Uzyskiwanie programu Power BI DesktopGet Power BI Desktop

Program Power BI Desktop umożliwia tworzenie zaawansowanych zapytań, modeli i raportów z wizualizowaniem danych.Power BI Desktop lets you build advanced queries, models, and reports that visualize data. Przy użyciu programu Power BI Desktop możesz tworzyć modele danych i raporty oraz udostępniać swoją pracę poprzez publikowanie w usłudze Power BI.With Power BI Desktop, you can build data models, create reports, and share your work by publishing to the Power BI service. Program Power BI Desktop można pobrać bezpłatnie.Power BI Desktop is a free download.

Możesz pobrać program Power BI Desktop na dwa sposoby. Każdy z nich został opisany w następujących sekcjach:You can get Power BI Desktop in two ways, each of which is described in the following sections:

 • Pobieranie bezpośrednie (pakiet do pobrania i zainstalowania na komputerze)Download directly (a package you download and install on your computer)
 • Instalacja w formie aplikacji ze Sklepu MicrosoftInstall as an app from the Microsoft Store

Każda z tych metod zapewnia najnowszą wersję programu Power BI Desktop do zainstalowania na komputerze, ale istnieje kilka różnic, na które warto zwrócić uwagę. Zostały one opisane w poniższych sekcjach.Either approach will get the latest version of Power BI Desktop onto your computer, but there are a few differences worth noting, which are described in the following sections.

Pobieranie programu Power BI DesktopDownload Power BI Desktop

Aby pobrać najnowszą wersję programu Power BI Desktop, wybierz ikonę pobierania w prawym górnym rogu usługi Power BI i wybierz opcję Power BI Desktop.To download the most recent version of Power BI Desktop, you can select the download icon from the upper right corner of the Power BI service, and select Power BI Desktop.

Pobieranie najnowszej wersji programu Power BI Desktop

Możesz również pobrać najnowszą wersję programu Power BI Desktop z następującej strony pobierania:You can also download the latest version of Power BI Desktop from the following download page:

Niezależnie od tego, w jaki sposób pobierzesz program Power BI Desktop, po jego pobraniu zostanie wyświetlony monit o uruchomienie pliku instalacyjnego:Regardless of which way you choose to download, once Power BI Desktop is downloaded you're prompted to run the installation file:

Uruchamianie pliku instalacyjnego programu Power BI Desktop

Począwszy od wersji z lipca 2019 r., program Power BI Desktop jest dostarczany jako pakiet instalacyjny pojedynczego pliku exe zawierający wszystkie obsługiwane języki.Beginning with the July 2019 release, Power BI Desktop ships as a single .exe installation package that contains all supported languages. Istnieją osobne pliki exe dla wersji 32-bitowych i 64-bitowych.There are separate .exe files for 32-bit and 64-bit versions. Pakiety msi zostaną wycofane po wydaniu z września 2019 r., po którym należy używać pliku wykonywalnego exe do instalacji.The .msi packages will be discontinued after the September 2019 release, after which you must use the .exe executable for installation. Takie podejście sprawia, że dystrybucja, aktualizacje i instalacja (szczególnie dla administratorów) jest znacznie łatwiejsza i wygodna.This approach makes distribution, updates, and installation (especially for administrators) much easier and more convenient. Można również użyć parametrów wiersza polecenia, aby dostosować proces instalacji, zgodnie z opisem w sekcji korzystanie z opcji wiersza polecenia podczas instalacji w dalszej części tego artykułu.You can also use command-line parameters to customize the installation process, as described in the using command-line options during installation section later in this article.

Po uruchomieniu pakietu instalacyjnego program Power BI Desktop jest instalowany jako aplikacja i jest uruchamiany na pulpicie.Once you launch the installation package, Power BI Desktop is installed as an application and runs on your desktop.

Aplikacja Power BI Desktop jest uruchamiana na pulpicie

Uwaga

Instalowanie pobranej wersji (MSI) oraz wersji ze Sklepu Microsoft programu Power BI Desktop na tym samym komputerze (czasami zwane instalacją obok siebie) nie jest obsługiwane.Installing the downloaded (MSI) version, and the Microsoft Store version of Power BI Desktop on the same computer (sometimes referred to as a side-by-side installation) is not supported.

Instalacja w formie aplikacji ze Sklepu MicrosoftInstall as an app from the Microsoft Store

Możesz też pobrać program Power BI Desktop ze Sklepu Microsoft, korzystając z następującego linku:You can also get Power BI Desktop from the Microsoft Store, using the following link:

Pobranie programu Power BI Desktop ze Sklepu Microsoft ma kilka zalet:There are a few advantages to getting Power BI Desktop from the Microsoft Store:

 • Aktualizacje automatyczne — system Windows pobiera najnowszą wersję automatycznie w tle zawsze wtedy, gdy jest dostępna, więc wersja oprogramowania będzie zawsze aktualna.Automatic updates - Windows downloads the latest version automatically in the background as soon as it's available, so your version will always be up-to-date.
 • Mniejsze pliki do pobraniaSklep Microsoft gwarantuje, że podczas każdej aktualizacji na komputer będą pobierane tylko te elementy, które uległy zmianie, dlatego za każdym razem będą pobierane mniejsze ilości danych.Smaller downloads - The Microsoft Store ensures only components that have changed in each update are downloaded to your machine, resulting in smaller downloads for each update.
 • Uprawnienia administratora nie są wymagane — w przypadku bezpośredniego pobierania i instalacji pakietu musisz być administratorem, aby instalacja została zakończona pomyślnie.Admin privilege is not required - when you download the package directly and install, you must be an administrator for the installation to complete successfully. W przypadku pobierania programu Power BI Desktop ze Sklepu Microsoft nie są wymagane uprawnienia administratora.When you get Power BI Desktop from the Microsoft Store, admin privilege is not required.
 • Łatwiejsze wdrożenie IT — wersja ze Sklepu Microsoft jest łatwiejsza do wdrożenia lub zaimplementowania dla wszystkich użytkowników w organizacji. Ponadto umożliwia udostępnienie programu Power BI Desktop za pośrednictwem usługi Sklep Microsoft dla firm.IT roll-out enabled - the Microsoft Store version can more easily be deployed, or rolled-out, to everyone in your organization, and can make Power BI Desktop available through the Microsoft Store for Business.
 • Wykrywanie języka — wersja ze Sklepu Microsoft obejmuje wszystkie obsługiwane języki i podczas każdego uruchomienia sprawdza, które języki są używane na komputerze.Language detection - the Microsoft Store version includes all supported languages, and checks which language is being used on the computer each time it is launched. Ma to również wpływ na lokalizację modeli utworzonych w programie Power BI Desktop; na przykład wbudowane hierarchie dat będą pasować do języka używanego przez program Power BI Desktop w momencie utworzenia pliku pbix.This also affects the localization of models created in Power BI Desktop; for example, built-in date hierarchies will match the language that Power BI Desktop was using when the .pbix file was created.

Kilka ograniczeń związanych z instalacją programu Power BI Desktop ze Sklepu Microsoft opisano poniżej:There are a few consideration and limitations for installing Power BI Desktop from the Microsoft Store, which include the following:

 • Jeśli używasz łącznika SAP, może być konieczne przeniesienie plików sterownika SAP do folderu Windows\System32.If you use the SAP connector, you may need to move your SAP driver files to the Windows\System32 folder.
 • Instalowanie programu Power BI Desktop ze Sklepu Microsoft nie obejmuje kopiowania ustawień użytkownika z wersji EXE.Installing Power BI Desktop from the Microsoft Store doesn't copy user settings from the .exe version. Może być konieczne ponowne połączenie się z ostatnimi źródłami danych i ponowne wprowadzenie poświadczeń źródła danych.You might have to reconnect to your recent datasources and re-enter your data source credentials.

Uwaga

Instalowanie pobranej wersji (MSI) oraz wersji ze Sklepu Microsoft programu Power BI Desktop na tym samym komputerze (czasami zwane instalacją obok siebie) nie jest obsługiwane.Installing the downloaded (MSI) version, and the Microsoft Store version of Power BI Desktop on the same computer (sometimes referred to as a side-by-side installation) is not supported. Należy ręcznie odinstalować program Power BI Desktop przed pobraniem go ze Sklepu MicrosoftYou should manually uninstall Power BI Desktop before downloading it from the Microsoft Store

Uwaga

Wersja serwera raportów usługi Power BI programu Power BI Desktop jest osobną instalacją inną od wersji omawianych w tym artykule.The Power BI Report Server version of Power BI Desktop is a separate and different installation from the versions discussed in this article. Aby uzyskać informacje o wersji serwera raportów programu Power BI Desktop, zobacz Tworzenie raportu usługi Power BI dla serwera raportów usługi Power BI.For information about the Report Server version of Power BI Desktop, see Create a Power BI report for Power BI Report Server.

Używanie programu Power BI DesktopUsing Power BI Desktop

Po uruchomieniu programu Power BI Desktop zostanie wyświetlony ekran powitalny.When you launch Power BI Desktop, a Welcome screen is displayed.

Ekran powitalny programu Power BI Desktop

Jeśli jest to pierwsze użycie programu Power BI Desktop (jeśli instalacja nie jest uaktualnieniem), zobaczysz monit o uzupełnienie formularza i udzielenie odpowiedzi na kilka pytań lub zalogowanie się do usługi Power BI przed kontynuowaniem pracy.If this is your first time using Power BI Desktop (if the installation is not an upgrade), you'll be prompted to fill out a form and answer a few questions, or sign in to the Power BI service before you'll be able to proceed.

Z tego miejsca możesz rozpocząć tworzenie modeli danych lub raportów, a następnie udostępnić je innym osobom w usłudze Power BI.From there, you can begin creating data models or reports, then share them with others on the Power BI service. Sprawdź linki zawierające więcej informacji pod koniec tego artykułu, aby uzyskać linki do przewodników ułatwiających rozpoczęcie korzystania z programu Power BI Desktop.Check out the More information links at the end of this article for links to guides that can help you get started using Power BI Desktop.

Minimalne wymaganiaMinimum requirements

Na poniższej liście przedstawiono minimalne wymagania do uruchomienia programu Power BI Desktop:The following list provides the minimum requirements to run Power BI Desktop:

 • Windows 7 / Windows Server 2008 R2 lub nowszyWindows 7 / Windows Server 2008 R2, or later
 • .NET 4.5.NET 4.5
 • Program Internet Explorer 10 lub nowszyInternet Explorer 10 or later
 • Pamięć (RAM): co najmniej 1 GB dostępnej pamięci, zalecane 1,5 GB lub więcej.Memory (RAM): At least 1 GB available, 1.5 GB or more recommended.
 • Ekran: zalecana rozdzielczość co najmniej 1440 x 900 lub 1600 x 900 (16:9).Display: At least 1440x900 or 1600x900 (16:9) recommended. Nie zaleca się stosowania niższych rozdzielczości, takich jak 1024 x 768 lub 1280 x 800, ponieważ niektóre kontrolki (np. zamknięcie ekranu startowego) są wyświetlane poza tymi rozdzielczościami.Lower resolutions such as 1024x768 or 1280x800 are not recommended, as certain controls (such as closing the startup screen) display beyond those resolutions.
 • Ustawienia wyświetlania systemu Windows: jeśli ustawienia wyświetlania zostały skonfigurowane tak, aby zmieniać rozmiar tekstu, aplikacji i innych elementów na wartość ponad 100%, użytkownik może nie zobaczyć niektórych okien dialogowych, które muszą być zamknięte lub na które należy zareagować, aby kontynuować używanie programu Power BI Desktop.Windows Display settings: If your display settings are set to change the size of text, apps, and other items to more than 100%, you may not be able to see certain dialogs that must be closed or responded to in order to proceed using Power BI Desktop. Jeśli wystąpi ten problem, sprawdź Ustawienia wyświetlania, przechodząc do pozycji Ustawienia > System > Wyświetlanie w systemie Windows i użyj suwaka, aby przywrócić ustawienia wyświetlania do 100%.If you encounter this issue, check your Display settings by going to Settings > System > Display in Windows, and use the slider to return display settings to 100%.
 • Procesor: zalecany jest 86- lub 64-bitowy procesor o taktowaniu 1 GHz lub szybszy.CPU: 1 gigahertz (GHz) or faster x86- or x64-bit processor recommended.

Istotne zagadnienia i ograniczeniaConsiderations and Limitations

Chcemy, aby Twoje doświadczenia w programie Power BI Desktop były zawsze fantastyczne.We always want your experience with Power BI Desktop to be great. W niektórych sytuacjach w programie Power BI Desktop mogą wystąpić problemy, dlatego ta sekcja zawiera rozwiązania lub sugestie ułatwiające rozwiązywanie potencjalnych problemów.There may be occasions when you run into an issue with Power BI Desktop, so this section contains solutions or suggestions to address issues that might arise.

Korzystanie z opcji wiersza polecenia podczas instalacjiUsing command-line options during installation

Podczas instalowania programu Power BI Desktop można ustawić właściwości i opcje za pomocą przełączników wiersza polecenia.When installing Power BI Desktop, you can set properties and options with command-line switches. Jest to szczególnie przydatne dla administratorów, którzy zarządzają instalacją programu Power BI Desktop w organizacjach lub ją wspomagają.This is especially useful for administrators who manage or facilitate the installation of Power BI Desktop across organizations. Te opcje dotyczą instalacji przy użyciu plików MSI i EXE.These options apply to .msi and .exe installations.

Opcja wiersza poleceniaCommand-line option ZachowanieBehavior
-q, -quiet, -s, -silent-q, -quiet, -s, -silent Dyskretna instalacjasilent install
-passive-passive Pokaż tylko pasek postępu podczas instalacjionly show the progress bar during installation
-norestart-norestart Pomiń wymaganie ponownego uruchomienia komputerasuppress the computer restart requirement
-forcerestart-forcerestart Uruchom ponownie komputer po zakończeniu instalacji bez moniturestart the computer after installation without a prompt
-promptrestart-promptrestart Monituj użytkownika, jeśli jest wymagane ponowne uruchomienie komputera (ustawienie domyślne)prompt the user if computer restart is required (default)
-l<>, -log<>-l<>, -log<> Rejestruj instalację w konkretnym pliku, plik jest określony w nawiasach <>log the installation to a specific file, with the file specified in <>
-uninstall-uninstall Odinstaluj program Power BI Desktopuninstall Power BI Desktop
-repair-repair Napraw instalację (lub zainstaluj ją, jeśli nie jest obecnie zainstalowana)repair the installation (or install if it's not currently installed)
-package, -update-package, -update Zainstaluj program Power BI Desktop (domyślnie, jeśli nie określono parametru -uninstall lub -repair)install Power BI Desktop (default, as long as -uninstall or -repair aren't specified)

Problemy występujące w przypadku korzystania z poprzednich wersji programu Power BI DesktopIssues when using previous releases of Power BI Desktop

Niektórzy użytkownicy napotykają błąd podobny do następującego w przypadku korzystania z nieaktualnej wersji programu Power BI Desktop:Some users encounter an error similar to the following when using an outdated version of Power BI Desktop:

"We weren't able to restore the saved database to the model" 

Zaktualizowanie bieżącej wersji programu Power BI Desktop zwykle rozwiązuje ten problem.Updating to the current version of Power BI Desktop usually solves this issue.

Wyłączanie powiadomieńDisabling notifications

Zalecamy przeprowadzenie aktualizacji do najnowszej wersji programu Power BI Desktop, co pozwoli na korzystanie z zalet funkcji, wydajności, stabilności i innych ulepszeń.We recommend updating to the most recent version of Power BI Desktop to take advantage of advances in features, performance, stability, and other improvements. Niektóre organizacje mogą zdecydować, że użytkownicy nie będą aktualizować programu do każdej nowej wersji.Some organizations may not want users to update to each new version. Aby wyłączyć powiadomienia, można zmodyfikować rejestr, wykonując następujące kroki:You can disable notifications by modifying the registry with the following steps:

 1. W edytorze rejestru przejdź do pozycji HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Power BI DesktopUsing the Registry Editor, navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Power BI Desktop
 2. W tym miejscu utwórz nowy wpis z następującymi ustawieniami: REG_DWORD: DisableUpdateNotificationCreate a new entry there with the following settings: REG_DWORD : DisableUpdateNotification
 3. Ustaw wartość nowego wpisu na 1.Set the value of that new entry to 1.

Aby zmiana została zastosowana, trzeba będzie ponownie uruchomić komputer.You'll need to restart your computer for the change to take effect.

Program Power BI Desktop jest ładowany na części ekranuPower BI Desktop loads with a partial screen

W pewnych okolicznościach, w tym w przypadku niektórych konfiguracji rozdzielczości ekranu, niektórzy użytkownicy mogą zobaczyć, że program Power BI Desktop renderuje zawartość z dużymi czarnymi obszarami.In certain circumstances, including certain screen resolution configurations, some users may see Power BI Desktop render content with large black areas. Ogólnie jest to wynik działania najnowszych aktualizacji systemu operacyjnego, które wpływają na sposób renderowania elementów, a nie bezpośredni wynik powiązany ze sposobem wyświetlania zawartości w programie Power BI Desktop.This is generally a result of recent operating system updates that affect how items are rendered, rather than a direct result of how Power BI Desktop presents content. Niezależnie od tego, duże czarne obszary nie są tak atrakcyjne jak fantastyczne wizualizacje, dlatego w celu rozwiązania tego problemu wykonaj następujące kroki:Regardless, large black areas are not as compelling as great visuals, so to address this issue, take the following steps:

 1. Naciśnij klawisz Start, a następnie wpisz wyraz blurry (rozmyte) na wyświetlonym pasku wyszukiwania.Press the Start key and type the world blurry into the search bar that appears.
 2. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz opcję: Pozwól systemowi Windows naprawić rozmyte aplikacje.In the dialog that appears, select the option: Let Windows fix apps that are blurry.
 3. Uruchom ponownie program Power BI Desktop.Restart Power BI Desktop.

Ten problem może zostać rozwiązany po wydaniu kolejnych aktualizacji systemu Windows.This issue may resolve after subsequent Windows updates are released.

Następne krokiNext steps

Po zainstalowaniu programu Power BI Desktop następująca zawartość może pomóc Ci szybko zacząć z niego korzystać:Once you get Power BI Desktop installed, the following content can help you get up and running quickly: