Samouczek: Rozpoczynanie tworzenia w usłudze Power BITutorial: Get started creating in the Power BI service

Ten samouczek stanowi wprowadzenie do niektórych funkcji usługi Power BI.This tutorial is an introduction to some of the features of the Power BI service. Zawiera informacje dotyczące łączenia się z danymi, tworzenia raportu i pulpitu nawigacyjnego oraz zadawania pytań dotyczących danych.In it, you connect to data, create a report and a dashboard, and ask questions of your data. W usłudze Power BI można wykonywać wiele innych czynności. Ten samouczek ma na celu przedstawienie podstawowych informacji i wzbudzenie zainteresowania usługą Power BI.You can do much more in the Power BI service; this tutorial is just to whet your appetite. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie miejsce zajmuje usługa Power BI w ofercie innych produktów Power BI, zalecamy zapoznanie się z tematem Co to jest usługa Power BI?.For an understanding of how the Power BI service fits in with the other Power BI offerings, we recommend reading What is Power BI.

Jesteś czytelnikiem raportów, a nie ich twórcą?Are you a report reader rather than a creator? Temat Poruszanie się po usłudze Power BI będzie dla Ciebie dobrym miejscem na początek.Getting around in the Power BI service is a good starting place for you.

Zrzut ekranu przedstawiający pulpit nawigacyjny przykładu Financial Sample.

Ten samouczek obejmuje następujące kroki:In this tutorial, you complete the following steps:

 • Logowanie do konta usługi Power BI w trybie online lub tworzenie konta, jeśli jeszcze go nie masz.Sign in to your Power BI online account, or sign up, if you don't have an account yet.
 • Otwieranie usługi Power BI.Open the Power BI service.
 • Pobieranie danych i otwieranie ich w widoku raportu.Get some data and open it in report view.
 • Używanie tych danych do tworzenia wizualizacji i zapisywanie jej jako raportu.Use that data to create visualizations and save it as a report.
 • Tworzenie pulpitu nawigacyjnego przez przypinanie kafelków z raportu.Create a dashboard by pinning tiles from the report.
 • Dodawanie innych wizualizacji do pulpitu nawigacyjnego za pomocą narzędzia języka naturalnego dla pytań i odpowiedzi.Add other visualizations to your dashboard by using the Q&A natural-language tool.
 • Zmienianie rozmiaru i kolejności kafelków na pulpicie nawigacyjnym oraz edycja ich szczegółów.Resize, rearrange, and edit details for the tiles on the dashboard.
 • Oczyszczanie zasobów przez usunięcie zestawu danych, raportu i pulpitu nawigacyjnego.Clean up resources by deleting the dataset, report, and dashboard.

Tworzenie konta w usłudze Power BISign up for the Power BI service

Do tworzenia zawartości w usłudze Power BI potrzebna jest licencja na usługę Power BI Pro.You need a Power BI Pro license to create content in Power BI. Jeśli nie masz konta usługi Power BI, przed rozpoczęciem utwórz konto bezpłatnej wersji próbnej usługi Power BI Pro.If you don't have a Power BI account, sign up for a free Power BI Pro trial before you begin.

Krok 1. Pobierz daneStep 1: Get data

Często, gdy chcesz utworzyć raport usługi Power BI, rozpoczynasz pracę w programie Power BI Desktop.Often when you want to create a Power BI report, you start in Power BI Desktop. Program Power BI Desktop daje większe możliwości.Power BI Desktop offers more power. Przed rozpoczęciem projektowania raportu możesz przekształcać, kształtować i modelować dane.You can transform, shape, and model data, before you start designing report. Tym razem jednak zaczniemy od zera, tworząc raport w usłudze Power BI.This time though, we're going to start from scratch creating a report in the Power BI service.

W tym samouczku pobierzemy dane z prostego pliku programu Microsoft Excel.In this tutorial, we get data from a simple Microsoft Excel file. Chcesz z niego skorzystać?Want to follow along? Pobierz plik z przykładem Financial Sample.Download the Financial Sample file.

 1. Aby zacząć, otwórz usługę Power BI (app.powerbi.com) w przeglądarce.To begin, open the Power BI service (app.powerbi.com) in your browser.

  Nie masz konta?Don’t have an account? Nie martw się — możesz bezpłatnie zarejestrować się w bezpłatnej wersji próbnej usługi Power BI ProNo worries, you can sign up for a free Power BI Pro trial

 2. W okienku nawigacji wybierz pozycję Mój obszar roboczy.Select My workspace in the navigation pane.

 3. W sekcji Mój obszar roboczy wybierz pozycję Nowe > Przekaż plik.In My workspace, select New > Upload a file.

  Zostanie otwarta strona Pobierz dane.The Get Data page opens.

 4. W sekcji Utwórz nową zawartość upewnij się, że jest wybrana pozycja Pliki, a następnie wybierz lokalizację, w której zapisano plik programu Excel.Under the Create new content section, make sure Files is selected, then select the location where you saved the Excel file.

  Zrzut ekranu przedstawiający pozycję Utwórz nową zawartość > Pliki.

 5. Przejdź do pliku na komputerze i wybierz pozycję Otwórz.Browse to the file on your computer, and choose Open.

 6. W tym samouczku wybieramy pozycję Importuj, aby dodać plik programu Excel jako zestaw danych, na podstawie którego utworzymy następnie raporty i pulpity nawigacyjne.For this tutorial, we select Import to add the Excel file as a dataset, which we can then use to create reports and dashboards. W przypadku wybrania pozycji Przekaż cały skoroszyt programu Excel jest przekazywany do usługi Power BI, gdzie można go otworzyć i edytować w usłudze Excel Online.If you select Upload, the entire Excel workbook is uploaded to Power BI, where you can open and edit it in Excel Online.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie pozycji Importuj.

 7. Gdy zestaw danych będzie gotowy, wybierz pozycję Więcej opcji (...) obok zestawu danych Financial Sample, a następnie wybierz pozycję Utwórz raport.When your dataset is ready, select More options (...) next to your Financial Sample dataset, then select Create report.

 8. Otwórz edytor raportów.open the report editor.

  Zrzut ekranu przedstawiający pozycję Cała zawartość > Utwórz raport.

  Kanwa raportu jest pusta.The report canvas is blank. Po prawej stronie znajdują się okienka Filtry, Wizualizacje i Pola.We see the Filters, Visualizations, and Fields panes on the right.

  Zrzut ekranu przedstawiający pustą kanwę raportu.

  Porada

  Wybierz przycisk nawigacji globalnej w lewym górnym rogu, aby zwinąć okienko nawigacji.Select the global navigation button in the upper-left corner to collapse the navigation pane. Dzięki temu na kanwie będzie więcej miejsca.That way your canvas has more room.

  Przycisk nawigacji globalnej.

 9. Jesteś teraz w widoku do edycji.You're currently in Editing view. Zwróć uwagę na opcję Widok do czytania na pasku menu.Notice the Reading view option in the menu bar.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję Widok do czytania.

  W widoku do edycji możesz modyfikować raporty, ponieważ jesteś właścicielem i twórcą raportu.While in Editing view, you can modify reports, because you're the owner and creator of the report. Po udostępnieniu raportu współpracownikom często będą oni mogli jedynie wchodzić z nim w interakcje w widoku do czytania.When you share your report with colleagues, often they can only interact with the report in Reading view. Są oni konsumentami raportów w sekcji Mój obszar roboczy.They are consumers of reports in your My workspace.

Krok 2. Tworzenie wykresu w raporcieStep 2: Create a chart in a report

Teraz, po nawiązaniu połączenia z danymi, rozpocznij eksplorowanie.Now that you've connected to data, start exploring. Gdy znajdziesz coś interesującego, możesz to zapisać na kanwie raportu.When you've found something interesting, you can save it on the report canvas. Następnie możesz przypiąć to do pulpitu nawigacyjnego i obserwować zmiany w miarę upływu czasu.Then you can pin it to a dashboard to monitor it and see how it changes over time. Ale zacznijmy od początku.But first things first.

 1. Aby utworzyć wizualizację, w edytorze raportu użyj okienka Pola w prawej części strony.In the report editor, start in the Fields pane on the right side of the page to build a visualization. Zaznacz pole Gross Sales (Sprzedaż brutto), a następnie pole Date (Data).Select the Gross Sales field, then the Date field.

  Zrzut ekranu listy Pola.

  Usługa Power BI przeanalizuje dane i utworzy wizualizację w postaci wykresu kolumnowego.Power BI analyzes the data and creates a column chart visualization.

  Uwaga

  Jeśli najpierw wybierzesz pole Date (Data) zamiast pola Gross Sales (Sprzedaż brutto), zobaczysz tabelę.If you selected the Date field first instead of Gross Sales, you see a table. Bez obaw.No worries! Wizualizację zmienimy w następnym kroku.We're going to change the visualization in the next step.

  Niektóre pola mają symbol sigma obok nich, ponieważ usługa Power BI wykryła, że zawierają wartości liczbowe.Some fields have sigma symbols next to them because Power BI detected that they contain numeric values.

  Pola z symbolami sigma.

 2. Przełączmy się na inny sposób wyświetlania tych danych.Let's switch to a different way of displaying this data. Wykresy liniowe są dobrymi wizualizacjami do wyświetlania wartości w czasie.Line charts are good visuals for displaying values over time. W okienku Wizualizacje wybierz ikonę Wykres liniowy.Select the Line chart icon from the Visualizations pane.

  Zrzut ekranu przedstawiający edytor raportów z wybranym wykresem liniowym.

 3. Wykres wygląda ciekawie, więc przypnijmy go do pulpitu nawigacyjnego.This chart looks interesting, so let's pin it to a dashboard. Umieść kursor na wizualizacji i wybierz ikonę pinezki.Hover over the visualization and select the pin icon.

  Zrzut ekranu przedstawiający ikonę pinezki.

 4. Ponieważ ten raport jest nowy, zostanie wyświetlony monit o jego zapisanie, zanim będzie można przypiąć wizualizację do pulpitu nawigacyjnego.Because this report is new, you're prompted to save it before you can pin a visualization to a dashboard. Nadaj raportowi nazwę (na przykład Raport Financial Sample), a następnie wybierz pozycję Zapisz.Give your report a name (for example, Financial Sample report), then Save.

  Teraz patrzysz na raport w widoku do czytania.Now you're looking at the report in Reading view.

 5. Ponownie wybierz ikonę pinezki.Select the Pin icon again.

 6. Wybierz pozycję Nowy pulpit nawigacyjny i nadaj temu pulpitowi nazwę, na przykład Pulpit nawigacyjny Financial Sample.Select New dashboard and name it Financial Sample dashboard, for example.

  Zrzut ekranu przedstawiający nadawanie nazwy pulpitowi nawigacyjnemu.

  Komunikat o powodzeniu (w prawym górnym rogu) informuje o tym, że wizualizacja została dodana do pulpitu nawigacyjnego jako kafelek.A success message (near the top-right corner) lets you know the visualization was added as a tile to your dashboard.

  Zrzut okna dialogowego Przypięto do pulpitu nawigacyjnego.

  Teraz, gdy ta wizualizacja została przypięta, jest ona przechowywana na Twoim pulpicie nawigacyjnym.Now that you've pinned this visualization, it's stored on your dashboard. Dane są aktualizowane, aby można było szybko obserwować najnowsze wartości.The data stays up-to-date so you can track the latest value at a glance. Jeśli jednak zmienisz typ wizualizacji w raporcie, wizualizacja na pulpicie nawigacyjnym nie ulegnie zmianie.However, if you change the visualization type in the report, the visualization on the dashboard doesn't change.

 7. Wybierz pozycję Przejdź do pulpitu nawigacyjnego, aby wyświetlić nowy pulpit nawigacyjny z wykresem liniowym przypiętym do niego jako kafelek.Select Go to dashboard to see your new dashboard with the line chart that you pinned to it as a tile.

  Zrzut ekranu przedstawiający pulpit nawigacyjny z przypiętą wizualizacją.

 8. Wybierz nowy kafelek na pulpicie nawigacyjnym.Select the new tile on your dashboard. Usługa Power BI przeniesie Cię do raportu w widoku do czytania.Power BI returns you to the report in Reading view.

 9. Aby przełączyć się z powrotem do widoku do edycji, wybierz pozycję Więcej opcji (...) na pasku menu, a następnie wybierz pozycję Edytuj.To switch back to Editing view, select More options (...) in the menu bar > Edit.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie pozycji Edytuj w celu edycji raportu.

  Gdy jesteś w widoku do edycji, możesz kontynuować eksplorowanie i przypinanie kafelków.Back in Editing view, you can continue to explore and pin tiles.

Krok 3. Eksplorowanie za pomocą funkcji pytań i odpowiedziStep 3: Explore with Q&A

Aby przeprowadzić szybką eksplorację danych, spróbuj zadać pytanie w polu pytań funkcji pytań i odpowiedzi.For a quick exploration of your data, try asking a question in the Q&A question box. Funkcja Pytania i odpowiedzi pozwala formułować zapytania o dane w języku naturalnym.Q&A lets you ask natural-language queries about your data. Na pulpicie nawigacyjnym pole Pytania i odpowiedzi znajduje się u góry (Zadaj pytanie dotyczące Twoich danych), pod paskiem menu.In a dashboard, the Q&A box is at the top (Ask a question about your data) under the menu bar. W raporcie znajduje się ono na górnym pasku menu (Zadaj pytanie).In a report, it's in the top menu bar (Ask a question).

 1. Aby wrócić do pulpitu nawigacyjnego, wybierz pozycję Mój obszar roboczy na czarnym pasku nagłówka usługi Power BI.To go back to the dashboard, select My workspace in the black Power BI header bar.

  Zrzut ekranu przedstawiający powrót do obszaru Mój obszar roboczy.

 2. W obszarze Mój obszar roboczy wybierz swój pulpit nawigacyjny.In My workspace, select your dashboard.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie pulpitu nawigacyjnego.

 3. Wybierz pozycję Zadaj pytanie dotyczące Twoich danych.Select Ask a question about your data. Funkcja pytań i odpowiedzi automatycznie oferuje szereg sugestii.Q&A automatically offers a number of suggestions.

  Zrzut ekranu przedstawiający kanwę funkcji Pytania i odpowiedzi.

  Uwaga

  Jeśli nie widzisz sugestii, włącz nowe środowisko funkcji pytań i odpowiedzi.If you don't see the suggestions, turn on New Q&A experience.

  Zrzut ekranu przedstawiający włączanie nowej funkcji Pytania i odpowiedzi.

 4. Niektóre sugestie zwracają pojedynczą wartość.Some suggestions return a single value. Na przykład wybierz pozycję what is the average cog (jaki jest średni koszt wyrobów sprzedanych).For example, select what is the average cog.

  Funkcja pytań i odpowiedzi wyszuka odpowiedź, a następnie wyświetli ją jako wizualizację w postaci karty.Q&A searches for an answer and presents it in the form of a card visualization.

 5. Wybierz pozycję Przypnij wizualizację i przypnij tę wizualizację do pulpitu nawigacyjnego Financial Sample.Select Pin visual and pin this visualization to the Financial Sample dashboard.

  Zrzut ekranu przedstawiający przypinanie wizualizacji.

 6. Wróć do funkcji Pytania i odpowiedzi, a następnie wybierz pozycję Pokaż wszystkie sugestie.Go back to Q&A and select Show all suggestions.

 7. Wybierz pozycję total profit by country (łączny zysk według kraju).Select total profit by country.

  Zrzut ekranu przedstawiający łączny zysk według kraju.

 8. Do pulpitu nawigacyjnego Financial Sample przypnij też mapę.Pin the map to the Financial Sample dashboard, too.

 9. Na pulpicie nawigacyjnym wybierz właśnie przypiętą mapę.On the dashboard, select the map you just pinned. Widzisz, jak powoduje to ponowne otwarcie funkcji Pytania i odpowiedzi?See how it opens Q&A again?

 10. Umieść kursor za wyrażeniem by country (według kraju) w polu funkcji Pytania i odpowiedzi, a następnie wpisz as bar (jako słupek).Place the cursor after by country in the Q&A box and type as bar. Usługa Power BI utworzy wykres słupkowy z wynikami.Power BI creates a bar chart with the results.

  Zrzut ekranu przedstawiający wizualizację w postaci wykresu słupkowego.

 11. Do pulpitu nawigacyjnego Financial Sample przypnij też wykres słupkowy.Pin the bar chart to your Financial Sample dashboard, too.

 12. Wybierz pozycję Zamknij funkcję pytań i odpowiedzi, aby wrócić do pulpitu nawigacyjnego z wyświetlonym nowym kafelkiem, który został utworzony przez Ciebie.Select Exit Q&A to return to your dashboard, where you see the new tiles you created.

  Zrzut ekranu przedstawiający pulpit nawigacyjny z przypiętymi wizualizacjami funkcji Pytania i odpowiedzi.

  Zobaczysz, że mimo iż mapa została zmieniona na wykres słupkowy, kafelek pozostał mapą, ponieważ był mapą w momencie przypinania.You see that even though you changed the map to a bar chart in Q&A, that tile remained a map because it was a map when you pinned it.

Krok 4. Zmienianie położenia kafelkówStep 4: Reposition tiles

Możemy zmienić rozmieszczenie kafelków, aby lepiej wykorzystać miejsce na pulpicie nawigacyjnym.We can rearrange the tiles to make better use of the dashboard space.

 1. Przeciągnij prawy dolny róg kafelka wykresu liniowego Sprzedaż brutto do góry, dopóki nie zostanie on umieszczony na takiej samej wysokości, jak kafelek Sprzedaż, a następnie zwolnij go.Drag the lower-right corner of the Gross Sales line chart tile upward, until it snaps at the same height as the Sales tile, then release it.

  Zrzut ekranu przedstawiający zmianę rozmiarów kafelka.

  Teraz dwa kafelki są na takiej samej wysokości.Now the two tiles are the same height.

 2. Wybierz pozycję Więcej opcji (...) na potrzeby kafelka Average of COGS (Średni KWS) > Edytuj szczegóły.Select More options (...) for the Average of COGS tile > Edit details.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu Więcej opcji dla kafelka.

 3. W polu Tytuł wpisz Average Cost of Goods Sold (Średni koszt wyrobów sprzedanych) > Zastosuj.In the Title box, type Average Cost of Goods Sold > Apply.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Edytuj szczegóły.

 4. Zmień rozmieszczenie innych wizualizacji, aby dopasować je do siebie.Rearrange the other visuals to fit together.

  Wygląda to dużo lepiej.That looks better.

  Zrzut ekranu przedstawiający pulpit nawigacyjny ze zmienionym rozmieszczeniem.

Czyszczenie zasobówClean up resources

Teraz, po zakończeniu tego samouczka, możesz usunąć zestaw danych, raport i pulpit nawigacyjny.Now that you've finished the tutorial, you can delete the dataset, report, and dashboard.

 1. Wybierz pozycję Mój obszar roboczy na czarnym pasku nagłówka usługi Power BI.Select My workspace in the black Power BI header bar.

 2. Wybierz pozycję Więcej opcji (...) obok zestawu danych Financial Sample > Usuń.Select More options (...) next to the Financial Sample dataset > Delete.

  Zrzut ekranu przedstawiający usuwanie zestawu danych.

  Zobaczysz ostrzeżenie z informacją, że wszystkie raporty i kafelki pulpitu nawigacyjnego zawierające dane z tego zestawu danych również zostaną usunięte.You see a warning that All reports and dashboard tiles containing data from this dataset will also be deleted.

 3. Wybierz pozycję Usuń.Select Delete.

Następne krokiNext steps

Zapoznaj się z kolekcjami zawartości platformy Microsoft Learn dotyczącymi usługi Power BI:Explore these collections of Microsoft Learn content for Power BI: