Wskazówki dla usługi Power BIGuidance for Power BI

W tym miejscu znajdziesz wskazówki i zalecane praktyki dotyczące usługi Power BI.Here you will find the guidance and recommended practices for Power BI. Wskazówki będą aktualizowane i uzupełniane.Guidance will continue to be updated and added to.

Modelowanie danychData modeling

WskazówkiGuidance OpisDescription
Informacje na temat schematu gwiazdy i jego znaczenia w usłudze Power BIUnderstand star schema and the importance for Power BI Opisuje schemat gwiazdy i jego znaczenie dla opracowywania modeli danych w usłudze Power BI zoptymalizowanych pod kątem wydajności i użyteczności.Describes star schema design and its relevance to developing Power BI data models optimized for performance and usability.
Techniki redukcji danych na potrzeby modelowania importuData reduction techniques for Import modeling Opisuje różne techniki, które umożliwią redukcję danych ładowanych do modeli importu.Describes different techniques to help reduce the data loaded into Import models.

DAXDAX

WskazówkiGuidance OpisDescription
DAX: funkcja DIVIDE a operator dzielenia (/)DAX: DIVIDE function vs divide operator (/) Opisuje poprawne użycie funkcji DIVIDE w bibliotece DAX.Describes proper use of the DIVIDE function within DAX.

Przepływy danychDataflows

WskazówkiGuidance OpisDescription
Najlepsze rozwiązanie dotyczące przepływów danychDataflows best practice Opisuje najlepsze rozwiązania dotyczące projektowania przepływów danych w usłudze Power BI.Describes best practices for designing dataflows in Power BI.

Masz więcej pytań?More questions? Zadaj pytanie społeczności usługi Power BITry asking the Power BI Community