Instalowanie serwera raportów usługi Power BIInstall Power BI Report Server

Dowiedz się, jak zainstalować serwer raportów usługi Power BI.Learn how to install Power BI Report Server.

Pobierz serwer raportów usługi Power BIDownload Power BI Report Server

Pobierz serwer raportów usługi Power BI z Centrum pobierania firmy Microsoft.Download Power BI Report Server from the Microsoft Download Center.

Istnieje również bezpłatna wersja próbna.There's also a free trial version. Na stronie Raportowanie w środowisku lokalnym przy użyciu serwera raportów usługi Power BI wybierz pozycję Pobierz bezpłatną wersję próbną.On the On-premises reporting with Power BI Report Server page, select Download free trial.

Przed instalacjąBefore you install

Przed zainstalowaniem serwera raportów usługi Power BI zalecane jest przejrzenie tematu Wymagania sprzętowe i programowe dotyczące instalowania serwera raportów usługi Power BI.Before you install Power BI Report Server, we recommend you review the Hardware and Software Requirements for installing Power BI Report Server.

Ważne

Serwer raportów usługi Power BI można zainstalować w środowisku z kontrolerem domeny tylko do odczytu (RODC), jednak aby serwer raportów usługi Power BI działał prawidłowo, potrzebuje dostępu do kontrolera domeny do odczytu i zapisu.While you can install Power BI Report Server in an environment that has a Read-Only Domain Controller (RODC), Power BI Report Server needs access to a Read-Write Domain Controller to function properly. Jeśli serwer raportów usługi Power BI ma dostęp tylko do kontrolera RODC, podczas wykonywania zadań administracyjnych mogą wystąpić błędy.If Power BI Report Server only has access to a RODC, you may encounter errors when trying to administer the service.

Klucz produktu serwera raportów usługi Power BIPower BI Report Server product key

Klucz produktu Serwera raportów usługi Power BI możesz uzyskać z dwóch różnych źródeł:You can get the product key for Power BI Report Server from two different sources:

 • Power BI PremiumPower BI Premium
 • SQL Server Enterprise Software Assurance (SA)SQL Server Enterprise Software Assurance (SA)

Czytaj dalej, aby uzyskać szczegółowe informacje.Read on for details.

Power BI PremiumPower BI Premium

Jeśli zakupiono usługę Power BI Premium, na karcie Ustawienia wersji Premium w portalu administracyjnym usługi Power BI jest dostępny klucz produktu serwera raportów usługi Power BI.If you have purchased Power BI Premium, within the Premium settings tab of the Power BI admin portal, you have access to your Power BI Report Server product key. Jest on dostępny tylko dla administratorów globalnych lub użytkowników z przypisaną rolą administratora usługi Power BI.This is only available for Global Admins or users assigned the Power BI service administrator role.

Obszar Ustawienia wersji PremiumPremium settings

Wybranie pozycji Klucz serwera raportów usługi Power BI powoduje wyświetlenie okna dialogowego z Twoim kluczem produktu.Selecting Power BI Report Server key displays a dialog contain your product key. Możesz skopiować go i użyć podczas instalacji.You can copy it and use it with the installation.

Klucz produktuProduct key

SQL Server Enterprise Software Assurance (SA)SQL Server Enterprise Software Assurance (SA)

Jeśli masz licencję programu SQL Server Enterprise z programem SA, możesz uzyskać kod produktu w witrynie Volume Licensing Service Center.If you have a SQL Server Enterprise SA agreement, you can get your product key from the Volume Licensing Service Center.

Instalowanie serwera raportówInstall your report server

Instalowanie serwera raportów usługi Power BI jest bardzo proste.Installing Power BI Report Server is straightforward. Instalacja plików wymaga wykonania zaledwie kilku kroków.There are only a few steps to install the files.

Aparat bazy danych programu SQL Server nie musi być dostępny podczas instalacji.You don't need a SQL Server Database Engine server available at the time of install. Będzie on potrzebny do skonfigurowania usług Reporting Services po instalacji.You will need one to configure Reporting Services after install.

 1. Znajdź lokalizację pliku PowerBIReportServer.exe i uruchom instalator.Find the location of PowerBIReportServer.exe and launch the installer.

 2. Wybierz polecenie Zainstaluj serwer raportów usługi Power BI.Select Install Power BI Report Server.

  Instalowanie serwera raportów usługi Power BI

 3. Wybierz wersję do zainstalowania i wybierz przycisk Dalej.Choose an edition to install and then select Next.

  Wybieranie wersji

  Z listy rozwijanej możesz wybrać wersję Evaluation lub Developer.You can choose either Evaluation or Developer edition from the drop down.

  Wersja 2

  Możesz również wprowadzić klucz produktu uzyskany z usługi Power BI lub witryny Volume License Service Center.Otherwise, enter the product key that you got from either the Power BI service or the Volume License Service Center. Więcej informacji na temat uzyskiwania klucza produktu zawiera sekcja Przed instalacją powyżej.For more information about how to get your product key, see the Before you install section above.

 4. Przeczytaj i wyraź zgodę na warunki i postanowienia licencyjne, a następnie wybierz przycisk Dalej.Read and agree to the license terms and conditions, then select Next.

  Postanowienia licencyjne

 5. Aparat bazy danych musi być dostępny, aby można było przechowywać bazę danych serwera raportów.You need to have a Database Engine available to store the report server database. Wybierz przycisk Dalej, aby zainstalować tylko serwer raportów.Select Next to install the report server only.

  Instalowanie tylko plików

 6. Określ lokalizację instalacji serwera raportów.Specify the install location for the report server. Wybierz opcję Zainstaluj, aby kontynuować.Select Install to continue.

  Określanie ścieżki instalacji

  Domyślna ścieżka to C:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server.The default path is C:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server.

 7. Po pomyślnej instalacji możesz wybrać opcję Skonfiguruj serwer raportów, aby uruchomić Menedżera konfiguracji usług Reporting Services.After a successful setup, select Configure Report Server to launch the Reporting Services Configuration Manager.

  Konfigurowanie serwera raportów

Konfigurowanie serwera raportówConfigure your report server

Po wybraniu opcji Konfiguruj serwer raportów w instalatorze jest wyświetlany Menedżer konfiguracji usług Reporting Services.After you select Configure Report Server in the setup, you're presented with Reporting Services Configuration Manager. Więcej informacji zawiera temat Menedżer konfiguracji usług Reporting Services.For more information, see Reporting Services Configuration Manager.

Należy utworzyć bazę danych serwera raportów w celu ukończenia wstępnej konfiguracji usług Reporting Services.You need to create a report server database to complete the initial configuration of Reporting Services. Do ukończenia tego kroku jest wymagana baza danych programu SQL Server.A SQL Server Database server is required to complete this step.

Tworzenie bazy danych na innym serwerzeCreating a database on a different server

Jeśli tworzysz bazę danych serwera raportów na serwerze bazy danych na innym komputerze, należy zmienić konto usługi dla serwera raportów na poświadczenia rozpoznawane na serwerze bazy danych.If you are creating the report server database on a database server on a different machine, you need to change the service account for the report server to a credential that is recognized on the database server.

Domyślnie serwer raportów używa wirtualnego konta usługi.By default, the report server uses the virtual service account. Jeśli próbujesz utworzyć bazę danych na innym serwerze, może zostać wyświetlony następujący błąd w kroku Stosowanie uprawnień połączenia.If you try to create a database on a different server, you may receive the following error on the Applying connection rights step.

System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Windows NT user or group '(null)' not found. Check the name again.

Aby obejść ten błąd, można zmienić konto usługi na konto usługi sieciowej lub domeny.To work around the error, you can change the service account to either Network Service or a domain account. Zmiana konta usługi na konto usługi sieciowej powoduje zastosowanie uprawnień w kontekście konta komputera serwera raportów.Changing the service account to Network Service applies rights in the context of the machine account for the report server.

Konfigurowanie konta usługi serwera raportów

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie konta usługi serwera raportów.For more information, see Configure the report server service account.

Usługa systemu WindowsWindows Service

Usługa systemu Windows jest tworzona jako część instalacji.A windows service is created as part of the installation. Jest wyświetlana jako Serwer raportów usługi Power BI.It is displayed as Power BI Report Server. Nazwa usługi to PowerBIReportServer.The service name is PowerBIReportServer.

Usługa systemu Windows serwera raportów

Właściwości usługi systemu Windows serwera raportów

Rezerwacje domyślnego adresu URLDefault URL reservations

Rezerwacje adresu URL składają się z prefiksu, nazwy hosta, portu i katalogu wirtualnego:URL reservations are composed of a prefix, host name, port, and virtual directory:

CzęśćPart OpisDescription
PrefiksPrefix Domyślny prefiks to HTTP.The default prefix is HTTP. Jeśli wcześniej zainstalowano certyfikat protokołu SSL (Secure Sockets Layer), Instalator podejmuje próbę utworzenia rezerwacji adresów URL, które używają prefiksu HTTPS.If you previously installed a Secure Sockets Layer (SSL) certificate, Setup tries to create URL reservations that use the HTTPS prefix.
Nazwa hostaHost name Domyślna nazwa hosta to silny symbol wieloznaczny (+).The default host name is a strong wildcard (+). Określa, czy serwer raportów akceptuje wszystkie żądania HTTP na wyznaczonym porcie dla dowolnej nazwy hosta, która jest rozpoznawana jako komputer, w tym http://<computername>/reportserver, http://localhost/reportserver lub http://<IPAddress>/reportserver..It specifies that the report server accepts any HTTP request on the designated port for any host name that resolves to the computer, including http://<computername>/reportserver, http://localhost/reportserver, or http://<IPAddress>/reportserver.
PortPort Domyślny port to 80.The default port is 80. Jeśli używasz innego portu niż 80, musisz jawnie dodać go do adresu URL podczas otwierania portalu internetowego w oknie przeglądarki.If you use any port other than port 80, you have to explicitly add it to the URL when you open web portal in a browser window.
Katalog wirtualnyVirtual directory Domyślnie katalogi wirtualne są tworzone w formacie ReportServer dla usługi internetowej serwera raportów oraz Reports dla portalu internetowego.By default, virtual directories are created in the format of ReportServer for the Report Server Web service and Reports for the web portal. Dla usługi internetowej serwera raportów domyślny katalog wirtualny to reportserver.For the Report Server Web service, the default virtual directory is reportserver. Dla portalu internetowego domyślny katalog wirtualny to reports.For the web portal, the default virtual directory is reports.

Przykładowy pełny ciąg adresu URL może być następujący:An example of the complete URL string might be as follows:

 • http://+:80/reportserver, zapewnia dostęp do serwera raportów.http://+:80/reportserver, provides access to the report server.
 • http://+:80/reports, zapewnia dostęp do portalu internetowego.http://+:80/reports, provides access to the web portal.

ZaporaFirewall

Jeśli uzyskujesz dostęp do serwera raportów z komputera zdalnego, upewnij się, że skonfigurowano odpowiednie reguły zapory w przypadku obecności zapory.If you are accessing the report server from a remote machine, you want to make sure you have configured any firewall rules if there is a firewall present.

Musisz otworzyć port TCP, który skonfigurowano dla adresu URL usługi internetowej i adresu URL portalu internetowego.You need to open up the TCP port that you have configured for your Web Service URL and Web Portal URL. Domyślnie są one skonfigurowane na porcie TCP 80.By default, these are configured on TCP port 80.

Dodatkowa konfiguracjaAdditional configuration

Następne krokiNext steps

Omówienie dla administratorówAdministrator overview
Jak znaleźć klucz produktu serwera raportówHow to find your report server product key
Instalowanie programu Power BI Desktop zoptymalizowanego pod kątem serwera raportów usługi Power BIInstall Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server
Weryfikacja instalacji usług Reporting ServicesVerify a Reporting Services installation
Konfigurowanie konta usługi serwera raportówConfigure the report server service account
Konfigurowanie adresów URL serwera raportówConfigure report server URLs
Konfigurowanie połączenia z bazą danych serwera raportówConfigure a report server database connection
Inicjowanie serwera raportówInitialize a report server
Konfigurowanie połączeń SSL na serwerze raportówConfigure SSL connections on a report server
Konfigurowanie kont usługi i uprawnień systemu WindowsConfigure windows service accounts and permissions
Obsługa przeglądarek dla serwera raportów usługi Power BIBrowser support for Power BI Report Server

Masz więcej pytań?More questions? Zadaj pytanie społeczności usługi Power BITry asking the Power BI Community