Samouczek: Wprowadzenie do usługi Power BITutorial: Get started with the Power BI service

Ten samouczek stanowi wprowadzenie do niektórych funkcji usługi Power BI.This tutorial is an introduction to some of the features of the Power BI service. Zawiera informacje dotyczące łączenia się z danymi, tworzenia raportu i pulpitu nawigacyjnego oraz zadawania pytań dotyczących danych.In it, you connect to data, create a report and a dashboard, and ask questions of your data. W usłudze Power BI można wykonywać wiele innych czynności. Ten samouczek ma na celu przedstawienie podstawowych informacji i wzbudzenie zainteresowania usługą Power BI.You can do much more in the Power BI service; this tutorial is just to whet your appetite. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie miejsce zajmuje usługa Power BI w ofercie innych produktów Power BI, zalecamy zapoznanie się z tematem Co to jest usługa Power BI?.For an understanding of how the Power BI service fits in with the other Power BI offerings, we recommend reading What is Power BI.

Strona główna usługi Power BI

Ten samouczek obejmuje następujące kroki:In this tutorial, you complete the following steps:

 • Logowanie do konta usługi Power BI w trybie online lub tworzenie konta, jeśli jeszcze go nie masz.Sign in to your Power BI online account, or sign up, if you don't have an account yet.
 • Otwieranie usługi Power BI.Open the Power BI service.
 • Pobieranie danych i otwieranie ich w widoku raportu.Get some data and open it in report view.
 • Używanie tych danych do tworzenia wizualizacji i zapisywanie jej jako raportu.Use that data to create visualizations and save it as a report.
 • Tworzenie pulpitu nawigacyjnego przez przypinanie kafelków z raportu.Create a dashboard by pinning tiles from the report.
 • Dodawanie innych wizualizacji do pulpitu nawigacyjnego za pomocą narzędzia języka naturalnego dla pytań i odpowiedzi.Add other visualizations to your dashboard by using the Q&A natural-language tool.
 • Zmienianie rozmiaru i kolejności kafelków na pulpicie nawigacyjnym oraz interakcja z nimi.Resize, rearrange, and interact with the tiles on the dashboard.
 • Oczyszczanie zasobów przez usunięcie zestawu danych, raportu i pulpitu nawigacyjnego.Clean up resources by deleting the dataset, report, and dashboard.

Porada

Wolisz skorzystać z darmowego kursu szkoleniowego, realizowanego samodzielnie?Prefer a free self-paced training course instead? Zapisz się na nasz kurs Analizowanie i wizualizowanie danych, dostępny w witrynie EdX.Enroll in our Analyzing and Visualizing Data course on EdX.

Tworzenie konta w usłudze Power BISign up for the Power BI service

Jeśli nie masz konta usługi Power BI, przed rozpoczęciem utwórz konto bezpłatnej wersji próbnej usługi Power BI Pro.If you don't have a Power BI account, sign up for a free Power BI Pro trial before you begin.

Po utworzeniu konta wpisz ciąg app.powerbi.com w przeglądarce, aby otworzyć usługę Power BI.After you have an account, enter app.powerbi.com in your browser to open the Power BI service.

Krok 1. Pobierz daneStep 1: Get data

Często, gdy chcesz utworzyć raport usługi Power BI, rozpoczynasz pracę w programie Power BI Desktop.Often when you want to create a Power BI report, you start in Power BI Desktop. Tym razem zaczniemy od zera, tworząc raport w usłudze Power BI.This time, we're going to start from scratch creating a report in the Power BI service.

W tym samouczku pobierzemy dane z pliku CSV.In this tutorial, we get data from a CSV file. Chcesz z niego skorzystać?Want to follow along? Pobierz plik CSV z przykładem danych finansowych.Download the Financial Sample CSV file.

 1. Zaloguj się do usługi Power BI.Sign in to Power BI. Nie masz konta?Don’t have an account? Nie martw się — możesz utworzyć konto bezpłatnej wersji próbnej.No worries, you can sign up for a free trial.

 2. Usługa Power BI zostanie otwarta w przeglądarce.Power BI opens in your browser. Wybierz pozycję Pobierz dane w dolnej części okienka nawigacji.Select Get data at the bottom of the nav pane.

  Zostanie otwarta strona Pobierz dane.The Get Data page opens.

 3. W sekcji Tworzenie nowej zawartości wybierz pozycję Pliki.Under the Create new content section, select Files.

  Pobieranie plików

 4. Wybierz pozycję Plik lokalny.Select Local file.

  ekran Pobierz dane > Pliki

 5. Przejdź do pliku na komputerze i wybierz pozycję Otwórz.Browse to the file on your computer, and choose Open.

 6. W tym samouczku wybieramy pozycję Importuj, aby dodać plik programu Excel jako zestaw danych, na podstawie którego utworzymy następnie raporty i pulpity nawigacyjne.For this tutorial, we select Import to add the Excel file as a dataset, which we can then use to create reports and dashboards. W przypadku wybrania pozycji Przekaż cały skoroszyt programu Excel jest przekazywany do usługi Power BI, gdzie można go otworzyć i edytować w aplikacji Excel Online.If you select Upload, the entire Excel workbook is uploaded to Power BI, where you can open and edit it in Excel online.

  Wybieranie opcji Importuj

 7. Gdy zestaw danych jest gotowy, wybierz pozycję Zestawy danych, a następnie wybierz pozycję Utwórz raport obok zestawu danych przykładu finansowego, aby otworzyć edytor raportów.When your dataset is ready, select Datasets, then select Create report next to the dataset Financial sample to open the report editor.

  Lista zestawów danych

  Kanwa raportu jest pusta.The report canvas is blank. Po prawej stronie znajdują się okienka Filtry, Wizualizacje i Pola.We see the Filters, Visualizations, and Fields panes on the right.

  Pusta kanwa raportu

 8. Zwróć uwagę na opcję Widok do czytania w górnym okienku nawigacji.Notice there's an option for Reading view on the top nav pane. Ponieważ ta opcja jest dostępna, oznacza to, że obecnie jesteś w widoku do edycji.Because you have this option, that means you're currently in Editing view. Doskonałym sposobem na zapoznanie się z edytorem raportów jest skorzystanie z tego krótkiego przewodnika.A great way to get familiar with the report editor is to take a tour.

  opcja Widok do czytania

  W widoku do edycji możesz tworzyć i modyfikować raporty, ponieważ jesteś właścicielem raportu.While in Editing view, you can create and modify your reports, because you're the owner of the report. Oznacza to, że jesteś twórcą.That is, you're a creator. Po udostępnieniu raportu współpracownikom będą oni mogli wchodzić z nim w interakcje jedynie w widoku do czytania — są to użytkownicy.When you share your report with colleagues, they can only interact with the report in Reading view; your colleagues are consumers. Dowiedz się więcej na temat widoku do czytania oraz widoku do edycji.Learn more about Reading view and Editing view.

Krok 2. Tworzenie wykresu w raporcieStep 2: Create a chart in a report

Teraz, po nawiązaniu połączenia z danymi, rozpocznij eksplorowanie.Now that you've connected to data, start exploring. Po znalezieniu interesujących danych możesz utworzyć pulpit nawigacyjny w celu monitorowania ich zmian w czasie.When you've found something interesting, you can create a dashboard to monitor it and see how it changes over time. Zobaczmy, jak to działa.Let's see how that works.

 1. Aby utworzyć wizualizację, w edytorze raportu używamy okienka Pola w prawej części strony.In the report editor, we start in the Fields pane on the right side of the page to build a visualization. Zaznacz pola wyboru Sprzedaż brutto i Data.Select the Gross Sales and Date checkboxes.

  lista Pola

  Usługa Power BI przeanalizuje dane i utworzy wizualizację.Power BI analyzes the data and creates a visualization. Jeśli najpierw wybrano pole Data, pojawi się tabela.If you selected Date first, you see a table. Jeśli najpierw wybrano pole Sprzedaż brutto, pojawi się wykres kolumnowy.If you selected Gross Sales first, you see a column chart.

 2. Wybierz inny sposób wyświetlania danych.Switch to a different way of displaying your data. Zobaczmy te dane w postaci wykresu liniowego.Let's see this data as a line chart. W okienku Wizualizacje wybierz ikonę Wykres liniowy.Select the line chart icon from the Visualizations pane.

  Edytor raportów z wybranym wykresem liniowym

 3. Wykres wygląda ciekawie, więc przypnijmy go do pulpitu nawigacyjnego.This chart looks interesting, so let's pin it to a dashboard. Umieść kursor na wizualizacji i wybierz ikonę pinezki.Hover over the visualization and select the pin icon. Po przypięciu wizualizacji zostanie ona zapisana na pulpicie nawigacyjnym i będzie na bieżąco aktualizowana. Dzięki temu będzie można błyskawicznie sprawdzić najnowsze wartości.When you pin this visualization, it's stored on your dashboard and kept up-to-date so you can track the latest value at a glance.

  Ikona przypinania

 4. Ponieważ ten raport jest nowy, zostanie wyświetlony monit o jego zapisanie, zanim będzie można przypiąć wizualizację do pulpitu nawigacyjnego.Because this report is new, you're prompted to save it before you can pin a visualization to a dashboard. Nadaj raportowi nazwę, np. Sprzedaż w czasie, a następnie wybierz pozycję Zapisz.Give your report a name (for example, Sales over time), and then select Save.

 5. Wybierz pozycję Nowy pulpit nawigacyjny i nadaj mu nazwę Przykład finansowy na potrzeby samouczka.Select New dashboard and name it Financial sample for tutorial.

  Nadawanie nazwy raportowi

 6. Wybierz pozycję Przypnij.Select Pin.

  Komunikat o powodzeniu (w prawym górnym rogu) informuje o tym, że wizualizacja została dodana do pulpitu nawigacyjnego jako kafelek.A success message (near the top-right corner) lets you know the visualization was added as a tile to your dashboard.

  okno dialogowe Przypięto do pulpitu nawigacyjnego

 7. Wybierz pozycję Przejdź do pulpitu nawigacyjnego, aby wyświetlić nowy pulpit nawigacyjny z wykresem liniowym przypiętym do niego jako kafelek.Select Go to dashboard to see your new dashboard with the line chart that you pinned to it as a tile.

  Pulpit nawigacyjny z przypiętą wizualizacją

 8. Aby powrócić do raportu, wybierz nowy kafelek na pulpicie nawigacyjnym.Select the new tile on your dashboard to return to the report. Usługa Power BI przeniesie Cię do raportu w widoku do czytania.Power BI returns you to the report in Reading view.

 9. Aby przełączyć się z powrotem do widoku do edycji, wybierz pozycję Więcej opcji (...) w górnym okienku nawigacji, a następnie wybierz pozycję Edytuj.To switch back to Editing view, select More options (...) in the top nav pane > Edit. Gdy jesteś w widoku do edycji, możesz kontynuować eksplorowanie i przypinanie kafelków.Back in Editing view, you can continue to explore and pin tiles.

  Wybierz pozycję Edytuj, aby edytować raport

Krok 3. Eksplorowanie za pomocą funkcji pytań i odpowiedziStep 3: Explore with Q&A

Aby przeprowadzić szybką eksplorację danych, spróbuj zadać pytanie w polu pytań funkcji pytań i odpowiedzi.For a quick exploration of your data, try asking a question in the Q&A question box. Funkcja pytań i odpowiedzi tworzy zapytania dotyczące danych w języku naturalnym.Q&A creates natural-language queries about your data. Na pulpicie nawigacyjnym pole pytań i odpowiedzi znajduje się u góry (Zadaj pytanie dotyczące danych).In a dashboard, the Q&A box is at the top (Ask a question about your data). W raporcie znajduje się w górnym okienku nawigacji (Zadaj pytanie).In a report, it's in the top nav pane (Ask a question).

 1. Aby wrócić do pulpitu nawigacyjnego, wybierz pozycję Mój obszar roboczy na czarnym pasku usługi Power BI.To go back to the dashboard, select My workspace in the black Power BI bar.

  Powrót do obszaru Mój obszar roboczy

 2. Na karcie Pulpity nawigacyjne wybierz pulpit nawigacyjny.On the Dashboards tab, select your dashboard.

  Wybierz pulpit nawigacyjny

 3. Wybierz pozycję Zadaj pytanie dotyczące Twoich danych.Select Ask a question about your data. Funkcja pytań i odpowiedzi automatycznie oferuje szereg sugestii.Q&A automatically offers a number of suggestions.

  kanwa funkcji Pytania i odpowiedzi

  Uwaga

  Jeśli nie widzisz sugestii, włącz nowe środowisko funkcji pytań i odpowiedzi.If you don't see the suggestions, turn on New Q&A experience.

 4. Niektóre z tych sugestii zwracają pojedynczą wartość.Some of the suggestions return a single value. Na przykład wybierz pozycję maksymalna sprzedaż.For example, select maximum sale.

  Funkcja pytań i odpowiedzi wyszuka odpowiedź, a następnie wyświetli ją jako wizualizację w postaci karty.Q&A searches for an answer and presents it in the form of a card visualization.

  Karta maksymalna sprzedaż

 5. Wybierz ikonę przypinaniaSelect the pin icon Ikona przypinania w celu wyświetlenia tej wizualizacji w przykładzie finansowego na potrzeby pulpitu nawigacyjnego.to show this visualization on the Financial sample for tutorial dashboard.

 6. Przewiń w dół na liście Pytania ułatwiające rozpoczęcie pracy, a następnie wybierz pozycję średni koszt towarów w danym miesiącu.Scroll down in the Questions to get you started list and select average cog for each month.

  średni koszt towarów w danym miesiącu

 7. Przypnij również wykres słupkowy do pulpitu nawigacyjnego Przykład finansowy na potrzeby samouczka.Pin the bar chart to the Financial Sample for tutorial dashboard, too.

 8. Umieść kursor po wyrażeniu wg miesiąca w polu pytań i odpowiedzi, a następnie wpisz pozycję jako linia.Place the cursor after by month in the Q&A box and type as line. Wybierz pozycję linia (typ wizualizacji) .Select line (Visualization Type).

  Wykres jako wizualizacja liniowa

 9. Wybierz pozycję Zamknij funkcję pytań i odpowiedzi, aby wrócić do pulpitu nawigacyjnego z wyświetlonym nowym kafelkiem, który został utworzony przez Ciebie.Select Exit Q&A to return to your dashboard, where you see the new tiles you created.

  Pulpit nawigacyjny z przypiętym wykresem

  Zobaczysz, że mimo że wykres został zmieniony na liniowy, kafelek pozostał wykresem słupkowym, ponieważ taki był typ wykresu w momencie przypinania.You see that even though you changed the chart to a line chart, the tile remained a bar chart because that's what it was when you pinned it.

Krok 4. Zmienianie położenia kafelkówStep 4: Reposition tiles

Pulpit nawigacyjny jest szeroki.The dashboard is wide. Możemy zmienić rozmieszczenie kafelków, aby lepiej wykorzystać miejsce na pulpicie nawigacyjnym.We can rearrange the tiles to make better use of the dashboard space.

 1. Przeciągnij prawy dolny róg kafelka wykresu liniowego Sprzedaż brutto do góry, dopóki nie zostanie on umieszczony na takiej samej wysokości, jak kafelek Sprzedaż, a następnie zwolnij go.Drag the lower-right corner of the Gross Sales line chart tile upward, until it snaps at the same height as the Sales tile, then release it.

  Zmiana rozmiaru kafelka

  Teraz dwa kafelki są na takiej samej wysokości.Now the two tiles are the same height.

  Kafelek o zmienionym rozmiarze

 2. Przeciągnij kafelek wykresu słupkowego Średni koszt własny sprzedaży, dopóki nie zostanie dopasowany poniżej wykresu liniowego Sprzedaż brutto.Drag the Average of COGS bar chart tile until it fits under the Gross Sales line chart.

  Wygląda to dużo lepiej.That looks better.

  Pulpit nawigacyjny ze zmienionym rozmieszczeniem elementów

Krok 5. Interakcja z kafelkamiStep 5: Interact with tiles

Jest to ostatnia interakcja, o której należy wiedzieć przed rozpoczęciem tworzenia własnych pulpitów nawigacyjnych i raportów.Here's one last interaction to observe, before you start making your own dashboards and reports. Wybranie różnych kafelków daje różne wyniki.Selecting the different tiles delivers different results.

 1. Najpierw wybierz kafelek wykresu liniowego Sprzedaż brutto, który został przypięty z poziomu raportu.First select the Gross Sales line chart tile you pinned from the report.

  Usługa Power BI otworzy raport w widoku do czytania.Power BI opens the report in Reading view.

 2. Wybierz przycisk przeglądarki Wstecz.Select the browser back button.

 3. Teraz wybierz kafelek wykresu słupkowego Średni koszt własny sprzedaży utworzony w funkcji pytań i odpowiedzi.Now select the Average of COGS bar chart tile you created in Q&A.

  Usługa Power BI nie otwiera raportu.Power BI doesn't open the report. Zamiast tego zostanie otwarta funkcja pytań i odpowiedzi, ponieważ to w niej utworzono ten wykres.Q&A opens instead, because you created this chart there.

Czyszczenie zasobówClean up resources

Teraz, po zakończeniu tego samouczka, możesz usunąć zestaw danych, raport i pulpit nawigacyjny.Now that you've finished the tutorial, you can delete the dataset, report, and dashboard.

 1. W okienku nawigacji upewnij się, że jesteś w obszarze Mój obszar roboczy.In the nav pane, make sure you're in My Workspace.

 2. Wybierz kartę Zestawy danych i znajdź zestaw danych zaimportowany na potrzeby tego samouczka.Select the Datasets tab and locate the dataset you imported for this tutorial.

 3. Wybierz pozycję Więcej opcji (...) > Usuń.Select More options (...) > Delete.

  Usuwanie zestawu danych

  Gdy usuwasz zestaw danych, zostanie wyświetlone ostrzeżenie z informacją, że wszystkie raporty i kafelki pulpitu nawigacyjnego zawierające dane z tego zestawu danych również zostaną usunięte.When you delete the dataset, you see a warning that All reports and dashboard tiles containing data from this dataset will also be deleted.

 4. Wybierz pozycję Usuń.Select Delete.

Następne krokiNext steps

Aby usprawnić pulpity nawigacyjne, możesz dodawać kolejne kafelki wizualizacji, a także łączyć kafelki oraz zmieniać ich nazwy, rozmiary i położenie.Make dashboards even better by adding more visualization tiles and renaming, resizing, linking, and repositioning them.