Czym jest program Power BI Desktop?What is Power BI Desktop?

Program Power BI Desktop to bezpłatna aplikacja, którą można zainstalować na komputerze lokalnym i która umożliwia nawiązywanie połączenia z danymi oraz ich przekształcanie i wizualizowanie.Power BI Desktop is a free application you can install on your local computer that lets you connect to, transform, and visualize your data. Przy użyciu programu Power BI Desktop można nawiązywać połączenia z wieloma różnymi źródłami danych i łączyć je (proces często zwany modelowaniem) w modelu danych umożliwiającym kompilowanie wizualizacji i kolekcji wizualizacji, które można udostępniać innym osobom wewnątrz organizacji w postaci raportów.With Power BI Desktop, you can connect to multiple different sources of data, and combine them (often called modeling) into a data model that lets you build visuals, and collections of visuals you can share as reports, with other people inside your organization. Większość użytkowników, którzy pracują przy projektach obejmujących analizę biznesową, używa programu Power BI Desktop do tworzenia raportów, a następnie udostępnia te raporty innym za pomocą usługi Power BI.Most users who work on Business Intelligence projects use Power BI Desktop to create reports, and then use the Power BI service to share their reports with others.

Power BI Desktop

Najbardziej typowe zastosowania programu Power BI Desktop to:The most common uses for Power BI Desktop are the following:

  • Łączenie się z danymiConnect to data
  • Przekształcanie i oczyszczanie tych danych w celu utworzenia modelu danychTransform and clean that data, to create a data model
  • Tworzenie wizualizacji, takich jak wykresy lub grafy, oferujących wizualną reprezentację danychCreate visuals, such as charts or graphs, that provide visual representations of the data
  • Tworzenie raportów, które są kolekcjami wizualizacji i składają się z co najmniej jednej stronyCreate reports that are collections of visuals, on one or more report pages
  • Udostępnianie raportów innym osobom za pomocą usługi Power BIShare reports with others using the Power BI service

Osoby najczęściej odpowiedzialne za takie zadania określane są często jako analitycy danych (a czasami po prostu analitycy) lub specjaliści ds. analizy biznesowej (często określani jako twórcy raportów).People most often responsible for such tasks are often considered data analysts (sometimes just referred to as analysts) or Business Intelligence professionals (often referred to as report creators). Jednak wiele osób, które nie uznają się za analityka lub twórcę raportów, używa programu Power BI Desktop do tworzenia atrakcyjnych raportów lub do pobierania danych z różnych źródeł i kompilowania modeli danych, które można udostępniać współpracownikom i organizacjom.However, many people who don't consider themselves an analyst or a report creator use Power BI Desktop to create compelling reports, or to pull data from various sources and build data models, which they can share with their coworkers and organizations.

Program Power BI Desktop oferuje trzy widoki wyświetlane po lewej stronie kanwy.There are three views in Power BI Desktop, shown along the left side of the canvas. Widoki te są następujące (przedstawiono je w kolejności, w jakiej są widoczne w programie):The views, shown in the order they appear, are the following:

  • Widok raportu — tu są tworzone raporty i wizualizacje i tu spędzasz większość czasu podczas tworzenia.Report View - this is where you create reports and visuals, and where most of your creation time is spent.
  • Widok danych — tu można wyświetlić tabele, miary i inne dane używane w modelu danych skojarzonym z raportem oraz przekształcić te dane w celu jak najlepszego wykorzystania ich w modelu raportu.Data View - here you can see the tables, measures, and other data used in the data model associated with your report, and transform the data for best use in the report's model.
  • Widok modelu — w tym widoku można wyświetlać relacje między tabelami w modelu danych i zarządzać nimi.Model View - in this view you see and manage the relationships among tables in your data model.

Na poniższej ilustracji przedstawiono te trzy widoki tak, jak są wyświetlane wzdłuż lewej strony kanwy:The following image shows the three Views, as displayed along the left side of the canvas:

różne widoki

Program Power BI Desktop umożliwia tworzenie złożonych raportów bogatych w elementy wizualne przy użyciu danych z wielu źródeł. Taki raport można następnie udostępniać innym użytkownikom w organizacji.With Power BI Desktop you can create complex and visually rich reports, using data from multiple sources, all in one report that you can share with others in your organization.

Łączenie się z danymiConnect to data

Aby rozpocząć korzystanie z programu Power BI Desktop, w pierwszym kroku należy połączyć się z danymi.To get started with Power BI Desktop, the first step is to connect to data. Z poziomu programu Power BI Desktop możesz łączyć się ze źródłami danych różnego rodzaju.There are many different data sources you can connect to from Power BI Desktop. Aby połączyć się z danymi, po prostu wybierz wstążkę Narzędzia główne, a następnie wybierz opcję Pobierz dane > Więcej.To connect to data, simply select the Home ribbon, then select Get Data > More. Na poniższym rysunku przedstawiono wyświetlane okno Pobieranie danych. Zawiera ono wiele kategorii, z którymi program Power BI Desktop może się łączyć.The following image shows the Get Data window that appears, showing the many categories to which Power BI Desktop can connect.

Pobieranie danych w programie Power BI Desktop

Po wybraniu typu danych zostanie wyświetlony monit o podanie informacji, takich jak adres URL i poświadczenia, wymaganych przez program Power BI Desktop do połączenia ze źródłem danych w imieniu użytkownika.When you select a data type, you're prompted for information, such as the URL and credentials, necessary for Power BI Desktop to connect to the data source on your behalf.

Łączenie się z bazą danych programu SQL Server w programie Power BI Desktop

Po połączeniu z co najmniej jednym źródłem danych można przekształcać dane w miarę indywidualnych potrzeb.Once you connect to one or more data sources, you may want to transform the data so it's useful for you.

Przekształcanie i oczyszczanie danych, tworzenie modeluTransform and clean data, create a model

W programie Power BI Desktop można oczyszczać i przekształcać dane za pomocą wbudowanego Edytora zapytań.In Power BI Desktop, you can clean and transform data using the built-in Query Editor. Za pomocą Edytora zapytań można wprowadzać zmiany danych, takie jak zmiana ich typu, usuwanie kolumn lub łączenie danych z wielu źródeł danych.With Query Editor you can make changes to your data, such as changing a data type, removing columns, or combining data from multiple sources. To trochę tak jak z rzeźbieniem — można rozpocząć pracę z dużym blokiem gliny (lub danych), a następnie usuwać lub dodawać elementy w miarę potrzeb do momentu, w którym dane przyjmą pożądany kształt.It's a little bit like sculpting - you can start with a large block of clay (or data), then shave pieces off or add others as needed, until the shape of the data is how you want it.

Edytor zapytań w programie Power BI Desktop

Każda zmiana danych (taka jak zmiana nazwy tabeli, przekształcenie typu danych lub usunięcie kolumn) jest rejestrowana w Edytorze zapytań, a następnie wykonywana za każdym razem, gdy to zapytanie połączy się ze źródłem danych. Dzięki temu dane są zawsze kształtowane zgodnie z Twoimi instrukcjami.Each step you take in transforming data (such as rename a table, transform a data type, or delete columns) is recorded by Query Editor, and each time this query connects to the data source those steps are carried out so that the data is always shaped the way you specified.

Na poniższym rysunku przedstawiono okienko Ustawienia zapytania dla zapytania, które zostało uformowane i przekształcone w model.The following image shows the Query Settings pane for a query that has been shaped, and turned into a model.

Gdy dane osiągną pożądaną formę, można tworzyć wizualizacje.Once your data is how you want it, you can create visuals.

Tworzenie wizualizacjiCreate visuals

Po utworzeniu modelu danych możesz przeciągać pola na kanwę raportu, aby tworzyć wizualizacje.Once you have a data model, you can drag fields onto the report canvas to create visuals. Wizualizacja jest graficzną reprezentacją danych w modelu.A visual is a graphic representation of the data in your model. Poniższa wizualizacja przedstawia prosty wykres kolumnowy.The following visual shows a simple column chart.

Wizualizacja w programie Power BI Desktop

Istnieje wiele różnych typów wizualizacji, które można wybrać w programie Power BI Desktop.There are many different types of visuals to choose from in Power BI Desktop. Aby utworzyć lub zmienić wizualizację, wystarczy wybrać ikonę wizualizacji w okienku Wizualizacje.To create or change a visual, just select the visual icon from the Visualizations pane. Wizualizacja wybrana na kanwie raportu zmienia się zgodnie z wybranym typem.If you have a visual selected on the report canvas, the selected visual changes to the type you selected. W przypadku rezygnacji z wyboru wizualizacji zostanie utworzona nowa wizualizacja w oparciu o dokonany wybór.If no visual is selected, a new visual is created based on your selection.

Okienko Wizualizacje w programie Power BI Desktop

Tworzenie raportówCreate reports

W większości przypadków należy utworzyć kolekcję wizualizacji obejmującą różne aspekty danych, których użyto do utworzenia modelu w programie Power BI Desktop.More often, you'll want to create a collection of visuals that show various aspects of the data you have used to create your model in Power BI Desktop. Kolekcja wizualizacji w jednym pliku programu Power BI Desktop jest nazywana raportem.A collection of visuals, in one Power BI Desktop file, is called a report. Raport może zawierać jedną lub więcej stron, tak samo jak plik programu Excel może zawierać jeden lub więcej arkuszy.A report can have one or more pages, just like an Excel file can have one or more worksheets. Na poniższym rysunku widać pierwszą stronę raportu programu Power BI Desktop o nazwie Overview (Przegląd) (kartę można znaleźć w dolnej części rysunku).In the following image you see the first page of a Power BI Desktop report, named Overview (you can see the tab near the bottom of the image). Ten raport składa się z dziesięciu stron.In this report, there are ten pages.

Raport programu Power BI Desktop zawierający dziesięć stron

Udostępnianie raportówShare reports

Gdy raport jest gotowy do udostępnienia innym osobom, można opublikować go w usłudze Power BI i udostępnić w organizacji wszystkim użytkownikom z licencją usługi Power BI.Once a report is ready to share with others, you can Publish the report to the Power BI service, and make it available to anyone in your organization who has a Power BI license. Aby opublikować raport programu Power BI Desktop, należy wybrać przycisk Publikuj na wstążce Narzędzia główne w programie Power BI Desktop.To publish a Power BI Desktop report, you select the Publish button from the Home ribbon in Power BI Desktop.

Publikowanie raportu z programu Power BI Desktop

Po wybraniu przycisku Publikuj program Power BI Desktop łączy Cię z usługą Power BI przy użyciu konta usługi Power BI, a następnie wyświetla monit o wybranie, gdzie w usłudze Power BI chcesz udostępnić raport, na przykład w obszarze roboczym, obszarze roboczym zespołu lub innym miejscu w usłudze Power BI.Once you select Publish, Power BI Desktop connects you to the Power BI service using your Power BI account, and then prompts you to select where in the Power BI service you would like to share the report, such as your workspace, a team workspace, or some other location in the Power BI service. Do udostępniania raportów w usłudze Power BI jest wymagana licencja usługi Power BI.You must have a Power BI license to share reports to the Power BI service.

Następne krokiNext steps

Aby rozpocząć korzystanie z programu Power BI Desktop, należy najpierw pobrać i zainstalować aplikację.To get started with Power BI Desktop, the first thing you need is to download and install the application. Istnieją dwa sposoby uzyskania programu Power BI Desktop:There are two ways to get Power BI Desktop: