Łączenie się z usługą ServiceNow za pomocą usługi Power BI w celu raportowania zdarzeńConnect to ServiceNow with Power BI for incident reporting

Firma ServiceNow oferuje wiele produktów i rozwiązań, w tym dotyczących zarządzania działalnością biznesową, bieżącymi operacjami i zarządzania IT, które pozwalają usprawnić firmę.ServiceNow offers multiple products and solutions including business, operations and IT management to improve your business. Ten pakiet zawartości obejmuje szereg raportów oraz szczegółowych informacji dotyczących otwartych, ostatnio rozwiązanych i ostatnio zakończonych zdarzeń.This content pack includes multiple reports and insights on your open, recently resolved and recently closed incidents.

Połącz się z pakietem zawartości usługi Power BI dla usługi ServiceNow Incidents.Connect to the Power BI content pack for ServiceNow Incidents.

Jak nawiązać połączenieHow to connect

  1. Wybierz pozycję Pobierz dane w dolnej części okienka nawigacji po lewej stronie.Select Get Data at the bottom of the left navigation pane.

  2. W polu Usługi wybierz pozycję Pobierz.In the Services box, select Get.

  3. Wybierz pozycję ServiceNow Incidents > Pobierz.Select ServiceNow Incidents > Get.

  4. Podaj adres URL wystąpienia usługi ServiceNow i zakres dni/rekordów do pobrania.Provide the URL of your ServiceNow instance and the range of days/records to bring in. Po osiągnięciu limitu import zostanie zatrzymany.Note as soon as one limit is hit the import will stop.

  5. Po wyświetleniu monitu wprowadź poświadczenia usługi ServiceNow dla podstawowej metody uwierzytelniania.When prompted, enter your ServiceNow Basic credentials. Logowanie jednokrotne nie jest obecnie obsługiwane. Więcej szczegółowych informacji o wymaganiach systemowych można znaleźć poniżej.Note single sign on is not supported today, more details on the system requirements below.

  6. Po zakończeniu przepływu logowania rozpocznie się proces importowania.Once the login flow is completed the import process will begin. Po zakończeniu nowy pulpit nawigacyjny, raport i model zostaną wyświetlone w okienku nawigacji.When complete, a new dashboard, report and model will appear in the Navigation Pane. Wybierz pulpit nawigacyjny, aby wyświetlić zaimportowane dane.Select the dashboard to view your imported data.

Co teraz?What now?

Wymagania systemoweSystem requirements

Aby nawiązać połączenie, potrzebne są następujące elementy:To connect you will need:

  • Konto, które może uzyskać dostęp do witryny organizacja.service-now.com za pomocą uwierzytelniania podstawowego (logowanie jednokrotne nie jest obsługiwane w tej wersji)An account that can access yourorganization.service-now.com with Basic authentication (Single Sign-On is not supported in this version)
  • Konto musi mieć rolę rest_service i dostęp w trybie do odczytu do tabeli zdarzeńThe account must have rest_service role and read access to incident table

Rozwiązywanie problemówTroubleshooting

Jeśli podczas ładowania występuje błąd poświadczeń, sprawdź powyższe wymagania dostępu.If you're hitting a credential error during load, please review the access requirements above. Jeśli masz odpowiednie uprawnienia, a problem nadal występuje, skontaktuj się z administratorem usługi ServiceNow, aby upewnić się, że masz dodatkowe uprawnienia, które mogą być wymagane w przypadku Twojego wystąpienia niestandardowego.If you have the correct permissions and are still hitting issues, please work with your ServiceNow admin to ensure you have any additional permissions that may be required for your custom instance.

Jeśli ładowanie trwa długo, sprawdź liczbę zdarzeń oraz liczbę dni określonych podczas nawiązywania połączenia i rozważ zmniejszenie tych wartości.If you're seeing long load times, please review the number of incidents and number of days you specified during connection and consider reducing it.

Następne krokiNext steps

Co to jest usługa Power BI?What is Power BI?

Podstawowe pojęcia dla projektantów w usłudze Power BIBasic concepts for designers in the Power BI service