Co to jest usługa Power BI Embedded na platformie Azure?What is Power BI Embedded in Azure?

Usługa Power BI Embedded ułatwia deweloperom i niezależnym dostawcom oprogramowania korzystanie z funkcji usługi Power BI z analizą osadzoną.Power BI Embedded is intended to simplify how ISVs and developers use Power BI capabilities with embedded analytics. Power BI Embedded ułatwia korzystanie z funkcji usługi Power BI, pozwalając szybko dodawać do aplikacji atrakcyjne wizualizacje, raporty i pulpity nawigacyjne.Power BI Embedded simplifies Power BI capabilities by helping you to quickly add stunning visuals, reports, and dashboards to your apps. Podobnie jak aplikacje oparte na platformie Microsoft Azure, Power BI Embedded korzysta z takich usług jak Machine Learning i IoT.Similar to the way apps built on Microsoft Azure use services like Machine Learning and IoT. Niezależni dostawcy oprogramowania mogą udostępnić w swoich aplikacjach łatwą w obsłudze funkcję eksploracji danych, która umożliwia klientom szybkie i świadome podejmowanie decyzji w kontekście.By enabling easy-to-navigate data exploration in their apps, ISVs allow their customers to make quick, informed decisions in context.

W maju 2017 r. ogłosiliśmy połączenie usług Power BI i Power BI Embedded.In May 2017, we announced the convergence of the Power BI and Power BI Embedded services. Pozwoliło to uzyskać jedno środowisko interfejsów API, spójny zestaw możliwości oraz dostęp do najnowszych funkcji obu usług.The convergence delivered one API surface, a consistent set of capabilities and access to the latest features across both services. Ponadto wprowadziliśmy model cenowy oparty na pojemności, co upraszcza korzystanie z usługi Power BI.Additionally, we introduced a capacity-based pricing model, simplifying how Power BI is consumed.

Dzięki usłudze Power BI Embedded deweloperzy i niezależni dostawcy oprogramowania mogą bardziej elastycznie osadzać funkcje analizy w aplikacjach, korzystając z interfejsów API usługi Power BI.With Power BI Embedded, ISVs and developers have added flexibility in how they embed intelligence in their apps using the Power BI APIs. Mogą oni także czerpać korzyści związane ze skróceniem czasu wprowadzania aplikacji na rynek oraz wyróżniać swoje produkty, wzbogacając je o światowej klasy aparat analityczny firmy Microsoft.ISVs and developers can take advantage of minimized development efforts to achieve faster time to market and differentiate themselves by infusing Microsoft’s world-class analytics engine in their app. Deweloperzy nie muszą teraz projektować wizualnych funkcji analitycznych i mogą skupić się na opracowywaniu rozwiązania, które spełnia potrzeby klientów.Equally, developers can spend time focusing on their solution to meet customer demands, instead of developing visual analytics features. Ponadto usługa Power BI Embedded umożliwia pracę w dobrze znanych środowiskach projektowych — w programie Visual Studio i na platformie Azure.Additionally, Power BI Embedded enables you to work within the familiar development environments – Visual Studio and Azure – you already use.

Czy Twoja aplikacja korzysta z osadzonej zawartości usługi Power BI Premium?Do you have an existing app with embedded Power BI content using Power BI Premium? W przypadku deweloperów lub niezależnych dostawców oprogramowania oraz organizacji korzystających z takich aplikacji nie są wymagane żadne działania.If you're an ISV or developer delivering apps or an organization using them, no action is needed. Aplikacje te mogą być nadal używane bez przeszkód.You and your customers can continue using these apps without interruption. Jeśli Twoja aplikacja jest oparta na kolekcji obszarów roboczych usługi Power BI i chcesz skorzystać z połączonego środowiska interfejsów API oraz nowych, opartych na pojemności jednostek SKU platformy Azure, zapoznaj się z dokumentacją zawierającą wskazówki dotyczące migracji.If you have an existing app built on Power BI Workspace Collections and are interested in taking advantage of the converged API surface and the new capacity-based Azure SKUs, visit documentation for migration guidance.

Porównanie usług Power BI Embedded i Power BI PremiumComparing Power BI Embedded with Power BI Premium

Usługa Power BI Embedded jest przeznaczona dla deweloperów i niezależnych dostawców oprogramowania (ISV), którzy udostępniają swoje aplikacje klientom.Power BI Embedded is for independent software vendors (ISVs) and for developers who build applications for their customers. Może ona służyć jako zewnętrzna usługa analizy biznesowej, która pozwala wizualizować dane aplikacji. Dzięki temu nie trzeba tworzyć własnej usługi.It can be used as a third-party business intelligence service that enables you to visualize application data, rather than building that service yourself. Power BI Embedded to rozwiązanie analityczne typu PaaS (platforma jako usługa), umożliwiające deweloperom osadzanie raportów i pulpitów nawigacyjnych w aplikacjach przeznaczonych dla klientów.Power BI Embedded is a platform-as-a-service (PaaS) analytics solution, where developers can embed reports and dashboards into an application for their customers. Usługa Power BI Premium jest rozwiązaniem analitycznym typu SaaS (oprogramowanie jako usługa), które zapewnia organizacjom skonsolidowany wgląd w najważniejsze dane biznesowe.Power BI Premium is a software-as-a-service (SaaS) analytics solution that gives your organization a single view of their most critical business data.

Usługa Power BI Embedded jest objęta modelem płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, natomiast korzystanie z usługi Power BI Premium wymaga miesięcznej opłaty.Power BI Embedded is a pay-as-you-go feature, while Power BI Premium requires a monthly fee. Aby dowiedzieć się więcej na temat porównania tych usług, możesz obejrzeć ten film wideo.You can view this video to learn more about how they compare.

Łatwe w użyciu narzędziaEasy-to-use tools

Usługa Power BI Embedded pozwala skupić się na najważniejszym działaniu: tworzeniu wspaniałych aplikacji.Power BI Embedded allows you to focus on what you do best: building great apps. Umożliwia ona opracowywanie aplikacji i zarządzanie nimi przy użyciu dobrze znanych narzędzi i już nabytych umiejętności.You can manage and develop with Power BI Embedded using tools and skills you already have.

  • Azure Portal: internetowa aplikacja do zarządzania wszystkimi usługami platformy AzureThe Azure portal: A web-based application for managing all Azure services
  • Visual Studio Code: bezpłatny, dostępny do pobrania edytor kodu typu open source dla systemów Windows, macOS i Linux, który obsługuje rozszerzeniaVisual Studio Code: a free, downloadable, open source, code editor for Windows, macOS, and Linux that supports extensions
  • Power BI Desktop: bezpłatne, dostępne do pobrania i wyposażone w wizualne funkcje analityczne narzędzie do tworzenia zaawansowanych, interaktywnych raportówPower BI Desktop: a free, downloadable tool to create rich, interactive reports with visual analytics

W przypadku korzystania z interfejsu API REST usługa Power BI Embedded umożliwia programowanie za pomocą dowolnego języka.Using the REST API, Power BI Embedded allows developing with any language.

Kontaktowanie się z zespołem technicznym usługi Power BIEngage with the Power BI engineering team

Następne krokiNext steps

Szczegółowe informacje o węzłach pojemności można znaleźć na stronie z cennikiem.See the pricing page for capacity node details.

Aby utworzyć węzeł pojemności usługi Power BI Embedded, zobacz Tworzenie pojemności usługi Power BI Embedded w witrynie Azure Portal.To create a Power BI Embedded capacity, see Create Power BI Embedded capacity in the Azure portal

Aby rozpocząć osadzanie zawartości usługi Power BI, zobacz Jak osadzić pulpity nawigacyjne, raporty i kafelki usługi Power BI.To begin embedding your Power BI content, see How to embed your Power BI dashboards, reports, and tiles.