Podstawowe pojęcia dla projektantów w usłudze Power BIBasic concepts for designers in the Power BI service

Celem tego artykułu jest przedstawienie usługi Power BI: jej różnych elementów, sposobów ich współdziałania oraz dostępnych dla Ciebie sposobów współpracy z tymi elementami.The aim of this article is to orient you to the Power BI service: what the different elements are, how they work together, and how you can work with them. Możesz korzystać z większej liczby możliwości tej usługi, jeśli jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem w usłudze Power BI, który dodał pewne dane.You may get more out of it if you've already signed up for the Power BI service and added some data. W przypadku projektanta typowy przepływ rozpoczyna się przeważnie od utworzenia raportów w programie Power BI Desktop.As a designer, your typical workflow is usually to start by creating reports in Power BI Desktop. Następnie są one publikowane w usłudze Power BI, gdzie możesz kontynuować ich modyfikowanie.Then you publish them to the Power BI service, where you can continue modifying them. Możesz również tworzyć pulpity nawigacyjne na podstawie raportów w usłudze Power BI.You also create the dashboards based on your reports in the Power BI service.

Jeśli pracujesz z tym artykułem i nie masz jeszcze żadnych własnych raportów, spróbuj zainstalować jeden z przykładów usługi Power BI.For this article, if you don't have your own reports yet try installing one of the Power BI samples.

Diagram przedstawiający zrzut ekranu głównego usługi Power BI w przeglądarce z numerowanymi obszarami wymienionymi poniżej.

Po otwarciu usługi Power BI w przeglądarce rozpoczynasz pracę na ekranie głównym.When you open the Power BI service in a browser, you start at your Home screen. Oto elementy, które możesz zobaczyć:Here are the elements you may see:

 1. Okienko nawigacjiNavigation pane
 2. Uruchamianie aplikacji usługi Microsoft 365Microsoft 365 app launcher
 3. Przycisk strony głównej usługi Power BIPower BI home button
 4. Przyciski ikon, w tym ustawienia, pomoc i opiniaIcon buttons, including settings, help, and feedback
 5. Pole wyszukiwaniaSearch box
 6. Ulubione oraz często używane pulpity nawigacyjne, raporty i obszary roboczeFavorite and frequent dashboards, reports, and workspaces
 7. Ostatnio używane pulpity nawigacyjne, raporty i obszary roboczeRecent dashboards, reports, and workspaces
 8. Twoje obszary roboczeYour workspaces

Projektant oraz użytkownicy końcowi jego raportów i pulpitów nawigacyjnych korzystają z tego samego środowiska startowego w usłudze Power BI w przeglądarce.You and the end users for your reports and dashboards have the same start experience in the Power BI service in a browser.

Później przyjrzymy się tym funkcjom dokładniej, a najpierw sprawdzimy niektóre pojęcia dotyczące usługi Power BI.We'll dig into these features later, but first let's review some Power BI concepts. Możesz też najpierw obejrzeć ten film wideo.Or you might want to watch this video first. W filmie Will omówi podstawowe pojęcia i przedstawi przewodnik po usłudze Power BI.In the video, Will reviews the basic concepts and gives a tour of the Power BI service.

Pojęcia dotyczące usługi Power BIPower BI concepts

Pięć głównych bloków konstrukcyjnych usługi Power BI to: pulpity nawigacyjne, raporty, skoroszyty, zestawy danych i przepływy danych.The five major building blocks of Power BI are: dashboards, reports, workbooks, datasets, and dataflows. Są one zorganizowane w obszary robocze i tworzone w pojemnościach.They're all organized into workspaces, and they're created on capacities. Przed rozpoczęciem omawiania pięciu bloków konstrukcyjnych należy zapoznać się z pojemnościami i obszarami roboczymi, więc od tego zaczniemy.It's important to understand capacities and workspaces before we dig into the five building blocks, so let's start there.

PojemnościCapacities

Pojemności są podstawowym pojęciem w usłudze Power BI reprezentującym zestaw zasobów (magazyn, procesor i pamięć) służący do hostowania i dostarczania zawartości usługi Power BI.Capacities are a core Power BI concept representing a set of resources (storage, processor, and memory) used to host and deliver your Power BI content. Pojemności mogą być udostępnione lub dedykowane.Capacities are either shared or dedicated. Pojemność udostępniona jest współdzielona z innymi klientami firmy Microsoft, a pojemność dedykowana jest przyznana jednemu klientowi.A shared capacity is shared with other Microsoft customers, while a dedicated capacity is fully committed to a single customer. Pojemności dedykowane wymagają subskrypcji i są dokładnie opisane w artykule Zarządzanie pojemnościami Premium.Dedicated capacities require a subscription, and are fully described in the Managing Premium capacities article.

Domyślnie obszary robocze są tworzone w ramach pojemności udostępnionej.By default, workspaces are created on a shared capacity. W przypadku pojemności udostępnionej obciążenia są uruchamiane na zasobach obliczeniowych współdzielonych z innymi klientami.In shared capacity, workloads run on computational resources shared with other customers. Ponieważ pojemność musi współdzielić zasoby, nakładane są pewne ograniczenia zapewniające ich sprawiedliwy podział, takie jak maksymalny rozmiar modelu (1 GB) i maksymalna dzienna częstotliwość odświeżania (osiem razy dziennie).As the capacity must share resources, limitations are imposed to ensure "fair play", such as the maximum model size (1 GB) and maximum daily refresh frequency (eight times per day).

Obszary roboczeWorkspaces

Obszary robocze są tworzone w ramach pojemności.Workspaces are created on capacities. Zasadniczo są to kontenery pulpitów nawigacyjnych, raportów, skoroszytów, zestawów danych i przepływów danych w usłudze Power BI.Essentially, they are containers for dashboards, reports, workbooks, datasets, and dataflows in Power BI.

Istnieją dwa typy obszarów roboczych: Mój obszar roboczy i obszary robocze.There are two types of workspaces: My workspace and workspaces.

 • Obszar Mój obszar roboczy to osobisty obszar roboczy dla każdego klienta usługi Power BI do pracy z własną zawartością.My workspace is the personal workspace for any Power BI customer to work with your own content. Tylko Ty masz dostęp do swojego obszaru Mój obszar roboczy.Only you have access to your My workspace. Z poziomu obszaru Mój obszar roboczy możesz udostępniać pulpity nawigacyjne i raporty.You can share dashboards and reports from your My Workspace. Jeśli chcesz współpracować nad pulpitami nawigacyjnymi i raportami lub utworzyć aplikację, warto pracować w obszarze roboczym.If you want to collaborate on dashboards and reports, or create an app, then you want to work in a workspace.

 • Obszary robocze służą do wspólnej pracy nad zawartością ze współpracownikami i udostępniania im tej zawartości.Workspaces are used to collaborate and share content with colleagues. Możesz dodawać współpracowników do obszarów roboczych oraz współpracować nad pulpitami nawigacyjnymi, raportami, skoroszytami i zestawami danych.You can add colleagues to your workspaces and collaborate on dashboards, reports, workbooks, and datasets. Poza jednym wyjątkiem wszyscy członkowie obszarów roboczych muszą mieć licencje usługi Power BI Pro.With one exception, all workspace members need Power BI Pro licenses. Przeczytaj więcej na temat nowych obszarów roboczych.Read more about the new workspaces.

  Ponadto w obszarach roboczych odbywa się tworzenie i publikowanie aplikacji dla organizacji oraz zarządzanie nimi.Workspaces are also the places where you create, publish, and manage apps for your organization. Obszary robocze pełnią funkcję przejściowych obszarów i kontenerów dla zawartości aplikacji usługi Power BI.Think of workspaces as staging areas and containers for the content that will make up a Power BI app. Co to jest aplikacja?So what is an app? Jest to kolekcja pulpitów nawigacyjnych i raportów utworzona w celu udostępnienia kluczowych metryk użytkownikom usługi Power BI w organizacji.It's a collection of dashboards and reports built to deliver key metrics to the Power BI consumers in your organization. Aplikacje są interaktywne, ale użytkownicy nie mogą ich edytować.Apps are interactive, but consumers can't edit them. Użytkownicy aplikacji (współpracownicy mający dostęp do aplikacji) nie muszą mieć licencji Pro.App consumers, the colleagues who have access to the apps, don't necessarily need Pro licenses.

Aby dowiedzieć się więcej o udostępnianiu, rozpocznij od tematu Sposoby udostępniania pracy na pulpitach nawigacyjnych.To learn more about sharing in general, start with Ways to share dashboards your work.

Teraz przejdźmy do pięciu bloków konstrukcyjnych usługi Power BI.Now, on to the five Power BI building blocks.

Przepływy danychDataflows

Przepływ danych ułatwia organizacjom ujednolicanie danych z różnych źródeł.A dataflow helps organizations to unify data from disparate sources. Są one opcjonalne i często są używane w złożonych lub większych projektach.They are optional, and are often used in complex or larger projects. Reprezentują dane przygotowane do użycia i wdrożone przejściowo przez zestawy danych.They represent data prepared and staged for use by datasets. Nie można ich jednak używać bezpośrednio jako źródła na potrzeby raportowania.However, they can't be used directly as a source for reporting. Wykorzystują obszerną kolekcję łączników danych firmy Microsoft, umożliwiając pozyskiwanie danych ze źródeł lokalnych i w chmurze.They leverage the extensive collection of Microsoft data connectors, enabling the ingestion of data from on-premises and cloud-based data sources.

Przepływy danych są tworzone i zarządzane wyłącznie w obszarach roboczych (ale nie w obszarze Mój obszar roboczy), a przechowywane są w usłudze Azure Data Lake Storage Gen2 jako jednostki zgodne z definicją Common Data Model (CDM).Dataflows are only created and managed in workspaces (but not My Workspace), and they are stored as entities in the Common Data Model (CDM) in Azure Data Lake Storage Gen2. Zazwyczaj jest dla nich planowane cykliczne odświeżanie, aby zawierały aktualne dane.Typically, they're scheduled to refresh on a recurring basis to store up-to-date data. Świetnie sprawdzają się na potrzeby przygotowywania danych do użycia — także potencjalnego ponownego użycia — przez zestawy danych.They're great for preparing data for use—and potential re-use—by your datasets. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Przygotowywanie danych samoobsługi w usłudze Power BI.For more information, see the Self-service data prep in Power BI article.

Nie ma pulpitów nawigacyjnych lub raportów bez danych (to znaczy można mieć puste pulpity nawigacyjne i raporty, ale nie będą użyteczne przed dostarczeniem danych), więc poznajmy teraz zestawy danych.You can't have dashboards or reports without data (well, you can have empty dashboards and empty reports, but they're not useful until they have data), so let's now introduce datasets.

Zestawy danychDatasets

Zestaw danych jest kolekcją danych, które są importowane lub z którymi nawiązuje się połączenie.A dataset is a collection of data that you import or connect to. Usługa Power BI umożliwia nawiązywanie połączeń z wszystkimi rodzajami zestawów danych i importowanie ich, a także łączy wszystkie te możliwości w jednym miejscu.Power BI lets you connect to and import all sorts of datasets and bring all of it together in one place. Zestawy danych mogą również korzystać z przepływów danych jako źródeł danych.Datasets can also source data from dataflows.

Zestawy danych są skojarzone z obszarami roboczymi — jeden zestaw danych może należeć do wielu obszarów roboczych.Datasets are associated with workspaces and a single dataset can be part of many workspaces. Gdy otworzysz obszar roboczy, skojarzone zestawy danych będą wyświetlane na karcie Zestawy danych. Każdy z zestawów danych na liście reprezentuje jedno źródło danych, np. skoroszyt programu Excel w usłudze OneDrive, lokalny tabelaryczny zestaw danych SSAS lub zestaw danych programu Salesforce.When you open a workspace, the associated datasets are listed under the Datasets tab. Each listed dataset represents a single source of data, for example, an Excel workbook on OneDrive, or an on-premises SSAS tabular dataset, or a Salesforce dataset. Istnieje wiele różnych, obsługiwanych zestawów danych. Ponadto nieustannie dodajemy nowe zestawy danych.There are many different data sources supported, and we're adding new ones all the time. Zobacz listę typów zestawów danych, których można używać w usłudze Power BI.See the list of dataset types that you can use with Power BI.

W poniższym przykładzie wybrano obszar roboczy „Sales and marketing” i kliknięto kartę Zestawy danych.In the example below, I've selected the "Sales and marketing" workspace and clicked the tab for Datasets.

Zrzut ekranu usługi Power BI przedstawiający przykładowy obszar roboczy z wybraną kartą Zestawy danych.

JEDNEGO zestawu danych...ONE dataset...

 • Można używać wielokrotnie w co najmniej jednym obszarze roboczym.can be used over and over in one or in many workspaces.

 • Można używać w wielu różnych raportach.can be used in many different reports.

 • Wizualizacje z tego jednego zestawu danych można wyświetlać w wielu różnych pulpitach nawigacyjnych.Visualizations from that one dataset can display on many different dashboards.

  Diagram przedstawiający relacje zestawu danych z raportem i pulpitem nawigacyjnym.

Aby nawiązać połączenie z zestawem danych lub zaimportować go, wybierz pozycję Pobierz dane u dołu okienka nawigacyjnego.To connect to or import a dataset, select Get Data at the bottom of the nav pane. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby nawiązać połączenie z konkretnym źródłem lub zaimportować je i dodać zestaw danych do aktywnego obszaru roboczego.Follow the instructions to connect to or import the specific source and add the dataset to the active workspace. Nowe zestawy danych są oznaczone żółtą gwiazdką.New datasets are marked with a yellow asterisk. Praca wykonywana w usłudze Power BI nie zmienia źródłowego zestawu danych.The work you do in Power BI doesn't change the underlying dataset.

Zestawy danych dodane przez jednego członka obszaru roboczego są dostępne dla innych członków obszaru roboczego mających rolę administratora, członka lub współautora.Datasets added by one workspace member are available to the other workspace members with an admin, member, or contributor role.

Możesz odświeżać, eksplorować i usuwać zestawy danych oraz zmieniać ich nazwy.Datasets can be refreshed, renamed, explored, and removed. Użyj zestawu danych, aby utworzyć raport od podstaw lub przez uruchomienie szybkiego wglądu w szczegółowe dane.Use a dataset to create a report from scratch or by running quick insights. Aby sprawdzić, które raporty i pulpity nawigacyjne już używają zestawu danych, wybierz pozycję Wyświetl powiązane.To see which reports and dashboards are already using a dataset, select View related. Aby eksplorować zestaw danych, wybierz go.To explore a dataset, select it. Tak właściwie otworzysz zestaw danych w edytorze raportu, w którym będziesz w stanie rozpocząć szczegółowe eksplorowanie danych przez tworzenie wizualizacji.What you're actually doing is opening the dataset in the report editor where you can really start exploring into the data by creating visualizations.

Przejdźmy do kolejnego tematu — raportów.Now, let's move on to the next topic—reports.

Szczegółowe informacjeDig deeper

RaportyReports

Raport usługi Power BI to co najmniej jedna strona wizualizacji, takich jak wykresy liniowe, mapy i mapy drzewa.A Power BI report is one or more pages of visualizations such as line charts, maps, and treemaps. Wizualizacje są również zwane elementami wizualnymi.Visualizations are also called visuals. Wszystkie wizualizacje w raporcie pochodzą z jednego zestawu danych.All of the visualizations in a report come from a single dataset. Raporty można tworzyć od podstaw w usłudze Power BI, importować je wraz z pulpitami nawigacyjnymi udostępnianymi przez współpracowników lub mogą one być tworzone przez usługę Power BI podczas nawiązywania połączenia z zestawami danych z programu Excel, Power BI Desktop, bazami danych i aplikacjami SaaS.You can create reports from scratch within Power BI, import them with dashboards that colleagues share with you, or Power BI can create them when you connect to datasets from Excel, Power BI Desktop, databases, and SaaS applications. Na przykład po połączeniu ze skoroszytem programu Excel zawierającym arkusze Power View usługa Power BI utworzy raport w oparciu o te arkusze.For example, when you connect to an Excel workbook that contains Power View sheets, Power BI creates a report based on those sheets. Ponadto po nawiązaniu połączenia z aplikacją SaaS usługa Power BI zaimportuje wstępnie utworzony raport.And when you connect to an SaaS application, Power BI imports a pre-built report.

Istnieją dwa tryby umożliwiające wyświetlanie i wchodzenie w interakcję z raportami: Widok do czytania i Widok do edycji.There are two modes to view and interact with reports: Reading view and Editing view. Po otwarciu raportu zostanie on otwarty w widoku do czytania.When you open a report, it opens in Reading view. Jeśli masz uprawnienia do edycji, w lewym górny rogu będzie widoczne polecenie Edytuj raport, które umożliwia wyświetlenie raportu w widoku do edycji.If you have edit permissions, then you see Edit report in the upper-left corner, and you can view the report in Editing view. Jeśli raport znajduje się w obszarze roboczym, wszyscy użytkownicy mający rolę administratora, członka lub współautora mogą go edytować.If a report is in a workspace, everyone with an admin, member, or contributor role can edit it. Mają dostęp do wszystkich możliwości związanych z eksplorowaniem, projektowaniem, tworzeniem i udostępnianiem w Widoku do edycji dla tego raportu.They have access to all the exploring, designing, building, and sharing capabilities of Editing view for that report. Osoby, którym raport zostanie udostępniony, mogą eksplorować raport i wchodzić z nim w interakcje w Widoku do czytania.The people they share the report with can explore and interact with the report in Reading view.

Gdy otworzysz obszar roboczy, skojarzone raporty będą wyświetlane na karcie Raporty. Każdy raport na liście reprezentuje co najmniej jedną stronę wizualizacji opartą na tylko jednym źródłowym zestawie danych.When you open a workspace, the associated reports are listed under the Reports tab. Each listed report represents one or more pages of visualizations based on only one of the underlying datasets. Aby otworzyć raport, wybierz go.To open a report, select it.

Gdy otworzysz aplikację, zostanie wyświetlony pulpit nawigacyjny.When you open an app, you're presented with a dashboard. Aby uzyskać dostęp do raportu źródłowego, wybierz kafelek pulpitu nawigacyjnego (później zostaną one omówione dokładniej) przypięty z raportu.To access an underlying report, select a dashboard tile (more on tiles later) that was pinned from a report. Nie wszystkie kafelki są przypinane z raportów, więc może być konieczne kliknięcie kilku kafelków w celu znalezienia raportu.Keep in mind that not all tiles are pinned from reports, so you may have to click a few tiles to find a report.

Domyślnie raport jest otwierany w widoku do czytania.By default, the report opens in Reading view. Po prostu wybierz pozycję Edytuj raport, aby otworzyć go w widoku do edycji (jeśli masz odpowiednie uprawnienia).Just select Edit report to open it in Editing view (if you have the necessary permissions).

W poniższym przykładzie wybrano obszar roboczy „Sales and marketing” (Sprzedaż i marketing) i kliknięto kartę Raporty.In the example below, I selected the "Sales and marketing" workspace and clicked the tab for Reports.

Zrzut ekranu usługi Power BI przedstawiający przykładowy obszar roboczy z wybraną kartą Raporty.

JEDEN raport...ONE report...

 • Znajduje się w jednym obszarze roboczym.is contained in a single workspace.

 • może być skojarzony z wieloma pulpitami nawigacyjnymi w tym obszarze roboczym.can be associated with multiple dashboards within that workspace. Kafelki przypięte z tego raportu mogą pojawiać się na wielu pulpitach nawigacyjnych.Tiles pinned from that one report can appear on multiple dashboards.

 • Może być utworzony przy użyciu danych z jednego zestawu danych.can be created using data from one dataset. Aplikacja Power BI Desktop umożliwia połączenie więcej niż jednego źródła danych w jeden zestaw danych w raporcie, a następnie zaimportowanie tego raportu do usługi Power BI.Power BI Desktop can combine more than one data source into a single dataset in a report, and that report can be imported into Power BI.

  Diagram przedstawiający relacje raportu z zestawem danych i pulpitem nawigacyjnym.

Szczegółowe informacjeDig deeper

Pulpity nawigacyjneDashboards

Pulpit nawigacyjny jest elementem tworzonym przez Ciebie w usłudze Power BI lub tworzonym i udostępnianym przez współpracownika w usłudze Power BI.A dashboard is something you create in the Power BI service or something a colleague creates in the Power BI service and shares with you. Jest to jedna kanwa zawierająca zero lub więcej kafelków i widgetów.It is a single canvas that contains zero or more tiles and widgets. Każdy kafelek przypięty z raportu lub sesji pytań i odpowiedzi wyświetla jedną wizualizację, która została utworzona na podstawie zestawu danych i przypięta do pulpitu nawigacyjnego.Each tile pinned from a report or from Q&A displays a single visualization that was created from a dataset and pinned to the dashboard. Do pulpitu nawigacyjnego można też przypinać całe strony raportów jako pojedyncze kafelki.Entire report pages can also be pinned to a dashboard as a single tile. Istnieje wiele sposobów na dodanie kafelków do pulpitu nawigacyjnego; zbyt wiele, aby uwzględnić je w tym temacie.There are many ways to add tiles to your dashboard; too many to be covered in this overview topic. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Kafelki pulpitu nawigacyjnego w usłudze Power BI.To learn more, see Dashboard tiles in Power BI.

Dlaczego ludzie tworzą pulpity nawigacyjne?Why do people create dashboards? Poniżej przedstawiono niektóre z powodów:Here are just some of the reasons:

 • Aby zobaczyć, na pierwszy rzut oka, wszystkie informacje wymagane do podejmowania decyzji.to see, in one glance, all the information needed to make decisions.
 • Aby monitorować najważniejsze informacje dotyczące firmy.to monitor the most-important information about your business.
 • Aby upewnić się, że wszyscy współpracownicy dysponują tymi samymi informacjami oraz korzystają z tych samych informacji.to ensure all colleagues are on the same page, viewing and using the same information.
 • Aby monitorować kondycję firmy, produktu, jednostki biznesowej lub kampanii marketingowej itd.to monitor the health of a business or product or business unit or marketing campaign, etc.
 • Aby utworzyć spersonalizowany widok większego pulpitu nawigacyjnego — zawierający wszystkie ważne metryki.to create a personalized view of a larger dashboard -- all the metrics that matter to you.

Gdy otworzysz obszar roboczy, skojarzone pulpity nawigacyjne będą wyświetlane na karcie Pulpity nawigacyjne. Aby otworzyć pulpit nawigacyjny, wybierz go.When you open a workspace, the associated dashboards are listed under the Dashboards tab. To open a dashboard, select it. Gdy otworzysz aplikację, zostanie wyświetlony pulpit nawigacyjny.When you open an app, you'll be presented with a dashboard. Każdy pulpit nawigacyjny reprezentuje dostosowany widok przedstawiający podzbiór źródłowych zestawów danych.Each dashboard represents a customized view of some subset of the underlying dataset(s). Jeśli jesteś właścicielem pulpitu nawigacyjnego, będziesz również mieć uprawnienia do edytowania źródłowych zestawów danych i raportów.If you own the dashboard, you'll also have edit access to the underlying dataset(s) and reports. Jeśli pulpit nawigacyjny został Ci udostępniony, będziesz mieć możliwość interakcji z nim i raportami źródłowymi, ale nie będziesz móc zapisywać żadnych zmian.If the dashboard was shared with you, you'll be able to interact with the dashboard and any underlying reports, but will not be able to save any changes.

Istnieje wiele sposobów umożliwiających Tobie lub Twoim współpracownikom udostępnianie pulpitu nawigacyjnego.There are many different ways that you, or a colleague, can share a dashboard. Usługa Power BI Pro jest wymagana w przypadku udostępniania pulpitu nawigacyjnego oraz może być wymagana w przypadku wyświetlania udostępnionego pulpitu nawigacyjnego.Power BI Pro is required for sharing a dashboard and may be required for viewing a shared dashboard.

JEDEN pulpit nawigacyjny...ONE dashboard...

 • Jest skojarzony z jednym obszarem roboczym.is associated with a single workspace

 • Może wyświetlać wizualizacje z wielu różnych zestawów danych.can display visualizations from many different datasets

 • Może wyświetlać wizualizacje z wielu różnych raportów.can display visualizations from many different reports

 • Może wyświetlać wizualizacje przypięte z innych narzędzi (np. programu Excel).can display visualizations pinned from other tools (for example, Excel)

  Diagram przedstawiający relacje pulpitu nawigacyjnego z zestawem danych i raportem.

Szczegółowe informacjeDig deeper

SkoroszytyWorkbooks

Skoroszyty są specjalnym typem zestawów danych.Workbooks are a special type of dataset. Niemal wszystkie potrzebne informacje o skoroszytach przedstawiono w powyższej sekcji Zestawy danych.If you've read the Datasets section above, you know almost all you need to know about workbooks. Jednak możesz się zastanawiać, dlaczego czasami usługa Power BI klasyfikuje skoroszyt programu Excel jako zestaw danych, a czasami jako skoroszyt.But you may be wondering why sometimes Power BI classifies an Excel workbook as a Dataset and other times as a Workbook.

Jeśli używasz polecenia Pobierz dane w plikach programu Excel, możesz zaimportować plik lub nawiązać z nim połączenie.When you use Get data with Excel files, you have the option to Import or Connect to the file. Po wybraniu pozycji Połącz skoroszyt pojawi się w usłudze Power BI, podobnie jak w aplikacji Excel Online.When you choose Connect, your workbook will appear in Power BI just like it would in Excel Online. Jednak, w przeciwieństwie do aplikacji Excel Online, będziesz mieć dostęp do pewnych doskonałych funkcji ułatwiających przypinanie elementów z arkuszy bezpośrednio do pulpitów nawigacyjnych.But, unlike Excel Online, you'll have some great features to help you pin elements from your worksheets right to your dashboards.

W usłudze Power BI nie możesz edytować swojego skoroszytu.You can't edit your workbook in Power BI. Niemniej jeśli musisz wprowadzić zmiany, możesz kliknąć pozycję Edytuj, a następnie wprowadzić zmiany do swojego skoroszytu w aplikacji Excel Online lub otworzyć go w programie Excel na komputerze.But if you need to make some changes, you can click Edit, and then choose to edit your workbook in Excel Online or open it in Excel on your computer. Wszelkie wprowadzone zmiany są zapisywane w skoroszycie w usłudze OneDrive.Any changes you make are saved to the workbook on OneDrive.

Szczegółowe informacjeDig deeper

Pulpit nawigacyjny w lokalizacji Mój obszar roboczyA dashboard in My Workspace

Omówiliśmy obszary robocze i bloki konstrukcyjne.We've covered workspaces and building blocks. Teraz połączmy te informacje i przejrzyjmy elementy tworzące środowisko pulpitu nawigacyjnego w usłudze Power BI.Let's bring it together and review the pieces that make up the dashboard experience in the Power BI service.

Zrzut ekranu usługi Power BI w przeglądarce przedstawiający numerowane funkcje wymienione poniżej.

1. Okienko nawigacji1. Navigation pane

Okienko nawigacji umożliwia znajdowanie obszarów roboczych i bloków konstrukcyjnych usługi Power BI (pulpitów nawigacyjnych, raportów, skoroszytów i zestawów danych) oraz poruszanie się między nimi.Use the nav pane to locate and move between your workspaces and the Power BI building blocks: dashboards, reports, workbooks, and datasets.

Zrzut ekranu usługi Power BI przedstawiający okienko nawigacji.

 • Wybierz opcję Pobierz dane, aby dodać zestawy danych, raporty i pulpity nawigacyjne do usługi Power BI.Select Get Data to add datasets, reports, and dashboards to Power BI.
 • Rozwiń lub zwiń okienko nawigacji, korzystając z tej ikonyExpand and collapse the nav pane with this icon Zrzut ekranu usługi Power BI przedstawiający ikonę okienka nawigacji...
 • Otwórz ulubioną zawartość lub zarządzaj nią przez wybranie pozycji Ulubione.Open or manage your favorite content by selecting Favorites.
 • Wyświetl i otwórz ostatnio odwiedzaną zawartość przez wybranie pozycji Ostatnio używane.View and open your most-recently visited content by selecting Recent
 • Wyświetl, otwórz lub usuń aplikację przez wybranie pozycji Aplikacje.View, open, or delete an app by selecting Apps.
 • Czy współpracownik udostępnił Ci zawartość?Did a colleague share content with you? Wybierz pozycję Udostępnione dla mnie, aby wyszukiwać i sortować tę zawartość w celu znalezienia potrzebnych informacji.Select Shared with me to search and sort that content to find what you need.
 • Wyświetlaj i otwieraj obszary robocze przez wybranie pozycji Obszary robocze.Display and open your workspaces by selecting Workspaces.

Kliknij następujące elementy:Single-click these elements:

 • Ikonę lub nagłówek, aby otworzyć widok zawartości.an icon or heading to open in content view
 • Strzałkę w prawo (>), aby otworzyć menu wysuwane Ulubione, Ostatnio używane i Obszary robocze.a right arrow (>) to open a flyout menu for Favorites, Recent, and Workspaces.
 • Ikonę pagonu, aby wyświetlić przewijaną listę pulpitów nawigacyjnych, raportów, skoroszytów i zestawów danych Mój obszar roboczy.a chevron icon to display the My Workspace scrollable list of dashboards, reports, workbooks, and datasets.

2. Kanwa2. Canvas

Otwarto pulpit nawigacyjny, dlatego w obszarze kanwy są wyświetlane kafelki wizualizacji.Because we've opened a dashboard, the canvas area displays visualization tiles. Gdyby na przykład otwarto edytor raportu, w obszarze kanwy byłaby wyświetlana strona raportu.If for example, we had opened the report editor, the canvas area would display a report page.

Pulpity nawigacyjne składają się z kafelków.Dashboards are composed of tiles. Kafelki są tworzone w widoku edycji raportu, funkcji pytań i odpowiedzi oraz innych pulpitach nawigacyjnych i mogą być przypinane z programu Excel, SSRS i nie tylko.Tiles are created in report Editing view, Q&A, other dashboards, and can be pinned from Excel, SSRS, and more. Specjalnym typem kafelka jest widget, który jest dodawany bezpośrednio do pulpitu nawigacyjnego.A special type of tile called a widget is added directly onto the dashboard. Kafelki, które są wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym, zostały tam specjalnie umieszczone przez twórcę/właściciela raportu.The tiles that appear on a dashboard were specifically put there by a report creator/owner. Dodawanie kafelka do pulpitu nawigacyjnego jest nazywane przypinaniem.The act of adding a tile to a dashboard is called pinning.

Zrzut ekranu usługi Power BI przedstawiający kanwę pulpitu nawigacyjnego.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Pulpity nawigacyjne (powyżej).For more information, see Dashboards (above).

3. Pole pytań funkcji pytań i odpowiedzi3. Q&A question box

Jednym ze sposobów na eksplorowanie danych jest zadanie pytania i umożliwienie znalezienia odpowiedzi w formie wizualizacji przez funkcję pytań i odpowiedzi usługi Power BI.One way to explore your data is to ask a question and let Power BI Q&A give you an answer, in the form of a visualization. Funkcja pytań i odpowiedzi umożliwia dodawanie zawartości do pulpitu nawigacyjnego lub raportu.Q&A can be used to add content to a dashboard or report.

Funkcja pytań i odpowiedzi wyszukuje odpowiedź w zestawach danych połączonych z pulpitem nawigacyjnym.Q&A looks for an answer in the dataset(s) connected to the dashboard. Połączony zestaw danych to taki, który ma co najmniej jeden kafelek przypięty do tego pulpitu nawigacyjnego.A connected dataset is one that has at least one tile pinned to that dashboard.

Zrzut ekranu usługi Power BI przedstawiający pole pytań funkcji pytań i odpowiedzi.

Kiedy tylko zaczniesz wpisywać pytanie, funkcja pytań i odpowiedzi przeniesie Cię na stronę funkcji pytań i odpowiedzi.As soon as you start to type your question, Q&A takes you to the Q&A page. Podczas wpisywania funkcja pytań i odpowiedzi pomaga zadać odpowiednie pytanie i znaleźć najlepszą odpowiedź przy użyciu parafrazowania, automatycznego uzupełniania, sugestii i innych funkcji.As you type, Q&A helps you ask the right question and find the best answer with rephrasings, autofill, suggestions, and more. Jeśli otrzymasz żądaną wizualizację (odpowiedź), przypnij ją do pulpitu nawigacyjnego.When you have a visualization (answer) you like, pin it to your dashboard. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Funkcja pytań i odpowiedzi w usłudze Power BI.For more information, see Q&A in Power BI.

4. Ikony na czarnym pasku nagłówka4. Icons in the black header bar

Ikony w prawym górnym rogu umożliwiają dostęp do zasobów umożliwiających korzystanie z ustawień, powiadomień, pobierania i pomocy, włączanie lub wyłączanie nowego wyglądu, a także przekazywanie opinii do zespołu usługi Power BI.The icons in the upper right corner are your resource for settings, notifications, downloads, getting help, turning the New look on or off, and providing feedback to the Power BI team.

Zrzut ekranu usługi Power BI przedstawiający przyciski ikon.

5. Tytuł pulpitu nawigacyjnego (ścieżka nawigacji, czyli linki do stron nadrzędnych)5. Dashboard title (navigation path, or breadcrumbs)

Czasami ustalenie, który obszar roboczy i pulpit nawigacyjny jest aktywny, jest trudne, dlatego usługa Power BI tworzy automatycznie ścieżkę nawigacji.It's not always easy to figure out which workspace and dashboard are active, so Power BI creates a navigation path for you. W tym przykładzie przedstawiono obszar roboczy (Mój obszar roboczy) i tytuł pulpitu nawigacyjnego (Retail Analysis Sample).In this example, we see the workspace (My workspace) and the dashboard title (Retail Analysis Sample). W przypadku otwarcia raportu nazwa raportu zostanie dołączona na końcu ścieżki nawigacji.If we opened a report, the name of the report would be appended to the end of the navigation path. Każda sekcja ścieżki jest aktywnym hiperlinkiem.Each section of the path is an active hyperlink.

W tytule pulpitu nawigacyjnego jest wyświetlana ikona „C”.Notice the "C" icon after the dashboard title. Ten pulpit nawigacyjny zawiera tag klasyfikacji danych dla informacji poufnych.This dashboard has a data classification tag of "confidential." Tag identyfikuje poziom poufności i zabezpieczeń danych.The tag identifies the sensitivity and security level of the data. Jeśli administrator wyłączył klasyfikację danych, każdy pulpit nawigacyjny będzie mieć ustawiony tag domyślny.If your Admin has turned on data classification, every dashboard will have a default tag set. Właściciele pulpitu nawigacyjnego powinni zmienić tag zgodnie z poziomem zabezpieczeń ich pulpitu nawigacyjnego.Dashboard owners should change the tag to match their dashboard's proper security level.

Zrzut ekranu usługi Power BI przedstawiający ikonę klasyfikacji danych.

6. Uruchamianie aplikacji usługi Microsoft 3656. Microsoft 365 app launcher

Funkcja uruchamiania aplikacji umożliwia łatwe uzyskiwanie dostępu do wszystkich aplikacji usługi Microsoft 365 jednym kliknięciem.With the app launcher, all your Microsoft 365 apps are easily available with one click. W tym miejscu można szybko uruchomić pocztę e-mail, dokumenty, kalendarz i nie tylko.From here, you can quickly launch your email, documents, calendar, and more.

Zrzut ekranu usługi Power BI przedstawiający funkcję uruchamiania aplikacji pakietu Office.

7. Strona główna usługi Power BI7. Power BI home

Wybranie pozycji Power BI powoduje powrót do strony głównej usługi Power BI.Selecting Power BI brings you back to your Power BI home.

Zrzut ekranu usługi Power BI przedstawiający ikonę umożliwiającą powrót do strony głównej usługi Power BI.

8. Ikony z etykietami na szarym pasku menu8. Labeled icons in the gray menu bar

Ten obszar ekranu zawiera dodatkowe opcje interakcji z zawartością (w tym przypadku z pulpitem nawigacyjnym).This area of the screen contains additional options for interacting with the content (in this case, with the dashboard). Oprócz widocznych ikon z etykietami można wybrać pozycję Więcej opcji (…) , co spowoduje wyświetlenie opcji umożliwiających m.in. duplikowanie, drukowanie i odświeżanie pulpitu nawigacyjnego.Besides the labeled icons you can see, selecting the More options (…) reveals options for duplicating, printing, refreshing the dashboard and more.

Zrzut ekranu usługi Power BI przedstawiający przyciski ikon z etykietami.

Następne krokiNext steps