Porównanie serwera raportów usługi Power BI i usługi Power BIComparing Power BI Report Server and the Power BI service

Serwer raportów usługi Power BI i usługa Power BI mają wiele podobieństw i niektóre podstawowe różnice.Power BI Report Server and the Power BI service have many similarities and some key differences. Poniższa tabela zawiera ich szczegółowe objaśnienia.This table explains which is which.

Funkcje serwera raportów usługi Power BI i usługi Power BIFeatures of Power BI Report Server and the Power BI service

FunkcjeFeatures Serwer raportów usługi Power BIPower BI Report Server Usługa Power BIPower BI Service UwagiNotes
WdrożenieDeployment Środowisko lokalne lub chmura hostowanaOn-premises or hosted cloud ChmuraCloud Serwer raportów usługi Power BI można wdrożyć na maszynach wirtualnych platformy Azure (chmura hostowana), jeśli jest licencjonowany za pośrednictwem usługi Power BI PremiumPower BI Report Server can be deployed in Azure VMs (hosted cloud) if licensed through Power BI Premium
Dane źródłoweSource data Chmura i/lub środowisko lokalneCloud and/or on-premises Chmura i/lub środowisko lokalneCloud and/or on-premises
LicencjaLicense Usługa Power BI Premium lub program SQL Server EE z pakietem SAPower BI Premium or SQL Server EE with SA Usługa Power BI Pro i/lub Power BI PremiumPower BI Pro and/or Power BI Premium
Cykl życiaLifecycle Nowoczesne zasady cyklu życiaModern lifecycle policy Usługa w pełni zarządzanaFully managed service
Cykl wydaniaRelease cycle Co 4 miesiąceOnce every 4 months Raz na miesiącOnce a month Najnowsze funkcje i poprawki są najpierw dodawane do usługi Power BI.Latest features and fixes come to Power BI Service first. Większość podstawowych funkcji jest dodawana do serwera raportów usługi Power BI w kilku kolejnych wydaniach; niektóre funkcje są przeznaczone tylko dla usługi Power BI.Most core functionality comes to Power BI Report Server in the next few releases; some features only meant for the Power BI service.
Tworzenie raportów usługi Power BI w programie Power BI DesktopCreate Power BI reports in Power BI Desktop TakYes TakYes
Tworzenie raportów usługi Power BI w przeglądarceCreate Power BI reports in the browser NieNo TakYes
Wymagana bramaGateway required NieNo Tak w przypadku lokalnych źródeł danychYes for on-premises data sources
Przesyłanie strumieniowe w czasie rzeczywistymReal-time streaming NieNo TakYes Przesyłanie strumieniowe w czasie rzeczywistym w usłudze Power BIReal-time streaming in Power BI
Pulpity nawigacyjneDashboards NieNo TakYes Pulpity nawigacyjne w usłudze Power BIDashboards in the Power BI service
Dystrybuowanie grupy raportów za pomocą aplikacjiDistribute group of reports using apps NieNo TakYes Tworzenie i publikowanie aplikacji z pulpitami nawigacyjnymi i raportamiCreate and publish apps with dashboards and reports
Pakiety zawartościContent packs NieNo TakYes Organizacyjne pakiety zawartości: wprowadzenieOrganizational content packs: Introduction
Łączenie z usługami, takimi jak SalesforceConnect to services like Salesforce TakYes TakYes Łączenie z usługami używanymi z pakietami zawartości w usłudze Power BI.Connect to the services you use with content packs in the Power BI service. Na Serwerze raportów usługi Power BI używaj certyfikowanych łączników w celu nawiązywania połączeń z usługami.In Power BI Report Server, use certified connectors to connect to services. Zobacz Źródła danych raportów usługi Power BI na Serwerze raportów usługi Power BI, aby uzyskać szczegółowe informacje.See Power BI report data sources in Power BI Report Server for details.
Pytania i odpowiedziQ&A NieNo TakYes Funkcja pytań i odpowiedzi w usłudze Power BI i programie Power BI DesktopQ&A in the Power BI service and Power BI Desktop
Szybki wgląd w szczegółowe daneQuick insights NieNo TakYes Automatyczne generowanie wglądu w szczegółowe dane przy użyciu usługi Power BIAutomatically generate data insights with Power BI
Analizuj w programie ExcelAnalyze in Excel NieNo TakYes Analizowanie w programie ExcelAnalyze in Excel
Raporty z podziałem na stronyPaginated reports TakYes TakYes Raporty podzielone na strony są obecnie dostępne w usłudze Power BI w wersji zapoznawczej w pojemności PremiumPaginated reports are available in the Power BI service in preview in a Premium capacity
Aplikacje mobilne Power BIPower BI mobile apps TakYes TakYes Omówienie aplikacji mobilnych usługi Power BIPower BI mobile apps overview
Mapy ARC GISARC GIS maps NieNo TakYes Mapy ArcGIS firmy Esri w usłudze Power BI i programie Power BI DesktopArcGIS maps in Power BI service and Power BI Desktop by Esri
Subskrypcje poczty e-mail dla raportów usługi Power BIEmail subscriptions for Power BI reports NieNo TakYes Subskrybowanie dla siebie lub innych osób raportu lub pulpitu nawigacyjnego w usłudze Power BISubscribe yourself or others to a report or dashboard in the Power BI service
Subskrypcje poczty e-mail dla raportów podzielonych na stronyEmail subscriptions for paginated reports TakYes TakYes Subskrybowanie dla siebie i innych osób raportów z podziałem na strony w usłudze Power BISubscribe yourself and others to paginated reports in the Power BI service

Dostarczanie wiadomości e-mail w usługach Reporting ServicesEmail delivery in Reporting Services
Alerty dotyczące danychData alerts NieNo TakYes Alerty dotyczące danych w usłudze Power BIData alerts in the Power BI service
Zabezpieczenia na poziomie wierszaRow-level security (RLS) TakYes TakYes Dostępne w trybie DirectQuery (źródło danych) i trybie importuAvailable in both DirectQuery (data source) & Import mode

Zabezpieczenia na poziomie wiersza w usłudze Power BIRow-level security in the Power BI service

Zabezpieczenia na poziomie wiersza na serwerze raportów usługi Power BIRow-level security in Power BI Report Server
Tryb pełnoekranowyFull-screen mode NieNo TakYes Tryb pełnoekranowy w usłudze Power BIFull-screen mode in the Power BI service
Zaawansowana współpraca z usługą Office 365Advanced Office 365 collaboration NieNo TakYes Współpraca w obszarze roboczym aplikacji z usługą Office 365Collaborate in an app workspace with Office 365
Wizualizacje języka RR visuals NieNo TakYes Tworzenie wizualizacji języka R w programie Power BI Desktop i publikowanie ich w usłudze Power BI.Create R visuals in Power BI Desktop and publish them to the Power BI service. Raportów usługi Power BI z wizualizacjami języka R nie można zapisywać na Serwerze raportów usługi Power BI.You can't save Power BI reports with R visuals to Power BI Report Server.
Funkcje w wersji zapoznawczejPreview features NieNo TakYes Włączanie funkcji usługi Power BI w wersji zapoznawczejOpt in for Power BI service preview features
Wizualizacje niestandardoweCustom visuals TakYes TakYes Tworzenie wizualizacji niestandardowych w usłudze Power BICustom visuals in Power BI
Power BI DesktopPower BI Desktop Wersja zoptymalizowana pod kątem serwera raportów dostępna do pobrania z serwerem raportówVersion optimized for Report Server, available for download with Report Server Wersja zoptymalizowana pod kątem usługi Power BI dostępna w Sklepie WindowsVersion optimized for Power BI Service, available from the Windows Store Program Power BI Desktop dla serwera raportówPower BI Desktop for the report server

Program Power BI Desktop dla usługi Power BIPower BI Desktop for the Power BI service

Następne krokiNext steps

Instalacja serwera raportów usługi Power BIInstall Power BI Report Server