desktop, select the Get Data button from the Home tab on the ribbon. Program Power BI Desktop wyświetli menu z typowymi źródłami danych.Power BI Desktop presents a menu with the most common data sources. Aby uzyskać pełną listę źródeł danych obsługiwanych przez program Power BI Desktop, wybierz przycisk Więcej znajdujący się u dołu menu.For a complete list of data sources to which Power BI Desktop can connect, select the More... button at the bottom of the menu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Źródła danych w programie Power BI Desktop.For more information, see Data Sources in Power BI Desktop.

Na początku wybierz pozycję Excel i przejdź do skoroszytu, a następnie wybierz go.To start with, select Excel and navigate to the workbook, then select it. Zapytanie sprawdzi skoroszyt i przedstawi znalezione dane w oknie Nawigator.Query inspects the workbook, then presents the data it found in the Navigator window.

Przed załadowaniem danych do programu Power BI Desktop możesz je ukształtować lub dostosować, wybierając pozycję Edytuj.You can select Edit to adjust, or shape, the data before loading it into Power BI Desktop. Edytowanie zapytania jest szczególnie przydatne podczas pracy z dużymi zestawami danych, które wymagają okrojenia przed załadowaniem.Editing a query before loading is especially useful when working with large data sets that you intend to pare down before loading. Właśnie o to nam chodzi, dlatego wybierzemy pozycję Edytuj.We want to do that, so we select Edit.

Nawiązywanie połączenia z różnymi typami danych również jest proste.Connecting to different types of data is just as easy. Chcemy też połączyć się z zasobem internetowym.We also want to connect to a Web resource. Wybierz pozycję Pobierz dane > Więcej, a następnie wybierz pozycję Inne > Sieć Web.Select Get Data > More... and then select Other > Web.

Zostanie wyświetlone okno Z sieci Web, w którym można wpisać adres URL strony internetowej.The From Web window appears, where you can type in the URL of the Web page.

Wybierz przycisk OK. Tak jak poprzednio, program Power BI Desktop przeanalizuje skoroszyt i przedstawi znalezione dane w oknie Nawigator.Select OK, and like before, Power BI Desktop inspects the workbook and presents the data it finds in the Navigator window.

Inne połączenia z danymi działają podobnie.Other data connections are similar. Jeśli do nawiązania połączenia z danymi wymagane jest uwierzytelnienie, program Power BI Desktop wyświetla monit o wprowadzenie poświadczeń.If authentication is required to make a data connection, Power BI Desktop prompts you for the appropriate credentials.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące łączenia się z danymi w programie Power BI Desktop, zobacz Łączenie się z danymi w programie Power BI Desktop.For a step-by-step demonstration of connecting to data in Power BI Desktop, see Connect to Data in Power BI Desktop.

Kształtowanie i łączenie danychShape and combine data

Edytor zapytań pozwala łatwo kształtować i łączyć dane.You can easily shape and combine data with Query Editor. W tej sekcji podano kilka przykładów dotyczących kształtowania danych.This section includes a few examples of how you can shape data. Bardziej wyczerpujący opis kształtowania i łączenia danych można znaleźć w temacie Kształtowanie i łączenie danych w programie Power BI Desktop .For a more complete demonstration of shaping and combining data, see Shape and Combine Data with Power BI Desktop.

W poprzedniej sekcji nawiązaliśmy połączenie z dwoma zestawami danych — skoroszytem programu Excel i zasobem internetowym.In the previous section we connected to two sets of data – an Excel workbook, and a Web resource. Po załadowaniu zestawów do Edytora zapytań i wybraniu zapytania ze strony internetowej (z listy dostępnych zapytań w okienku Zapytania po lewej stronie okna Edytora zapytań) widać następującą zawartość.Once loaded in Query Editor we see the following, with the query from the Web page selected (taken from the available queries listed in the Queries pane, on the left side of the Query Editor window).

Kształtowanie danych polega na przekształcaniu źródła danych do postaci i formatu, który spełnia określone wymagania.When you shape data, you transform a data source into the form and format that meets your needs. W tym przypadku nie potrzebujemy pierwszej kolumny, o nazwie Header, dlatego ją usuniemy.In this case, we don’t need that first column, titled Header, so we’ll remove it.

W Edytorze zapytań wiele poleceń jest dostępnych na wstążce i w menu kontekstowym wywoływanym prawym przyciskiem myszy.In Query Editor, many commands can be found in the ribbon, and in a context-sensitive right-click menu. Na przykład po kliknięciu prawym przyciskiem myszy kolumny Nagłówek pojawia się menu, które pozwala usunąć tę kolumnę.For example, when you right-click on the Header column, the menu that appears lets you remove the column. Można również zaznaczyć kolumnę, a następnie wybrać przycisk Usuń kolumny na wstążce.You could also select the column and then select the Remove Columns button from the ribbon.

Istnieje wiele innych metod kształtowania danych w tym zapytaniu. Można usuwać dowolną liczbę górnych lub dolnych wierszy, dodawać i dzielić kolumny, zastępować wartości, a także wykonywać inne zadania umożliwiające odpowiednie kształtowanie danych za pomocą Edytora zapytań.There are many other ways you could shape the data in this query; you could remove any number of rows from the top, or from the bottom; you could add columns, split columns, replace values, and perform other shaping tasks to direct Query Editor to get the data how you want it.

Grupowanie wierszyGroup rows

W Edytorze zapytań wartości z wielu wierszy można grupować w jedną wartość.In Query Editor, you can group the values in multiple rows into a single value. Może to być przydatne w przypadku podawania liczby oferowanych produktów, całkowitej wartości sprzedaży lub liczby studentów.This can be useful when summarizing the number of products offered, the total sales, or the count of students.

W tym przykładzie pogrupujemy wiersze w zestawie danych dotyczących rekrutacji w szkołach.In this example, we group rows in an education enrollment data set. Dane pochodzą ze skoroszytu programu Excel. Zostały ukształtowane w Edytorze zapytań — pozostawiono tylko potrzebne kolumny, zmieniono nazwę tabeli i wykonano kilka innych transformacji.The data is from an Excel workbook, and has been shaped in Query Editor to get just the columns we need, rename the table, and perform a few other transforms.

Chcemy dowiedzieć się, ile placówek edukacyjnych (zarówno w okręgach szkolnych, jak i całych regionach) znajduje się w poszczególnych stanach USA.Let’s find out how many Agencies (this includes school districts, and other education agencies such as regional service districts, and so on) each state has. Wybieramy kolumnę State Abbr, a następnie przycisk Grupuj według na karcie Przekształcanie lub Narzędzia główne na wstążce (polecenie Grupuj według jest dostępne na obu kartach).We select the State Abbr column then select the Group By button in the Transform tab or the Home tab of the ribbon (Group By is available in both tabs).

Okno Grupowanie wedługThe Group By… zostanie wyświetlone.window appears. Grupowanie wierszy w Edytorze zapytań powoduje utworzenie nowej kolumny, w której są umieszczane wyniki polecenia Grupuj według.When Query Editor groups rows, it creates a new column into which it places the Group By results. Operację Grupuj według można dostosować przy użyciu następujących opcji:You can adjust the Group By operation in the following ways:

 1. Grupuj według — kolumna, która ma zostać pogrupowana; w Edytorze zapytań została wybrana zaznaczona wcześniej kolumna, ale można ją zmienić w tym oknie na dowolną kolumnę w tabeli.Group by – this is the column to be grouped; Query Editor chooses the selected column, but you can change it in this window to be any column in the table.
 2. Nazwa nowej kolumny — Edytor zapytań sugeruje nazwę na podstawie operacji wykonywanej na grupowanej kolumnie, ale można podać dowolną nazwę nowej kolumny.New column name – Query Editor suggests a name for the new column, based on the operation it applies to the column being grouped, but you can name the new column anything you want.
 3. Operacja — w tym miejscu można wskazać operację wykonywaną przez Edytora zapytań.Operation – here you specify the operation that Query Editor applies.
 4. Dodaj grupowanie i Dodaj agregację — te opcje są wyświetlane po wybraniu opcji Zaawansowane.Add grouping and Add aggregation – these options appear after selecting the Advanced option. Operacje agregujące (akcje Grupuj według) można wykonywać na wielu kolumnach. W jednej operacji w oknie Grupowanie według można przeprowadzać wiele agregacji.You can perform grouping operations (Group By actions) on multiple columns, and perform multiple aggregations, all within the Group By window, and all in one operation. Edytor zapytań tworzy nową kolumnę (na podstawie opcji wybranych w tym oknie), która jest wynikiem operacji na wielu kolumnach.Query Editor creates a new column (based on your selections in this window) that operates on multiple columns.

Skorzystaj z przycisku Dodaj grupowanie lub Dodaj agregację, aby dodać więcej grupowań lub agregacji do operacji Grupuj według.Select the Add grouping or Add aggregation button to add more groupings or aggregations to a Group By operation. Możesz usunąć kolumnę lub agregację, wybierając ikonę ... , a następnie opcję Usuń — spróbuj to wykonać i zobacz, jaki będzie wynik takiego działania.You can remove a grouping or aggregation by selecting the ... icon and selecting Delete, so go ahead and try it and see what it looks like.

Po wybraniu przycisku OK zapytanie wykonuje operację Grupuj według i zwraca wyniki.When we select OK, Query performs the Group By operation, and returns the results. Jak widać, liczba placówek w każdym z czterech stanów — Ohio, Teksasie, Illinois i Kalifornii — przekracza tysiąc!Whew, look at that – Ohio, Texas, Illinois, and California now each have over a thousand agencies!

Edytor zapytań pozwala usunąć ostatnią operację kształtowania — wystarczy wybrać symbol X wyświetlany obok niej.And with Query Editor, you can always remove the last shaping operation by selecting the X next to the step just completed. Możesz dowolnie eksperymentować, ponawiając operacje, aż uzyskasz dane ukształtowane w odpowiedni sposób.So go ahead and experiment, redo the step if you don’t like the results, until Query Editor shapes your data just the way you want it.

Przestawianie kolumnPivot columns

Program Power BI Desktop umożliwia przestawianie kolumn i utworzenie tabeli, która zawiera zagregowane wartości dla każdej unikatowej wartości w kolumnie.With Power BI Desktop, you can pivot columns, and create a table that contains aggregated values for each unique value in a column. Na przykład jeśli chcesz się dowiedzieć, ile różnych produktów znajduje się w poszczególnych kategoriach, możesz szybko utworzyć tabelę zawierającą potrzebne informacje.For example, if you need to know how many different products you have in each product category, you can quickly create a table the does precisely that.

Spójrzmy na przykład.Let’s look at an example. Poniższą tabelę Products ukształtowano w celu wyświetlenia unikatowych nazw produktów oraz ich kategorii.The following Products table has been shaped to only show each unique product (by name), and which category each product falls under. Aby utworzyć nową tabelę, zawierającą liczbę produktów z każdej kategorii (na podstawie kolumny CategoryName), wybierz kolumnę, a następnie wybierz polecenie Kolumna przestawna na karcie Przekształcanie na wstążce.To create a new table that shows a count of products for each category (based on the CategoryName column), select the column, then select Pivot Column from the Transform tab on the ribbon.

Zostanie wyświetlone okno Kolumna przestawna z informacjami o tym, które wartości z kolumny zostaną użyte do utworzenia nowych kolumn (1). Po rozwinięciu obszaru Opcje zaawansowane (2) można wybrać funkcję, która zostanie zastosowana do wartości zagregowanych (3).The Pivot Column window appears, letting you know which column’s values will be used to create new columns (1), and when you expand Advanced options (2), you can select the function that will be applied to the aggregated values (3).

Po wybraniu przycisku OK zostanie wyświetlona tabela — wynik instrukcji przekształcania podanych w oknie Kolumna przestawna.When you select OK, Query displays the table according to the transform instructions provided in the Pivot Column window.

Tworzenie niestandardowych kolumnCreate custom columns

W Edytorze zapytań można tworzyć niestandardowe formuły, które działają na wielu kolumnach tabeli, a następnie umieszczać wyniki takich formuł w nowej (niestandardowej) kolumnie.In Query Editor you can create custom formulas that operate on multiple columns in your table, then place the results of such formulas into a new (custom) column. Tworzenie niestandardowych kolumn w Edytorze zapytań jest proste.Query Editor makes it easy to create custom columns.

W Edytorze zapytań na karcie Dodawanie kolumny na wstążce wybierz pozycję Kolumna niestandardowa.In Query Editor, select Custom Column from the Add Column tab on the ribbon.

Zostanie wyświetlone następujące okno.The following window appears. W poniższym przykładzie utworzymy niestandardową kolumnę o nazwie Percent ELL, która umożliwia obliczenie, jaki odsetek uczniów uczestniczy w kursach języka angielskiego (ELL, English Language Learners).In the following example, we create a custom column called Percent ELL that calculates the percentage of total students that are English Language Learners (ELL).

Podobnie jak w przypadku wszystkich kroków w Edytorze zapytań, jeśli okaże się, że nowa kolumna niestandardowa nie zawiera oczekiwanych danych, można po prostu usunąć krok z sekcji Zastosowane kroki w okienku Ustawienia zapytania, wybierając symbol X obok kroku Dodano kolumnę niestandardową.Like any other applied step in Query Editor, if the new custom column doesn’t provide the data you’re looking for, you can simply delete the step from the Applied Steps section of the Query Settings pane by selecting the X next to the Added Custom step.

Formuły zapytańQuery formulas

Można edytować kroki wygenerowane w Edytorze zapytań oraz tworzyć niestandardowe formuły, aby mieć ścisłą kontrolę nad kształtowaniem danych i łączeniem się z nimi.You can edit the steps that Query Editor generates, and you can create custom formulas to get precise control over connecting to and shaping your data. Gdy Edytor zapytań wykonuje jakąś akcję na danych, formuła skojarzona z tą akcją jest wyświetlana na pasku formuły.Whenever Query Editor performs an action on data, the formula associated with the action is displayed in the Formula Bar. Aby wyświetlić pasek formuły, zaznacz pole wyboru obok pozycji Pasek formuły na karcie Widok na wstążce.To view the Formula Bar, select the checkbox next to Formula Bar in the View tab of the ribbon.

Edytor zapytań przechowuje wszystkie zastosowane kroki poszczególnych zapytań jako tekst, który można wyświetlić lub zmodyfikować.Query Editor keeps all applied steps for each query as text that you can view or modify. Tekst dowolnego zapytania można wyświetlać lub modyfikować za pomocą edytora zaawansowanego, wyświetlanego po wybraniu pozycji Edytor zaawansowany na karcie Widok na wstążce.You can view or modify the text for any query using the Advanced Editor, which is displayed when you select Advanced Editor from the View tab of the ribbon.

Poniżej przedstawiono edytor zaawansowany z wyświetlonymi krokami zapytania USA_StudentEnrollment.Here's a look at the Advanced Editor, with the query steps associated with the USA_StudentEnrollment query displayed. Kroki te utworzono przy użyciu języka formuł dodatku Power Query, często określanego jako język M. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o formułach dodatku Power Query.These steps are created in the Power Query Formula Language, often referred to as M. For information, see Learn about Power Query formulas. Aby zapoznać się ze specyfikacją języka, zobacz artykuł Specyfikacja języka formuł dodatku Microsoft Power Query dla programu Excel.To view the language specification itself, see Microsoft Power Query for Excel Formula Language Specification.

Program Power BI Desktop udostępnia rozbudowany zestaw kategorii formuł.Power BI Desktop provides an extensive set of formula categories. Więcej informacji oraz pełną dokumentację wszystkich formuł Edytora zapytań można znaleźć na stronie Kategorie formuł w dodatku Power Query.For more information, and a complete reference of all Query Editor formulas, visit Power Query Formula Categories.

Poniżej przedstawiono kategorie formuł w Edytorze zapytań:The formula categories for Query Editor are the following:

 • LiczbaNumber
  • StałeConstants
  • InformacjeInformation
  • Konwersja i formatowanieConversion and formatting
  • FormatFormat
  • ZaokrąglanieRounding
  • OperacjeOperations
  • LosoweRandom
  • TrygonometryczneTrigonometry
  • BajtyBytes
 • TekstText
  • InformacjeInformation
  • Porównywanie tekstuText comparisons
  • WyodrębnianieExtraction
  • ModyfikowanieModification
  • CzłonkostwoMembership
  • PrzekształceniaTransformations
 • Wartości logiczneLogical
 • DataDate
 • GodzinaTime
 • Data/godzinaDateTime
 • Data/godzina/strefa czasowaDateTimeZone
 • Czas trwaniaDuration
 • RekordRecord
  • InformacjeInformation
  • PrzekształceniaTransformations
  • WybieranieSelection
  • SerializacjaSerialization
 • ListaList
  • InformacjeInformation
  • WybieranieSelection
  • PrzekształceniaTransformation
  • CzłonkostwoMembership
  • Operacje na zestawachSet operations
  • PorządkowanieOrdering
  • Wartości średnieAverages
  • DodawanieAddition
  • Wartości numeryczneNumerics
  • GeneratoryGenerators
 • TabelaTable
  • Konstrukcja tabeliTable construction
  • KonwersjeConversions
  • InformacjeInformation
  • Operacje na wierszachRow operations
  • Operacje na kolumnachColumn operations
  • CzłonkostwoMembership
 • WartościValues
 • Operacje arytmetyczneArithmetic operations
 • Typy parametrówParameter Types
 • MetadaneMetadata
 • Dostęp do danychAccessing data
 • Identyfikator URIURI
 • Formaty binarneBinary formats
  • Odczytywanie liczbReading numbers
 • BinarneBinary
 • LinieLines
 • WyrażenieExpression
 • FunkcjaFunction
 • BłądError
 • Funkcja porównującaComparer
 • RozdzielaczSplitter
 • Funkcja łączącaCombiner
 • Funkcja zamieniającaReplacer
 • TypType

Następne krokiNext steps

Przy użyciu programu Power BI Desktop można wykonywać różnorodne zadania.There are all sorts of things you can do with Power BI Desktop. Aby uzyskać więcej informacji na temat jego możliwości, skorzystaj z następujących zasobów:For more information on its capabilities, check out the following resources: