Źródła danych w programie Power BI DesktopData sources in Power BI Desktop

Korzystając z programu Power BI Desktop, możesz nawiązywać połączenie z danymi z wielu różnych źródeł.With Power BI Desktop, you can connect to data from many different sources. Aby uzyskać pełną listę dostępnych źródeł danych, zobacz Źródła danych usługi Power BI.For a full list of available data sources, see Power BI data sources.

Aby nawiązać połączenie z danymi, wybierz pozycję Pobierz dane z karty Narzędzia główne wstążki.To connect to data, select Get Data from the Home ribbon. Jeśli wybierzesz strzałkę w dół obok przycisku lub znajdujący się na nim tekst Pobierz dane, zostanie wyświetlone menu przedstawiające Najpopularniejsze typy danych. Widać je na poniższej ilustracji:Selecting the down arrow, or the Get Data text on the button, shows the Most Common data types menu shown in the following image:

Pobieranie danych w programie Power BI Desktop

Po wybraniu pozycji Więcej...Selecting More… z menu Najpopularniejsze zostanie wyświetlone okno Pobieranie danych.from the Most Common menu displays the Get Data window. Okno Pobieranie danych można również wywołać (z pominięciem menu Najpopularniejsze), bezpośrednio wybierając przycisk ikony Pobierz dane.You can also bring up the Get Data window (and bypass the Most Common menu) by selecting the Get Data icon button directly.

Przycisk Pobierz dane

Uwaga

Zespół usługi Power BI nieustannie rozszerza źródła danych dostępne w programie Power BI Desktop i usłudze Power BI.The Power BI team is continually expanding the data sources available to Power BI Desktop and the Power BI service. Z tego powodu często będzie można zauważyć wczesne wersje eksperymentalnych źródeł danych oznaczone jako beta lub wersja zapoznawcza.As such, you'll often see early versions of work-in-progress data sources marked as Beta or Preview. Wszystkie źródła danych oznaczone jako beta lub wersja zapoznawcza mają ograniczone wsparcie i funkcjonalność, dlatego nie powinny być używane w środowiskach produkcyjnych.Any data source marked as Beta or Preview has limited support and functionality, and should not be used in production environments.

Ponadto wszystkie źródła danych oznaczone jako beta lub wersja zapoznawcza dla usługi Power BI Desktop mogą nie być dostępne do użycia w usłudze Power BI ani jakichkolwiek innych usługach firmy Microsoft do momentu, gdy źródło danych stanie się ogólnie dostępne.Additionally, any data source marked as Beta or Preview for Power BI Desktop may not be available for use in the Power BI service or other Microsoft services until the data source becomes generally available (GA).

Źródła danychData Sources

Typy danych sklasyfikowano w następujące kategorie:Data types are organized in the following categories:

 • WszystkieAll
 • PlikFile
 • Baza danychDatabase
 • Power BIPower BI
 • AzureAzure
 • Usługi onlineOnline Services
 • InneOther

Kategoria Wszystkie obejmuje wszystkie typy połączeń danych ze wszystkich kategorii.The All category includes all data connection types from all categories.

Kategoria Plik udostępnia następujące połączenia danych:The File category provides the following data connections:

 • ExcelExcel
 • Plik tekstowy lub CSVText/CSV
 • XMLXML
 • JSONJSON
 • FolderFolder
 • PDFPDF
 • Folder programu SharePointSharePoint Folder

Na poniższej ilustracji przedstawiono okno Pobieranie danych dla kategorii Plik.The following image shows the Get Data window for File.

Pobierz dane > Plik

Kategoria Baza danych udostępnia następujące połączenia danych:The Database category provides the following data connections:

 • Baza danych programu SQL ServerSQL Server Database
 • Baza danych programu AccessAccess Database
 • Baza danych usług SQL Server Analysis ServicesSQL Server Analysis Services Database
 • Oracle DatabaseOracle Database
 • Baza danych IBM DB2IBM DB2 Database
 • Baza danych IBM Informix (beta)IBM Informix database (Beta)
 • IBM NetezzaIBM Netezza
 • Baza danych MySQLMySQL Database
 • Baza danych PostgreSQLPostgreSQL Database
 • Baza danych SybaseSybase Database
 • TeradataTeradata
 • Baza danych SAP HANASAP HANA Database
 • SAP Business Warehouse Application ServerSAP Business Warehouse Application Server
 • SAP Business Warehouse Message ServerSAP Business Warehouse Message Server
 • Amazon RedshiftAmazon Redshift
 • ImpalaImpala
 • Google BigQueryGoogle BigQuery
 • VerticaVertica
 • SnowflakeSnowflake
 • EssbaseEssbase
 • Moduły AtScale (wersja beta)AtScale cubes (Beta)
 • Łącznik BIBI Connector
 • DremioDremio
 • ExasolExasol
 • Indexima (wersja beta)Indexima (Beta)
 • InterSystems IRIS (wersja beta)InterSystems IRIS (Beta)
 • Jethro (wersja beta)Jethro (Beta)
 • Kyligence Enterprise (wersja beta)Kyligence Enterprise (Beta)
 • MarkLogic (wersja beta)MarkLogic (Beta)

Uwaga

Niektóre łączniki baz danych wymagają włączenia przez wybranie pozycji Plik > Opcje i ustawienia > Opcje, a następnie wybranie opcji Funkcje wersji zapoznawczej i włączenie łącznika.Some database connectors require that you enable them by selecting File > Options and settings > Options then selecting Preview Features and enabling the connector. Jeśli chcesz użyć niektórych łączników wymienionych powyżej, ale ich nie widzisz, sprawdź ustawienie Funkcje wersji zapoznawczej.If you don't see some of the connectors mentioned above and want to use them, check your Preview Features settings. Pamiętaj jednak, że wszystkie źródła danych oznaczone jako beta lub wersja zapoznawcza mają ograniczone wsparcie i funkcjonalność, dlatego nie powinny być używane w środowiskach produkcyjnych.Also note that any data source marked as Beta or Preview has limited support and functionality, and should not be used in production environments.

Na poniższej ilustracji przedstawiono okno Pobieranie danych dla kategorii Baza danych.The following image shows the Get Data window for Database.

Pobierz dane > Bazy danych

Kategoria Power Platform udostępnia następujące połączenia danych:The Power Platform category provides the following data connections:

 • Zestawy danych usługi Power BIPower BI datasets
 • Przepływy danych usługi Power BIPower BI dataflows
 • Common Data ServiceCommon Data Service
 • Przepływy danych usługi Power Platform (beta)Power Platform dataflows (Beta)

Na poniższej ilustracji przedstawiono okno Pobieranie danych dla kategorii Power Platform.The following image shows the Get Data window for Power Platform.

Pobierz dane > Power BI

Kategoria Azure udostępnia następujące połączenia danych:The Azure category provides the following data connections:

 • Azure SQL DatabaseAzure SQL Database
 • Azure SQL Data WarehouseAzure SQL Data Warehouse
 • Baza danych usług Azure Analysis ServicesAzure Analysis Services database
 • Azure Blob StorageAzure Blob Storage
 • Azure Table StorageAzure Table Storage
 • Azure Cosmos DBAzure Cosmos DB
 • Azure Data Lake Storage Gen2 (Beta)Azure Data Lake Storage Gen2 (Beta)
 • Azure Data Lake Storage Gen1Azure Data Lake Storage Gen1
 • Azure HDInsight (HDFS)Azure HDInsight (HDFS)
 • Azure HDInsight SparkAzure HDInsight Spark
 • Interaktywne zapytanie usługi HDInsightHDInsight Interactive Query
 • Azure Data Explorer (Kusto)Azure Data Explorer (Kusto)
 • Azure Cost Management (wersja beta)Azure Cost Management (Beta)

Na poniższej ilustracji przedstawiono okno Pobieranie danych dla kategorii Azure.The following image shows the Get Data window for Azure.

Pobierz dane > Azure

Kategoria Usługi online udostępnia następujące połączenia danych:The Online Services category provides the following data connections:

 • Lista usługi SharePoint OnlineSharePoint Online List
 • Microsoft Exchange OnlineMicrosoft Exchange Online
 • Dynamics 365 (online)Dynamics 365 (online)
 • Dynamics NAVDynamics NAV
 • Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business Central
 • Dynamics 365 Business Central (wersja lokalna)Dynamics 365 Business Central (on-premises)
 • Microsoft Azure Consumption Insights (wersja beta)Microsoft Azure Consumption Insights (Beta)
 • Azure DevOps (wersja beta)Azure DevOps (Beta)
 • Azure DevOps Server (wersja beta)Azure DevOps Server (Beta)
 • Obiekty SalesforceSalesforce Objects
 • Raporty SalesforceSalesforce Reports
 • Google AnalyticsGoogle Analytics
 • Adobe AnalyticsAdobe Analytics
 • appFigures (beta)appFigures (Beta)
 • Data.World — pobierz zestaw danych (beta)Data.World - Get Dataset (Beta)
 • FacebookFacebook
 • GitHub (beta)GitHub (Beta)
 • MailChimp (beta)MailChimp (Beta)
 • Marketo (beta)Marketo (Beta)
 • Mixpanel (beta)Mixpanel (Beta)
 • Planview Enterprise One — PRM (beta)Planview Enterprise One - PRM (Beta)
 • Planview Projectplace (beta)Planview Projectplace (Beta)
 • QuickBooks Online (beta)QuickBooks Online (Beta)
 • SmartsheetSmartsheet
 • SparkPost (beta)SparkPost (Beta)
 • Stripe (beta)Stripe (Beta)
 • SweetIQ (beta)SweetIQ (Beta)
 • Planview Enterprise One — CMT (beta)Planview Enterprise One - CMT (Beta)
 • Twilio (beta)Twilio (Beta)
 • tyGraph (beta)tyGraph (Beta)
 • Webtrends (beta)Webtrends (Beta)
 • Zendesk (beta)Zendesk (Beta)
 • Dynamics 365 Customer Insights (Beta)Dynamics 365 Customer Insights (Beta)
 • Źródło danych Emigo (wersja beta)Emigo Data Source (Beta)
 • Entersoft Business Suite (wersja beta)Entersoft Business Suite (Beta)
 • Industrial App StoreIndustrial App Store
 • Magazyn danych usługi Intune (wersja beta)Intune Data Warehouse (Beta)
 • Zabezpieczenia programu Microsoft Graph (wersja beta)Microsoft Graph Security (Beta)
 • Quick BaseQuick Base
 • TeamDesk (beta)TeamDesk (Beta)

Na poniższej ilustracji przedstawiono okno Pobieranie danych dla kategorii Usługi online.The following image shows the Get Data window for Online Services.

Pobierz dane > Usługi online

Kategoria Inne udostępnia następujące połączenia danych:The Other category provides the following data connections:

 • InternetWeb
 • Listy programu SharePointSharePoint List
 • Źródło danych ODataOData Feed
 • Active DirectoryActive Directory
 • Microsoft ExchangeMicrosoft Exchange
 • Plik usługi Hadoop (HDFS)Hadoop File (HDFS)
 • SparkSpark
 • Skrypt języka RR Script
 • Skrypt języka PythonPython script
 • ODBCODBC
 • OLE DBOLE DB
 • BI360 — raportowanie budżetowe i finansowe (wersja beta)BI360 - Budgeting & Financial Reporting (Beta)
 • DenodoDenodo
 • Information Grid (wersja beta)Information Grid (Beta)
 • PaxataPaxata
 • QubolePresto (wersja beta)QubolePresto (Beta)
 • Roamler (wersja beta)Roamler (Beta)
 • SurveyMonkey (wersja beta)SurveyMonkey (Beta)
 • Tenforce (Smart)List (wersja beta)Tenforce (Smart)List (Beta)
 • Workforce Dimensions (wersja beta)Workforce Dimensions (Beta)
 • Puste zapytanieBlank Query

Na poniższej ilustracji przedstawiono okno Pobieranie danych dla kategorii Inne.The following image shows the Get Data window for Other.

Pobierz dane > Inne

Uwaga

Aktualnie nie jest możliwe nawiązanie połączenia z niestandardowymi źródłami danych zabezpieczonymi przy użyciu usługi Azure Active Directory.At this time, it's not possible to connect to custom data sources secured using Azure Active Directory.

Nawiązywanie połączenia ze źródłem danychConnecting to a Data Source

Aby nawiązać połączenie ze źródłem danych, wybierz źródło danych w oknie Pobieranie danych i wybierz przycisk Połącz.To connect to a data source, select the data source from the Get Data window and select Connect. Na poniższej ilustracji zaznaczono pozycję Internet z kategorii Inne połączeń danych.In the following image, Web is selected from the Other data connection category.

Łączenie z internetem

Zostanie wyświetlone okno połączenia specyficzne dla typu połączenia danych.A connection window is displayed, specific to the type of data connection. Jeśli wymagane są poświadczenia, zostanie wyświetlony monit o ich podanie.If credentials are required, you’ll be prompted to provide them. Na poniższej ilustracji przedstawiono adres URL wprowadzany w celu nawiązania połączenia ze źródłem danych Internet.The following image shows a URL being entered to connect to a Web data source.

wprowadzanie internetowego adresu URL

Po wprowadzeniu adresu URL lub informacji o połączeniu z zasobem wybierz przycisk OK.When the URL or resource connection information is entered, select OK. Program Power BI Desktop nawiązuje połączenie ze źródłem danych i prezentuje dostępne źródła danych w okienku Nawigator.Power BI Desktop makes the connection to the data source, and presents the available data sources in the Navigator.

Ekran Nawigator

Możesz załadować dane, wybierając przycisk Załaduj w dolnej części okienka Nawigator, lub zmodyfikować zapytanie przed załadowaniem danych, wybierając przycisk Edytuj.You can either load the data by selecting the Load button at the bottom of the Navigator pane, or edit the query before loading data by selecting the Edit button.

To wystarczy, aby nawiązać połączenie ze źródłami danych w programie Power BI Desktop.That’s all there is to connecting to data sources in Power BI Desktop! Spróbuj nawiązać połączenie z danymi, korzystając z naszej ciągle uzupełnianej listy źródeł danych. Sprawdzaj często tę listę, ponieważ stale dodajemy do niej nowe pozycje.Try connecting to data from our growing list of data sources, and check back often - we continue to add to this list all the time.

Pobieranie danych przy użyciu plików PBIDSUsing PBIDS files to get data

Pliki PBIDS to pliki programu Power BI Desktop, które mają określoną strukturę oraz rozszerzenie .PBIDS identyfikujące je jako pliki źródła danych programu Power BI.PBIDS files are Power BI Desktop files that have a specific structure, and have a .PBIDS extension to identify it is a Power BI data source file.

Plik .PBIDS można utworzyć w celu usprawnienia pobierania danych na potrzeby osób tworzących raporty w organizacji.You can create a .PBIDS file to streamline the Get Data experience for report creators in your organization. Zaleca się, aby administratorzy tworzyli te pliki dla często używanych połączeń, aby ułatwić korzystanie z plików PBIDS nowym autorom raportów.It’s recommended that administrators create these files for commonly used connections, to facilitate the use of PBIDS files for new report authors.

Gdy autor otworzy plik .PBIDS, zostanie uruchomiony program Power BI Desktop i wyświetli się monit użytkownika o podanie poświadczeń w celu uwierzytelnienia i nawiązania połączenia ze źródłem danych określonym w pliku.When an author opens a .PBIDS file, Power BI Desktop opens and prompt the user for credentials to authenticate and connect to the data source that's specified in the file. Zostanie wyświetlone okno dialogowe nawigacji, a użytkownik będzie musiał wybrać z tego źródła danych tabele przeznaczone do załadowania do modelu.The Navigation dialog appears, and the user must select the tables from that data source to load into the model. Użytkownicy mogą również wybrać bazy danych, jeśli nie zostały one określone w pliku PBIDS.Users may also need to select the database(s) if one was not specified in the .PBIDS file.

Od tego momentu użytkownik może zacząć tworzyć wizualizacje lub wyświetlić ostatnio używane źródła w celu załadowania nowego zestawu tabel do modelu.From that point forward, the user can begin building visualizations or revisit Recent sources to load a new set of tables into the model.

Obecnie pliki .PBIDS obsługują tylko pojedyncze źródło danych w jednym pliku.Currently, .PBIDS files only support support a single data source in one file. Podanie większej liczby źródeł danych powoduje błąd.Specifying more than one data source results in an error.

Aby utworzyć plik .PBIDS, administratorzy muszą określić wymagane dane osobowe dla pojedynczego połączenia oraz mogą ustawić tryb połączenia na DirectQuery lub Import.To create the .PBIDS file, administrators must specify the required inputs for a single connection, and can specify the mode of the connection, as either DirectQuery or Import. Jeśli w pliku nie ma trybu lub ma on wartość null, użytkownik otwierający plik w programie Power BI Desktop zobaczy monit o wybranie trybu DirectQuery lub Import.If mode is missing/null in the file, the user who opens the file in Power BI Desktop is prompted to select DirectQuery or Import.

Przykłady plików PBIDSPBIDS file examples

W tej sekcji przedstawiono przykłady często używanych źródeł danych.This section provides some examples from commonly used data sources. Plik typu .PBIDS file obsługuje tylko połączenia danych, które są obsługiwane również w programie Power BI Desktop, z dwoma wyjątkami: połączenia Live Connect i puste zapytania.The .PBIDS file type only supports data connections that are also supported in Power BI Desktop, with two exceptions: Live Connect and Blank query.

Plik .PBIDS nie zawiera informacji o uwierzytelnianiu ani informacji o tabelach i schematach.The .PBIDS file does not include authentication information and table and schema information.

Poniżej podano kilka typowych przykładów dla plików .PBIDS. Lista ta nie jest kompletna i nie wyczerpuje wszystkich możliwości.The following are several common examples for .PBIDS file, and are not complete or comprehensive. W przypadku innych źródeł danych można zapoznać się z formatem Data Source Reference (DSR) w celu uzyskania informacji dotyczących protokołu oraz adresów.For other data sources, you can refer to the Data Source Reference (DSR) format for protocol and address information.

Przykłady służą wyłącznie do celów informacyjnych, a ich lista nie jest kompletna i nie zawiera wszystkich obsługiwanych łączników w formacie DSR.These examples are for convenience only, are not meant to be comprehensive, and do not include all supported connectors in DSR format. Na podstawie tych przykładów administratorzy lub organizacje mogą tworzyć własne źródła danych oraz pliki źródeł danych.Administrators or organizations can create their own data sources using these examples as guides, from which they can create and support their own data source files.

Azure ASAzure AS

{ 
  "version": "0.1", 
  "connections": [ 
  { 
    "details": { 
    "protocol": "analysis-services", 
    "address": { 
      "server": "server-here" 
    }, 
    } 
  } 
  ] 
}

FolderFolder

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "folder", 
    "address": { 
      "path": "folder-path-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

ODataOData

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "odata", 
    "address": { 
      "url": "URL-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

SAP BWSAP BW

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "sap-bw-olap", 
    "address": { 
     "server": "server-name-here", 
     "systemNumber": "system-number-here", 
     "clientId": "client-id-here" 
    }, 
   } 
  } 
 ] 
} 

SAP HanaSAP Hana

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "sap-hana-sql", 
    "address": { 
     "server": "server-name-here:port-here" 
    }, 
   } 
  } 
 ] 
} 

Lista programu SharePointSharePoint List

Adres URL musi wskazywać samą witrynę programu SharePoint, a nie listę w witrynie.The URL must point to the SharePoint site itself, and not to a list within the site. Użytkownicy mają dostęp do nawigatora, który umożliwia im wybranie jednej lub więcej list z tej witryny, z których każda stanie się tabelą w modelu.Users get a navigator that allows them to select one or more lists from that site, each of which becomes a table in the model.

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "sharepoint-list", 
    "address": { 
     "url": "URL-here" 
    }, 
    } 
  } 
 ] 
} 

SQL ServerSQL Server

{ 
  "version": "0.1", 
  "connections": [ 
    { 
      "details": { 
        "protocol": "tds", 
        "address": { 
          "server": "server-name-here", 
          "database": "db-name-here (optional) "
        } 
      }, 
      "options": {}, 
      "mode": "DirectQuery" 
    } 
  ] 
} 

Plik tekstowyText file

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "file", 
    "address": { 
      "path": "path-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

InternetWeb

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "http", 
    "address": { 
      "url": "URL-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

Przepływ danychDataflow

{
 "version": "0.1",
 "connections": [
  {
   "details": {
    "protocol": "powerbi-dataflows",
    "address": {
     "workspace":"workspace id (Guid)",
     "dataflow":"optional dataflow id (Guid)",
     "entity":"optional entity name"
    }
    }
  }
 ]
}

Następne krokiNext steps

Przy użyciu programu Power BI Desktop można wykonywać różnorodne zadania.There are all sorts of things you can do with Power BI Desktop. Aby uzyskać więcej informacji na temat jego możliwości, skorzystaj z następujących zasobów:For more information on its capabilities, check out the following resources: