Samouczek: Wprowadzenie do usługi Power BI (app.powerbi.com)Tutorial: Get started with the Power BI service (app.powerbi.com)

Czy ta strona jest pomocna?

Ten samouczek ułatwia rozpoczęcie pracy z usługą Power BI.This tutorial helps you get started with the Power BI service. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie miejsce zajmuje usługa Power BI w ofercie innych produktów Power BI, zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z tematem Co to jest Power BI.For an understanding of how the Power BI service fits in with the other Power BI offerings, we highly recommend that you start by reading What is Power BI.

grafika przedstawiająca relację między programem Power BI Desktop, usługą i aplikacją mobilną

Ten samouczek obejmuje następujące kroki:In this tutorial, you complete the following steps:

 • Wyszukiwanie innej zawartości dotyczącej wprowadzenia do usługi Power BIFind other getting started content for the Power BI service
 • Logowanie do konta usługi Power BI w trybie online lub tworzenie konta, jeśli jeszcze go nie maszSign in to your Power BI online account, or sign up, if you don't have one yet
 • Otwieranie usługi Power BIOpen the Power BI service
 • Pobieranie danych i otwieranie ich w widoku raportuGet some data and open it in report view
 • Używanie tych danych do tworzenia wizualizacji i zapisywanie jej jako raportuUse that data to create visualizations and save as a report
 • Tworzenie pulpitu nawigacyjnego przez przypinanie kafelków z raportuCreate a dashboard by pinning tiles from the report
 • Dodawanie kolejnej wizualizacji do pulpitu nawigacyjnego za pomocą narzędzia języka naturalnym dla pytań i odpowiedziAdd another visualization to your dashboard using the Q&A natural language tool
 • Oczyszczanie zasobów przez usuwanie zestawu danych, raportu i pulpitu nawigacyjnegoClean up resources by deleting the dataset, report, and dashboard

Tworzenie konta w usłudze Power BISign up for the Power BI service

Jeśli nie masz konta usługi Power BI Pro, na początku utwórz konto bezpłatnej wersji próbnej usługi Power BI.If you're not signed up for Power BI, sign up for a free Power BI Pro trial before you begin.

Jeśli masz już konto, otwórz przeglądarkę i wpisz adres app.powerbi.com, aby otworzyć usługę Power BI.If you already have an account, open a browser and type app.powerbi.com to open the Power BI service.

Zaloguj się lub zarejestruj bezpłatnie

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej programu Power BI Desktop, zobacz Wprowadzenie do programu Power BI Desktop.If you're looking for help with Power BI Desktop, see Get started with Power BI Desktop. Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej aplikacji Power BI dla urządzeń przenośnych, zobacz Aplikacje Power BI dla urządzeń przenośnych.If you're looking for help with Power BI mobile, see Power BI apps for mobile devices.

Porada

Wolisz skorzystać z darmowego kursu szkoleniowego, realizowanego samodzielnie?Prefer a free self-paced training course instead? Zapisz się na nasz kurs Analizowanie i wizualizowanie danych, dostępny w witrynie EdX.Enroll in our Analyzing and Visualizing Data course on EdX.

Zapoznaj się z naszą listą odtwarzania w serwisie YouTube.Visit our playlist on YouTube. Warto zacząć od obejrzenia klipu wideo Wprowadzenie do usługi Power BI:A good video to start with is Introduction to the Power BI service:

Co to jest usługa Power BI?What is the Power BI service?

Usługa Microsoft Power BI jest czasami nazywana usługą Power BI w trybie online lub app.powerbi.com.The Microsoft Power BI service is sometimes referred to as Power BI online or app.powerbi.com. Usługa Power BI pomaga na bieżąco śledzić ważne informacje.Power BI helps you stay up-to-date with the information that matters to you. Pulpity nawigacyjne usługi Power BI umożliwiają monitorowanie najważniejszych aspektów działalności biznesowej.With the Power BI service, dashboards help you keep a finger on the pulse of your business. Pulpity nawigacyjne zawierają kafelki, które można kliknąć, aby otworzyć raporty umożliwiające uzyskiwanie dodatkowych informacji.Your dashboards display tiles that you can click to open reports for exploring further. Połączenie z wieloma zestawami danych pozwala wyświetlać wszystkie istotne dane w jednym miejscu.Connect to multiple datasets to bring all of the relevant data together in one place. Potrzebujesz pomocy dotyczącej bloków konstrukcyjnych tworzących usługę Power BI?Need help understanding the building blocks that make up Power BI? Zobacz Power BI — podstawowe pojęcia.See Power BI - Basic Concepts.

Jeśli przechowujesz ważne dane w plikach programu Excel lub plikach CSV, możesz utworzyć pulpit nawigacyjny usługi Power BI, aby mieć dostęp do informacji w dowolnym miejscu i dzielić się spostrzeżeniami z innymi osobami.If you have important data in Excel or CSV files, you can create a Power BI dashboard to stay informed anywhere and share insights with others. Czy masz subskrypcję aplikacji SaaS, takiej jak Salesforce?Do you have a subscription to a SaaS application like Salesforce? Od razu połącz się z usługą Salesforce, aby automatycznie utworzyć pulpit nawigacyjny z tych danych, lub zapoznaj się z innymi aplikacjami SaaS, z którymi możesz nawiązać połączenie.Get a head start by connecting to Salesforce to automatically create a dashboard from that data, or check out all the other SaaS apps you can connect to. Jeśli należysz do organizacji, sprawdź, czy możesz korzystać z opublikowanych aplikacji.If you are part of an organization, see if any apps have been published for you.

Zapoznaj się z wszystkimi innymi sposobami pobierania danych dla usługi Power BI.Read about all the other ways to get data for Power BI.

Krok 1. Pobierz daneStep 1: Get data

Oto przykład przedstawiający pobieranie danych z pliku CSV.Here's an example of getting data from a CSV file. Chcesz kontynuować pracę z tym samouczkiem?Want to follow along with this tutorial? Pobierz przykładowy plik CSV.Download this sample CSV file.

 1. Zaloguj się do usługi Power BI.Sign in to Power BI. Nie masz konta?Don’t have an account? Nie martw się — możesz utworzyć konto bezpłatnej wersji próbnej.No worries, you can sign up for a free trial.

 2. Usługa Power BI zostanie otwarta w przeglądarce.Power BI opens in your browser. Wybierz pozycję Pobierz dane w dolnej części paska nawigacyjnego po lewej stronie.Select Get Data at the bottom of the left navigation bar.

  pobieranie danych

 3. Wybierz pozycję Pliki.Select Files.

  pobieranie plików

 4. Przejdź do pliku na komputerze i wybierz pozycję Otwórz.Browse to the file on your computer, and choose Open. Jeśli plik został zapisany w usłudze OneDrive dla Firm, wybierz tę opcję.If you saved it in OneDrive for Business, select that option. Jeśli plik został zapisany lokalnie, wybierz opcję Plik lokalny.If you saved it locally, select Local file.

  ekran Pobierz dane > Pliki

 5. W tym samouczku wybierzemy pozycję Importuj, aby dodać plik programu Excel jako zestaw danych, na podstawie którego utworzymy raporty i pulpity nawigacyjne.For this tutorial, we're going to select Import to add the Excel file as a dataset that we can then use to create reports and dashboards. W przypadku wybrania pozycji Przekaż cały skoroszyt programu Excel jest przekazywany do usługi Power BI, gdzie można go otworzyć i edytować w aplikacji Excel Online.If you select Upload, the entire Excel workbook is uploaded to Power BI where you can open and edit it in Excel online.

  wybieranie opcji Importuj

 6. Po przygotowaniu zestawu danych wybierz pozycję Wyświetl zestaw danych, aby go otworzyć w edytorze raportów.When your dataset is ready, select View dataset to open it in the report editor.

  okno dialogowe Zestaw danych jest gotowy

  Ponieważ jeszcze nie utworzyliśmy żadnej wizualizacji, kanwa raportu będzie pusta.Since we haven't yet created any visualizations, the report canvas will be blank.

  puste kanwy raportów

 7. Spójrz na górny pasek menu i zauważ, że jest dostępna opcja Widok do czytania.Take a look at the top menubar and notice that there is an option for Reading view. Ponieważ opcja widoku do czytania jest dostępna, oznacza to, że jesteś obecnie w widoku do edycji.Since you have an option for Reading view, that means you are currently in Editing view.

  opcja Widok do czytania

  W widoku do edycji możesz tworzyć i modyfikować raporty, ponieważ jesteś właścicielem raportu — jesteś twórcą.While in Editing view you can create and modify your reports, because you are the owner of the report; you are a creator. Po udostępnieniu raportu współpracownikom będą oni mogli wchodzić z nim w interakcje jedynie w widoku do czytania — są to użytkownicy.When you share your report with colleagues, they'll only be able to interact with the report in Reading view; they are consumers. Dowiedz się więcej na temat widoku do czytania oraz widoku do edycji.Learn more about Reading view and Editing view.

  Doskonałym sposobem na zapoznanie się z edytorem raportów jest skorzystanie z tego krótkiego przewodnika.A great way to get familiar with the report editor is to take a tour

Krok 2. Rozpoczynanie eksplorowania zestawu danychStep 2: Start exploring your dataset

Teraz, po nawiązaniu połączenia z danymi, rozpocznij eksplorowanie.Now that you've connected to data, start exploring. Po znalezieniu interesujących danych możesz utworzyć pulpit nawigacyjny w celu monitorowania ich zmian w czasie.When you've found something interesting, you can create a dashboard to monitor it and see how it changes over time. Zobaczmy, jak to działa.Let's see how that works.

 1. Aby utworzyć wizualizację, w edytorze raportu użyjemy okienka Pola w prawej części strony.In the report editor, we'll use the Fields pane on the right side of the page to build a visualization. Zaznacz pola wyboru obok pozycji Gross Sales i Date.Select the checkbox beside Gross Sales and Date.

  lista Pola

 2. Usługa Power BI przeanalizuje dane i utworzy wizualizację.Power BI analyzes the data and creates a visualization. Jeśli najpierw wybrano pole Date, pojawi się tabela.If you selected Date first, you'll see a table. Jeśli najpierw wybrano pole Gross Sales, pojawi się wykres.If you selected Gross Sales first, you'll see a chart. Wybierz inny sposób wyświetlania danych.Switch to a different way of displaying your data. Zobaczmy te dane w postaci wykresu liniowego.Let's see this data as a line chart. Wybierz ikonę wykresu liniowego (znanego także jako szablon) w okienku Wizualizacje.Select the line chart icon (also known as a template) from the Visualizations pane.

  edytor raportu z wybraną ikoną

 3. Wykres wygląda ciekawie, więc przypnijmy go do pulpitu nawigacyjnego.This chart looks interesting, so let's pin it to a dashboard. Umieść kursor na wizualizacji i wybierz ikonę Przypnij.Hover over the visualization and select the Pin icon. Po przypięciu wizualizacji zostanie ona zapisana na pulpicie nawigacyjnym i będzie na bieżąco aktualizowana. Dzięki temu będzie można błyskawicznie sprawdzić najnowsze wartości.When you pin this visualization, it is stored on your dashboard and kept up-to-date so you can track the latest value at a glance.

  ikona przypinania

 4. Ponieważ to jest nowy raport, zostanie wyświetlony monit o jego zapisanie, zanim będzie można przypiąć wizualizację do pulpitu nawigacyjnego.Because this report is new, you'll be prompted to save it before you can pin a visualization to a dashboard. Nadaj raportowi nazwę (np. Sales over time — Sprzedaż w czasie) i wybierz pozycję Zapisz i kontynuuj.Give your report a name (for example, Sales over time) and select Save and Continue.

  okno dialogowe Zapisz raport

 5. Przypnijmy wykres liniowy do nowego pulpitu nawigacyjnego i nadajmy mu nazwę „Financial sample for tutorial” (Przykład finansowy na potrzeby samouczka).Let's pin the line chart to new dashboard and name it "Financial sample for tutorial".

  nazywanie raportu

 6. Wybierz pozycję Przypnij.Select Pin.

  Komunikat o powodzeniu (w prawym górnym rogu) informuje o tym, że wizualizacja została dodana do pulpitu nawigacyjnego jako kafelek.A Success message (near the top-right corner) lets you know the visualization was added, as a tile, to your dashboard.

  okno dialogowe Przypięto do pulpitu nawigacyjnego

 7. Wybierz pozycję Przejdź do pulpitu nawigacyjnego, aby wyświetlić wykres liniowy przypięty jako kafelek do całkowicie nowego pulpitu nawigacyjnego.Select Go to dashboard to see the line chart pinned, as a tile, to your brand new dashboard. Aby usprawnić pulpit nawigacyjny, możesz dodawać kolejne kafelki wizualizacji, a także łączyć kafelki oraz zmieniać ich nazwy, rozmiary i położenie.Make your dashboard even better by adding more visualization tiles and renaming, resizing, linking, and repositioning tiles.

  Pulpit nawigacyjny z przypiętą wizualizacją

  W dowolnym momencie możesz powrócić do raportu, wybierając nowy kafelek na pulpicie nawigacyjnym.Select the new tile on your dashboard to return to the report anytime. Usługa Power BI przeniesie Cię do widoku do czytania w edytorze raportu.Power BI returns you to the report editor in Reading view. Aby powrócić do widoku do edycji, wybierz pozycję Edytuj raport z górnego paska menu.To switch back to Editing view, select Edit report from the top menubar. Po przejściu do widoku do edycji, kontynuuj eksplorowanie i przypinanie kafelków.Once in Editing view, continue exploring and pinning tiles.

Krok 3. Kontynuowanie eksplorowania za pomocą funkcji Pytania i odpowiedzi (zapytania w języku naturalnym)Step 3: Continue the exploration with Q&A (natural language querying)

 1. Aby przeprowadzić szybką eksplorację danych, spróbuj zadać pytanie w polu Pytania i odpowiedzi.For a quick exploration of your data, try asking a question in the Q&A box. Pole funkcji Pytania i odpowiedzi znajduje się w górnej części pulpitu nawigacyjnego (Zadaj pytanie dotyczące Twoich danych) i w górnym pasku menu raportu (Zadaj pytanie).The Q&A question box is located at the top of your dashboard (Ask a question about your data) and in the top menubar in your report (Ask a question). Wpisz na przykład pytanie „what segment had the most revenue” (w jakim segmencie przychody były największe).For example, try typing "what segment had the most revenue".

  kanwa funkcji Pytania i odpowiedzi

 2. Funkcja Pytania i odpowiedzi wyszuka odpowiedź, a następnie wyświetli ją w formie wizualizacji.Q&A searches for an answer and presents it in the form of a visualization. Wybierz ikonę przypinaniaSelect the pin icon ikona przypinania w celu wyświetlenia na pulpicie nawigacyjnym również tej wizualizacji.to show this visualization on your dashboard too.

 3. Przypnij wizualizację do pulpitu nawigacyjnego „Financial Sample for tutorial”.Pin the visualization to the "Financial Sample for tutorial" dashboard.

  Okno dialogowe opcji Przypnij do pulpitu nawigacyjnego

 4. Wróć do pulpitu nawigacyjnego, w którym zostanie wyświetlony nowy kafelek.Return to your dashboard where you'll see the new tile.

  pulpit nawigacyjny z przypiętym wykresem

Czyszczenie zasobówClean up resources

Teraz, po zakończeniu tego samouczka, możesz usunąć zestaw danych, raport i pulpit nawigacyjny.Now that you've finished the tutorial, you can delete the dataset, report, and dashboard.

 1. Wybierz pozycję Mój obszar roboczy na lewym pasku nawigacyjnym.In the left navigation bar, select My Workspace.

 2. Wybierz kartę Zestawy danych i znajdź zestaw danych zaimportowany na potrzeby tego samouczka.Select the Datasets tab and locate the dataset you imported for this tutorial.

 3. Wybierz wielokropek (...) > Usuń.Select the ellipses (...) > Delete.

  Usuwanie zestawu danych

  Usunięcie zestawu danych spowoduje również usunięcie raportu i pulpitu nawigacyjnego.Deleting the dataset will also delete the report and the dashboard.

Następne krokiNext steps

Chcesz szybko skorzystać z innych samouczków?Ready to try more? Poniżej przedstawiono kilka przydatnych tematów, które pozwalają zapoznać się z usługą Power BI.Here are some great ways to explore Power BI.