Analizowanie danych kosztów i użycia platformy Azure w programie Power BI DesktopAnalyze Azure cost and usage data in Power BI desktop

Program Power BI Desktop może łączyć się z platformą Azure i uzyskiwać szczegółowe dane dotyczące użycia usług platformy Azure w organizacji.Power BI desktop can connect to Azure and get in-depth data about your organization's Azure service usage. Korzystając z tych danych, można tworzyć niestandardowe raporty i miary, aby lepiej rozumieć i skuteczniej analizować wydatki związane z platformą Azure.With it, you can create custom reports and measures to better understand and analyze your Azure spend.

Usługa Power BI aktualnie obsługuje konta rozliczeniowe umów Enterprise Agreement i umów klienta.Power BI currently supports connecting to Enterprise Agreement and Customer Agreement billing accounts.

 • Użytkownicy umowy Enterprise Agreement powinni łączyć się przy użyciu łącznika usługi Azure Consumption Insights.Enterprise Agreement users should connect with the Azure Consumption Insights connector.

 • Użytkownicy umowy z klientem powinni łączyć się za pomocą łącznika usługi Azure Cost Management.Customer Agreement users should connect with the Azure Cost Management connector.

Nawiązywanie połączenia z usługą Azure Consumption InsightsConnect with Azure Consumption Insights

Usługa Azure Consumption Insights pozwala na łączenie z kontami rozliczeniowymi umowy Azure Enterprise Agreement.Azure Consumption Insights allows you to connect to Azure Enterprise Agreement billing accounts.

Z tej sekcji dowiesz się, jak uzyskać potrzebne dane i jak migrować za pomocą łącznika Azure Enterprise Connector. Artykuł zawiera również mapowanie kolumn ze szczegółami użycia dostępnych w interfejsie API usługi ACI (Azure Consumption Insights).In this section, you will learn how to get the data you need, how to migrate from using the Azure Enterprise Connector, and you'll find a mapping of usage details columns available in the ACI (Azure Consumption Insights) API.

Aby pomyślnie nawiązać połączenie za pomocą łącznika Azure Consumption Insights, potrzebny jest dostęp do funkcji dla przedsiębiorstw w witrynie Azure Portal.To successfully connect using the Azure Consumption Insights connector, you need to have access to the Enterprise features within the Azure portal.

W celu nawiązania połączenia za pomocą łącznika Azure Consumption Insights, wybierz pozycję Pobierz dane na wstążce Narzędzia główne w programie Power BI Desktop.To connect using the Azure Consumption Insights connector, select Get Data from the Home ribbon in Power BI Desktop. Wybierz pozycję Usługi online z listy kategorii po lewej stronie. Zostanie wyświetlona pozycja Microsoft Azure Consumption Insights (Beta) (beta) .Select Online Services from the categories on the left, and you see Microsoft Azure Consumption Insights (Beta). Wybierz pozycję Połącz.Select Connect.

W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz pozycję Numer rejestracji.In the dialog that appears, provide your Enrollment Number.

 • Numer rejestracji można uzyskać w portalu Azure Enterprise Portal, w lokalizacji przedstawionej na poniższym obrazie:You can get your enrollment number from the Azure Enterprise Portal, in the location shown in the following image:

  Ta wersja łącznika obsługuje tylko rejestracje przedsiębiorstw z adresu https://ea.azure.com.This version of the connector only supports enterprise enrollments from https://ea.azure.com. Rejestracje z terenu Chin nie są obecnie obsługiwane.China enrollments are not currently supported.

Następnie podaj Klucz dostępu do nawiązania połączenia.Next, provide your Access key to connect.

Kiedy podasz swój Klucz dostępu i wybierzesz pozycję Połącz, zostanie wyświetlone okno Nawigator z dziewięcioma dostępnymi tabelami:Once you provide your Access key and select Connect, a Navigator window appears and shows the nine tables available to you:

 • Budgets. Dostarcza szczegóły budżetu, pozwalając wyświetlić faktyczne koszty lub użycie względem istniejących celów budżetu.Budgets: Provides budget details to view actual costs or usage against existing budget targets.
 • MarketPlace. Dostarcza oparte na użyciu opłaty platformy Azure Marketplace.MarketPlace: Provides usage-based Azure Marketplace charges.
 • PriceSheets. Dostarcza odpowiednie stawki według miernika w ramach rejestracji.PriceSheets: Provides applicable rates by meter for an enrollment.
 • RICharges. Dostarcza opłaty powiązane z wystąpieniami zarezerwowanymi w ciągu 24 ostatnich miesięcy.RICharges: Provides charges associated to your Reserved Instances over the last 24 months.
 • RIRecommendations_Single. Dostarcza rekomendacje zakupu wystąpienia zarezerwowanego na podstawie Twoich trendów użycia w ramach jednej subskrypcji w ciągu ostatnich 7, 30 do 60 dni.RIRecommendations_Single: Provides Reserved Instance purchase recommendations based on your usage trends on a single subscription over the last 7, 30 or 60 days.
 • RIRecommendations_Shared. Dostarcza rekomendacje zakupu wystąpienia zarezerwowanego na podstawie Twoich trendów użycia w ramach wszystkich Twoich subskrypcji w ciągu ostatnich 7, 30 do 60 dni.RIRecommendations_Shared: Provides Reserved Instance purchase recommendations based on your usage trends across all your subscriptions over the last 7, 30 or 60 days.
 • RIUsage. Dostarcza szczegóły użycia dla istniejących wystąpień zarezerwowanych w ciągu ostatniego miesiąca.RIUsage: Provides consumption details for your existing Reserved Instances over the last month.
 • Summaries. Dostarcza miesięczne podsumowanie dotyczące salda, nowych zakupów, opłat za usługę Azure Marketplace, korekt i opłat za nadwyżki.Summaries: Provides a monthly summary across balances, new purchases, Azure Marketplace service charges, adjustments, and overage charges.
 • UsageDetails. Dostarcza podział wykorzystanych ilości i szacowanych opłat w ramach rejestracji.UsageDetails: Provides a breakdown of consumed quantities and estimated charges for an enrollment.

Zaznacz pole wyboru obok danej tabeli, aby wyświetlić jej podgląd.You can select a checkbox beside any table to see a preview. Możesz zaznaczyć co najmniej jedną tabelę, zaznaczając pole obok jej nazwy i wybierając pozycję Load (Załaduj).You can select one or more tables by checking the box beside their name, then select Load.

Uwaga

Tabele Summary (Podsumowanie) i PriceSheet (Cennik) są dostępne tylko w przypadku klucza interfejsu API na poziomie rejestracji.The Summary and PriceSheet tables are only available for the enrollment-level API Key. Ponadto dane w tabelach Usage (Użycie) i PriceSheet (Cennik) domyślnie zawierają dane z bieżącego miesiąca.Also, the data in these tables has, by default, the current month's data for Usage and PriceSheet. Zawartości tabel Summary (Podsumowanie) i MarketPlace nie jest ograniczona do bieżącego miesiąca.The Summary and MarketPlace tables are not constrained to the current month.

Po wybraniu pozycji Load (Załaduj) dane zostają załadowane do programu Power BI Desktop.When you select Load the data is loaded into Power BI Desktop.

Po załadowaniu wybranych danych odpowiednie tabele i pola są widoczne w okienku Pola.Once the data you selected is loaded, the tables and fields you selected can be seen in the Fields pane.

Korzystanie z łącznika Azure Consumption InsightsUsing Azure Consumption Insights

Aby można było korzystać z łącznika Azure Consumption Insights, potrzebny jest dostęp do funkcji dla przedsiębiorstw w witrynie Azure Portal.To use the Azure Consumption Insights connector, you need to have access to the Enterprise features within the Azure portal.

Po pomyślnym załadowaniu danych za pomocą łącznika Azure Consumption Insights możesz tworzyć własne miary i kolumny, korzystając z edytora zapytań. Możesz też tworzyć wizualizacje, raporty i pulpity nawigacyjne oraz udostępniać je w usłudze Power BI.Once you successfully load data using the Azure Consumption Insights connector, you can create your own custom measures and columns using Query Editor, and you can create visuals, reports, and dashboards that you can share in the Power BI service.

Platforma Azure zawiera kolekcję przykładowych zapytań niestandardowych, które można pobierać za pomocą pustego zapytania.Azure also includes a collection of sample custom queries that you can retrieve using a blank query. Aby to zrobić, na karcie Narzędzia główne w programie Power BI Desktop wybierz strzałkę listy rozwijanej Pobierz dane, a następnie wybierz pozycję Puste zapytanie.To do so, in the Home ribbon of Power BI Desktop, select the drop down arrow in Get Data and then select Blank Query. Można to także zrobić w edytorze zapytań, klikając prawym przyciskiem myszy w okienku Zapytania po lewej stronie i wybierając z wyświetlonego menu pozycję Nowe zapytanie > Puste zapytanie.You can also do this in Query Editor by right-clicking in the Queries pane along the left, and selecting New Query > Blank Query from the menu that appears.

Na pasku formuły wpisz następujący ciąg:In the Formula bar, type the following:

= MicrosoftAzureConsumptionInsights.Contents

Zostanie wyświetlona kolekcja przykładów, jak na poniższym obrazie:A collection of samples appear, as shown in the following image:

Podczas pracy z raportami i tworzenia zapytań korzystaj z następujących wskazówek:When working with reports and creating queries, use the following:

 • Aby zdefiniować liczbę miesięcy, zaczynając od dnia dzisiejszego, użyj parametru numberOfMonth.To define the number of months starting from the current date, use numberOfMonth
  • Aby określić liczbę miesięcy (od dnia dzisiejszego) do zaimportowania, podaj wartość od zera do 36.Use a value between one and 36 to represent the number of months, from the current date, you want to import. Ze względu na ograniczenia dotyczące importowania i ilości danych obsługiwanych przez zapytania w usłudze Power BI zalecamy, aby nie importować więcej niż 12 miesięcy danych.We recommend getting no more than 12 months of data to avoid thresholds with import constraints and the volume of data allowed for queries in Power BI.
 • Aby zdefiniować zakres miesięcy z przeszłości, użyj parametrów startBillingDataWindow i endBillingDataWindow.To define a period of months in a historical time window, use startBillingDataWindow and endBillingDataWindow
 • Nie używaj parametru numberOfMonth w połączeniu z parametrem startBillingDataWindow ani endBillingDataWindow.Do not use numberOfMonth together with startBillingDataWindow or endBillingDataWindow

Migrowanie danych z łącznika Azure Enterprise ConnectorMigrating from the Azure Enterprise Connector

Część klientów ma wizualizacje utworzone za pomocą łącznika Azure Enterprise Connector (beta) , który w przyszłości przestanie być obsługiwany i jest obecnie zastępowany łącznikiem Azure Consumption Insights.Some customers created visuals using the Azure Enterprise Connector (Beta), which will eventually be discontinued, and is being replaced by the Azure Consumption Insights connector. Łącznik Azure Consumption Insights obejmuje następujące funkcje i udoskonalenia:The Azure Consumption Insights connector has features and enhancements that include the following:

 • Dodatkowe źródła danych dla parametrów Balance Summary i Marketplace PurchasesAdditional data sources available for Balance Summary and Marketplace Purchases
 • Nowe zaawansowane parametry, takie jak startBillingDataWindow i endBillingDataWindowNew and advanced parameters, such as startBillingDataWindow and endBillingDataWindow
 • Wyższa wydajność i szybsze reagowanieBetter performance and responsiveness

Poniższa procedura pomoże klientom w przejściu na nowszy łącznik Azure Consumption Insights i zachowaniu utworzonych zasobów, takich jak niestandardowe pulpity nawigacyjne oraz raporty.To help customers transition to the newer Azure Consumption Insights connector, and to preserve the work they've done in creating custom dashboards or reports, the following steps show how to move to the new connector.

Krok 1. Połączenie z platformą Azure przy użyciu nowego łącznikaStep 1: Connect to Azure using the new connector

Pierwszym krokiem jest nawiązanie połączenia przy użyciu łącznika Azure Consumption Insights, co opisano szczegółowo wcześniej w tym artykule.The first step is to connect using the Azure Consumption Insights connector, which was described earlier in this article in detail. Wybierz pozycję Pobierz dane > Puste zapytanie na wstążce Narzędzia główne w programie Power BI Desktop.In this step, select Get Data > Blank Query from the Home ribbon in Power BI Desktop.

Krok 2. Utworzenie zapytania za pomocą edytora zaawansowanegoStep 2: Use the Advanced Editor to create a query

W edytorze zapytań wybierz pozycję Edytor zaawansowany dostępną w sekcji Zapytanie na wstążce Narzędzia główne.In Query Editor, select Advanced Editor from the Query section of the Home ribbon. W oknie Edytor zaawansowany wprowadź poniższe zapytanie:In the Advanced Editor window that appears, enter the following query:

let  
  enrollmentNumber = "100",
  optionalParameters = [ numberOfMonth = 6, dataType="DetailCharges" ],
  data = MicrosoftAzureConsumptionInsights.Contents(enrollmentNumber, optionalParameters)  
in   
  data

Wartość enrollmentNumber należy oczywiście zastąpić własnym numerem rejestracji, który można uzyskać w portalu Azure Enterprise Portal.Of course, you'll need to replace the value of enrollmentNumber with your own enrollment number, which you can get from the Azure Enterprise Portal. Parametr numberOfMonth określa liczbę miesięcy wstecz (od bieżącego dnia), z których mają zostać uwzględnione dane.The numberOfMonth parameter is how many months of data you want going back, from the current data. Wartość (0) oznacza bieżący miesiąc.Use zero (0) for the current month.

Wybranie pozycji Gotowe w oknie Edytor zaawansowany spowoduje odświeżenie podglądu i wyświetlenie w tabeli danych z określonego zakresu.Once you select Done in the Advanced Editor window, the preview refreshes and you'll see data from the specified month range in the table. Wybierz pozycję Zamknij i zastosuj i wróć do poprzedniego okna.Select Close & Apply and return.

Krok 3. Przeniesienie miar i kolumn niestandardowych do nowego raportuStep 3: Move measures and custom columns to the new report

Następnym krokiem jest przeniesienie wszelkich utworzonych miar lub kolumn niestandardowych do nowej tabeli szczegółów.Next you'll need to move any custom columns or measures you created into the new details table. Oto odpowiednia procedura:Here are the steps.

 1. Otwórz Notatnik (lub inny edytor tekstu).Open Notepad (or another text editor).

 2. Zaznacz miarę, którą chcesz przenieść, skopiuj tekst z pola Formula i umieść go w Notatniku.Select the measure you want to move, copy the text from the Formula field, and place it in Notepad.

 3. Zmień nazwę Query1 na oryginalną nazwę tabeli szczegółów.Rename Query1 to the original details table name.

 4. Utwórz w tabeli nowe miary i kolumny niestandardowe, klikając prawym przyciskiem myszy tabelę i wybierając pozycję Nowa miara, a następnie wycinaj i wklejaj przechowywane miary i kolumny, aż będą gotowe.Create new measures and custom columns in your table by right-clicking on your table, and choosing New Measure, then cut and paste your stored measures and columns until they're all done.

Wiele pulpitów nawigacyjnych posiada dodatkowe tabele używane do przeszukiwania lub filtrowania (np. tabele danych lub tabele używane w projektach niestandardowych).Many dashboards have additional tables that are used for lookup or filtering, such as date tables or tables used for custom projects. Ponowne ustanowienie tych relacji rozwiązuje większość pozostałych problemów.Reestablishing those relationships resolves most remaining issues. Oto odpowiednie czynności:Here's how to do it.

 • Na karcie Modelowanie w programie Power BI Desktop wybierz pozycję Zarządzaj relacjami, aby wyświetlić okno umożliwiające zarządzanie relacjami w modelu.In the Modeling tab in Power BI Desktop, select Manage Relationships to bring up a window that lets you manage relationships within the model. Połącz ponownie odpowiednie tabele.Re-link your tables, as needed.

Krok 5. Zweryfikowanie wizualizacji i odpowiednie dostosowanie formatowania pólStep 5: Verify your visuals, and adjust field formatting as needed

W tym momencie większość oryginalnych wizualizacji i poziomów szczegółów powinna działać prawidłowo.Once you get this far, most of your original visuals, tables, and drill-downs should be working as expected. Mogą być jednak wymagane pewne dostosowania w zakresie formatowania, aby wszystko wyglądało w odpowiedni sposób.However, there may be some minor tweaks necessary for formatting, to get things looking just how you want them. Poświęć chwilę, aby przejrzeć poszczególne pulpity nawigacyjne i wizualizacje i sprawdzić, czy wyglądają tak, jak powinny.Take a bit of time to look over each of your dashboards and visuals, to ensure they look how you want them.

Pobieranie danych użycia za pomocą łącznika Azure Consumption Insights (ACI)Using the Azure Consumption and Insights (ACI) API to get consumption data

Platforma Azure udostępnia interfejs API Azure Consumption Insights (ACI) .Azure also provides the Azure Consumption and Insights (ACI) API. Korzystając z interfejsu API ACI, można tworzyć własne rozwiązania niestandardowe umożliwiające gromadzenie i wizualizowanie za pomocą interfejsu API ACI informacji o użyciu platformy Azure, a także tworzenie raportów na ten temat.You can create your own custom solutions to gathering, reporting, and visualizing Azure consumption information using the ACI API.

Mapowanie nazw i szczegółów użycia między portalem, łącznikiem i interfejsem APIMapping names and usage details between the portal, the connector, and the API

Kolumny i nazwy szczegółowych informacji w witrynie Azure Portal są podobne zarówno w interfejsie API, jak i w łączniku, ale nie zawsze są identyczne.The columns and names of details in the Azure Portal are similar in the API and the connector, but they're not always identical. Aby ułatwić korzystanie z nich, w poniższej tabeli przedstawiamy mapowanie między kolumnami z witryny Azure Portal, interfejsem API oraz łącznikiem.To help clarify, the following table provides a mapping between the API, the connector, and columns you see in the Azure Portal. Oznaczyliśmy kolumny, które są przestarzałe.Also indicated is whether the column is obsolete. Aby uzyskać więcej informacji i definicji tych terminów, zobacz Słownik dotyczący danych rozliczeniowych platformy Azure.For more information and definitions of these terms, take a look at the Azure billing data dictionary.

Łącznik ACI / ContentPack ColumnNameACI Connector / ContentPack ColumnName Nazwa kolumny w interfejsie API ACIACI API Column Name Nazwa kolumny EAEA Column Name Przestarzałe / Obecne ze względu na obsługę starszych wersjiObsolete / Present for backward compatibility
AccountNameAccountName accountNameaccountName Account NameAccount Name NieNo
AccountIdAccountId accountIdaccountId TakYes
AcccountOwnerIdAcccountOwnerId accountOwnerEmailaccountOwnerEmail AccountOwnerIdAccountOwnerId NieNo
AdditionalInfoAdditionalInfo additionalInfoadditionalInfo AdditionalInfoAdditionalInfo NieNo
AdditionalInfoldAdditionalInfold TakYes
Consumed QuantityConsumed Quantity consumedQuantityconsumedQuantity Consumed QuantityConsumed Quantity NieNo
Consumed ServiceConsumed Service consumedServiceconsumedService Consumed ServiceConsumed Service NieNo
ConsumedServiceIdConsumedServiceId consumedServiceIdconsumedServiceId TakYes
CostCost costcost ExtendedCostExtendedCost NieNo
Cost CenterCost Center costCentercostCenter Cost CenterCost Center NieNo
DateDate datedate DateDate NieNo
DayDay DayDay NieNo
DepartmentNameDepartmentName departmentNamedepartmentName Department NameDepartment Name NieNo
DepartmentIDDepartmentID departmentIddepartmentId TakYes
Instance IDInstance ID TakYes
InstanceIdInstanceId instanceIdinstanceId Instance IDInstance ID NieNo
LocationLocation TakYes
Meter CategoryMeter Category meterCategorymeterCategory Meter CategoryMeter Category NieNo
Meter IDMeter ID TakYes
Meter NameMeter Name meterNamemeterName Meter NameMeter Name NieNo
Meter RegionMeter Region meterRegionmeterRegion Meter RegionMeter Region NieNo
Meter Sub-CategoryMeter Sub-Category meterSubCategorymeterSubCategory Meter Sub-CategoryMeter Sub-Category NieNo
MeterIdMeterId meterIdmeterId Meter IDMeter ID NieNo
MonthMonth MonthMonth NieNo
ProductProduct productproduct ProductProduct NieNo
ProductIdProductId productIdproductId TakYes
Resource GroupResource Group resourceGroupresourceGroup Resource GroupResource Group NieNo
Resource LocationResource Location resourceLocationresourceLocation Resource LocationResource Location NieNo
ResourceGroupIdResourceGroupId TakYes
ResourceLocationIdResourceLocationId resourceLocationIdresourceLocationId TakYes
ResourceRateResourceRate resourceRateresourceRate ResourceRateResourceRate NieNo
ServiceAdministratorIdServiceAdministratorId serviceAdministratorIdserviceAdministratorId ServiceAdministratorIdServiceAdministratorId NieNo
ServiceInfo1ServiceInfo1 serviceInfo1serviceInfo1 ServiceInfo1ServiceInfo1 NieNo
ServiceInfo1IdServiceInfo1Id TakYes
ServiceInfo2ServiceInfo2 serviceInfo2serviceInfo2 ServiceInfo2ServiceInfo2 NieNo
ServiceInfo2IdServiceInfo2Id TakYes
Store Service IdentifierStore Service Identifier storeServiceIdentifierstoreServiceIdentifier Store Service IdentifierStore Service Identifier NieNo
StoreServiceIdentifierIdStoreServiceIdentifierId TakYes
Subscription NameSubscription Name subscriptionNamesubscriptionName Subscription NameSubscription Name NieNo
TagsTags tagstags TagsTags NieNo
TagsIdTagsId TakYes
Unit Of MeasureUnit Of Measure unitOfMeasureunitOfMeasure Unit Of MeasureUnit Of Measure NieNo
YearYear YearYear NieNo
SubscriptionIdSubscriptionId subscriptionIdsubscriptionId SubscriptionIdSubscriptionId TakYes
SubscriptionGuidSubscriptionGuid subscriptionGuidsubscriptionGuid SubscriptionGuidSubscriptionGuid NieNo

Nawiązywanie połączenia z usługą Azure Cost ManagementConnect with Azure Cost Management

Z tej sekcji dowiesz się, jak połączyć się z kontem rozliczeniowym umowy klienta.In this section, you'll learn how to connect to your Customer Agreement billing account.

Uwaga

Łącznik usługi Azure Cost Management obsługuje obecnie klientów mających umowę typu umowa z klientem.The Azure Cost Management connector currently supports customers on the Customer Agreement. Klienci z umową Enterprise Agreement powinni używać łącznika usługi Microsoft Azure Consumption Insights.Enterprise Agreement customers should use the Microsoft Azure Consumption Insights connector.

W celu nawiązania połączenia za pomocą łącznika Azure Cost Management wybierz pozycję Pobierz dane na wstążce Narzędzia główne w programie Power BI Desktop.To connect using the Azure Cost Management connector, select Get Data from the Home ribbon in Power BI Desktop. Wybierz pozycję Azure z listy kategorii po lewej stronie. Zobaczysz pozycję Azure Cost Management (wersja beta) .Select Azure fromfrom the categories on the left, and you see Azure Cost Management (Beta). Wybierz pozycję Połącz.Select Connect.

W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź identyfikator profilu rozliczeniowego.In the dialog that appears, input your billing profile ID.

Identyfikator profilu rozliczeniowego możesz uzyskać z witryny Azure Portal.You can get your billing profile ID from the Azure portal. Przejdź do obszaru Zarządzanie kosztami i rozliczenia, wybierz konto rozliczeniowe, a następnie wybierz pozycję Profile rozliczeniowe na pasku bocznym.Navigate to Cost Management + Billing, select your billing account, and then select Biling profiles in the sidebar. Wybierz profil rozliczeniowy i wybierz pozycję Właściwości na pasku bocznym.Select your billing profile and select Properties in the sidebar. Skopiuj identyfikator profilu rozliczeniowego.Copy your billing profile ID.

Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie przy użyciu platformy adresu e-mail i hasła platformy Azure.You'll be prompted to log in with your Azure email and password. Po uwierzytelnieniu zostanie wyświetlone okno nawigatora zawierające dwanaście dostępnych tabel:Once you authenticate, you'll be shown a Navigator window with the twelve tables available to you:

 • Billing events (Zdarzenia rozliczeń). Dostarcza dziennik zdarzeń dotyczących nowych faktur, zakupów środków i innych zdarzeń.Billing events: Provides event log of new invoices, credit purchases, and more.
 • Budgets. Dostarcza szczegóły budżetu, pozwalając wyświetlić faktyczne koszty lub użycie względem istniejących celów budżetu.Budgets: Provides budget details to view actual costs or usage against existing budget targets.
 • Charges (Opłaty). Zawiera miesięczne podsumowanie użycia platformy Azure, opłat związanych z platformą handlową i opłat rozliczanych oddzielnie.Charges: Provides a month-level summary of Azure usage, market place charges, and charges billed separately.
 • Credit lots (Partie środków). Zawiera szczegóły zakupów partii środków platformy Azure dla wybranego profilu rozliczeniowego.Credit lots: Provides Azure credit lot purchase details for the provided billing profile.
 • Credit summary (Podsumowanie środków). Zawiera podsumowanie środków dla wybranego profilu rozliczeniowego.Credit summary: Provides credit summary for provided billing profile.
 • Marketplace. Dostarcza oparte na użyciu opłaty platformy Azure Marketplace.Marketplace: Provides usage-based Azure Marketplace charges.
 • Pricesheets (Arkusze cen). Zawiera obowiązujące stawki według miernika dla wybranego profilu rozliczeniowego.Pricesheets: Provides applicable rates by meter for the provided billing profile.
 • RI charges (Opłaty za wystąpienia zarezerwowane). Dostarcza opłaty powiązane z wystąpieniami zarezerwowanymi w ciągu 24 ostatnich miesięcy.RI charges: Provides charges associated to your Reserved Instances over the last 24 months.
 • RI recommendations (single) (Zalecenia dotyczące wystąpienia zarezerwowanego (pojedynczego)). Dostarcza rekomendacje zakupu wystąpienia zarezerwowanego na podstawie Twoich trendów użycia w ramach jednej subskrypcji w ciągu ostatnich 7, 30 do 60 dni.RI recommendations (single): Provides Reserved Instance purchase recommendations based on your usage trends on a single subscription over the last 7, 30 or 60 days.
 • RI recommendations (shared) (Zalecenia dotyczące wystąpienia zarezerwowanego (udostępnionego)). Dostarcza rekomendacje zakupu wystąpienia zarezerwowanego na podstawie Twoich trendów użycia w ramach wszystkich Twoich subskrypcji w ciągu ostatnich 7, 30 do 60 dni.RI recommendations (shared): Provides Reserved Instance purchase recommendations based on your usage trends across all your subscriptions over the last 7, 30 or 60 days.
 • RI usage (Użycie wystąpienia zarezerwowanego). Dostarcza szczegóły użycia dla istniejących wystąpień zarezerwowanych w ciągu ostatniego miesiąca.RI usage: Provides consumption details for your existing Reserved Instances over the last month.
 • Usage details (Szczegóły użycia). Dostarcza podział wykorzystanych ilości i szacowanych opłat dla danego identyfikatora profilu rozliczeniowego.Usage details: Provides a breakdown of consumed quantities and estimated charges for the given billing profile id.

Zaznacz pole wyboru obok danej tabeli, aby wyświetlić jej podgląd.You can select a checkbox next to any table to see a preview. Możesz zaznaczyć co najmniej jedną tabelę, zaznaczając pole obok jej nazwy i wybierając pozycję Load (Załaduj).You can select one or more tables by checking the box beside their name and selecting Load.

Po wybraniu pozycji Load (Załaduj) dane zostają załadowane do programu Power BI Desktop.When you select Load the data is loaded into Power BI Desktop.

Po załadowaniu wybranych danych odpowiednie tabele i pola są widoczne w okienku Pola.Once the data you selected is loaded, the tables and fields you selected can be seen in the Fields pane.

Obejrzyj film Jak analizować wydatki w usłudze Power BI za pomocą usługi Azure Consumption Insights na temat przeglądania danych kosztów w programie Power BI Desktop za pomocą łącznika usługi Azure Consumption Insights.Watch the How to analyze spending in Power BI with Azure Consumption Insights video about reviewing your cost data in Power BI desktop using the Azure Consumption Insights connector.

Pisanie zapytań niestandardowychWriting custom queries

Jeśli chcesz dostosować liczbę miesięcy, zmienić wersję interfejsu API lub wykonać bardziej zaawansowaną logikę na zwracanych danych, możesz utworzyć zapytanie niestandardowe typu M.If you want to customize the number of months, change the api version, or do more advanced logic on the returned data, you can create a custom M query.

Przejdź do wstążki Narzędzia główne w programie Power BI Desktop, wybierz listę rozwijaną Pobierz dane, a następnie wybierz pozycję Puste zapytanie.Go to the Home ribbon of Power BI Desktop, select the dropdown in Get Data and then select Blank Query. Można to także zrobić w edytorze zapytań, klikając prawym przyciskiem myszy w okienku Zapytania po lewej stronie i wybierając z wyświetlonego menu pozycję Nowe zapytanie > Puste menu.You can also do this in Query Editor by right-clicking in the Queries pane along the left, and selecting New Query > Blank Menu from the menu that appears.

W obszarze paska formuły wpisz następujące poniższą formułę, zastępując element billingProfileId rzeczywistym identyfikatorem, a element „charges” (opłaty) dowolną prawidłową nazwą tabeli (lista znajduje się powyżej).In the Formula bar, type the following, replacing billingProfileId with your actual ID, and "charges" with any valid table name (list above).

let
  Source = AzureCostManagement.Tables(billingProfileId, [ numberOfMonths = 3 ]),
  charges = Source{[Key="charges"]}[Data]
in
  charges

Oprócz modyfikowania elementu numberOfMonths na dowolną wartość z zakresu od 1 do 36, można również podać następujące wartości:In addition to modifying the numberOfMonths to any value between 1 and 36, you can also provide:

 • apiVersion — aby dostosować wersję interfejsu API wywoływaną przez zapytanie.apiVersion to customize which version of the API the query will call.
 • lookbackWindow — w przypadku rekomendacji dotyczących wystąpienia zarezerwowanego (pojedynczego lub udostępnionego) w celu zmodyfikowania przedziału, w którym będą generowane zalecenia (prawidłowe opcje: 7, 30 lub 60 dni)lookbackWindow, for RI recommendations (single or shared), to modify the window in which to generate recommendations from (valid options: 7, 30, or 60 days)

Następne krokiNext steps

Z poziomu programu Power BI Desktop możesz łączyć się z danymi różnego rodzaju.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Więcej informacji na temat źródeł danych znajdziesz w następujących zasobach:For more information on data sources, check out the following resources: